Eljárás : 2018/2175(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0116/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0116/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0253

JELENTÉS     
PDF 175kWORD 70k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos

(2018/2175(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Arndt Kohn

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos

(2018/2175(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  tekintettel az Európai adatvédelmi biztosnak a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0116/2019),

1.  mentesítést ad az európai adatvédelmi biztos számára a 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az európai adatvédelmi biztosnak, az Európai Unió Tanácsának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos

(2018/2175(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0116/2019),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2017. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az európai adatvédelmi biztos igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek voltak, és az igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszerek eredményesen működtek;

2.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében az európai adatvédelmi biztos tekintetében nem tárt fel lényeges hiányosságokat az adatvédelmi biztos emberi erőforrásokkal és közbeszerzési tevékenységeivel kapcsolatban ellenőrzött területeken;

3.  sajnálja azonban, hogy az európai adatvédelmi biztos éves tevékenységi jelentése szerint a Számvevőszék csak egyetlen kifizetést vizsgált meg 2017-ben; úgy véli, hogy még ha az európai adatvédelmi biztos nem is egy decentralizált uniós ügynökség és költségvetése az uniós költségvetés igen kis százalékát képviseli is, 2018-tól kezdődően a Számvevőszéknek mindazonáltal megfelelően meg kell vizsgálnia az európai adatvédelmi biztos ügyleteinek jogszerűségét és szabályszerűségét, mivel az átláthatóság létfontosságú ezen uniós szerv megfelelő működéséhez; ezért kéri, hogy a Számvevőszék adjon ki külön éves tevékenységi jelentést e fontos uniós szerv éves beszámolójáról;

4.  megjegyzi, hogy 2017-ben az adatvédelmi biztos összesen 11 324 735 EUR-s költségvetéssel rendelkezett, ami 21,93%-os növekedést jelentett a 2016. évi költségvetéshez képest, és hogy a költségvetés végrehajtása a 2017-es kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében 10 075 534 EUR-t tett ki; aggodalommal állapítja meg, hogy a végrehajtási arány a 2015-ös 94,66%-ról és a 2016. évi 91,93%-ról 2017-ben a rendelkezésre álló előirányzatok 89%-ára csökkent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok tekintetében a költségvetés végrehajtása 9 368 686,15 EUR-t tett ki, ami a rendelkezésre álló előirányzatok 77%-ának felel meg; e tekintetben kiemeli az I. és a III. címet, amelyek az előirányzatok 88,24% és 73,10%-át teszik ki; felhívja az adatvédelmi biztost, hogy fokozza erőfeszítéseit és költségvetési becsléseit körültekintően határozza meg;

5.  megjegyzi, hogy az adatvédelmi biztos költségvetését erősen befolyásolta két jelentős jogszabályi változás (az általános adatvédelmi rendelet és a rendőrségi és igazságügyi ágazatban alkalmazandó adatvédelmi irányelv); megjegyzi, hogy a kiegészítő források nagy részét az újonnan felállított Európai Adatvédelmi Testület titkárságának létrehozása érdekében bocsátották az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére;

6.  tudomásul veszi az adatvédelmi biztos folyamatban lévő munkáját a teljesítményalapú költségvetés-tervezési eljárások bevezetése terén, és felszólít ezen elvek gyors végrehajtására; megjegyzi, hogy az európai adatvédelmi biztos értékelte fő teljesítménymutatóit, hogy azok figyelembe vegyék az európai adatvédelmi biztos 2015–2019 közötti időszakra vonatkozó stratégiáján alapuló új célkitűzéseket és prioritásokat; üdvözli, hogy a stratégia jó úton halad, és a fő teljesítménymutatók többségének értékei elérik vagy meghaladják a kitűzött célokat;

7.  megjegyzi, hogy az adatvédelmi biztos költségvetése nagyrészt igazgatási jellegű, melynek jelentős részét a személyzethez, az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó kiadások és egyéb fenntartási költségek teszik ki;

8.  üdvözli az adatvédelmi biztos azon döntését, hogy a mentesítési eljárás optimalizálása és felgyorsítása céljából éves tevékenységi jelentését március 31-ig közzéteszi;

9.  hangsúlyozza, hogy az adatvédelmi biztos egyre fontosabb szerepet tölt be az európai adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályok uniós intézményekben és szervekben való végrehajtásának biztosításában; üdvözli az adatvédelmi biztos tevékenységeit, többek között az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos uniós javaslatokról szóló vélemények számának növekedését, az uniós intézményeknek az új adatvédelmi szabályokra való felkészüléshez nyújtott támogatást, az első EU–USA adatvédelmi pajzs közös felülvizsgálatában való részvételt és az Europol felügyeletét; ösztönzi az európai adatvédelmi biztost, hogy a hatékony és összehangolt felügyelet biztosítása érdekében továbbra is legyen szorosan kapcsolatban a tagállamok nemzeti adatvédelmi hatóságaival, és működjön együtt az új jogi keret előkészítése során;

10.  üdvözli, hogy az adatvédelmi biztos 5%-os létszámcsökkentést hajtott végre a létszámtervében, és megjegyzi, hogy a Számvevőszéknek e tekintetben nem volt további megjegyzése;

11.  üdvözli, hogy az adatvédelmi biztos a legutóbbi mentesítési határozatban megfogalmazott kérésnek megfelelően részletesen beszámolt hivatala tagjainak kiküldetéseiről;

12.  üdvözli az intézményközi együttműködést, amint azt például az európai adatvédelmi biztos és más uniós intézmények közötti szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások, a Bizottság pénzügyi, számviteli és költségvetési támogatása, illetve a különböző intézményközi ajánlati felhívásokban való részvétel is bizonyítja, különösen az informatika és az igazgatás területén;

13.  üdvözli az éves tevékenységi jelentésben szereplő diagramokat, amelyek részletes tájékoztatást adnak a személyzet és a tagok kiküldetéseinek számáról, átlagos időtartamáról és átlagos költségéről; tudomásul veszi a 2016. évi mentesítésről szóló jelentésben kért, a beszerzésekről szóló összehasonlító táblázat beillesztését;

14.  sajnálja, hogy az adatvédelmi biztos nem rendelkezik automatikus rendszerrel a humán erőforrásokkal kapcsolatos információk kinyerésére; ösztönzi az adatvédelmi biztost, hogy érjen el gyors megállapodást a Bizottsággal a SYSPER informatikai eszköznek a humánerőforrás-gazdálkodásához történő kiigazításával kapcsolatban;

15.  üdvözli a polgárok és az érdekelt felek fokozott tájékoztatását, valamint a közösségi médiaplatformokon a követők folyamatos növekedését; üdvözli továbbá az adatvédelmi biztos új honlapjának 2017. márciusban történt elindítását;

16.  megjegyzi, hogy további munkaterületet biztosítottak az európai adatvédelmi biztos számára, hogy meg tudjon birkózni az egyre nagyobb létszámú személyzettel és az Európai Adatvédelmi Testület létrehozásával;

17.  üdvözli a vezetői pozícióban lévő nők magas arányát és az intézményen belüli, a nemek közötti egyensúlyt biztosító intézkedéseket; megjegyzi azonban, hogy a teljes személyzetnek csak 32%-a volt férfi; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyensúly és az esélyegyenlőség előmozdítására irányuló intézkedésekből minden nemnek részesülnie kell;

18.  üdvözli a bizalmas tanácsadó munkáját és az európai adatvédelmi biztos személyzete zaklatással kapcsolatos tudatosságának növelésére irányuló intézkedéseket; ösztönzi az adatvédelmi biztost, hogy e tekintetben szorosan kövesse nyomon politikájának hatékonyságát, továbbra is hívja fel a figyelmet a munkahelyi zaklatásra, és mozdítsa elő a zéró tolerancia kultúráját a zaklatással szemben;

19.  megjegyzi, hogy a személyzet 80 tagja összesen 16 különböző tagállamból származik; felhívja az adatvédelmi biztost, hogy törekedjen az összes tagállam arányos képviseletére a személyzet tagjai között;

20.  megjegyzi, hogy a „forgóajtó-jelenség” kérdésével a biztos hivatalának magatartási kódexe foglalkozik; üdvözli, hogy az adatvédelmi biztos hivatala tagjainak önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai elérhetők az intézmény honlapján; ösztönzi az adatvédelmi biztost, hogy biztosítsa tevékenységeinek átláthatóságát és a bevált gyakorlatokat ossza meg más uniós intézményekkel;

21.  üdvözli a belső ellenőrzési intézkedésekről rendelkezésre álló információkat; üdvözli a Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásainak nyomon követését, amelyek a 2016-os éves belső ellenőrzés eredményeként születtek, és hogy a három függőben lévő ajánlás hamarosan lezárul;

22.  üdvözli az adatvédelmi biztos etikai keretét, amely a felügyelőkre és a titkárság valamennyi tagjára vonatkozik a többi uniós intézménnyel és más érdekelt féllel fenntartott kapcsolataikban; üdvözli, hogy hivatalosan létrehozták az európai adatvédelmi biztos etikai tisztviselőjének álláshelyét; ösztönzi az adatvédelmi biztos arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a magatartási kódexet hozzáigazítsa az új tendenciákhoz és a bevált gyakorlatokhoz;

23.  sajnálja, hogy nem áll rendelkezésre információ az adatvédelmi biztos által a 2017. évi mentesítéssel összefüggésben a visszaélések bejelentésére vonatkozóan biztosított belső eljárásokról; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy biztosítsák a szükséges eljárások meglétét és azt, hogy az intézményi bizalmi kultúra kiépítése érdekében a személyzet minden tagja kapjon megfelelő tájékoztatást jogairól;

24.  megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre vonatkozó döntése semmilyen közvetlen hatást nem gyakorol az európai adatvédelmi biztos pénzügyi, humánerőforrás- vagy szervezeti felépítésére; üdvözli az adatvédelmi biztos azon döntését, hogy továbbra is megtartja mind a négy brit alkalmazottját.

17.1.2019

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos

(2018/2175(DEC))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  hangsúlyozza, hogy az európai adatvédelmi biztosra bízott új feladatok – (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete(7) alkalmazásának részeként) az új Európai Adatvédelmi Testület és (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete(8) alkalmazásának részeként) az új koordinációs testület titkárságának ellátása – eredményeképpen az európai adatvédelmi biztos költségvetése 2017-ben 21,93%-kal nőtt (11 324 735 EUR); e változás fényében üdvözli, hogy a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésében a Számvevőszék nem állapított meg konkrét problémákat az adatvédelmi biztossal kapcsolatban;

2.  sajnálja azonban, hogy az európai adatvédelmi biztos éves tevékenységi jelentése szerint a Számvevőszék csak egyetlen kifizetést vizsgált meg 2017-ben; úgy véli, hogy még ha az európai adatvédelmi biztos nem is egy decentralizált uniós ügynökség és költségvetése az uniós költségvetés igen kis százalékát képviseli is, 2018-tól kezdődően a Számvevőszéknek mindazonáltal megfelelően meg kell vizsgálnia az európai adatvédelmi biztos ügyleteinek jogszerűségét és szabályszerűségét, mivel az átláthatóság létfontosságú ezen uniós szerv megfelelő működéséhez; ezért kéri, hogy a Számvevőszék adjon ki külön éves tevékenységi jelentést e fontos uniós szerv éves beszámolójáról;

3.  tudomásul veszi a Belső Ellenőrzési Szolgálatnak az európai adatvédelmi biztos által kiadott véleményekre és hivatalos megjegyzésekre vonatkozó külön ellenőrzését; üdvözli az európai adatvédelmi biztos által az ellenőrzés nyomán megfogalmazott ajánlásokra válaszul létrehozott cselekvési tervet; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017. szeptember 25-én kielégítőnek értékelte azt;

4.  operatív szinten kiemeli a 2018. május 25-e óta alkalmazandó (EU) 2016/679 rendelet végrehajtásának előkészítése és támogatása érdekében az európai adatvédelmi biztos által végzett előkészítő és koordinációs munkát az uniós és azon kívüli adatvédelmi hatóságokkal a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport (WP29) révén. kiemeli az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) 2018. december 11-i hatálybalépésének előkészítéséhez szükséges erőfeszítéseket;

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL L 51., 2017.2.28.

(2)

HL C 348., 2018.9.28., 1. o.

(3)

HL C 357., 2018.10.4., 1. o.

(4)

HL C 357., 2018.10.4., 9. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(7)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(8)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(9)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295, 2018.11.21., 39. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat