Procedure : 2018/0176(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0117/2019

Ingediende teksten :

A8-0117/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/03/2019 - 10.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0296

VERSLAG     *
PDF 189kWORD 58k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)

(COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Miguel Viegas

(Herschikking – artikel 104 van het Reglement)

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)

(COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0346),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd(C8‑0381/2018),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(1),

–  gezien de brief van 22 februari 2019 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 104 en 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0117/2019),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


TOELICHTING

In Richtlijn 2008/118/EG van de Raad, die Richtlijn 92/12/EEG van de Raad vervangt, is een algemene regeling beschreven voor accijnsgoederen, zoals energieproducten en elektriciteit, alcohol en alcoholhoudende dranken, en tabaksfabrikaten. In de richtlijn wordt ook bijzondere nadruk gelegd op de productie, opslag en overbrenging van accijnsgoederen tussen de lidstaten. De richtlijn heeft tot voornaamste doel in het vrije verkeer van goederen te voorzien, terwijl tegelijkertijd wordt gegarandeerd dat de lidstaten uiteindelijk de juiste belastingschuld innen.

In bijlage II bij het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 is een Refit-initiatief (programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving) aangekondigd, tegelijk met een Refit-initiatief voor Richtlijn 92/83/EEG. Daarom zal samen met dit voorstel een voorstel tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG aan de Raad worden voorgelegd.

De Commissie heeft in het kader van het Refit-programma een evaluatie van Richtlijn 2008/118/EG verricht en op 21 april 2017 een verslag ingediend bij de Raad en het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging en evaluatie van Richtlijn 2008/118/EG. De resultaten van de evaluatie vonden in grote mate weerklank in de conclusies van de Raad, die op 5 december 2017 werden vastgesteld.

In het verslag van de Commissie en de conclusies van de Raad sprak een algemene tevredenheid over het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMCS), maar werd ook op een aantal verbeterpunten gewezen. De belangrijkste onderwerpen die eruit werden gelicht, betroffen een betere afstemming tussen accijns- en douaneregelingen en de gedeeltelijke of volledige automatisering van overbrengingen van tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen binnen de EU.

In het voorstel komen de volgende aanvullende gebieden aan bod:

•  ten aanzien van afzenders die zelfstandig een economische activiteit verrichten en accijnsgoederen wensen te verzenden die in de ene lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen, naar personen in een andere lidstaat die geen zelfstandige economische activiteit verrichten: het invoeren van de mogelijkheid voor de afzender om een fiscaal vertegenwoordiger te gebruiken en het schrappen van de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming om een fiscaal vertegenwoordiger te verlangen;

•  een gemeenschappelijke oplossing voor natuurlijke gedeeltelijke verliezen tijdens een overbrenging;

•  de automatisering van een certificaat van vrijstelling en de afhandeling ervan voor overbrengingen van accijnsgoederen naar geadresseerden die zijn vrijgesteld van de betaling van accijns;

•  een ontheffing van zekerheidstelling voor energieproducten die via pijpleidingen worden overgebracht.

Het is van belang dat de accijnsregeling voor afstandsverkopen verenigbaar is met

de btw-regeling. Daarom zal de Commissie later in 2018 de opties

voor een nieuwe regeling voor afstandsverkopen van accijnsgoederen bestuderen.

De richtlijn is verschillende keren grondig gewijzigd en er zullen nog meer wijzigingen worden

aangebracht. De richtlijn bevat daarnaast verschillende verwijzingen naar verouderde wetgeving die

op hetzelfde tijdstip moet worden bijgewerkt. Dientengevolge heeft de Commissie omwille van de duidelijkheid besloten

tot een herschikking van Richtlijn 2008/118/EG.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2019)7359

De heer Roberto GUALTIERI

Voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken

ASP 15G206

Brussel

Betreft:  Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)

COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het ontwerp kunnen evenwel in uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld."

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van dinsdag 19 februari 2019 met 22 stemmen voor en 0 stemmen tegen, bij 0 onthoudingen(1), besloten de ten principale bevoegde Commissie economische en monetaire zaken aan te bevelen dit voorstel overeenkomstig artikel 104 te behandelen.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

Bijlage: Advies van de adviesgroep

(1)

Bij de stemming aanwezige leden: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 23 januari 2019

ADVIES

AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

          DE RAAD

          DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns

COM(2018)0346 van 25.5.2018 - 2018/0176 (CNS)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 28 november en op 6 en 13 december 2018 bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te onderzoeken.

Tijdens deze bijeenkomsten(1) heeft de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herschikking van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG, in onderlinge overeenstemming het volgende vastgesteld:

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:

- in overweging 47, de woorden "of voor diens rekening rechtstreeks of onrechtstreeks naar een andere lidstaat worden verzonden of vervoerd";

- na overweging 52, de volledige tekst van overweging 36 van Richtlijn 2008/118/EG;

- in artikel 4, de toevoeging van een nieuw punt 13;

- in artikel 7, lid 3, de vervanging van de woorden "van de uitslag tot verbruik" door de woorden "waarop accijnsgoederen aan een schorsingsregeling worden onttrokken als bedoeld in lid 2, onder a), wordt";

- in artikel 8, lid 1, onder d), de schrapping van de woorden "de persoon die de accijnsgoederen bij invoer aangeeft of voor wiens rekening de goederen bij invoer worden aangegeven of";

- in artikel 11, eerste alinea, de vervanging van een bestaande verwijzing naar "artikel 33, lid 6" door een nieuwe verwijzing naar "artikel 38, lid 4";

- in artikel 13, lid 1, de schrapping van de eerste woorden "Onverminderd artikel 21, lid 1";

- in artikel 16, lid 2, onder d), de toevoeging van de woorden "de administratie van" voor de woorden "zijn belastingdepot";

- in artikel 17, lid 5, de woorden "en 2";

- in artikel 25, lid 3, derde alinea, de vervanging van het woord "dat" voor de woorden "een bevestiging van";

- in artikel 30, lid 1, de vervanging van het woord "berichten" door "elektronische administratieve documenten" en de toevoeging van de woorden "en van de in de artikelen 27 en 28 bedoelde nooddocumenten voor";

- in artikel 30, lid 2, de vervanging van het woord "berichten" door de woorden "geautomatiseerde systeem voor een overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns vast te stellen";

- de schrapping van de volledige tekst van het huidige punt c) van artikel 29, lid 1, vanRichtlijn 2008/118/EG;

- in artikel 34, lid 1, de schrapping van de eerste woorden "Onverminderd artikel 36, lid 1";

- in artikel 34, lid 5, de toevoeging van de laatste woorden "van bestemming";

- de schrapping van de volledige tekst van de tweede alinea van artikel 36, lid 1, vanRichtlijn 2008/118/EG.

2. In overweging 47 had de schrapping van de woorden "rechtstreeks of onrechtstreeks", die momenteel voor de woorden "naar een andere lidstaat worden verzonden" in overweging 29 van Richtlijn 2008/118/EG staan, als formele aanpassing gemarkeerd moeten worden.

3. (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

4. In artikel 30, lid 1, moet de verkeerde verwijzing naar "artikel 55" worden vervangen door een verwijzing naar "artikel 52".

De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur      Juridisch adviseur      Directeur-generaal

(1)

De adviesgroep heeft gewerkt op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Algemene regeling inzake accijns (herschikking)

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Datum raadpleging EP

18.7.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

10.9.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

26.6.2018

Behandeling in de commissie

25.2.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

26.2.2019

 

 

 

Datum indiening

28.2.2019

Laatst bijgewerkt op: 8 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid