Menettely : 2018/0176(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0117/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0117/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0296

MIETINTÖ     *
PDF 179kWORD 58k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Miguel Viegas

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0346),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8 0381/2018),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan talous- ja raha-asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 22. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0117/2019),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

Neuvoston direktiivissä 2008/118/EY, jolla korvattiin neuvoston direktiivi 92/12/ETY, vahvistetaan valmisteveron alaisia tavaroita, kuten energiatuotteita ja sähköä, alkoholia ja alkoholijuomia sekä tupakkatuotteita, koskeva yleinen järjestelmä. Direktiivissä käsitellään erityisesti myös valmisteveron alaisten tavaroiden tuotantoa, varastointia ja siirtoja jäsenvaltioiden välillä. Direktiivin päätavoitteena on mahdollistaa tavaroiden vapaa liikkuvuus ja samalla varmistaa, että jäsenvaltiot kantavat lopulta verovelan asianmukaisesti.

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva komission ohjelma (REFIT-aloite) julkistettiin komission vuoden 2017 työohjelman liitteessä II samaan aikaan kuin direktiivin 92/83/ETY REFIT-aloite. Sen vuoksi tämän ehdotuksen ohella neuvostolle tehdään ehdotus direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta.

Komissio toteutti direktiivin 2008/118/EY arvioinnin REFIT-ohjelmansa puitteissa ja antoi 21. huhtikuuta 2017 neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen neuvoston direktiivin 2008/118/EY täytäntöönpanosta ja arvioinnista. Arvioinnin tuloksiin viitattiin kattavasti 5. joulukuuta 2017 hyväksytyissä neuvoston päätelmissä.

Vaikka komission kertomuksessa ja neuvoston päätelmissä esitettiin yleinen tyytyväisyys valmisteveron alaisten tavaroiden tietojenvaihtojärjestelmän (EMCS) toimintaan, niissä yksilöitiin joitakin parannusta edellyttäviä kohdealoja. Tärkeimmät kohdealat, joita korostettiin, koskevat valmistevero- ja tullimenettelyjen yhdenmukaistamista ja kulutukseen luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden EU:n sisäisten siirtojen osittaista tai täydellistä automatisointia.

Ehdotuksessa käsitellään lisäksi seuraavia kohdealoja:

•  kun kyseessä ovat itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittavat lähettäjät, jotka haluavat lähettää valmisteveron alaisia tavaroita, jotka on luovutettu kulutukseen yhdessä jäsenvaltiossa, sellaisille toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille henkilöille, jotka eivät harjoita itsenäistä taloudellista toimintaa, otetaan lähettäjälle käyttöön mahdollisuus käyttää veroedustajaa ja poistetaan määräjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta mahdollisuus vaatia veroedustajan käyttöä

•  yhteinen ratkaisu, joka koskee siirron aikana tapahtuvaa luontaista hävikkiä

•  verovapautustodistuksen automatisointi ja sen käsittely valmisteveron alaisten tavaroiden siirroissa valmisteverosta vapautetuille vastaanottajille

•  vapautus vakuuden antamisesta putkijohdoissa siirrettävien energiatuotteiden osalta.

On tärkeää, että etäkauppaa koskeva valmisteverojärjestelmä on yhteensopiva alv-järjestelmän kanssa. Tämän vuoksi komissio tarkastelee myöhemmin vuonna 2018 vaihtoehtoja valmisteveron alaisten tavaroiden etämyyntiä koskevaksi uudeksi järjestelmäksi.

Direktiiviä on muutettu useita kertoja huomattavasti, ja lisämuutoksia tehdään. Direktiivi sisältää myös useita viittauksia vanhentuneeseen lainsäädäntöön, jotka olisi päivitettävä samalla kertaa. Komissio on näin ollen päättänyt laatia direktiivin 2008/118/EY uudelleen selkeyden vuoksi.


LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2019)7359

Roberto GUALTIERI

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 15G206

Bryssel

Asia:  Ehdotus neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 19. helmikuuta 2018 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 22 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää(1), että asiasta vastaava talous- ja raha-asioiden valiokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

(1)

Läsnä olleet jäsenet: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Ingeborg Gräßle, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski ja Tadeusz Zwiefka.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 23. tammikuuta 2019

LAUSUNTO

          EUROOPAN PARLAMENTILLE

          NEUVOSTOLLE

          KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä

COM(2018)0346, 25.5.2018 – 2018/0176(CNS)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 28. marraskuuta sekä 6. ja 13. joulukuuta 2018 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli(1) ehdotusta neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16. joulukuuta 2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/118/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaalla taustavärillä, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

– johdanto-osan 47 kappaleessa sanat ”tai joku joka tämän puolesta lähettää tai kuljettaa kyseiset tavarat

– johdanto-osan 52 kappaleen jälkeen direktiivin 2008/118/EY johdanto-osan 36 kappaleen teksti kokonaan

– 4 artiklassa uuden 13 kohdan lisääminen

– 7 artiklan 3 kohdassa sanojen ”Kulutukseen luovutus tapahtuu” korvaaminen sanoilla ”Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun poistumisen väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä

– 8 artiklan 1 kohdan d alakohdassa sanojen ”henkilö, joka antaa valmisteveron alaisista tavaroista ilmoituksen tai jonka puolesta tavaroista annetaan ilmoitus tuonnin yhteydessä” poistaminen

– 11 artiklan ensimmäisessä kohdassa olevan viittauksen ”33 artiklan 6 kohdassa” korvaaminen uudella viittauksella ”38 artiklan 4 kohdassa

– 13 artiklan 1 kohdassa ilmauksen ”, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 1 kohdan soveltamista” poistaminen virkkeen lopusta

– 16 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sanan ”kirjanpitoon” lisääminen sanojen ”verottoman varaston” jälkeen

– 17 artiklan 5 kohdassa sanat ”ja 2

– 25 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa sanan ”raportti” korvaaminen sanalla ”vahvistus

– 30 artiklan 1 kohdassa sanan ”viesteille” korvaaminen sanoilla ”sähköisille hallinnollisille asiakirjoille” ja sanojen ”ja 27 ja 28 artiklassa tarkoitetuille vara-asiakirjoille” lisääminen

– 30 artiklan 2 kohdassa sanan ”viestien” korvaaminen sanoilla ”sähköisten hallinnollisten asiakirjojen” ja sanoilla ”tietokoneistetun järjestelmän kautta

– direktiivin 2008/118/EY nykyisen 29 artiklan 1 kohdan c alakohdan tekstin poistaminen kokonaan

– 34 artiklan 1 kohdassa ilmauksen ”, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan 1 kohdan soveltamista” poistaminen virkkeen lopusta ja viimeisen sanan ”määräjäsenvaltiossa” lisääminen

– 34 artiklan 5 kohdassa viimeisen sanan ”määräjäsenvaltiossa” lisääminen

– direktiivin 2008/118/EY 36 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tekstin poistaminen kokonaan.

2. Johdanto-osan 47 kappaleessa tällä hetkellä direktiivin 2008/118/EY johdanto-osan 29 kappaleessa ennen sanoja ”lähettää tai kuljettaa” esiintyvien sanojen ”suoraan tai välillisesti” poistaminen olisi pitänyt merkitä muodolliseksi muutokseksi.

3. Englanninkielisen version 20 artiklan 1 kohdan ii alakohdasta olisi poistettava sana ”its”.

4. 30 artiklan 1 kohdassa oleva virheellinen viittaus ”55 artiklan” olisi korvattava viittauksella ”52 artiklan”.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston oikeudellinen  Pääjohtaja

        neuvonantaja  

(1)

  Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yleinen valmisteverojärjestelmä (uudelleenlaatiminen)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.9.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

26.6.2018

Valiokuntakäsittely

25.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.2.2019

Päivitetty viimeksi: 7. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö