Διαδικασία : 2018/2175(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0116/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0116/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0253

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 191kWORD 72k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2018/2175(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Arndt Kohn

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2018/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0116/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα ΙΧ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2018/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0116/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο των πληρωμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στον τομέα των διοικητικών και λοιπών δαπανών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα και τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες υπήρξαν αποτελεσματικά·

2.  σημειώνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις δραστηριότητες του ΕΕΠΔ στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

3.  εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΕΠΔ, μόνο μία πληρωμή εξετάστηκε το 2017 από το Ελεγκτικό Συνέδριο· εκτιμά ότι, παρόλο που ο ΕΕΠΔ δεν είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της Ένωσης και ο προϋπολογισμός του αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού της Ένωσης, η νομιμότητα και η κανονικότητα των πράξεων του ΕΕΠΔ θα πρέπει, ωστόσο, να εξετάζονται δεόντως από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από το 2018 και μετά, δεδομένου ότι η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία αυτού του οργάνου της Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδίδει χωριστές ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για τους ετήσιους λογαριασμούς αυτού του σημαντικού οργάνου της Ένωσης·

4.  σημειώνει ότι, το 2017, ο ΕΕΠΔ είχε συνολικό προϋπολογισμό 11 324 735 EUR, ο οποίος συνιστά αύξηση κατά 21,93 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016, και ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το 2017 ανήλθε σε 10 075 534 EUR· σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό εκτέλεσης εξακολούθησε να μειώνεται από 94,66 % το 2015 και 91,93 % το 2016 σε 89 % των διαθέσιμων πιστώσεων το 2017· σημειώνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών ανήλθε σε 9 368 686,15 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 77 % των διαθέσιμων πιστώσεων· επισημαίνει εν προκειμένω τους Τίτλους Ι και ΙΙΙ με ποσοστά πιστώσεων 88,24 % και 73,10 %· καλεί τον ΕΕΠΔ να εντείνει τις προσπάθειές του και να καθορίζει την κατάσταση των προβλεπόμενων δαπανών και εσόδων με σύνεση·

5.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του ΕΕΠΔ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από δύο σημαντικές νομοθετικές αλλαγές (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων και οδηγία για την προστασία των δεδομένων στους τομείς της αστυνομίας και της δικαιοσύνης)· σημειώνει ότι οι πρόσθετοι πόροι που χορηγήθηκαν στον ΕΕΠΔ διατέθηκαν κατά μέγα μέρος για τη συγκρότηση της γραμματείας του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)·

6.  σημειώνει το εν εξελίξει έργο του ΕΕΠΔ όσον αφορά την καθιέρωση διαδικασιών κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και ζητεί την ταχεία εφαρμογή των αρχών αυτών· σημειώνει ότι ο ΕΕΠΔ αξιολόγησε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) προκειμένου να λάβει υπόψη τους νέους στόχους και τις προτεραιότητές του με βάση τη στρατηγική του ΕΕΠΔ για την περίοδο 2015-2019· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η υλοποίηση της στρατηγικής εξελίσσεται ομαλά και οι τιμές των ΒΔΕ στην πλειονότητά τους καλύπτουν ή υπερβαίνουν τους αντίστοιχους στόχους·

7.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του ΕΕΠΔ είναι κυρίως διοικητικός, ενώ ένα μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται για δαπάνες για πρόσωπα, κτίρια, έπιπλα, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας·

8.  χαιρετίζει την απόφαση του ΕΕΠΔ να δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του έως τις 31 Μαρτίου με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής·

9.  υπογραμμίζει τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο του ΕΕΠΔ όσον αφορά τη διασφάλιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες του ΕΕΠΔ, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου αριθμού γνωμών σχετικά με προτάσεις της Ένωσης που αφορούν ζητήματα προστασίας των δεδομένων και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τη στήριξη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην προετοιμασία για τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων, τη συμμετοχή στην πρώτη κοινή επανεξέταση της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ και την εποπτεία της Ευρωπόλ· ενθαρρύνει τον ΕΕΠΔ να συνεχίσει να εργάζεται σε στενή σύνδεση με τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική συντονισμένη εποπτεία, και να συνεργαστεί στην προπαρασκευή του νέου νομικού πλαισίου·

10.  χαιρετίζει την εφαρμογή της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % στον πίνακα προσωπικού του ΕΕΠΔ και σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατύπωσε άλλες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι αποστολές που ανέλαβαν τα μέλη του προσωπικού του ΕΕΠΔ συμπεριλήφθηκαν λεπτομερώς, όπως είχε ζητηθεί στο τελευταίο ψήφισμα για την απαλλαγή·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική συνεργασία όπως μαρτυρούν, για παράδειγμα, οι συμφωνίες για το επίπεδο εξυπηρέτησης μεταξύ του ΕΕΠΔ και άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η συνδρομή της Επιτροπής σε δημοσιονομικά, λογιστικά και δημοσιονομικά θέματα ή η συμμετοχή σε διάφορες διοργανικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και της διοίκησης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διαγράμματα που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, τα οποία παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αποστολών, τη μέση διάρκεια και το μέσο κόστος του προσωπικού του ΕΕΠΔ και των μελών του· επισημαίνει την προσθήκη συγκριτικού πίνακα για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ζητήθηκε στην έκθεση απαλλαγής για το 2016·

14.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο ΕΕΠΔ δεν διαθέτει αυτόματο σύστημα για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους· προτρέπει τον ΕΕΠΔ να επιδιώξει ταχεία συμφωνία με την Επιτροπή όσον αφορά την προσαρμογή του εργαλείου ΤΠ SYSPER στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του·

15.  επικροτεί την εντατική επικοινωνία με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τη σταθερή αύξηση των ακολούθων στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την έναρξη λειτουργίας του νέου δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ τον Μάρτιο του 2017·

16.  σημειώνει ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα του αυξανόμενου αριθμού υπαλλήλων και της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, παραχωρήθηκαν στον ΕΕΠΔ επιπλέον χώροι εργασίας·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το υψηλό ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και τα μέτρα για τη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο θεσμικό όργανο· σημειώνει, ωστόσο, ότι μόνο το 32 % του συνολικού προσωπικού είναι άνδρες· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα για την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και των ίσων ευκαιριών θα πρέπει να είναι προς όφελος όλων των φύλων·

18.  χαιρετίζει το έργο του έμπιστου συμβούλου και τα μέτρα για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού του ΕΕΠΔ στο θέμα της παρενόχλησης· ενθαρρύνει τον ΕΕΠΔ να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του στο θέμα αυτό, να συνεχίσει το έργο της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να καλλιεργήσει νοοτροπία μηδενικής ανοχής απέναντι στην παρενόχληση·

19.  σημειώνει ότι τα 80 μέλη του προσωπικού προέρχονται εν συνόλω από 16 διαφορετικά κράτη μέλη· καλεί τον ΕΕΠΔ να καταβάλει προσπάθειες για μια αναλογική εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών στο σύνολο του προσωπικού·

20.  σημειώνει ότι το ζήτημα της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα ρυθμίστηκε με τον κώδικα δεοντολογίας των μελών του ΕΕΠΔ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του ΕΕΠΔ διατίθενται στον δικτυακό τόπο του οργάνου· ενθαρρύνει τον ΕΕΠΔ να διασφαλίσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου· εκφράζει την ευαρέσκειά του για τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS), που προέκυψαν από τον ετήσιο εσωτερικό έλεγχο για το 2016, και για το γεγονός ότι οι τρεις εκκρεμείς συστάσεις πρόκειται να κλείσουν·

22.  χαιρετίζει το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΠΔ, το οποίο διέπει τις σχέσεις του Επόπτη και όλων των μελών της Γραμματείας με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη καθιέρωση της θέσης του υπευθύνου δεοντολογίας του ΕΕΠΔ· ενθαρρύνει τις προσπάθειες του ΕΕΠΔ για την ευθυγράμμιση του κώδικα δεοντολογίας με τις νέες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές·

23.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία πληροφοριών από τον ΕΕΠΔ σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες για την καταγγελία δυσλειτουργιών στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής για το 2017· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι υφίστανται οι απαιτούμενες διαδικασίες και ότι όλο το προσωπικό ενημερώνεται δεόντως για τα δικαιώματά του, προκειμένου να οικοδομηθεί μια θεσμική νοοτροπία εμπιστοσύνης·

24.  σημειώνει ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική, ανθρώπινη ή διαρθρωτική οργάνωση του ΕΕΠΔ· χαιρετίζει την απόφαση του ΕΕΠΔ να διατηρήσει και τα τέσσερα μέλη του προσωπικού που έχουν βρετανική ιθαγένεια.

17.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2018/2175(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Romeo Franz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι ως αποτέλεσμα των νέων καθηκόντων που ανατέθηκαν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7)) και στο νέο Συμβούλιο Συνεργασίας (στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8)), ο προϋπολογισμός του ΕΕΠΔ αυξήθηκε κατά 21,93 % το 2017 (11 324 735,00 EUR)· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο μεταβαλλόμενο αυτό πλαίσιο, για το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τον ΕΕΠΔ·

2.  εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΕΠΔ, μόνο μία πληρωμή εξετάστηκε το 2017 από το Ελεγκτικό Συνέδριο· είναι της άποψης ότι, παρόλο που ο ΕΕΠΔ δεν είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της Ένωσης και ο προϋπολογισμός του αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού της Ένωσης, η νομιμότητα και η κανονικότητα των πράξεων του ΕΕΠΔ θα πρέπει, ωστόσο, να εξετάζονται δεόντως από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από το 2018 και μετά, δεδομένου ότι η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία αυτού του οργανισμού της Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδίδει χωριστές ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για τους ετήσιους λογαριασμούς αυτού του σημαντικού οργάνου της Ένωσης·

3.  επισημαίνει την οριστικοποίηση του ειδικού ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) σχετικά με την κατάρτιση και την έκδοση γνωμοδοτήσεων και επίσημων παρατηρήσεων στον ΕΕΠΔ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το αντίστοιχο σχέδιο δράσης που κατάρτισε ο ΕΕΠΔ σε συνέχεια των συστάσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο· σημειώνει ότι η IAS, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, το αξιολόγησε ως ικανοποιητικό·

4.  επισημαίνει, σε επιχειρησιακό επίπεδο, τις προσπάθειες προετοιμασίας και συντονισμού του ΕΕΠΔ με τις αρχές προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν αυτής, μέσω της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, με σκοπό την προετοιμασία και την υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018· υπογραμμίζει τις προσπάθειες που έγιναν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725(9) στις 11 Δεκεμβρίου 2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(8)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου