Procedură : 2018/2175(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0116/2019

Texte depuse :

A8-0116/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0253

RAPORT     
PDF 176kWORD 65k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2018/2175(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Arndt Kohn

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2018/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2017,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0116/2019),

1.  acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Serviciului European de Acțiune Externă, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2018/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0116/2019),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  salută concluzia Curții de Conturi („Curtea”), potrivit căreia, în ansamblu, plățile executate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) pentru cheltuieli administrative și de altă natură în cursul exercițiului care s-a încheiat la 31 decembrie 2017 nu conțin erori semnificative, iar sistemele examinate de supraveghere și control al cheltuielilor administrative și de altă natură au fost eficace;

2.  constată că, în raportul său pe 2017, Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții ale AEPD;

3.  regretă totuși că, potrivit raportului anual de activitate al AEPD, Curtea a examinat doar o singură plată din 2017; consideră că, deși AEPD nu este o agenție descentralizată a Uniunii și că bugetul său reprezintă un procent foarte mic din bugetul Uniunii, Curtea ar trebui totuși să examineze în mod corespunzător legalitatea și regularitatea operațiunilor AEPD, începând din 2018, deoarece transparența este esențială pentru funcționarea adecvată a acestui organism al Uniunii; solicită Curții să emită rapoarte anuale de activitate separate privind conturile anuale ale acestui important organism al Uniunii;

4.  ia act de faptul că, în 2017, AEPD a dispus de un buget alocat total de 11 324 735 EUR, ceea ce a reprezentat o creștere de 21,93 % față de bugetul pe 2016, și că execuția bugetară în ceea ce privește creditele de angajament pentru 2017 s-a ridicat la 10 075 534 EUR; constată cu îngrijorare că rata de execuție a continuat să scadă, de la 94,66 % în 2015 și 91,93 % în 2016 la 89 % din creditele disponibile în 2017; constată că execuția bugetară în ceea ce privește creditele de plată s-a ridicat la 9 368 686,15 EUR, ceea ce reprezintă 77 % din creditele disponibile; evidențiază, în acest sens, titlurile I și III, cu rate de execuție a creditelor de 88,24 % și 73,10 %; îndeamnă AEPD să depună mai multe eforturi și să își definească estimările bugetare cu prudență;

5.  ia act de faptul că bugetul AEPD a fost puternic influențat de două modificări legislative majore (Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva privind protecția datelor în sectoarele poliției și justiției); ia act de faptul că cea mai mare parte a resurselor suplimentare au fost alocate AEPD pentru înființarea secretariatului Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), nou creat;

6.  ia act de activitatea în curs a AEPD de introducere a procedurilor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și solicită o punere în aplicare rapidă a acestor principii; ia act de faptul că AEPD și-a evaluat indicatorii-cheie de performanță (KPI) pentru a ține seama de noile sale obiective și priorități bazate pe strategia AEPD pentru perioada 2015-2019; salută faptul că strategia se află pe drumul cel bun, deoarece valorile pentru majoritatea indicatorilor-cheie de performanță își ating sau își depășesc obiectivele aferente;

7.  subliniază că bugetul AEPD este în mare măsură de natură administrativă, o parte semnificativă fiind alocată cheltuielilor pentru personal, clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare;

8.  salută decizia ADPD de a-și publica rapoartele anuale de activitate până la 31 martie 2019 în vederea optimizării și a accelerării procedurii de descărcare de gestiune;

9.  subliniază rolul din ce în ce mai important al AEPD în asigurarea punerii în aplicare a normelor europene privind protecția datelor și a vieții private în instituțiile și organele UE; salută activitățile AEPD, inclusiv un număr tot mai mare de avize privind propunerile UE referitoare la protecția datelor și la protecția vieții private, sprijinul acordat instituțiilor UE în vederea pregătirii pentru noile norme de protecție a datelor, participarea la prima analiză comună a scutului de confidențialitate UE-SUA și supravegherea Europolului; încurajează Autoritatea să continue să lucreze în strânsă legătură cu autoritățile naționale de protecție a datelor din statele membre pentru a asigura o supraveghere coordonată și eficientă și pentru a coopera în vederea pregătirii noului cadru juridic;

10.  salută punerea în aplicare de către AEPD a reducerii cu 5 % a personalului din organigramă și constată că Curtea nu a avut alte observații în această privință;

11.  salută includerea detaliilor misiunilor efectuate de membrii AEPD, astfel cum s-a solicitat în ultima rezoluție referitoare la descărcarea de gestiune;

12.  salută cooperarea interinstituțională, care s-a manifestat, de exemplu, prin acorduri privind nivelul serviciilor încheiate între AEPD și alte instituții ale Uniunii, prin asistența oferită Comisiei în chestiuni financiare, contabile și bugetare sau prin participarea la diverse licitații interinstituționale, în special în domeniul tehnologiei informației și al administrației;

13.  salută graficele din raportul anual de activitate care furnizează informații detaliate cu privire la numărul de misiuni, durata medie și costul mediu al personalului AEPD și al membrilor săi; ia act de includerea unui tabel comparativ privind achizițiile, astfel cum s-a solicitat în raportul de descărcare de gestiune din 2016;

14.  regretă că AEPD nu dispune de un sistem automat de extragere a informațiilor legate de resursele umane; încurajează AEPD să ajungă rapid la un acord cu Comisia în ceea ce privește adaptarea instrumentului TI SYSPER de gestionare a resurselor umane;

15.  salută comunicarea intensificată cu cetățenii și părțile interesate, precum și creșterea constantă a numărului de persoane care urmăresc conturile de pe platformele de comunicare socială; salută, de asemenea, lansarea noului site al AEPD în martie 2017;

16.  ia act de faptul că AEPD i s-a pus la dispoziție un spațiu de lucru mai mare, date fiind creșterea numărului de angajați și crearea Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD);

17.  salută proporția ridicată a femeilor în funcții de conducere și măsurile de asigurare a echilibrului de gen în cadrul instituției; constată, cu toate acestea, că doar 32 % din numărul total al angajaților erau bărbați; subliniază că măsurile de promovare a echilibrului de gen și a egalității de șanse ar trebui să aducă beneficii ambelor sexe;

18.  salută activitatea consilierului confidențial și măsurile de sensibilizare a personalului AEPD cu privire la hărțuire; încurajează AEPD să monitorizeze îndeaproape eficiența politicii sale în această privință, să continue sensibilizarea cu privire la hărțuirea la locul de muncă și să promoveze o cultură a toleranței zero față de hărțuire;

19.  ia act de faptul că cei 80 de membri ai personalului provin, în total, din 16 state membre diferite; invită AEPD să depună eforturi pentru o reprezentare proporțională a tuturor statelor membre în rândul personalului său;

20.  ia act de faptul că problema „ușilor turnante” a fost abordată în Codul de conduită al membrilor AEPD; salută faptul că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor AEPD sunt disponibile pe site-ul de internet al instituției; încurajează AEPD să se asigure că este transparentă în ceea ce privește activitățile sale și că face schimb de bune practici cu alte instituții ale Uniunii;

21.  salută informațiile disponibile cu privire la măsurile de control intern; salută măsurile luate ca urmare a recomandărilor Serviciului de Audit Intern (IAS) din auditul intern anual pentru 2016 și faptul că cele trei recomandări pendinte urmează să fie închise;

22.  salută cadrul de etică al AEPD, care se referă la supraveghetori și la toți membrii secretariatului în relațiile lor cu alte instituții ale Uniunii și cu alte părți interesate; salută crearea oficială a postului de responsabil cu etica al AEPD; încurajează eforturile AEPD de a alinia Codul de conduită la noile tendințe și la cele mai bune practici;

23.  regretă faptul că AEPD nu a furnizat, în contextul descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2017, informații cu privire la procedurile interne pentru avertizarea de integritate; subliniază că este important să se asigure instituirea procedurilor necesare și ca întregul personal să fie informat în mod corespunzător cu privire la drepturile sale, pentru a construi o cultură instituțională a încrederii;

24.  ia act de faptul că decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană nu ar avea niciun impact direct asupra organizării financiare, umane sau structurale a AEPD; salută decizia AEPD de a-i păstra pe toți cei patru angajați britanici.

17.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2018/2175(DEC))

Raportor pentru aviz: Romeo Franz

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază faptul că, drept urmare a noilor sarcini încredințate Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) de a asigura secretariatul noului Comitet european pentru protecția datelor [ca parte a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(7)] și secretariatul noului Consiliu de cooperare [ca parte a aplicării Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului(8)], în 2017 bugetul AEPD a crescut cu 21,93 % (11 324 735,00 EUR); salută, în acest context în schimbare, faptul că, în raportul său anual privind execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2017, Curtea de Conturi (Curtea) nu a identificat nicio problemă specifică referitoare la AEPD;

2.  regretă totuși că, potrivit raportului anual de activitate al AEPD, Curtea a examinat doar o singură plată din 2017; consideră că, deși AEPD nu este o agenție descentralizată a Uniunii și că bugetul său reprezintă un procent foarte mic din bugetul Uniunii, Curtea ar trebui totuși să examineze în mod corespunzător legalitatea și regularitatea operațiunilor AEPD, începând din 2018, deoarece transparența este esențială pentru funcționarea adecvată a acestui organism al Uniunii; solicită Curții să emită rapoarte anuale de activitate separate privind conturile anuale ale acestui important organism al Uniunii;

3.  ia act de finalizarea auditului special realizat de Serviciul de Audit Intern (IAS) privind elaborarea și publicarea de către AEPD a unor avize și observații oficiale; salută planul de acțiune corespunzător instituit de AEPD ca răspuns la recomandările formulate în urma auditului; constată că acesta a fost considerat satisfăcător de către IAS la 25 septembrie 2017;

4.  evidențiază, la nivel operațional, eforturile AEPD de pregătire și coordonare cu autoritățile de protecție a datelor din întreaga Uniune și din afara acesteia, prin Grupul de lucru pentru articolul 29 (WP 29), pentru pregătirea și sprijinirea punerii în aplicare a Regulamentul (UE) 2016/679, care se aplică de la 25 mai 2018; subliniază eforturile de pregătire necesare pentru intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului(9) la 11 decembrie 2018.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

3

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 51, 28.2.2017.

(2)

JO C 348, 28.9.2018, p. 1.

(3)

JO C 357, 4.10.2018, p. 1.

(4)

JO C 357, 4.10.2018, p. 9.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(7)

  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(8)

  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

(9)

  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Ultima actualizare: 18 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate