Procedure : 2018/2175(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0116/2019

Indgivne tekster :

A8-0116/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0253

BETÆNKNING     
PDF 170kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.824v02-00 A8-0116/2019

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2018/2175(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Arndt Kohn

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2018/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  der henviser til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0116/2019),

1.  meddeler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2018/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0116/2019),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af de menneskelige ressourcer;

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter og andre udgifter for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ("EDPS") for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer for administrationsudgifter og andre udgifter var effektive;

2.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2017 ikke konstaterede nogen alvorlige svagheder med hensyn til revisionen på områderne menneskelige ressourcer og udbud hos EDPS;

3.  beklager imidlertid, at Revisionsretten ifølge EDPS' årlige aktivitetsrapport kun har gennemgået en enkelt betaling i 2017; er af den opfattelse, at selv om EDPS ikke er et decentralt EU-agentur, og dens budget udgør en meget lille andel af Unionens budget, bør Revisionsretten ikke desto mindre fra og med 2018 behørigt gennemgå lovligheden og regelmæssigheden af EDPS' transaktioner, da gennemsigtighed er afgørende for dette EU-organs fyldestgørende funktion; anmoder derfor Revisionsretten om at udarbejde særskilte årlige aktivitetsrapporter om årsregnskaberne for dette vigtige EU-organ;

4.  bemærker, at EDPS i 2017 rådede over et samlet budget på 11 324 735 EUR, hvilket udgjorde en stigning på 21,93 % i forhold til 2016-budgettet, og at budgetgennemførelsen i form af forpligtelsesbevillinger for 2017 beløb sig til 10 075 534 EUR; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden fortsatte med at falde fra 94,66 % i 2015 og 91,93 % i 2016 til 89 % af de disponible bevillinger i 2017; bemærker, at budgetgennemførelsen med hensyn til betalingsbevillinger beløb sig til 9 368 686,15 EUR, hvilket svarer til 77 % af de disponible bevillinger; fremhæver i denne forbindelse afsnit I og III med en udnyttelsesgrad på 88,24 % og 73,10 %; opfordrer EDPS til at intensivere sine bestræbelser på at fastlægge sine budgetoverslag med forsigtighed;

5.  bemærker, at EDPS' budget blev stærkt påvirket af to store lovgivningsmæssige ændringer (den generelle forordning om databeskyttelse og direktivet om databeskyttelse inden for politiet og retsvæsnet); bemærker, at de fleste af de ekstra ressourcer blev tildelt EDPS med henblik på oprettelse af det nyoprettede sekretariat for Det Europæiske Databeskyttelsesråd;

6.  noterer sig EDPS' igangværende arbejde med at indføre procedurer for resultatbaseret budgettering og opfordrer til en hurtig implementering af disse principper; bemærker, at EDPS har evalueret sine centrale resultatindikatorer med henblik på at tage hensyn til sine nye mål og prioriteringer på grundlag af EDPS' strategi for 2015-2019; glæder sig over, at strategien er på rette vej, og at værdierne for størstedelen af de centrale resultatindikatorer opfylder eller overstiger deres respektive mål;

7.  bemærker, at EDPS' budget hovedsageligt er af administrativ karakter, og at et stort beløb anvendes til personer, ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsomkostninger;

8.  glæder sig over EDPS' beslutning om at offentliggøre sine årlige aktivitetsrapporter senest den 31. marts 2019 med henblik på at optimere og fremskynde dechargeproceduren;

9.  understreger den stadig vigtigere rolle, som EDPS spiller med hensyn til at sikre gennemførelsen af EU's regler for databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred i Unionens institutioner og organer; glæder sig over EDPS' aktiviteter, herunder et stigende antal udtalelser om EU-forslag vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred, støtten til EU-institutionerne til forberedelse af de nye databeskyttelsesregler, deltagelsen i den første fælles evaluering af EU-USA-privatlivsskjoldet og tilsynet med Europol; opfordrer EDPS til fortsat at arbejde tæt sammen med de nationale databeskyttelsesmyndigheder i medlemsstaterne for at sikre et effektivt koordineret tilsyn og samarbejde om forberedelsen af den nye retlige ramme;

10.  glæder sig over, at EDPS har gennemført en personalereduktion på 5 % i sin stillingsfortegnelse, og bemærker, at Revisionsretten ikke havde yderligere bemærkninger i denne henseende;

11.  glæder sig over medtagelsen af de detaljerede oplysninger om tjenesterejser foretaget af medlemmerne af EDPS, som der blev anmodet om i den seneste dechargebeslutning;

12.  glæder sig over det interinstitutionelle samarbejde, som bevidnes af f.eks. serviceleveranceaftalerne mellem EDPS og andre EU-institutioner, Kommissionens bistand inden for finansielle, regnskabsmæssige og budgetmæssige anliggender eller deltagelsen i forskellige interinstitutionelle udbud, navnlig inden for informationsteknologi og administration;

13.  glæder sig over diagrammerne i den årlige aktivitetsrapport, som giver detaljerede oplysninger om antallet af tjenesterejser, den gennemsnitlige varighed og de gennemsnitlige omkostninger for EDPS' personale og medlemmer; noterer sig indføjelsen af en sammenlignende tabel over udbud, som der blev anmodet om i betænkningen om decharge for 2016;

14.  beklager, at EDPS ikke har et automatisk system til at udtrække oplysninger om menneskelige ressourcer; opfordrer EDPS til hurtigt at nå til enighed med Kommissionen om en tilpasning af IT-redskabet Sysper til forvaltning af sine menneskelige ressourcer;

15.  glæder sig over den intensiverede kommunikation til borgere og interessenter samt den stadige stigning i antallet af følgere på sociale medieplatforme; glæder sig ligeledes over lanceringen af EDPS' nye hjemmeside i marts 2017;

16.  bemærker, at EDPS fik tildelt ekstra kontorplads for at skaffe plads til det stigende antal ansatte og oprettelsen af Databeskyttelsesrådet;

17.  glæder sig over den store andel af kvinder i ledende stillinger og foranstaltningerne til sikring af balance mellem kønnene i institutionen; bemærker imidlertid, at kun 32 % af det samlede personale var mænd; understreger, at foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem kønnene og lige muligheder bør være til gavn for alle køn;

18.  glæder sig over den fortrolige rådgivers arbejde og foranstaltningerne til at øge bevidstheden om chikane blandt EDPS' personale; opfordrer EDPS til nøje at overvåge effektiviteten af sin politik i denne henseende, til at fortsætte med at øge bevidstheden omkring chikane på arbejdspladsen og til at fremme en nultolerancekultur med hensyn til chikane;

19.  bemærker, at de 80 ansatte kom fra i alt 16 forskellige medlemsstater; opfordrer EDPS til at stræbe efter en forholdsmæssig repræsentation af alle medlemsstater blandt de ansatte;

20.  bemærker, at spørgsmålet om "svingdørsproblematikken" er blevet behandlet i adfærdskodeksen for medlemmerne af EDPS; glæder sig over, at CV'er og interesseerklæringer fra medlemmerne af EDPS er tilgængelige på institutionens websted; opfordrer EDPS til at sikre, at den er gennemsigtig med hensyn til sine aktiviteter og til at udveksle bedste praksis med andre EU-institutioner;

21.  glæder sig over de foreliggende oplysninger om de interne kontrolforanstaltninger; glæder sig over opfølgningen på anbefalingerne fra Den Interne Revisionstjeneste (IAS) som følge af den årlige interne revision for 2016 og over, at de tre udestående anbefalinger er ved at blive lukket;

22.  glæder sig over EDPS' etiske rammer, som vedrører de tilsynsførende og alle medlemmerne af sekretariatet i deres forbindelser med andre EU-institutioner og andre interessenter; glæder sig over den formelle oprettelse af stillingen som etisk rådgiver for EDPS; tilskynder EDPS i dennes bestræbelser på at tilpasse adfærdskodeksen til nye tendenser og bedste praksis;

23.  beklager, at EDPS ikke har fremlagt oplysninger om interne procedurer for rapportering af uregelmæssigheder i forbindelse med 2017-dechargeproceduren; understreger vigtigheden af at sikre, at de nødvendige procedurer er på plads, og at alle medarbejdere er behørigt informeret om deres rettigheder med henblik på at opbygge en institutionel kultur præget af tillid;

24.  bemærker, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union ikke vil have nogen direkte indvirkning på EDPS' finansielle, personalemæssige eller strukturelle organisation; glæder sig over Den Tilsynsførendes beslutning om at beholde alle sine fire britiske medarbejdere.

17.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2018/2175(DEC))

Ordfører for udtalelse: Romeo Franz

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at budgettet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) steg med 21,93 % i 2017 (11 324 735,00 EUR) som følge af de nye opgaver, der blev overdraget til EDPS, og som vedrører varetagelsen af sekretariatsfunktionen for det nye Europæiske Databeskyttelsesråd (som en del af anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(7)) og for det nye samarbejdsråd (som en del af anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794(8)); glæder sig i denne skiftende kontekst over, at Revisionsretten i sin årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 ikke påpegede nogen særlige problemer hvad angår EDPS;

2.  beklager imidlertid, at Revisionsretten ifølge EDPS' årlige aktivitetsrapport kun har gennemgået en enkelt betaling i 2017; er af den opfattelse, at selv om EDPS ikke er et decentralt EU-agentur, og dens budget udgør en meget lille andel af Unionens budget, bør Revisionsretten ikke desto mindre fra og med 2018 behørigt gennemgå lovligheden og regelmæssigheden af EDPS' transaktioner, da gennemsigtighed er afgørende for dette EU-organs fyldestgørende funktion; anmoder derfor Revisionsretten om at udarbejde særskilte årlige aktivitetsrapporter om årsregnskaberne for dette vigtige EU-organ;

3.  noterer sig, at Den Interne Revisionstjenestes særlige revision vedrørende udarbejdelse og afgivelse af udtalelser og formelle bemærkninger hos EDPS er afsluttet; glæder sig over den tilhørende handlingsplan, som EDPS har udarbejdet som reaktion på henstillingerne fra revisionen; bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste den 25. september 2017 vurderede den som værende tilfredsstillende;

4.  fremhæver den forberedelses- og koordineringsindsats, EDPS har ydet på driftsplan sammen med databeskyttelsesmyndighederne i og uden for Unionen via Artikel 29-Gruppen med henblik på at forberede og støtte gennemførelsen af forordning (EU) 2016/679, der har fundet anvendelse siden den 25. maj 2018; fremhæver den forberedelsesindsats, der var nødvendig, for at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725(9) kunne træde i kraft den 11. december 2018.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 51 af 28.2.2017.

(2)

EUT C 348 af 28.9.2018, s. 1.

(3)

EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.

(4)

EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

(9)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik