Διαδικασία : 2018/0176(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0117/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0117/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0296

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 214kWORD 61k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Miguel Viegas

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0346),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0381/2018),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2019 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0117/2019),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία αντικατέστησε την οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθορίζει γενικές ρυθμίσεις για τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, όπως τα ενεργειακά προϊόντα και η ηλεκτρική ενέργεια, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Η οδηγία έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή, την αποθήκευση και τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μεταξύ των κρατών μελών. Ο κύριος στόχος της οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εισπράττουν εν τέλει την ορθή φορολογική οφειλή.

Στο παράρτημα II του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία της σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), παράλληλα με πρωτοβουλία REFIT για την οδηγία 92/83/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, παράλληλα με την παρούσα πρόταση, θα υποβληθεί επίσης στο Συμβούλιο πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.

Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση της οδηγίας 2008/118/ΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT της Επιτροπής και στις 21.4.2017 υπέβαλε έκθεση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 2017. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αντικατοπτρίστηκαν σε γενικές γραμμές στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017.

Στην έκθεση της Επιτροπής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αν και εκφράστηκε γενική ικανοποίηση για το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS), εντοπίστηκαν ορισμένοι τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Οι κύριοι τομείς που επισημάνθηκαν αφορούσαν τη βελτίωση της εναρμόνισης μεταξύ των καθεστώτων ειδικού φόρου κατανάλωσης και των τελωνειακών καθεστώτων, καθώς και τη μερική ή πλήρη αυτοματοποίηση των ενδοενωσιακών διακινήσεων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση.

Η παρούσα πρόταση αφορά και τους ακόλουθους επιπλέον τομείς:

•  όσον αφορά τους αποστολείς που ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να αποστέλλουν υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτος μέλος, σε πρόσωπα που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος και δεν ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα: την εισαγωγή της δυνατότητας του αποστολέα να χρησιμοποιεί φορολογικό αντιπρόσωπο και την κατάργηση της δυνατότητας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προορισμού να απαιτεί φορολογικό αντιπρόσωπο·

•  κοινή λύση για τις φυσικές μερικές απώλειες κατά τη διακίνηση·

•  την αυτοματοποίηση του πιστοποιητικού απαλλαγής και της διεκπεραίωσής του για διακινήσεις υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων προς παραλήπτες που απαλλάσσονται από την καταβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης·

•  απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης για ενεργειακά προϊόντα που διακινούνται μέσω αγωγών·

Είναι σημαντικό το καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις να είναι συμβατό με

το καθεστώς ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, αργότερα εντός του 2018, η Επιτροπή θα μελετήσει επιλογές

για νέο καθεστώς όσον αφορά τις εξ αποστάσεως πωλήσεις υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.

Η οδηγία έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς, ενώ πρόκειται να επέλθουν περαιτέρω τροποποιήσεις. Η οδηγία περιέχει επίσης αρκετές παραπομπές σε παρωχημένη νομοθεσία, οι οποίες θα πρέπει ταυτόχρονα να επικαιροποιηθούν. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε την αναδιατύπωση της οδηγίας 2008/118/ΕΚ για λόγους σαφήνειας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2019)7359

Κύριο Roberto GUALTIERI

Πρόεδρο, Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ASP 15G206

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Φεβρουαρίου 2019, με 22 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές(1), συνιστά στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Ingeborg Gräßle, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟ     ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

      ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης

COM(2018)0346 of 25.5.2018 - 2018/0176 (CNS)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ιδίως το άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 28 Νοεμβρίου καθώς και στις 6 και 13 Δεκεμβρίου 2018, με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές(1), η συμβουλευτική ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στην αιτιολογική σκέψη 47, οι λέξεις «ή αποστέλλει ή μεταφέρει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του»·

- η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 36 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ·

- στο άρθρο 4, η αντικατάσταση του σημείου 13·

- στο άρθρο 7 παράγραφος 3, η αντικατάσταση των λέξεων «θέση σε ανάλωση» από τις λέξεις «έξοδο από καθεστώς αναστολής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α)»·

- στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ), η διαγραφή των λέξεων «το πρόσωπο που δηλώνει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή εξ ονόματος του οποίου δηλώνονται αυτά κατά την εισαγωγή»·

- στο άρθρο 11 παράγραφος 1, η αντικατάσταση διατύπωσης της υφιστάμενης παραπομπής «του άρθρου 33 παράγραφος 6» με τη διατύπωση «του άρθρου 38 παράγραφος 4»·

- στο άρθρο 13 παράγραφος 1, η διαγραφή της αρχικής φράσης «Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 1»·

- στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο δ), η προσθήκη των λέξεων«λογιστικά βιβλία» πριν από τις λέξεις «της φορολογικής αποθήκης»·

- στο άρθρο 17 παράγραφος 5, οι λέξεις «και 2»·

- στο άρθρο 25 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, η αντικατάσταση των λέξεων «τη [διαβιβάζουν]» με τις λέξεις «[διαβιβάζουν] την επιβεβαίωση»·

- στο άρθρο 30 παράγραφος 1, η αντικατάσταση της λέξης «μηνυμάτων» με τις λέξεις «ηλεκτρονικών διοικητικών εγγράφων» και η προσθήκη των λέξεων «και των εφεδρικών εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 στο πλαίσιο»·

- στο άρθρο 30 παράγραφος 2, η αντικατάσταση της λέξης «μηνυμάτων» με τις λέξεις «ηλεκτρονικών διοικητικών εγγράφων μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος»·

- η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου του τρέχοντος στοιχείου γ) του άρθρου 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ·

- στο άρθρο 34 παράγραφος 1, η διαγραφή της αρχικής φράσης «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 36 παράγραφος 1» και η προσθήκη της τελικής φράσης «προορισμού»·

- στο άρθρο 34 παράγραφος 5 στοιχείο β), η προσθήκη των τελικών λέξεων «προορισμού»·

- η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 36 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ·

2. Στην αιτιολογική σκέψη 47, η διαγραφή των λέξεων «άμεσα ή έμμεσα», που επί του παρόντος εμφανίζονται μετά τις λέξεις «αποστέλλονται ή μεταφέρονται» στην αιτιολογική σκέψη 29 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, θα έπρεπε να έχει επισημανθεί ως τυπική προσαρμογή·

3. Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 σημείο (ii), η λέξη «[της παρούσας οδηγίας]» πρέπει να διαγραφεί·

4. Στο άρθρο 30 παράγραφος 1, η εσφαλμένη παραπομπή στο «άρθρο 55» θα πρέπει να αντικατασταθεί με παραπομπή στο «άρθρο 52».

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

18.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

26.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

25.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

28.2.2019

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου