Procedure : 2018/0176(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0117/2019

Indgivne tekster :

A8-0117/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 10.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0296

BETÆNKNING     *
PDF 185kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Miguel Viegas

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)

  (Forenklet procedure – jf. forretningsordenens artikel 50, stk. 2)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0346),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0381/2018),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–  der henviser til skrivelse af 22. februar 2019 fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0117/2019),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


BEGRUNDELSE

Rådets direktiv 2008/118/EF, som erstattede Rådets direktiv 92/12/EØF, fastsætter generelle ordninger for punktafgiftspligtige varer, som f.eks. energiprodukter og elektricitet, alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt forarbejdet tobak. Direktivet lægger også særlig vægt på fremstilling, oplagring og flytning af punktafgiftspligtige varer mellem medlemsstaterne. Direktivets primære mål er at tillade varernes fri bevægelighed og samtidig sikre, at den skyldige afgift i sidste ende opkræves korrekt af medlemsstaterne.

Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (Refit-initiativet) blev annonceret i bilag II til Kommissionens arbejdsprogram for 2017 samtidig med et andet initiativ vedrørende direktiv 92/83/EØF. Der vil sammen med dette forslag derfor også blive fremlagt et forslag til ændring af direktiv 92/83/EØF for Rådet.

Kommissionen har inden for rammerne af Refit-programmet foretaget en evaluering af direktiv 2008/118/EF og fremlagde den 21. april 2017 en rapport for Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen og evalueringen af Rådets direktiv 2008/118/EF. Resultatet af evalueringen blev i store træk gengivet i Rådets konklusioner, der blev vedtaget den 5. december 2017.

Det fremgik af både Kommissionens rapport og Rådets konklusioner, der afspejlede generel tilfredshed med den måde, hvorpå Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS) fungerer, at der var sket forbedringer på nogle områder. Det drejer sig primært om en bedre ensretning af punktafgifts- og toldprocedurerne og en delvis eller fuld automatisering af bevægelser inden for EU af punktafgiftspligtige varer, som er overgået til forbrug.

Dette forslag vedrører endvidere følgende spørgsmål:

•  For så vidt angår afsendere, som udøver selvstændig økonomisk virksomhed, og som ønsker at sende punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat, til personer i en anden medlemsstat, der ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed: Der indføres en mulighed for, at afsenderen kan benytte sig af en fiskal repræsentant, samtidig med at muligheden for de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten til at kræve udpegelse af en fiskal repræsentant ophæves.

•  Der indføres en fælles løsning vedrørende delvise tab af naturlige årsager under en bevægelse.

•  Der indføres elektroniske procedurer for fritagelsesattesten og anvendelsen heraf i forbindelse med forsendelser af punktafgiftspligtige varer til modtagere, som er fritaget for betaling af punktafgift.

•  Der indføres en fritagelse for sikkerhedsstillelse for energiprodukter, der sendes gennem rørledninger.

Det er vigtigt, at punktafgiftsordningerne for fjernsalg stemmer overens med momsordningerne. Med henblik herpå vil Kommissionen senere i 2018 undersøge mulighederne for nye ordninger for fjernsalg af punktafgiftspligtige varer.

Direktivet er blevet ændret væsentligt i flere omgange, og der er behov for yderligere ændringer. Direktivet indeholder også flere henvisninger til forældet lovgivning, som bør ajourføres ved samme lejlighed. Kommissionen har derfor besluttet at omarbejde direktiv 2008/118/EF af hensyn til klarheden.


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Skrivelse af 22. februar 2019 fra Pavel Svoboda, formand for Retsudvalget, til Roberto Gualtieri, formand for Økonomi- og Valutaudvalget

D(2019)7359

Roberto GUALTIERI

Formand for Økonomi- og Valutaudvalget

ASP 15G206

Bruxelles

Om:  Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indsat i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget til omarbejdning, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at det pågældende forslag ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at forslaget, hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 19. februar 2019 med 22 stemmer for og 0 imod, mens 0 hverken stemte for eller imod(1), at anbefale, at Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, går over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

(1)

Følgende medlemmer var til stede: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Ingeborg Gräßle, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 23. januar 2019

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

COM(2018)0346 af 25.5.2018 – 2018/0176(CNS)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 28. november 2018 og den 6. og 13. december 2018 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

På disse møder(1) konstaterede den rådgivende gruppe under behandlingen af forslaget til Rådets direktiv om omarbejdning af Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

– i betragtning 47, "eller som sender eller transporterer varerne på dennes vegne";

– efter betragtning 52, hele teksten i betragtning 36 i direktiv 2008/118/EF;

– i artikel 4, tilføjelsen af et nyt punkt 13;

– i artikel 7, stk. 3, erstatningen af ordene "Tidspunktet for overgang til forbrug" med "Det tidspunkt, hvor varen anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen som nævnt i stk. 2, litra a)";

– i artikel 8, stk. 1, litra d), udeladelsen af ordene "den person, som angiver de punktafgiftspligtige varer, eller på hvis vegne de angives ved indførsel";

– i artikel 11, første afsnit, erstatningen af den nuværende henvisning til ”artikel 33, stk. 6” med en henvisning til ”artikel 38, stk. 4”;

– i artikel 13, stk. 1, udeladelsen af de indledende ord "Med forbehold af artikel 21, stk. 1, skal";

– i artikel 16, stk. 2, litra d), tilføjelsen af ordet "fortegnelsen over" inden ordet "afgiftsoplaget";

– i artikel 17, stk. 5, ordene "og 2";

– i artikel 25, stk. 3, tredje afsnit, erstatningen af ordet "den" med ordene "denne bekræftelse";

– i artikel 30, stk. 1, erstatningen af ordet "meddelelser" med ordene "elektroniske administrative dokumenter" og tilføjelsen af ordene "og af de i artikel 27 og 28 omhandlede reservedokumenter for så vidt angår";

– i artikel 30, stk. 2, erstatningen af ordet " meddelelser" med ordene "elektroniske administrative dokumenter";

– udeladelsen af hele teksten af det nuværende artikel 29, stk. 1, litra c), i Direktiv 2008/118/EF;

– i artikel 34, stk. 1, udeladelsen af ordene "jf. dog artikel 36, stk. 1" og indføjelsen af ordet "bestemmelsesmedlemsstaten";

– i artikel 34, stk. 5, litra b), tilføjelsen af ordene "bestemmelsesmedlemsstaten"

– udeladelsen af hele teksten i det nuværende andet afsnit af artikel 36, stk. 1, i Direktiv 2008/118/EF.

2. I betragtning 47 bør udeladelsen af ordene "direkte eller indirekte", der i øjeblikket optræder lige efter ordene "sendes eller transporteres" i betragtning 29 i direktiv 2008/118/EF, markeres som en formel tilpasning;

3. (Vedrører ikke den danske tekst)

4. I Artikel 30, stk. 1, bør den fejlagtige henvisning til "artikel 55" erstattes af en henvisning til "artikel 52".

Den rådgivende gruppe har følgeligt, efter granskning af forslaget, enstemmigt kunnet konkludere, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver    Generaldirektør

(1)

  Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Generel ordning for punktafgifter (omarbejdning)

Referencer

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Dato for høring af EP

18.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

10.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

26.6.2018

Behandling i udvalg

25.2.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.2.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

28.2.2019

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik