Postup : 2018/2175(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0116/2019

Předložené texty :

A8-0116/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0253

ZPRÁVA     
PDF 177kWORD 59k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2018/2175(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Arndt Kohn

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2018/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu evropského inspektora ochrany údajů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0116/2019),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2018/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0116/2019),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  vítá závěr Účetního dvora, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2017 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „EIOÚ“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že prověřované systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly efektivní;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2017 nezjistil u EIOÚ v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek žádné významné nedostatky;

3.  vyjadřuje však politování nad tím, že podle výroční zprávy o činnosti evropského inspektora ochrany údajů Účetní dvůr prověřil v roce 2017 pouze jednu platbu; zastává názor, že ačkoliv EIOÚ není decentralizovaná agentura Unie a jeho rozpočet představuje velmi malou část rozpočtu Unie, Účetní dvůr by měl počínaje rokem 2018 řádně prověřovat legalitu a správnost jeho operací, neboť transparentnost má pro náležité fungování tohoto subjektu Unie zásadní význam; proto žádá Účetní dvůr, aby vydával zvláštní výroční zprávy o činnosti a účetní závěrce tohoto důležitého subjektu Unie;

4.  konstatuje, že v roce 2017 měl EIOÚ k dispozici rozpočet v celkové výši 11 324 735 EUR, což představuje nárůst o 21,93 % oproti rozpočtu na rok 2016 a že plnění rozpočtu v souvislosti s prostředky na závazky na rok 2017 činilo 10 075 534 EUR; se znepokojením konstatuje, že míra plnění rozpočtu se nadále snižovala z 94,66 % v roce 2015 a 91,93 % v roce 2016 na 89 % dostupných prostředků v roce 2017; konstatuje, že plnění rozpočtu, pokud jde o prostředky na platby, představovalo 9 368 686,15 EUR, což odpovídá 77 % dostupných rozpočtových prostředků; zdůrazňuje v tomto ohledu hlavy I a III, které mají k dispozici prostředky ve výši 88,24 % a 73,10 %; vyzývá EIOÚ, aby vynaložil větší úsilí a stanovoval své rozpočtové odhady obezřetně;

5.  konstatuje, že rozpočet EIOÚ byl silně ovlivněn dvěma hlavními legislativními změnami (obecné nařízení o ochraně údajů a směrnice o ochraně údajů v oblasti policie a v odvětví soudnictví); konstatuje, že většina dodatečných zdrojů byla přidělena EIOÚ za účelem zřízení sekretariátu nově vytvořené Evropské rady pro ochranu údajů (EDPB);

6.  bere na vědomí probíhající práci EIOÚ, pokud jde o zavádění postupů pro sestavování rozpočtu na základě výkonnosti, a vyzývá k rychlému provedení těchto zásad; konstatuje, že EIOÚ vyhodnotil své klíčové ukazatele výkonnosti s cílem zohlednit své nové cíle a priority na základě strategie inspektora na období 2015–2019; vítá skutečnost, že tato strategie je na dobré cestě, přičemž hodnoty většiny klíčových ukazatelů výkonnosti jsou splňovány nebo překračují příslušné cíle;

7.  konstatuje, že rozpočet EIOÚ je převážně administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami, budovami, nábytkem, zařízením a různými provozními výdaji;

8.  vítá rozhodnutí EIOÚ zveřejnit své výroční zprávy o činnosti do 31. března 2019, aby se optimalizoval a urychlil postup udělování absolutoria;

9.  zdůrazňuje stále důležitější úlohu EIOÚ při zajišťování uplatňování evropských pravidel pro ochranu údajů a soukromí v orgánech a institucích EU; vítá činnost EIOÚ, včetně stále většího počtu stanovisek k návrhům EU týkajícím se otázek ochrany údajů a soukromí, podpory orgánům EU při přípravě nových pravidel pro ochranu údajů, účasti na prvním společném přezkumu systému EU a USA na ochranu soukromí a dohledu nad Europolem; vybízí EIOÚ, aby nadále úzce spolupracoval s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů v členských státech s cílem zajistit účinný a koordinovaný dohled a spolupracovat při přípravě nového právního rámce;

10.  vítá skutečnost, že EIOÚ provedl 5% snížení stavu zaměstnanců ve svém plánu pracovních míst, a konstatuje, že Účetní dvůr neměl v tomto ohledu žádné další připomínky;

11.  vítá, že v souladu s požadavky uvedenými v posledním usnesení o udělení absolutoria, jsou podrobně začleňovány pracovní cesty, které zaměstnanci EIOÚ uskutečnili;

12.  vítá interinstitucionální spolupráci, o níž svědčí například dohody o úrovni služeb mezi EIOÚ a dalšími orgány EU, pomoc Komise v oblasti finančních, účetních a rozpočtových záležitostí nebo účast na různých interinstitucionálních výběrových řízeních, zejména v oblasti informačních technologií a správy;

13.  vítá grafy ve výroční zprávě o činnosti, v nichž jsou uvedeny podrobné informace o počtu služebních cest, průměrné době trvání a průměrných nákladech na zaměstnance EIOÚ a členů tohoto úřadu; bere na vědomí začlenění srovnávací tabulky o zadávání veřejných zakázek, jak požadovala zpráva o udělení absolutoria za rok 2016;

14.  vyjadřuje politování nad tím, že EIOÚ nemá automatický systém pro získávání informací týkajících se lidských zdrojů; vybízí EIOÚ, aby s Komisí urychleně uzavřel dohodu, pokud jde o přizpůsobení systému IT nástroje SYSPER řízení lidských zdrojů;

15.  vítá intenzivnější komunikaci s občany a zúčastněnými stranami, jakož i trvalý nárůst počtu příznivců na platformách sociálních médií; vítá rovněž spuštění nových internetových stránek EIOÚ v březnu 2017;

16.  konstatuje, že EIOÚ byly poskytnuty další pracovní prostory, aby bylo možné zvládnout rostoucí počet zaměstnanců a vytvoření Evropské rady pro ochranu údajů;

17.  vítá vysoký podíl žen ve vedoucích funkcích a opatření určená k zajištění rovnosti žen a mužů v tomto úřadě; konstatuje však, že pouze 32 % všech zaměstnanců tvoří muži; zdůrazňuje, že opatření na podporu genderové vyváženosti a rovných příležitostí by měla být přínosem pro ženy i muže;

18.  vítá práci důvěrného poradce a opatření určené ke zvýšení povědomí o obtěžování mezi zaměstnanci EIOÚ; vybízí EIOÚ k tomu, aby pečlivě sledoval, jak je jeho politika v tomto ohledu účinná, aby i nadále zvyšoval informovanost o obtěžování na pracovišti a pěstoval kulturu nulové tolerance vůči obtěžování;

19.  konstatuje, že 80 zaměstnanců pochází z celkem 16 různých členských států; žádá EIOÚ, aby usiloval o to, aby byly mezi zaměstnanci poměrně zastoupeny všechny členské státy;

20.  konstatuje, že otázka jevu „otáčivých dveří“ byla řešena v kodexu chování členů úřadu EIOÚ; vítá skutečnost, že životopisy a prohlášení o zájmech členů dozorčí rady jsou k dispozici na internetových stránkách tohoto úřadu; vybízí EIOÚ, aby zajistil transparentnost svých činností a výměnu osvědčených postupů s ostatními orgány EU;

21.  vítá dostupné informace o opatřeních vnitřní kontroly; vítá opatření přijatá v návaznosti na doporučení útvaru interního auditu, která vyplynula z výročního interního auditu za rok 2016, a vítá, že tři dosud nerozhodnutá doporučení budou uzavřena;

22.  vítá etický rámec EIOÚ, který se týká orgánů dohledu a všech členů sekretariátu v rámci jejich vztahů s ostatními orgány EU a dalšími zúčastněnými stranami; vítá formální ustavení funkce etického úředníka úřadu EIOÚ; podporuje úsilí EIOÚ o sladění kodexu chování s novými trendy a osvědčenými postupy;

23.  vyjadřuje politování nad nedostatkem informací o vnitřních postupech týkajících se oznamování, které poskytl EIOÚ v souvislosti s udělením absolutoria za rozpočtový rok 2017; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby byly zavedeny nezbytné postupy a aby všichni zaměstnanci byli řádně informováni o svých právech s cílem vybudovat institucionální kulturu důvěry;

24.  konstatuje, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie nebude mít přímý dopad na finanční a organizační strukturu či organizaci lidských zdrojů úřadu EIOÚ; vítá rozhodnutí EIOÚ ponechat všechny své čtyři britské zaměstnance ve svých funkcích.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2018/2175(DEC))

Zpravodaj: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že v důsledku nových úkolů svěřených evropskému inspektorovi ochrany údajů v souvislosti se zajišťováním sekretariátu pro novou Evropskou radu pro ochranu údajů (v rámci uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(7)) a pro novou Radu pro spolupráci (v rámci uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794(8)) se v roce 2017 rozpočet evropského inspektora ochrany údajů zvýšil o 21,93 % (11 324 735,00 EUR); v tomto měnícím se kontextu vítá, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 nezjistil v plnění rozpočtu evropského inspektora ochrany údajů žádné konkrétní problémy;

2.  vyjadřuje však politování nad tím, že podle výroční zprávy o činnosti evropského inspektora ochrany údajů Účetní dvůr prověřil v roce 2017 pouze jednu platbu; zastává názor, že ačkoli evropský inspektor ochrany údajů není decentralizovaná agentura Unie a jeho rozpočet představuje velmi malou část rozpočtu Unie, Účetní dvůr by měl počínaje rokem 2018 řádně prověřovat legalitu a správnost jeho operací, neboť transparentnost má pro náležité fungování tohoto subjektu Unie zásadní význam; proto žádá Účetní dvůr, aby vydával zvláštní výroční zprávy o činnosti a účetní závěrce tohoto důležitého subjektu Unie;

3.  bere na vědomí dokončení zvláštního auditu útvarem interního auditu, který se týkal vypracovávání a vydávání stanovisek a formálních připomínek evropského inspektora ochrany údajů; vítá příslušný akční plán, který evropský inspektor ochrany údajů sestavil v odpovědi na doporučení vyplývající z tohoto auditu; konstatuje, že tento akční plán útvar interního auditu označil dne 25. září 2017 za uspokojivý;

4.  vyzdvihuje operativní spolupráci v oblasti přípravy a koordinace mezi evropským inspektorem ochrany údajů a orgány na ochranu údajů v Unii i mimo ni prostřednictvím pracovní skupiny zřízené podle článku 29 za účelem přípravy a podpory provádění nařízení (EU) 2016/679, které vešlo v účinnost 25. května 2018; poukazuje na to, že bylo nutné vynaložit značné úsilí na přípravu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725(9) před jeho vstupem v platnost dne 11. prosince 2018.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMATION ON ADOPTION IN COMMITTEE RESPONSIBLE

Datum schválení

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 51, 28.2.2017.

(2)

Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

(9)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí