Procedūra : 2018/0176(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0117/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0117/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 27/03/2019 - 10.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0296

ZIŅOJUMS     *
PDF 198kWORD 58k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Miguel Viegas

(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0346),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0381/2018),

–  ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(1),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2019. gada 22. februāra vēstuli Ekonomikas un monetārajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0117/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo aktu negrozīto noteikumu un minēto grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 77, 28.3.2002, 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Padomes Direktīva 2008/118/EK, ar ko aizstāja Padomes Direktīvu 92/12/EEK, nosaka vispārēju režīmu akcīzes precēm, piemēram, energoproduktiem un elektroenerģijai, spirtam, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Direktīvā īpaša uzmanība pievērsta arī akcīzes preču ražošanai, uzglabāšanai un pārvietošanai starp dalībvalstīm. Direktīvas galvenais mērķis ir vienlaikus nodrošināt gan preču brīvu apriti, gan to, ka dalībvalstīs beigās tiek iekasēts pareizais nodokļa parāds.

Komisijas Normatīvā atbilstības un izpildes programmas (REFIT) iniciatīva tika paziņota Komisijas 2017. gada darba programmas II pielikumā vienlaikus ar REFIT iniciatīvu Direktīvai 92/83/EEK. Tādēļ kopā ar šo priekšlikumu Padomei tiks iesniegts arī priekšlikums grozīt Direktīvu 92/83/EEK.

Komisija savas REFIT programmas ietvaros ir veikusi Direktīvas 2008/118/EK izvērtējumu un 2017. gada 21. aprīlī ir iesniegusi ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Padomes Direktīvas 2008/118/EK īstenošanu un izvērtēšanu. Izvērtēšanas rezultāti lielā mērā tika atkārtoti Padomes secinājumos, kas tika pieņemti 2017. gada 5. decembrī.

Lai arī Komisijas ziņojumā un Padomes secinājumos kopumā bija pausta vispārēja apmierinātība ar Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) darbību, bija arī norādīts uz konkrētām jomām, kurās vajadzīgi uzlabojumi. Galvenās izceltās jomas bija saistītas ar uzlabojumiem, lai saskaņotu akcīzes un muitas procedūras un patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanas ES daļēju vai pilnīgu automatizēšanu.

Priekšlikumā tiek apskatītas vēl šādas papildu jomas:

•  attiecībā uz nosūtītājiem, kas veic patstāvīgu saimniecisko darbību un vēlas patēriņam vienā dalībvalstī nodotās akcīzes preces nosūtīt tādām personām citā dalībvalstī, kuras neveic patstāvīgu saimniecisko darbību: radīt iespēju nosūtītājam izmantot nodokļa pārstāvi un atņemt iespēju galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei pieprasīt nodokļa pārstāvi;

•  kopīgs risinājums attiecībā uz dabiskiem daļējiem zudumiem pārvietošanas laikā;

•  atbrīvojuma sertifikāta automatizēšana un tā apstrāde akcīzes produktu pārvietošanai saņēmējiem, kuri ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa samaksas;

•  atbrīvojums no nodrošinājuma tādiem energoproduktiem, ko pārvieto pa cauruļvadiem;

Svarīgi ir tas, lai akcīzes režīms tālpārdošanai būtu savienojams ar PVN režīmu. Šim nolūkam Komisija 2018. gadā izpētīs iespējas ieviest jaunu režīmu attiecībā uz akcīzes preču tālpārdošanu.

Direktīva ir vairākas reizes būtiski grozīta, un tiks veikti arī turpmāki grozījumi Turklāt direktīvā ir ietvertas vairākas atsauces uz novecojušiem tiesību aktiem, kuras vienlaikus būtu jāatjaunina. Tādējādi Komisija ir nolēmusi skaidrības labad Direktīvu 2008/118/EK pārstrādāt.


PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

D(2019)7359

Roberto GUALTIERI,

Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājam

ASP 15G206

Briselē

Temats:  Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot 104. pantu, kas attiecībā uz pārstrādāšanu ir iekļauts Parlamenta Reglamentā.

Minētā panta 3. punktā ir noteikts:

“Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa, kura ir izskatījusi pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas skaidri norādīti, un ka attiecībā uz iepriekš pieņemto tiesību aktu negrozīto noteikumu kodificēšanu ar šiem grozījumiem spēkā esošos tiesību aktus priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības.

Visbeidzot, 2019. gada 19. februāra sanāksmē Juridiskā komiteja, balsojot ar 22 balsīm “par”, nevienu balsi “pret” un nevienam deputātam neatturoties(1), pieņēma ieteikumu Ekonomikas un monetārajai komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

(1)

Piedalījās šādi deputāti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2019. gada 23. janvārī

ATZINUMS

    EIROPAS PARLAMENTAM

    PADOMEI

    KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu

COM(2018)0346, 25.5.2018. - 2018/0176 (CNS)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2018. gada 28. novembrī un 6. un 13. decembrī rīkoja sanāksmes, lai apspriestu iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs(1), izskatot priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko pārstrādā Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu un ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.

1. Šāds teksts būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko pārstrādātajos priekšlikumos parasti izmanto, lai izceltu būtiskus grozījumus:

– 47. apsvērumā vārdi “vai kāda persona, kura nosūta vai pārvadā preces viņa uzdevumā”;

– viss Direktīvas 2008/118/EK 36. apsvēruma teksts pēc 52. apsvēruma;

– 4. pantā pievienotais jaunais 13. punkts;

– 7. panta 3. punktā vārdi “nodošana patēriņam notiek”, kas aizstāti ar vārdiem “par novirzīšanas no atliktās nodokļa maksāšanas režīma, kas minēta 2. punkta a) apakšpunktā”;

– 8. panta 1. punkta d) apakšpunktā svītrotie vārdi “persona, kas deklarē akcīzes preces vai kuras vārdā tās deklarē, veicot importu”;

– 11. panta pirmajā daļā atsauce uz “33. panta 6. punktu”, ko aizstāj ar atsauci uz “38. panta 4. punktu”;

– 13. panta 1. punktā svītrotie pirmie vārdi “Neskarot 21. panta 1. punktu”;

– 16. panta 2. punkta d) apakšpunktā pievienotais vārds “uzskaitīt” pirms vārdiem “akcīzes preču noliktavā”;

– 17. panta 5. punktā vārdi “un 2.”;

– 25. panta 3. punkta trešajā daļā vārds “to”, ko aizstāj ar vārdu “apstiprinājumu”;

– 30. panta 1. punktā vārds “ziņojumi”, ko aizstāj ar vārdiem “elektroniskie administratīvie dokumenti”, un pievienotie vārdi “un 27. un 28. pantā minēto atkāpšanās dokumentu”;

– 30. panta 2. punktā vārds “ziņojumu”, ko aizstāj ar vārdiem “elektronisko administratīvo dokumentu, izmantojot [...] datorizēto sistēmu”;

– svītrotā Direktīvas 2008/118/EK pašreizējā 29. panta 1. punkta c) apakšpunkta viss teksts;

– 34. panta 1. punktā svītrotie pirmie vārdi “Neskarot 36. panta 1. punktu” un pievienotais vārds “galamērķa”;

– 34. panta 5. punktā pievienotais vārds “galamērķa”;

– svītrotā Direktīvas 2008/118/EK pašreizējā 36. panta 1. punkta otrā apakšpunkta viss teksts.

2. Vārdu “tieši vai netieši” svītrošanu 47. apsvērumā, kas pašlaik atrodas pēc vārdiem “nosūta vai pārvadā” Direktīvas 2008/118/EK 29. apsvērumā, būtu jāiezīmē kā formālu pielāgojumu.

3. 20. panta 1. punkta ii) apakšpunktā vārds “tās” būtu jāsvītro.

4. 30. panta 1. punktā kļūdainā atsauce uz “55. pantu” būtu jāaizstāj ar atsauci uz “52. pantu”.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

(1)

Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējs režīms (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

18.7.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

10.9.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

26.6.2018

Izskatīšana komitejā

25.2.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.2.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

28.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika