Procedūra : 2018/2175(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0116/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0116/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0253

ZIŅOJUMS     
PDF 183kWORD 61k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

(2018/2175(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Arndt Kohn

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

(2018/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2017. finanšu gadu (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja gada ziņojumu par 2017. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2017. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(6), un jo īpaši tās 59., 118., 260., 261. un 262. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0116/2019),

1.  sniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam apstiprinājumu par 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

(2018/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0116/2019),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes (PBB) koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumu, ka kopumā 2017. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos, kas saistīti ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) administratīvajiem un citiem izdevumiem, būtisku kļūdu nav un ka pārbaudītās administratīvo un citu izdevumu pārraudzības un kontroles sistēmas ir efektīvas;

2.  norāda, ka Revīzijas palāta savā 2017. gada pārskatā nav konstatējusi nozīmīgus trūkumus attiecībā uz revidētajiem EDAU cilvēkresursu un iepirkuma pasākumu aspektiem;

3.  tomēr pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar EDAU gada darbības pārskatu Revīzijas palāta 2017. gadā pārbaudīja tikai vienu maksājumu; uzskata — kaut arī EDAU nav decentralizēta Savienības aģentūra un tā budžets ir ļoti neliela daļa no Savienības budžeta, Revīzijas palātai, sākot ar 2018. gadu, tomēr būtu pienācīgi jāpārbauda EDAU darījumu likumība un pareizība, jo pārredzamība ir ārkārtīgi svarīga šīs Savienības struktūras pienācīgai darbībai; tādēļ prasa Revīzijas palātai sagatavot atsevišķus gada darbības pārskatus attiecībā uz šīs nozīmīgās Savienības struktūras gada pārskatiem;

4.  norāda, ka 2017. gadā EDAU piešķirtais kopējais budžets bija 11 324 735 EUR, kas ir par 21,93 % vairāk nekā 2016. gada budžetā, un ka budžeta izpilde saistību apropriāciju izteiksmē 2017. gadā bija 10 075 534 EUR; ar bažām norāda, ka izpildes līmenis turpināja samazināties no 94,66 % 2015. gadā un 91,93 % 2016. gadā līdz 89 % no pieejamajām apropriācijām 2017. gadā; norāda, ka budžeta izpilde maksājumu apropriāciju izteiksmē bija 9 368 686,15 EUR, kas ir 77 % no pieejamajām apropriācijām; šajā sakarībā uzsver I un III sadaļu ar apropriāciju izpildes līmeņiem attiecīgi 88,24 % un 73,10 % apmērā; aicina EDAU pastiprināt centienus un budžeta aplēšu sagatavošanā ievērot piesardzību;

5.  norāda, ka EDAU budžetu būtiski ietekmēja divas būtiskas izmaiņas tiesību aktos (Vispārīgā datu aizsardzības regula un Direktīva par datu aizsardzību policijas un tieslietu nozarē); norāda, ka lielākā daļa papildu līdzekļu EDAU tika piešķirti jaunizveidotās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sekretariāta veidošanai;

6.  norāda uz EDAU pastāvīgo darbu, lai ieviestu uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas procedūras, un aicina ātri īstenot minētos principus; norāda, ka EDAU novērtēja savus galvenos darbības rādītājus, lai ņemtu vērā tā jaunos mērķus un prioritātes, pamatojoties uz EDAU stratēģiju 2015.–2019. gadam; atzinīgi vērtē to, ka stratēģija tiek virzīta pareizi, un vairums galveno darbības rādītāju atbilst vai pārsniedz to attiecīgos mērķus;

7.  norāda, ka EDAU budžets ir paredzēts galvenokārt administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta izdevumiem saistībā ar darbiniekiem, ēkām, mēbelēm, aprīkojumu un dažādām darbības izmaksām;

8.  atzinīgi vērtē EDAU nodomu publicēt savus gada pārskatus līdz 31. martam ar nolūku optimizēt un paātrināt budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

9.  uzsver arvien būtiskāko EDAU lomu attiecībā uz to, lai nodrošinātu Eiropas datu aizsardzības un privātuma noteikumu īstenošanu Savienības iestādēs un struktūrās; atzinīgi vērtē EDAU darbības, tostarp arvien pieaugošo to atzinumu skaitu, kas attiecas uz Savienības priekšlikumiem saistībā ar datu aizsardzības un privātuma jautājumiem, atbalstu Savienības iestādēm, lai sagatavotos jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem, dalību pirmajā ES un ASV privātuma vairoga kopīgā pārskatīšanā un Eiropola uzraudzību; mudina EDAU turpināt darbu ciešā sadarbībā ar dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu uzraudzību un sadarbotos jaunā tiesiskā regulējuma sagatavošanā;

10.  atzinīgi vērtē EDAU veikto štatu saraksta darbinieku skaita samazināšanu par 5 % un norāda, ka Revīzijas palātai šajā saistībā nav nekādu papildu piezīmju;

11.  atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauta detalizēta informācija par EDAU locekļu komandējumiem, kā prasīts pēdējā rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu;

12.  atzinīgi vērtē iestāžu sadarbību, par ko liecina, piemēram, pakalpojumu līmeņa nolīgumi starp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un citām Savienības iestādēm, kā arī Komisijas palīdzība finanšu, grāmatvedības un budžeta jautājumos vai dalība dažādos iestāžu konkursos, jo īpaši informācijas tehnoloģiju un pārvaldes jomā;

13.  atzinīgi vērtē gada darbības pārskatā iekļautās diagrammas, kurās sniegta sīka informācija par komandējumu skaitu, vidējo ilgumu un vidējām izmaksām, kas saistītas ar EDAU darbiniekiem un tā locekļiem; norāda uz to, ka ir iekļauta salīdzinoša tabula par iepirkumu, kā prasīts 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumā;

14.  pauž nožēlu par to, ka EDAU nav automātiskas sistēmas ar cilvēku resursiem saistītas informācijas iegūšanai; mudina EDAU rast drīzu vienošanos ar Komisiju par IT rīka SYSPER pielāgošanu tā cilvēkresursu pārvaldībai;

15.  atzinīgi vērtē pastiprināto saziņu ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām, kā arī nepārtrauktu sekotāju skaita pieaugumu sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās; atzinīgi vērtē arī EDAU jaunās tīmekļa vietnes darbības uzsākšanu 2017. gada martā;

16.  norāda, ka EDAU tika piešķirta papildu darba telpa, lai risinātu jautājumu saistībā ar pieaugošo darbinieku skaitu un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas izveidi;

17.  atzinīgi vērtē sieviešu lielo īpatsvaru vadošos amatos un pasākumus dzimumu līdzsvara nodrošināšanai iestādē; tomēr norāda, ka tikai 32 % no kopējā darbinieku skaita bija vīrieši; uzsver, ka dzimumu līdzsvara un vienlīdzīgu iespēju veicināšanas pasākumiem vajadzētu attiekties uz visiem dzimumiem;

18.  atzinīgi vērtē darbu, ko veicis konfidenciālais konsultants, un pasākumus, kuru mērķis ir palielināt EDAU darbinieku informētību par aizskarošu izturēšanos; mudina EDAU cieši uzraudzīt tā politikas efektivitāti šajā ziņā, turpināt uzlabot informētību par aizskarošu izturēšanos darba vietā un veicināt pilnīgu neiecietību pret aizskarošu izturēšanos;

19.  norāda, ka 80 personāla locekļi kopumā pārstāvēja 16 dažādas dalībvalstis; aicina EDAU censties nodrošināt to, ka ikviena dalībvalsts ir samērīgi pārstāvēta darbinieku vidū;

20.  norāda, ka jautājums par “virpuļdurvju efektu” ir aplūkots EDAU locekļu rīcības kodeksā; atzinīgi vērtē to, ka EDAU locekļu CV un interešu deklarācijas ir pieejamas iestādes tīmekļa vietnē; mudina EDAU nodrošināt tā rīcības pārredzamību attiecībā uz tā darbībām un veikt paraugprakses apmaiņu ar citām Savienības iestādēm;

21.  atzinīgi vērtē pieejamo informāciju par iekšējās kontroles pasākumiem; atzinīgi vērtē to, ka ir īstenoti Iekšējās revīzijas dienesta (IRD) ieteikumi, kas izriet no 2016. gada iekšējās revīzijas, un ka trīs vēl nepieņemtie ieteikumi drīz tiks slēgti;

22.  atzinīgi vērtē EDAU ētikas regulējumu, kas attiecas uz uzraudzītājiem un visiem sekretariāta locekļiem to attiecībās ar citām Savienības iestādēm un citām ieinteresētajām personām; atzinīgi vērtē EDAU ētikas inspektora amata oficiālo izveidi; atbalsta EDAU centienus saskaņot rīcības kodeksu ar jaunām tendencēm un paraugpraksi;

23.  pauž nožēlu par to, ka trūkst informācijas par iekšējām trauksmes celšanas procedūrām, ko EDAU nodrošinājis saistībā ar 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, ka ir ieviestas nepieciešamās procedūras un ka visi darbinieki ir pienācīgi informēti par savām tiesībām, lai veidotu institucionālu uzticēšanās kultūru;

24.  norāda, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības būtiski nekādā veidā neietekmēs EDAU finanšu, cilvēkresursu vai strukturālo organizāciju; atzinīgi vērtē EDAU lēmumu saglabāt visus četrus tā personāla locekļus no Apvienotās Karalistes.

17.1.2019

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

(2018/2175(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Romeo Franz

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  uzsver, ka sakarā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU) uzticētajiem jaunajiem uzdevumiem, proti, nodrošināt sekretariātu jaunajai Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai (saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 piemērošanu(7)) un jaunajai Sadarbības padomei (saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/794 piemērošanu(8)) EDAU budžets 2017. gadā palielinājās par 21,93 % (11 324 735,00 EUR); šo izmaiņu kontekstā atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta savā pārskatā par 2017. finanšu gada budžeta izpildi nav konstatējusi problēmas, kas būtu raksturīgas tieši EDAU;

2.  tomēr pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar EDAU gada darbības pārskatu Revīzijas palāta 2017. gadā ir pārbaudījusi tikai vienu maksājumu; uzskata — kaut arī EDAU nav decentralizēta Savienības aģentūra un tā budžets ir ļoti neliela daļa no Savienības budžeta, Revīzijas palātai, sākot ar 2018. gadu, tomēr būtu pienācīgi jāpārbauda EDAU darījumu likumība un pareizība, jo pārredzamība ir ārkārtīgi svarīga šīs Savienības struktūras pienācīgai darbībai; tādēļ prasa Revīzijas palātai sagatavot atsevišķus gada darbības pārskatus attiecībā uz šīs nozīmīgās Savienības struktūras gada pārskatiem;

3.  pieņem zināšanai, ka Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir pabeidzis īpašo revīziju par EDAU atzinumu un oficiālu komentāru sagatavošanu un sniegšanu; atzinīgi vērtē attiecīgo rīcības plānu, kuru EDAU izstrādāja, reaģējot uz revīzijas gaitā sniegtajiem ieteikumiem; norāda, ka IAS to 2017. gada 25. septembrī novērtēja kā apmierinošu;

4.  uzsver, ka darbības līmenī EDAU 29. panta darba grupas ietvaros iesaistījās sagatavošanas un koordinācijas darbībās ar datu aizsardzības iestādēm visā Savienībā un ārpus tās, lai sagatavotu un atbalstītu kopš 2018. gada 25. maija piemērojamās Regulas (ES) 2016/679 īstenošanu; uzsver sagatavošanās darbus, kuri bija jāveic saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725(9) stāšanos spēkā 2018. gada 11. decembrī.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 51, 28.2.2017.

(2)

OV C 348, 28.9.2018., 1. lpp.

(3)

OV C 357, 4.10.2018., 1. lpp.

(4)

OV C 357, 4.10.2018., 9. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(7)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)

(8)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

(9)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika