Procedura : 2018/2175(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0116/2019

Teksty złożone :

A8-0116/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0253

SPRAWOZDANIE     
PDF 187kWORD 67k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2018/2175(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Arndt Kohn

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2018/2175(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0326/2018)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2017 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0116/2019),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2018/2175(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0116/2019),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania demokratycznej legitymacji instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „EIOD”) nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2017 Trybunał stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności EIOD w odniesieniu do zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

3.  ubolewa jednak, że jak poinformowano w sprawozdaniu rocznym z działalności EIOD, w 2017 r. Trybunał zbadał tylko jedną płatność; jest zdania, że wprawdzie EIOD nie jest zdecentralizowaną agencją unijną, a jego budżet stanowi bardzo niewielką część budżetu Unii, jednak Trybunał powinien, począwszy od 2018 r., odpowiednio badać legalność i prawidłowość transakcji EIOD, gdyż przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania tego organu Unii; w związku z tym postuluje, aby Trybunał wydawał odrębne sprawozdania roczne z działalności dotyczące sprawozdania finansowego tego ważnego organu Unii;

4.  zauważa, że całkowity budżet przyznany EIOD na rok 2017 wynosił 11 324 735 EUR, co stanowi wzrost o 21,93 % w porównaniu z budżetem na 2016 r., oraz że wykonanie budżetu pod względem środków na zobowiązania w 2017 r. wyniosło 10 075 534 EUR; zauważa z niepokojem, że wskaźnik wykonania budżetu nadal spadał – z 94,66 % w 2015 r. i 91,93 % w 2016 r. do 89 % dostępnych środków w 2017 r.; zauważa, że wykonanie budżetu pod względem środków na płatności wyniosło 9 368 686,15 EUR, co oznacza 77 % dostępnych środków; w związku z tym zwraca uwagę na tytuły I i III, gdzie wskaźniki wykonania środków wyniosły 88,24 % i 73,10 %; wzywa EIOD do zintensyfikowania wysiłków i do ostrożnego szacowania budżetu;

5.  zauważa, że na budżet EIOD ogromny wpływ miały dwie duże zmiany ustawodawcze (ogólne rozporządzenie o ochronie danych i dyrektywa w sprawie ochrony danych w sektorze policji i wymiarze sprawiedliwości); zauważa, że większość dodatkowych środków przyznano EIOD na powołanie sekretariatu nowo utworzonej Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD);

6.  odnotowuje prace EIOD nad wprowadzeniem procedur budżetowania celowego i apeluje o sprawne wdrożenie tych zasad; zauważa, że EIOD ocenił swoje kluczowe wskaźniki skuteczności działania, aby uwzględnić nowe cele i priorytety w oparciu o strategię EIOD na lata 2015–2019; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że strategia jest pomyślnie wdrażana, a większość kluczowych wskaźników skuteczności działania osiąga lub przekracza swoje odnośne cele;

7.  zwraca uwagę, że budżet EIOD jest głównie administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki dotyczące pracowników, budynków, mebli, wyposażenia oraz różnych kosztów bieżących;

8.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję EIOD o publikowaniu rocznych sprawozdań z działalności do 31 marca z myślą o optymizacji i przyspieszeniu procedury udzielania absolutorium;

9.  podkreśla coraz ważniejszą rolę EIOD w zapewnianiu wdrażania europejskich przepisów o ochronie danych i prywatności w instytucjach i organach Unii; z zadowoleniem przyjmuje działalność EIOD, w tym rosnącą liczbę opinii w sprawie unijnych wniosków dotyczących ochrony danych i kwestii prywatności, pomoc udzielaną instytucjom Unii w przygotowaniach do nowych zasad ochrony danych, udział w pierwszym wspólnym przeglądzie Tarczy Prywatności UE-USA oraz nadzór nad Europolem; zachęca EIOD do dalszej pracy w ścisłym kontakcie z krajowymi organami ochrony danych w państwach członkowskich, aby zapewnić rzeczywisty skoordynowany nadzór oraz współpracować w przygotowaniach do nowych ram ustawodawczych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie przez EIOD obniżenia liczby pracowników w planie zatrudnienia o 5 % i zauważa, że Trybunał nie ma już żadnych uwag w tej kwestii;

11.  z zadowoleniem przyjmuje uwzględnianie przez EIOD szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów służbowych członków tej instytucji, zgodnie z wymogiem zawartym w ostatniej rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia współpracy międzyinstytucjonalnej, czego dowodem są umowy o gwarantowanym poziomie usług zawarte przez EIOD i inne instytucje Unii, pomoc Komisji w kwestiach finansowych, księgowych i budżetowych czy też udział w różnych międzyinstytucjonalnych zaproszeniach do składania ofert, zwłaszcza w obszarze technologii informacyjnych i administracji;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności wykresy, które dostarczają szczegółowych informacji o liczbie wyjazdów służbowych, średniej długości i średnim koszcie personelu EIOD i członków tej instytucji; zauważa dołączenie tabeli porównawczej dotyczącej zamówień, o co wystąpiono w sprawozdaniu w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016;

14.  ubolewa, że EIOD nie ma automatycznego systemu do uzyskiwania informacji związanych z zasobami ludzkimi; zachęca EIOD do zawarcia szybkiego porozumienia z Komisją w sprawie dostosowania narzędzia informatycznego SYSPER na potrzeby zarządzania zasobami ludzkimi;

15.  z zadowoleniem przyjmuje zintensyfikowaną komunikację z obywatelami i zainteresowanymi stronami, a także stale rosnącą liczbę osób śledzących w mediach społecznościowych; z zadowoleniem przyjmuje także uruchomienie w marcu 2017 r. nowej strony internetowej EIOD;

16.  zauważa, że EIOD przyznano dodatkową powierzchnię do pracy, aby mógł on uporać się z kwestią rosnącej liczby pracowników oraz z utworzeniem EROD;

17.  z zadowoleniem przyjmuje wysoki odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych, a także środki służące zapewnieniu równowagi płci w tej instytucji; zauważa jednakże, że jedynie 32 % personelu to mężczyźni; podkreśla, że ze środków służących promowaniu równowagi płci i równych szans powinni korzystać przedstawiciele obu płci;

18.  z zadowoleniem przyjmuje pracę zaufanego doradcy oraz środki służące podniesieniu wśród pracowników EIOD świadomości na temat molestowania; zachęca EIOD do ścisłego monitorowania skuteczności swojej polityki w tym obszarze, do kontynuowania podnoszenia świadomości na temat molestowania w miejscu pracy oraz do sprzyjania kulturze zerowej tolerancji wobec molestowania;

19.  zauważa, że ogółem 80 pracowników pochodzi z 16 różnych państw członkowskich; apeluje, aby EIOD dążył do proporcjonalnej reprezentacji wszystkich państw członkowskich w liczbie personelu;

20.  zauważa, że kwestia efektu „drzwi obrotowych” została rozwiązana w kodeksie postępowania personelu EIOD; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że CV i deklaracje interesów członków EIOD są dostępne na stronie internetowej instytucji; zachęca EIOD do zapewnienia przejrzystości jego działań oraz do wymiany najlepszych praktyk z innymi instytucjami Unii;

21.  z zadowoleniem przyjmuje dostępne informacje o środkach kontroli wewnętrznej; z zadowoleniem przyjmuje działania następcze po zaleceniach wydanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego w wyniku rocznego audytu wewnętrznego dotyczącego 2016 r., a także fakt, że trzy zalecenia będące w toku wkrótce zostaną zamknięte;

22.  z zadowoleniem przyjmuje ramy etyczne EIOD, obowiązujące inspektorów i wszystkich pracowników sekretariatu w kontaktach z innymi instytucjami Unii i zainteresowanymi podmiotami; z zadowoleniem przyjmuje formalne ustanowienie w EIOD funkcji urzędnika ds. etyki; popiera działania EIOD na rzecz dostosowania kodeksu postępowania do nowych tendencji i najlepszych praktyk;

23.  ubolewa nad tym, że w kontekście udzielania absolutorium za rok 2017 EIOD nie dostarczył informacji w sprawie procedur wewnętrznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach; podkreśla, jak ważne jest wprowadzenie koniecznych procedur oraz właściwe informowanie pracowników o przysługujących im prawach, aby budować w instytucji kulturę zaufania;

24.  zauważa, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej nie powinna mieć żadnego bezpośredniego wpływu na finansową, kadrową lub strukturalną organizację EIOD; z zadowoleniem przyjmuje decyzję EIOD o utrzymaniu na stanowiskach wszystkich czterech pracowników brytyjskich.

17.1.2019

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2018/2175(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romeo Franz

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla, że w wyniku nowych zadań powierzonych Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych (EIOD) w celu zapewnienia obsługi sekretariatu nowej Europejskiej Rady Ochrony Danych (w ramach stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679(7)) oraz nowej Rady Współpracy (w ramach stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794(8)) budżet EIOD wzrósł w 2017 r. o 21,93% (11 324 735,00 EUR); w tym zmieniającym się kontekście z zadowoleniem odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy (Trybunał) w swoim rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 nie wskazał żadnych szczególnych problemów dotyczących EIOD;

2.  ubolewa jednak, że jak poinformowano w sprawozdaniu rocznym z działalności EIOD, w 2017 r. Trybunał zbadał tylko jedną płatność; jest zdania, że wprawdzie EIOD nie jest zdecentralizowaną agencją unijną, a jego budżet stanowi bardzo niewielką część budżetu Unii, jednak Trybunał powinien, począwszy od 2018 r., odpowiednio badać legalność i prawidłowość transakcji EIOD, gdyż przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania tego organu Unii; w związku z tym postuluje, aby Trybunał wydawał odrębne sprawozdania roczne z działalności dotyczące sprawozdania finansowego tego ważnego organu Unii;

3.  odnotowuje finalizację specjalnego audytu przeprowadzonego przez Służbę Audytu Wewnętrznego w odniesieniu do opracowywania i wydawania opinii oraz uwag formalnych w EIOD; z zadowoleniem przyjmuje odpowiedni plan działania określony przez EIOD w reakcji na zalecenia wynikające z audytu; zauważa, że 25 września 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego oceniła go jako zadowalający;

4.  zwraca uwagę – na poziomie operacyjnym – na działania EIOD w zakresie przygotowań i koordynacji prowadzone wspólnie z organami odpowiedzialnymi za ochronę danych w całej Unii i poza nią za pośrednictwem Grupy Roboczej Art. 29, mające na celu przygotowanie i wspieranie wdrażania rozporządzenia (UE) 2016/679, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.; podkreśla przygotowania niezbędne do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725(9) w dniu 11 grudnia 2018 r.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJECIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. L 51 z 28.2.2017.

(2)

Dz.U. C 348 z 28.9.2018, s. 1.

(3)

Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 1.

(4)

Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 9.

(5)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(7)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(8)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

(9)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności