Postup : 2018/0176(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0117/2019

Předložené texty :

A8-0117/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0296

ZPRÁVA     *
PDF 199kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava  spotřebních daní (přepracované znění)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Miguel Viegas

(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro právní záležitosti
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava  spotřebních daní (přepracované znění)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0346),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0381/2018),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 22. února 2019 zaslaný Hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0117/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice Rady 2008/118/ES, která nahradila směrnici Rady 92/12/EHS, obsahuje obecnou úpravu pro zboží poléhající spotřební dani, jako jsou energetické produkty a elektřina, alkohol a alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Směrnice rovněž obzvláště zdůrazňuje výrobu, skladování a přepravu zboží podléhajícího spotřební dani mezi členskými státy. Hlavním cílem směrnice je umožnit volný pohyb zboží a zároveň zajistit, aby v konečném důsledku členské státy vybraly správnou daň.

V příloze II pracovního programu Komise na rok 2017 byla oznámena iniciativa Komise REFIT (program pro účelnost a účinnost právních předpisů), a to současně s iniciativou REFIT v případě směrnice 92/83/EHS. Spolu s tímto návrhem bude proto Radě předložen také návrh na změnu směrnice 92/83/EHS.

Komise provedla hodnocení směrnice 2008/118/ES v rámci svého programu REFIT a dne 21. dubna 2017 předložila Radě a Evropskému parlamentu zprávu o provádění a hodnocení směrnice Rady 2008/118/ES. Výsledky hodnocení byly do velké míry zopakovány v závěrech Rady přijatých dne 5. prosince 2017.

Zpráva Komise a závěry Rady sice odrážejí obecnou spokojenost se systémem pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS), upozornily však na určité oblasti, v nichž by bylo možné dosáhnout zlepšení. Hlavní zdůrazněné oblasti se týkají zlepšení souladu postupů v oblasti spotřebních daní a celních postupů a částečné nebo úplné automatizace přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě, uvnitř EU.

Další oblasti, kterými se návrh zabývá, jsou:

•  pokud jde o odesílatele, kteří vykonávají samostatnou hospodářskou činnost a přejí si odesílat zboží podléhající spotřební dani, jež bylo propuštěno ke spotřebě v jednom členském státě, osobám v jiném členském státě, které nevykonávají samostatnou hospodářskou činnost: zavedení možnosti, aby odesílatel využil daňového zástupce, a zrušení možnosti, aby příslušný orgán členského státu určení daňového zástupce vyžadoval,

•  společné řešení, pokud jde o přirozené částečné ztráty během přepravy,

•  automatizace vydávání osvědčení o osvobození od daně a nakládání s ním v případě přepravy zboží podléhajícího spotřební dani příjemcům, kteří jsou od placení spotřební daně osvobozeni,

•  zproštění povinnosti poskytnout zajištění pro energetické produkty přepravované potrubím.

Důležité je, že režimy spotřebních daní u prodeje na dálku by měly být slučitelné s režimy DPH. Komise za tímto účelem v průběhu roku 2018 prozkoumá možnosti zavedení

nových mechanismů pro prodej na dálku, pokud jde o zboží podléhající spotřební dani.

Směrnice byla několikrát podstatným způsobem změněna a budou provedeny další změny. Směrnice rovněž obsahuje několik odkazů na zastaralé právní předpisy, které by měly

být současně aktualizovány. Komise se proto rozhodla, že směrnici 2008/118/ES v zájmu přehlednosti přepracuje.


PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro právní záležitosti

D(2019)7359

Pan Roberto GUALTIERI

Předseda, Hospodářský a měnový výbor

ASP 15G206

Brusel

Věc:  Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle stanoviska poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala přepracovaný návrh, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Výbor pro právní záležitosti tedy na své schůzi konané dne 19. února 2019 doporučil (22 poslanců hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti ani se nikdo nezdržel hlasování(1)), aby Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

(Závěrečný pozdrav a podpis)

Příloha: Stanovisko poradní skupiny.

(1)

Byli přítomni tito členové výboru: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Ingeborg Gräßle, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel, 23. ledna 2019

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví obecná úprava  spotřebních daní

COM(2018) 0346 ze dne 25. 5. 2018 – 2018/0176 (CNS)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 28. listopadu a 6. a 13. prosince 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích(1) poradní skupina posuzovala návrh směrnice Rady, kterým se přepracovává směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, a dospěla společnou dohodou k těmto závěrům:

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, měly být označeny následující části:

– v bodě odůvodnění 47 slova „nebo který zboží odesílá či přepravuje svým jménem“;

– po bodu odůvodnění 52 celé znění bodu odůvodnění 36 směrnice 2008/118/ES;

– v článku 4 doplnění nového bodu 13;

– v čl. 7 odst. 3 nahrazení slovního spojení „propuštění ke spotřebě“ slovy „opuštění režimu s podmíněným osvobozením od daně podle odst. 2 písm. a)“;

– v čl. 8 odst. 1 písm. d) vypuštění slovního spojení „osoba, která podává prohlášení ke zboží podléhajícímu spotřební dani nebo jejímž jménem je prohlášení k tomuto zboží v okamžiku dovozu podáno“;

– v čl. 11 prvním odstavci nahrazení stávajícího odkazu na „čl. 33 odst. 6“ novým odkazem na „čl. 38 odst. 4“;

– v čl. 13 odst. 1 vypuštění úvodních slov „Aniž je dotčen čl. 21 odst. 1“;

– v čl. 16 odst. 2 písm. d) doplnění slova „evidence“ po slovech „zanést do“;

– v čl. 17 odst. 5 slova „a 2“;

– v čl. 25 odst. 3 třetím pododstavci nahrazení slova „oznámení“ slovem „potvrzení“;

– v čl. 30 odst. 1 nahrazení slova „zpráv“ výrazem „elektronických správních dokladů“ a doplnění slov „a záložních dokladů podle článků 27 a 28 v souvislosti s“;

– v čl. 30 odst. 2 nahrazení slova „zpráv“ výrazem „elektronických správních dokladů pomocí elektronického systému“;

– vypuštění celého znění stávajícího písmene c) v čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/118/ES;

– v čl. 34 odst. 1 vypuštění úvodních slov „Aniž je dotčen čl. 36 odst. 1“ a doplnění závěrečného slova „určení“;

– v čl. 34 odst. 5 doplnění závěrečného slova „určení“;

– vypuštění celého znění druhého pododstavce v čl. 36 odst. 1 směrnice 2008/118/ES.

2. Vypuštění slov „přímo nebo nepřímo“ v bodě odůvodnění 47, které v současnosti stojí v bodě odůvodnění 29 směrnice 2008/118/ES po slovech „odesláno nebo přepravováno“, mělo být označeno jako formální úprava.

3. V čl. 20 odst. 1 bodě ii) by měl být vypuštěn výraz „této směrnice“.

4. V čl. 30 odst. 1 by měl být chybný odkaz na „článek 55“ nahrazen odkazem na „článek 52“.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Datum konzultace s EP

18.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

26.6.2018

Projednání ve výboru

25.2.2019

 

 

 

Datum přijetí

26.2.2019

 

 

 

Datum předložení

28.2.2019

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí