Postopek : 2018/2175(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0116/2019

Predložena besedila :

A8-0116/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0253

POROČILO     
PDF 168kWORD 63k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2018/2175(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Arndt Kohn

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2018/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2017,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(6) in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0116/2019),

1.  podeli razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2018/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0116/2019),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da v plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik) kot celoti za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2017 ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika;

3.  obžaluje pa, da je Računsko sodišče glede na letno poročilo nadzornika o dejavnostih v letu 2017 pregledalo eno samo izplačilo; meni, da nadzornik sicer ni decentralizirana agencija Unije in njegov proračun predstavlja zelo majhen odstotek proračuna Unije, vendar bi se moralo Računsko sodišče od leta 2018 naprej vseeno ustrezno prepričati o zakonitosti in pravilnosti njegovih transakcij, saj je preglednost bistvena za pravilno delovanje tega organa Unije; zato zahteva, da Računsko sodišče za letne računovodske izkaze tega pomembnega organa Unije pripravlja ločeno letno poročilo o dejavnostih;

4.  ugotavlja, da je bil nadzorniku v letu 2017 dodeljen proračun v znesku 11.324.735 EUR, kar je 21,93 % več kot leta 2016, pri čemer so bila v letu 2017 izvršena sredstva za prevzem obveznosti v znesku 10.075.534 EUR; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja še naprej zmanjševala, saj je bilo leta 2015 izvršenih 94,66 %, leta 2016 91,93 %, leta 2017 pa 89 % razpoložljivih sredstev; ugotavlja, da so bila izvršena sredstva za plačila v znesku 9.368.686,15 EUR, kar ustreza 77 % razpoložljivih sredstev; v zvezi s tem opozarja na naslova I in III s stopnjama 88,24 % in 73,10 %; poziva nadzornika, naj si bolj prizadeva, da bi bil pri ocenjevanju proračuna preudaren;

5.  ugotavlja, da sta na proračun nadzornika močno vplivali dve pomembni zakonodajni spremembi (splošna uredba o varstvu podatkov in direktiva o varstvu podatkov na področjih policije in pravosodja); ugotavlja, da je bila večina dodatnih sredstev nadzorniku dodeljena za vzpostavitev sekretariata novoustanovljenega Evropskega odbora za varstvo podatkov;

6.  je seznanjen, da si nadzornik nenehno prizadeva, da bi uvedel oblikovanje proračuna glede na uspešnost, in ga poziva, naj začne hitro izvajati ta načela; ugotavlja, da je nadzornik ocenil svoje ključne kazalnike uspešnosti, da bi upošteval nove cilje in prednostne naloge, ki jih je vključil v svojo strategijo za obdobje 2015–2019; pozdravlja dejstvo, da je strategija na dobri poti, vrednosti za večino ključnih kazalnikov uspešnosti pa dosegajo ali presegajo zadane cilje;

7.  ugotavlja, da je proračun nadzornika večinoma upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi, stavbami, pohištvom, opremo in raznimi tekočimi stroški;

8.  pozdravlja odločitev nadzornika, da svoja letna poročila o dejavnostih objavi do 31. marca, da bi se tako optimiziral in pospešil postopek razrešnice;

9.  poudarja, da ima nadzornik čedalje pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju izvajanja evropskih predpisov o varstvu podatkov in zasebnosti v institucijah in organih Unije; pozdravlja dejavnosti nadzornika, vključno z vse večjim številom mnenj o predlogih Unije v zvezi z varstvom podatkov in zasebnostjo, podporo institucijam Unije pri oblikovanju novih pravil o varstvu podatkov, sodelovanjem pri prvem skupnem pregledu zasebnostnega ščita EU in ZDA ter nadzorom nad Europolom; poziva nadzornika, naj še naprej tesno sodeluje z nacionalnimi organi za varstvo podatkov v državah članicah, da bi zagotovil učinkovito usklajevanje nadzora ter sodeloval pri pripravljanju novega pravnega okvira;

10.  pozdravlja, da je nadzornik v skladu s kadrovskim načrtom zmanjšal število zaposlenih za 5 % in da Računsko sodišče v zvezi s tem ni imelo dodatnih pripomb;

11.  pozdravlja vključitev podrobnih podatkov o službenih potovanjih, ki so jih opravili člani urada nadzornika, kot je bilo zahtevano v zadnji resoluciji o razrešnici;

12.  pozdravlja medinstitucionalno sodelovanje, o katerem pričajo na primer sporazumi o ravni storitev med nadzornikom in drugimi institucijami EU, pomoč Komisije pri finančnih, računovodskih in proračunskih zadevah ter sodelovanje pri različnih medinstitucionalnih razpisih za zbiranje ponudb, zlasti na področju informacijske tehnologije in upravnih zadev;

13.  pozdravlja grafikone v letnem poročilu o dejavnostih, ki za zaposlene in člane prikazujejo podrobne informacije o številu službenih potovanj, povprečno trajanje in povprečne stroške; je seznanjen z vključitvijo primerjalne preglednice o javnih naročilih, kakor je bilo zahtevano v poročilu o razrešnici za leto 2016;

14.  obžaluje, da nadzornik nima samodejnega sistema za priklic informacij o človeških virih; spodbuja ga, naj hitro sklene dogovor s Komisijo v zvezi s prilagoditvijo orodja IT SYSPER za upravljanje človeških virov;

15.  pozdravlja, da je nadzornik okrepil komunikacijo z državljani in deležniki in da se vseskozi povečuje število sledilcev na platformah družbenih medijev; pozdravlja tudi, da je od marca 2017 na voljo novo spletno mesto nadzornika;

16.  ugotavlja, da so bili nadzorniku zaradi čedalje več zaposlenih in ustanovitve Evropskega odbora za varstvo podatkov odobreni dodatni prostori;

17.  pozdravlja visok delež žensk na vodstvenih položajih in ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov v instituciji; ugotavlja pa, da je le 32 % zaposlenih moških; poudarja, da bi morali ukrepi za spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov in enakih možnosti koristiti obema spoloma;

18.  pozdravlja delo zaupnega svetovalca in ukrepe za ozaveščanje o nadlegovanju med zaposlenimi v uradu nadzornika; spodbuja nadzornika, naj natančno spremlja učinkovitost svoje politike v zvezi s tem, še naprej ozavešča o problematiki nadlegovanja na delovnem mestu ter spodbuja politiko ničelne tolerance glede nadlegovanja;

19.  ugotavlja, da je nadzornik skupaj zaposloval 80 uslužbencev iz 16 različnih držav članic; poziva ga, naj si prizadeva za sorazmerno zastopanost vseh držav članic med uslužbenci;

20.  ugotavlja, da je bilo izmenično zaposlovanje v javnem in zasebnem sektorju obravnavano v kodeksu ravnanja za člane nadzornika; pozdravlja dejstvo, da so življenjepisi in izjave o interesih članov nadzornika na voljo na spletišču institucije; poziva nadzornika, naj zagotovi preglednost svojih dejavnosti ter si izmenjuje primere najboljše prakse z drugimi institucijami EU;

21.  pozdravlja informacije, ki so na voljo o ukrepih notranje kontrole; pozdravlja, da je nadzornik naknadno obravnaval priporočila, ki jih je služba za notranjo revizijo podala po notranji reviziji za leto 2016, in da bo kmalu zaključil še tri odprta priporočila;

22.  pozdravlja okvir poklicne etike, ki ga nadzornik in vsi člani sekretariata uporabljajo pri svojih odnosih z drugimi institucijami EU in drugimi deležniki; pozdravlja, da je nadzornik uradno vzpostavil delovno mesto uradnika za etiko; spodbuja prizadevanja nadzornika, da bi kodeks ravnanja uskladil z novimi trendi in primeri najboljše prakse;

23.  obžaluje, da nadzornik v postopku razrešnice za leto 2017 ni posredoval informacij o notranjih postopkih za prijavljanje nepravilnosti; poudarja, kako pomembno je uvesti ustrezne postopke in uslužbence ustrezno seznaniti z njihovimi pravicami, da bi vzpostavili institucionalno kulturo zaupanja;

24.  je seznanjen, da odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije ne bo neposredno vplivala na finančno, kadrovsko ali strukturno organizacijo nadzornika; pozdravlja odločitev nadzornika, da obdrži vse štiri britanske uslužbence.

17.1.2019

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2018/2175(DEC))

Pripravljavec mnenja: Romeo Franz

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da se je zaradi novih nalog Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki mora v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(7) zagotavljati sekretariat novega Evropskega odbora za varstvo podatkov in v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta(8) sekretariat odbora za sodelovanje, proračun nadzornika v letu 2017 povečal za 21,93 % (11.324.735 EUR); glede na te spremembe pozdravlja dejstvo, da Računsko sodišče v letnem poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2017 ni odkrilo posebnih težav v zvezi z nadzornikom;

2.  obžaluje pa, da je Računsko sodišče glede na letno poročilo nadzornika o dejavnostih v letu 2017 pregledalo eno samo izplačilo; meni, da nadzornik sicer ni decentralizirana agencija Unije in njegov proračun predstavlja zelo majhen odstotek proračuna Unije, vendar bi se moralo Računsko sodišče od leta 2018 naprej vseeno ustrezno prepričati o zakonitosti in pravilnosti njegovih transakcij, saj je preglednost bistvena za pravilno delovanje tega organa Unije; zato zahteva, naj Računsko sodišče za ta pomembni organ Unije pripravlja ločeno letno poročilo o dejavnostih;

3.  je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo dokončala posebno revizijo o pripravi in izdaji mnenj in uradnih pripomb v uradu nadzornika; pozdravlja akcijski načrt, ki ga je nadzornik oblikoval v odgovor na revizijska priporočila; ugotavlja, da ga je služba za notranjo revizijo 25. septembra 2017 ocenila kot primernega;

4.  opozarja, da je nadzornik na operativni ravni sodeloval pri pripravah in usklajevanju z organi za varstvo podatkov v Uniji in zunaj nje v delovni skupini na podlagi člena 29, katere naloga je bila pripraviti in podpirati izvajanje Uredbe (EU) 2016/679, ki je začela veljati 25. maja 2018; poudarja, da se je treba ustrezno pripraviti na to, da bo 11. decembra 2018 začela veljati Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta(9).

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 51, 28.2.2017.

(2)

UL C 348, 28.9.2018, str. 1.

(3)

UL C 357, 4.10.2018, str. 1.

(4)

UL C 357, 4.10.2018, str. 9.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(7)

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(8)

Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

(9)

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov