Процедура : 2018/2175(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0116/2019

Внесени текстове :

A8-0116/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0253

ДОКЛАД     
PDF 198kWORD 65k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните

(2018/2175(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Арндт Кон

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните

(2018/2175(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0116/2019),

1.  освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(2018/2175(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0116/2019),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства заключенията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2017 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол по отношение на административните и другите разходи са ефективни;

2.  отбелязва, че в годишния си доклад за 2017 г. Палатата не установява сериозни слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на ЕНОЗД;

3.  изразява съжаление обаче, че според годишния отчет за дейността на ЕНОЗД през 2017 г. Палатата е проверила само едно плащане; счита, че независимо от това, че ЕНОЗД не е децентрализирана агенция на Съюза и че неговият бюджет представлява много малък процент от бюджета на Съюза, законосъобразността и редовността на операциите на ЕНОЗД следва да бъдат надлежно проверявани от Палатата, започвайки от 2018 г., тъй като прозрачността е от жизненоважно значение за правилното функциониране на този орган на Съюза; изисква следователно Палатата да издава отделни годишни доклади за дейността на този важен орган на Съюза;

4.  отбелязва, че през 2017 г. бюджетът, разпределен за ЕНОЗД, се равнява на общо 11 324 735 EUR, което представлява увеличение с 21,93% спрямо бюджета за 2016 г., и че изпълнението на бюджета по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за 2017 г. възлиза на 10 075 534 EUR; отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение е продължила да намалява от 94,66% през 2015 г. и 91,93% през 2016 г. на 89% от наличните бюджетни кредити през 2017 г.; отбелязва, че изпълнението на бюджета по отношение на бюджетните кредити за плащания възлиза на 9 368 686,15 EUR, което представлява 77% от наличните бюджетни кредити; подчертава в това отношение дялове I и III със степен на усвояване 88,24 и 73,10%; призовава ЕНОЗД да увеличи усилията си и да определя своите бюджетни прогнози предпазливо;

5.  отбелязва, че бюджетът на ЕНОЗД е силно повлиян от две големи законодателни промени (Общия регламент относно защитата на данните и Директивата за защита на данните в секторите на полицията и правосъдието); отбелязва, че повечето от допълнителните средства са предоставени на ЕНОЗД за създаването на секретариата на новосъздадения европейски комитет по защита на данните;

6.  отбелязва текущата работа на ЕНОЗД във връзка с въвеждането на процедури на бюджетиране, основано на изпълнението, и призовава за бързото прилагане на тези принципи; отбелязва, че ЕНОЗД е направил оценка на своите ключови показатели за ефективност, за да вземе предвид своите нови цели и приоритети въз основа на стратегията на ЕНОЗД за периода 2015 – 2019 г.; приветства факта, че стратегията е в процес на изпълнение, като стойностите за по-голямата част от ключовите показатели за ефективност отговарят на съответните цели или ги превишават;

7.  отбелязва, че бюджетът на ЕНОЗД е с предимно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лица, сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

8.  приветства решението на ЕНОЗД да публикува своите годишни отчети за дейността до 31 март с цел оптимизиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  подчертава все по-важната роля на ЕНОЗД за осигуряване на прилагането на европейските правила за защита на данните и неприкосновеността на личния живот в институциите и органите на Съюза; приветства дейностите на ЕНОЗД, включително увеличаващия се брой становища по предложения на Съюза, свързани със защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, подкрепата за институциите на Съюза в подготовката им с оглед на новите правила за защита на данните, участието в първия съвместен преглед от ЕС и САЩ на Щита за личните данни и надзора на Европол; насърчава ЕНОЗД да продължи да работи в тясна връзка с националните органи за защита на данните в държавите членки, за да се гарантира ефективен координиран надзор, и да сътрудничи при подготовката на новата правна уредба;

10.  приветства прилагането от страна на ЕНОЗД на 5-процентното намаление на длъжностите в щатното му разписание и отбелязва, че Палатата няма допълнителни забележки в това отношение;

11.  приветства включването на подробните командировки, предприети от членовете на ЕНОЗД, както беше поискано в последната резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

12.  приветства представените примери за междуинституционално сътрудничество, например чрез споразуменията за нивото на обслужване между ЕНОЗД и други институции на Съюза, помощта на Комисията по финансови, счетоводни и бюджетни въпроси или участието в различни междуинституционални покани за участие в обществени поръчки, по-специално в областта на информационните технологии и администрацията;

13.  приветства диаграмите в годишния отчет за дейността, в които се предоставя подробна информация за броя на командировките, средната продължителност и средните разходи на служителите на ЕНОЗД и на неговите членове; отбелязва включването на сравнителна таблица за обществените поръчки, както беше поискано в доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.;

14.  изразява съжаление, че ЕНОЗД не разполага с автоматична система за извличане на информация относно човешките ресурси; насърчава ЕНОЗД да постигне бързо споразумение с Комисията относно адаптирането на информационния инструмент SYSPER с оглед на управлението на човешките ресурси на ЕНОЗД;

15.  приветства засилената комуникация с гражданите и заинтересованите лица, както и постоянно нарастващия брой на последователите в платформите на социалните мрежи; приветства също така пускането в експлоатация през март 2017 г. на новия уебсайт на ЕНОЗД;

16.  отбелязва, че на ЕНОЗД е предоставено допълнително работно пространство, за да се справи с увеличаващия се брой служители и създаването на Европейския комитет по защита на данните;

17.  приветства високия дял на жените на ръководни позиции и мерките за осигуряване на баланс между половете в институцията; отбелязва обаче, че едва 32% от общия брой на служителите са мъже; подчертава, че мерките за насърчаване на баланса между половете и равните възможности следва да бъдат от полза за всички полове;

18.  приветства работата на доверения съветник и мерките за повишаване на осведомеността сред служителите на ЕНОЗД относно тормоза; насърчава ЕНОЗД да следи отблизо ефикасността на своята политика в това отношение, да продължи да повишава осведомеността относно тормоза на работното място и да поощрява култура на нулева толерантност към тормоза;

19.  отбелязва, че 80-те служители са от общо 16 различни държави членки; призовава ЕНОЗД да се стреми към пропорционално представителство на всички държави членки сред служителите;

20.  отбелязва, че въпросът с кадровата въртележка между държавния и частния сектор е разгледан в кодекса за поведение на членовете на ЕНОЗД; приветства факта, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на ЕНОЗД са на разположение на уебсайта на институцията; насърчава ЕНОЗД да осигури прозрачност по отношение на своите дейности и да обменя най-добри практики с други институции на Съюза;

21.  приветства наличната информация относно мерките за вътрешен контрол; приветства последващите действия във връзка с препоръките на Службата за вътрешен одит, изготвени в рамките на годишния вътрешен одит за 2016 г., и че предстои приключването на трите неизпълнени препоръки;

22.  приветства етичната рамка на ЕНОЗД, която се отнася за надзорниците и за всички членове на секретариата в техните отношения с други институции на Съюза и с други заинтересовани лица; приветства официалното установяване на длъжността „служител по етичните въпроси“ на ЕНОЗД; насърчава усилията на ЕНОЗД да приведе кодекса за поведение в съответствие с новите тенденции и най-добри практики;

23.  изразява съжаление, че в контекста на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. ЕНОЗД не предостави информация относно вътрешните процедури за подаване на сигнали за нередности; подчертава, че е важно да се гарантира наличието на необходимите процедури, както и че всички служители са надлежно информирани относно своите права, за да се изгради институционална култура на доверие;

24.  отбелязва, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз няма да има пряко въздействие върху финансовата и структурната организация, нито върху организацията на човешките ресурси на ЕНОЗД; приветства решението на ЕНОЗД да задържи четиримата си британски служители.

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

(2018/2175(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че във връзка с новите отговорности на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) за осигуряване на секретариат на новия Европейски комитет по защита на данните (съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(7)) и на новия Съвет за сътрудничество (съгласно Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета(8)), бюджетът на ЕНОЗД се е увеличил с 21,93% през 2017 г. (11 324 735,00 EUR); приветства факта в този променящ се контекст, че Сметната палата (Палатата) не е установила никакви конкретни проблеми по отношение на ЕНОЗД в своя годишен доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година;

2.  изразява съжаление обаче, че според годишния отчет за дейността на ЕНОЗД през 2017 г. Палатата е проверила само едно плащане; счита, че независимо от това че ЕНОЗД не е децентрализирана агенция на Съюза и че неговият бюджет представлява много малък процент от бюджета на Съюза, законосъобразността и редовността на операциите на ЕНОЗД следва да бъдат надлежно проверявани от Палатата, започвайки от 2018 г., тъй като прозрачността е от жизненоважно значение за правилното функциониране на този орган на Съюза; изисква следователно Палатата да издава отделни годишни доклади за дейността на този важен орган на Съюза;

3.  отбелязва завършването на специалния одит на Службата за вътрешен одит (СВО) на установяването и издаването на становища и официални коментари в ЕНОЗД; приветства съответния план за действие, разработен от ЕНОЗД в отговор на препоръките от одита; отбелязва, че той е бил оценен като задоволителен от СВО на 25 септември 2017 г.;

4.  подчертава на оперативно равнище усилията за подготовка и съгласуване на ЕНОЗД, съвместно с органи за защита на данните в Съюза и извън него, чрез Работната група по член 29 във връзка с подготовката и подкрепата за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, който е в сила от 25 май 2018 г.; подчертава усилията, които бяха необходими за подготовката за влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(9) на 11 декември 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 51, 28.2.2017 г.

(2)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.

(5)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(7)

  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(8)

  Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

(9)

  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност