Процедура : 2018/0176(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0117/2019

Внесени текстове :

A8-0117/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 10.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0296

ДОКЛАД     *
PDF 207kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

относно предложението за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)

(COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Мигел Виегаш

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)

(COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0346),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0381/2018),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 22 февруари 2019 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 78в от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0117/2019),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В Директива 2008/118/ЕО на Съвета, която замени Директива 92/12/ЕИО на Съвета, е определен общият режим за стоките, които подлежат на облагане с акциз, като например енергийни продукти и електричество, алкохол и алкохолни напитки и тютюневи изделия. Директивата също поставя особен акцент върху производството, складирането и движението на акцизни стоки между държавите членки. Главната цел на Директивата е да позволи свободното движение на стоки, като същевременно гарантира, че накрая правилният размер на данъчното задължение ще бъде събран от държавите членки.

Инициативата на Комисията по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) беше обявена в приложение II към Работната програма на Комисията за 2017 г., по същото време като инициатива по REFIT за Директива 92/83/ЕИО. Ето защо наред с настоящото предложение на Съвета ще бъде представено и предложение за изменение на Директива 92/83/ЕИО.

Комисията извърши оценка на Директива 2008/118/ЕО в контекста на програмата REFIT на Комисията и представи доклад на Съвета и Европейския парламент относно прилагането и оценката на Директива 2008/118/ЕО на Съвета на 21 април 2017 г. Като цяло резултатите от оценката бяха повторени и в заключенията на Съвета, които бяха приети на 5 декември 2017 г.

В доклада на Комисията и в заключенията на Съвета беше отразено общото задоволство от функционирането на системата за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS), но също бяха идентифицирани някои области на подобрение. Сред определените области за подобрение бяха хармонизацията между акцизните и митническите процедури и частичната или пълната автоматизация на вътресъюзните движения на акцизни стоки, които са били освободени за потребление.

В предложението бяха разгледани и следните допълнителни области:

•  що се отнася до изпращачите, които извършват независима икономическа дейност и които искат да изпратят акцизни стоки, освободени за потребление в една държава членка, до лица в друга държава членка, които не извършват независима икономическа дейност: включването на възможност изпращачът да използва данъчен представител и премахването на възможността за компетентните органи на държавата членка на получаване да изискват наличието на данъчен представител;

•  общо решение за естествените частични загуби по време на движение;

•  автоматизация на удостоверението за освобождаване и неговата обработка за движения на акцизни продукти към получатели, освободени от плащане на акциз;

•  освобождаване от задължението за предоставяне на обезпечение за енергийни продукти, движещи се по тръбопровод.

Важно е режимът на акциза във връзка с дистанционните продажби да е съвместим с

режима на ДДС. За тази цел по-късно през 2018 г. Комисията ще проучи възможностите за

нов режим за дистанционните продажби на акцизни стоки.

Директивата беше неколкократно и съществено изменяна и предстои

да бъдат направени нови изменения. Освен това в Директивата се съдържат позовавания на остаряло законодателство, които следва да бъдат

актуализирани в същото време. Съответно Комисията реши да преработи Директива

2008/118/ЕО с оглед на постигане на яснота.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2019)7359

Роберто Гуалтиери

Председател, комисия по икономически и парични въпроси

ASP 15G206

Брюксел

Относно:  Предложение за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)

COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, че това се налага по наложителни причини, свързани с вътрешното единство на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание на 19 февруари 2019 г. комисията по правни въпроси препоръчва с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“(1) комисията по икономически и парични въпроси, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Роса Естарас Ферагут, Мади Делво, Паскал Дюран, Енрико Газбара, Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Жоел Мeлен, Ангелика Ниблер, Емил Радев, Евелин Регнер, Павел Свобода, Аксел Фос, Тимо Вьолкен, Франсис Замит Димек, Косма Злотовски, Тадеуш Звефка


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 23 януари 2019 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

          СЪВЕТА

          КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз

COM(2018)0346 of 25.5.2018 - 2018/0176 (CNS)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свои заседания на 28 ноември и на 6 и 13 декември 2018 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На тези заседания(1), след като разгледа предложението за директива на Съвета за преработване на Директива 2008/115/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО, консултативната работна група констатира единодушно следното:

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, е следвало да се отбележат промени по същество:

– в съображение 47 текстът „или който изпраща или транспортира стоките от негово име за своя сметка“;

– след съображение 52 целият текст на съображение 36 от Директива 2008/118/ЕО;

– в член 4, добавянето на нова точка 13;

– в член 7, параграф 3 замяната на текста „освобождаване за потребление“ с текста „моментът на извеждане от режим отложено плащане на акциз, посочен в параграф 2, буква а)“;

– в член 8, параграф 1, буква г) заличаването на текста „лицето, което декларира акцизните стоки или от чието име те са декларирани при внасяне“;

– в член 11, първия параграф замяната на съществуващото позоваване на „член 33, параграф 6“ с позоваване на „член 38, параграф 4“;

– в член 13, параграф 1 заличаването на началния текст „Без да се засягат разпоредбите на член 21“;

– в член 16, параграф 2, буква г) добавянето на текста „отчетността“ преди текста „данъчния си склад“;

– в член 17, параграф 5 думите „и 2“;

– в член 25, параграф 3, трета алинея замяната на думата „го“ с „потвърждението“;

– в член 30, параграф 1 замяната на думата „съобщенията“ с текста „електронните административни документи“ и добавянето на текста „както и на документите при аварийна процедура, посочени в членове 27 и 28, в контекста на“;

– в член 30, параграф 2 замяната на думата „съобщенията“ с текста „електронните административни документи чрез компютърната система“;

– заличаването на целия текст на настоящата разпоредба на член 28, параграф 1, буква в) от Директива 2008/118/ЕО;

– в член 34, параграф 1 заличаването на началния текст „Без да се засягат разпоредбите на член 36, параграф 1“ и добавянето на заключителния текст „на получаване“;

– в член 34, параграф 5 добавянето на заключителния текст „на получаване“;

заличаването на целия текст на настоящата разпоредба на член 36, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/118/ЕО.

2. В съображение 47 заличаването на текста „пряко или непряко“ който понастоящем е след текста „изпратени или транспортирани“ в съображение 29 от Директива 2008/118/ЕО следва да е било означено като официална адаптация;

3. В член 20, параграф 1, подточка ii) думата „its“ следва да бъде заличена (Не се отнася до българския текст).

4. В член 30, параграф 1 грешното позоваване на „член 55“ следва да бъде заменено с позоваване на „член 52“.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с посочените изменения по същество предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Общ режим на облагане с акциз (преработен текст)

Позовавания

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

10.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

26.6.2018 г.

Разглеждане в комисия

25.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

26.2.2019

 

 

 

Дата на внасяне

28.2.2019

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност