Menettely : 2018/2175(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0116/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0116/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0253

MIETINTÖ     
PDF 162kWORD 67k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(2018/2175(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Arndt Kohn

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(2018/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2017 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(6) ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 262 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0116/2019),

1.  myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(2018/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0116/2019),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökseen, jonka mukaan virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan tietosuojavaltuutetun hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut hallintomenojen ja muiden menojen valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2017 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut vakavia puutteita tietosuojavaltuutetun henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  pitää kuitenkin valitettavana, että tietosuojavaltuutetun vuotuisen toimintakertomuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuonna 2017 ainoastaan yhden maksun; toteaa, että tietosuojavaltuutettu ei ole unionin erillisvirasto ja sen talousarvio muodostaa hyvin pienen prosenttiosuuden unionin talousarviosta, mutta tilintarkastustuomioistuimen olisi siitä huolimatta tutkittava vuodesta 2018 lähtien asianmukaisesti tietosuojavaltuutetun toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta, sillä läpinäkyvyys on olennaisen tärkeää tämän unionin elimen asianmukaisen toiminnan kannalta; pyytää siksi tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erilliset vuotuiset toimintakertomukset tämän tärkeän unionin elimen tilinpäätöksestä;

4.  panee merkille, että vuonna 2017 tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään määrärahoja yhteensä 11 324 735 euroa, mikä merkitsee 21,93 prosentin lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, ja että vuoden 2017 talousarvion maksusitoumusmäärärahoista käytettiin 10 075 534 euroa; panee huolestuneena merkille, että käytettävissä olevien määrärahojen käyttöaste laski edelleen vuonna 2017 edellisten vuosien 94,66 prosentista (vuonna 2015) ja 91,93 prosentista (vuonna 2016) 89 prosenttiin; panee merkille, että talousarvion maksumäärärahoista käytettiin 9 368 686,15 euroa eli 77 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista; korostaa tässä yhteydessä osastoja 1 ja 3, joissa määrärahojen käyttöasteet olivat 88,24 prosenttia ja 73,10 prosenttia; kannustaa tietosuojavaltuutettua tehostamaan ponnistelujaan ja laatimaan talousarviota koskevat arvionsa huolellisesti;

5.  toteaa, että tietosuojavaltuutetun talousarvioon vaikuttivat suuresti kaksi merkittävää lainsäädäntömuutosta (yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojaa poliisi- ja oikeusalalla koskeva direktiivi); panee merkille, että suurin osa lisävaroista oli osoitettu tietosuojavaltuutetulle äskettäin luodun Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristön perustamiseen;

6.  panee merkille tietosuojavaltuutetun meneillään olevan työn tulosbudjetoinnin menettelyjen käyttöönottamiseksi ja kehottaa panemaan nämä periaatteet nopeasti täytäntöön; toteaa, että tietosuojavaltuutettu on arvioinut keskeiset tulosindikaattorinsa ottaakseen huomioon uudet tavoitteensa ja painopisteensä, jotka perustuvat tietosuojavaltuutetun strategiaan vuosiksi 2015–2019; pitää myönteisenä, että strategia etenee suunnitellusti ja että suurimmassa osassa keskeisiä tulosindikaattoreita tavoitearvot joko saavutetaan tai ylitetään;

7.  korostaa, että tietosuojavaltuutetun talousarvio on luonteeltaan pääasiallisesti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään henkilöstöön, kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyviin sekalaisiin menoihin;

8.  suhtautuu myönteisesti tietosuojavaltuutetun päätökseen julkistaa vuotuiset toimintakertomuksensa 31. maaliskuuta mennessä vastuuvapausmenettelyn optimoimiseksi ja nopeuttamiseksi;

9.  korostaa tietosuojavaltuutetun yhä tärkeämpää roolia varmistettaessa unionin tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen täytäntöönpano unionin toimielimissä ja elimissä; pitää myönteisenä tietosuojavaltuutetun toimintaa, muun muassa yhä useampia lausuntoja tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevista unionin ehdotuksista, unionin toimielimille annettavaa tukea uusiin tietosuojasääntöihin valmistautumista varten, osallistumista ensimmäiseen EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -yhteisarviointiin sekä Europolin valvontaa; kannustaa tietosuojavaltuutettua jatkamaan tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa tehokas koordinoitu valvonta ja tehdä yhteistyötä valmisteltaessa uutta oikeudellista kehystä;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutettu on pannut täytäntöön viiden prosentin henkilöstövähennyksen henkilöstötaulukkoonsa, ja toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt tältä osin muita huomautuksia;

11.  panee tyytyväisenä merkille yksityiskohtaisten tietojen antamisen tietosuojavaltuutetun jäsenten tekemistä virkamatkoista, kuten viimeisimmässä vastuuvapauspäätöslauselmassa pyydettiin;

12.  suhtautuu myönteisesti toimielinten väliseen yhteistyöhön, josta ovat osoituksena esimerkiksi tietosuojavaltuutetun ja muiden unionin toimielinten väliset yksikön tason sopimukset, komission apu rahoitus-, kirjanpito- ja talousarvioasioissa ja osallistuminen eri toimielinten välisiin tarjouspyyntöihin erityisesti tietotekniikan ja hallinnon alalla;

13.  on tyytyväinen vuotuisen toimintakertomuksen kaavioihin, joissa annetaan yksityiskohtaisia tietoja virkamatkojen lukumäärästä, keskimääräisestä kestosta ja tietosuojavaltuutetun henkilöstön ja jäsenten keskimääräisistä kustannuksista; panee merkille, että vuonna 2016 laaditussa vastuuvapausmietinnössä pyydettiin, että toimintakertomukseen sisällytetään hankintoja koskeva vertaileva taulukko;

14.  pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutetulla ei ole automaattista järjestelmää henkilöresursseja koskevien tietojen poimintaan; kannustaa tietosuojavaltuutettua pääsemään nopeasti sopimukseen komission kanssa tietoteknisen SYSPER-välineen mukauttamisesta tietosuojavaltuutetun henkilöstöhallintoon sopivaksi;

15.  suhtautuu myönteisesti tehostettuun tiedottamiseen kansalaisille ja sidosryhmille sekä seuraajien määrän jatkuvaan kasvuun sosiaalisen median foorumeissa; panee myös tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutettu käynnisti uuden verkkosivuston maaliskuussa 2017;

16.  panee merkille, että tietosuojavaltuutetulle myönnettiin lisää työtiloja, jotta se selviytyisi kasvavasta henkilöstömäärästä ja Euroopan tietosuojaneuvoston perustamisesta;

17.  panee tyytyväisenä merkille naisten suuren osuuden johtotehtävissä ja toimielimen sukupuolijakaumaa tasapainottavat toimenpiteet; panee kuitenkin merkille, että vain 32 prosenttia koko henkilöstöstä oli miehiä; korostaa, että sukupuolten välistä tasapainoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävien toimien olisi hyödytettävä kaikkia sukupuolia;

18.  suhtautuu myönteisesti uskottujen neuvonantajien työhön ja toimenpiteisiin, joilla lisätään tietoisuutta tietosuojavaltuutetun henkilöstön keskuudessa esiintyvästä häirinnästä; kannustaa tietosuojavaltuutettua seuraamaan tiivisti toimintaperiaatteidensa tehokkuutta tältä osin, jatkamaan tiedottamista työpaikkakiusaamisesta ja edistämään häirintää koskevaa nollatoleranssia;

19.  toteaa, että henkilöstön 80 jäsentä olivat peräisin yhteensä 16 eri jäsenvaltiosta; kehottaa tietosuojavaltuutettua pyrkimään siihen, että varmistettaisiin kunkin jäsenvaltion suhteellinen edustus henkilöstön keskuudessa;

20.  toteaa, että ”pyöröovi-ilmiötä” koskevaa kysymystä on käsitelty tietosuojavaltuutetun jäsenten menettelysäännöissä; panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutetun jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ovat saatavilla toimielimen verkkosivustolla; kehottaa tietosuojavaltuutettua varmistamaan, että sen toiminta on avointa, ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä muiden EU:n toimielinten kanssa;

21.  on tyytyväinen sisäisen valvonnan toimenpiteistä saatavilla oleviin tietoihin; panee tyytyväisenä merkille toimet, jotka toteutettiin sisäisen tarkastuksen osaston vuotta 2016 koskevasta vuotuisesta sisäisestä tarkastuksesta seuranneiden suositusten johdosta, ja on tyytyväinen siihen, että kolmen suosituksen osalta kesken olevat jatkotoimet saadaan piakkoin päätökseen;

22.  suhtautuu myönteisesti tietosuojavaltuutetun eettisiin sääntöihin, jotka koskevat tietosuojavaltuutettujen ja kaikkien sihteeristön jäsenten suhteita muihin unionin toimielimiin ja muihin sidosryhmiin; panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutettu on perustanut eettisten asiain neuvonantajan viran; kannustaa tietosuojavaltuutettua kehittämään käytännesääntöjä uusien suuntausten ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti;

23.  pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutettu ei vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä toimittanut tietoja väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä menettelyistä; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että tarvittavat menettelyt ovat käytössä ja että koko henkilöstölle tiedotetaan asianmukaisesti heidän oikeuksistaan, jotta voidaan luoda luottamukseen perustuva institutionaalinen kulttuuri;

24.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksellä erota Euroopan unionista ei olisi suoraa vaikutusta tietosuojavaltuutetun rahoitusjärjestelmään, henkilöstöön tai rakenteeseen; pitää myönteisenä, että tietosuojavaltuutettu päätti pitää palveluksessaan kaikki neljä brittiläistä henkilöstön jäsentä.

17.1.2019

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(2018/2175(DEC))

Valmistelija: Romeo Franz

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  korostaa, että Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvio kasvoi 21,93 prosentilla vuonna 2017 (11 324 735 euroa), koska sen vastuulle annettiin Euroopan uuden tietosuojaneuvoston (sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679(7)) ja uuden yhteistyöneuvoston (sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/794(8)) sihteeristötehtävät; on tyytyväinen, että muuttuneesta tilanteesta huolimatta tilintarkastustuomioistuin ei havainnut varainhoitovuotta 2017 koskevassa vuosikertomuksessaan tietosuojavaltuutettua koskevia erityisiä ongelmia;

2.  pitää kuitenkin valitettavana, että tietosuojavaltuutetun vuotuisen toimintakertomuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin tarkasti ainoastaan yhden maksun vuonna 2017; toteaa, että tietosuojavaltuutettu ei ole unionin erillisvirasto ja sen talousarvio muodostaa hyvin pienen prosenttiosuuden unionin talousarviosta, mutta tilintarkastustuomioistuimen olisi siitä huolimatta tutkittava vuodesta 2018 lähtien asianmukaisesti tietosuojavaltuutetun toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta, sillä läpinäkyvyys on olennaisen tärkeää tämän unionin elimen asianmukaisen toiminnan kannalta; pyytää siksi tilintarkastustuomioistuinta laatimaan vuotuiset toimintakertomukset tämän tärkeän unionin elimen tilinpäätöksestä;

3.  panee merkille, että sisäinen tarkastus viimeisteli erityistarkastuksen, joka koskee tietosuojavaltuutetun lausuntojen ja virallisten huomautusten laatimista ja antamista; panee tyytyväisenä merkille toimintasuunnitelman, jonka tietosuojavaltuutettu otti käyttöön tarkastuksen perusteella annettujen suositusten johdosta; panee merkille, että sisäisen tarkastuksen 25. syyskuuta 2017 tekemän arvion mukaan se oli tyydyttävä;

4.  korostaa, että tietosuojavaltuutettu on toteuttanut toimintaan liittyviä valmistelu- ja koordinointitoimia unionin ja kolmansien maiden tietosuojaviranomaisten kanssa 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän kautta valmistellakseen ja tukeakseen asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöönpanoa 25. päivästä toukokuuta 2018 alkaen; korostaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725(9) voimaantulo 11. joulukuuta 2018 on edellyttänyt valmistelutoimia.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL L 51, 28.2.2017.

(2)

EUVL C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

EUVL C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

EUVL C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23. lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö