Postopek : 2018/0176(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0117/2019

Predložena besedila :

A8-0117/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 10.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0296

POROČILO     *
PDF 189kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

o predlogu direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Miguel Viegas

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0346),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0381/2018),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(1),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 22. februarja 2019, naslovljenega na Odbor za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0117/2019),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog Komisije ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Direktiva Sveta 2008/118/ES, ki je nadomestila Direktivo Sveta 92/12/EGS, določa splošni režim za trošarinsko blago, kot so energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače ter tobačni izdelki. V tej direktivi je tudi poseben poudarek na proizvodnji, skladiščenju in gibanju trošarinskega blaga med državami članicami. Njen glavni cilj je omogočiti prosti pretok blaga ob hkratnem zagotavljanju, da države članice na koncu poberejo ustrezen davčni dolg.

Program o ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) je bil napovedan v Prilogi II delovnega programa Komisije za leto 2017 hkrati s pobudo REFIT za Direktivo 92/83/EGS. Svetu bo zato skupaj s tem predlogom predložen tudi predlog spremembe Direktive 92/83/EGS.

Komisija je izvedla oceno Direktive 2008/118/ES v okviru programa Komisije REFIT ter Svetu in Evropskemu parlamentu 21. aprila 2017 predložila poročilo o izvajanju in vrednotenju Direktive Sveta 2008/118/ES. Rezultati ocene so bili v veliki meri povzeti v sklepih Sveta, ki so bili sprejeti 5. decembra 2017.

V poročilu Komisije in sklepih Sveta je bilo sicer izraženo splošno zadovoljstvo z delovanjem sistema za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (EMCS), hkrati pa so bila opredeljena nekatera področja, na katerih so potrebne izboljšave. Glavna izpostavljena področja so zadevala izboljšanje usklajenosti med trošarinskimi in carinskimi postopki ter delno ali popolno avtomatizacijo gibanja znotraj EU trošarinskega blaga, ki je bilo sproščeno v porabo.

V predlogu so obravnavana naslednja dodatna področja:

•  v zvezi s pošiljatelji, ki opravljajo samostojno gospodarsko dejavnost in želijo odpremiti trošarinsko blago, sproščeno v porabo v eni državi članici, osebam v drugi državi članici, ki ne opravljajo samostojne gospodarske dejavnosti: uvedba možnosti, da pošiljatelj uporabi davčnega zastopnika, in črtanje možnosti, da pristojni organ namembne države članice zahteva davčnega zastopnika;

•  skupna rešitev za naravne delne izgube med gibanjem;

•  avtomatizacija potrdila o oprostitvi in ravnanje z njim za pošiljanje trošarinskih izdelkov prejemnikom, ki so oproščeni plačila trošarine;

•  opustitev zavarovanja za energente, ki se gibajo po cevovodih.

Pomembno je, da je trošarinski režim za prodajo na daljavo združljiv z ureditvijo DDV. V ta namen bo Komisija pozneje v letu 2018 preučila možnosti glede novega režima za prodajo trošarinskega blaga na daljavo.

Direktiva je bila večkrat bistveno spremenjena in potrebne so nadaljnje spremembe. Direktiva vsebuje tudi več sklicevanj na zastarelo zakonodajo, ki bi jih bilo treba hkrati posodobiti. Zato se je Komisija zaradi jasnosti odločila Direktivo 2008/118/ES prenoviti.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2019)7359

Roberto GUALTIERI

predsednik, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

ASP 15G206

Bruselj

Zadeva:  Predlog direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Spoštovani predsednik,

Odbor za pravne zadeve je ta predlog preučil v skladu s členom 104 Poslovnika Parlamenta, ki se nanaša na prenovitev.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali zaradi povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalke meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so že v predlogu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na seji 19. februarja 2018 z 22 glasovi za, brez glasov proti in brez vzdržanih glasov(1) priporoča Odboru za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojnemu odboru, da lahko nadaljuje preučevanje omenjenega predloga v skladu s členom 104.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloga: mnenje posvetovalne delovne skupine

(1)

Navzoči so bili: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Ingeborg Gräßle, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 23. januarja 2019

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)

COM(2018)0346 z dne 25.5.2018 – 2018/0176(CNS)

Posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz osebja pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, se je na podlagi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov in zlasti njegove točke 9 sestala 28. novembra ter 6. in 13. decembra 2018, da bi preučila zgoraj navedeni predlog Komisije.

Na teh sestankih(1) je preučila predlog direktive Sveta o prenovitvi Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in razveljavitvi Direktive 92/12/EGS ter soglasno prišla do teh ugotovitev.

1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v uvodni izjavi 47 besede „ali ki pošlje ali prevaža blago v svojem imenu“;

– za uvodno izjavo 52 celotno besedilo uvodne izjave 36 Direktive 2008/118/ES;

– v členu 4 dodana nova točka 13;

– v členu 7(3) nadomestitev besedila „Trošarine se sprostijo v porabo“ z besedilom „Čas odpreme iz režima odloga plačila trošarine iz odstavka 2(a)“;

– v členu 8(1)(d) črtanje besedila „oseba, ki prijavi trošarinsko blago ali v imenu katere se to blago prijavi ob uvozu“;

– v prvem odstavku člena 11 nadomestitev sklicevanja na „člen 33(6)“ z novim sklicevanjem na „člen 38(4)“;

– v členu 13(1) črtanje začetnih besed „Brez poseganja v člen 21(1)“;

– v členu 16(2)(d) dodano beseda „evidenca“ pred besedami „svojega trošarinskega skladišča“;

– v členu 17(5) besedi „in 2“;

– v tretjem pododstavku člena 25(3), nadomestitev besede „ga“ z besedo „potrdilo“;

– v členu 30(1) nadomestitev besede „sporočil“ z besedami „elektronskih administrativnih dokumentov“ in dodane besede „in pomožnih dokumentov iz členov 27 in 28 v okviru“;

– v členu 30(2) nadomestitev besede „sporočil“ z besedami „elektronskih administrativnih dokumentov s pomočjo računalniško podprtega sistema“;

– celotno besedilo točke (c) člena 29(1) Direktive 2008/118/ES se črta v celoti;

– v členu 34(1) črtanje začetnih besed „Brez poseganja v člen 36(1)“ in dodana beseda „namembni“;

– v členu 34(5) dodana beseda „namembni“;

– celotno besedilo drugega pododstavka člena 36(1) Direktive 2008/118/ES se črta v celoti.

2. V uvodni izjavi 47 bi bilo treba črtanje besed „neposredno ali posredno“, ki se v uvodni izjavi 29 Direktive 2008/118/EC pojavita pred besedama „pošlje ali prevaža“, označiti kot uradno prilagoditev;

3. V členu 20(1)(ii) bi bilo treba črtati besedo „njenega“.

4. V členu 30(1) bi bilo treba napačno sklicevanje na „člen 55“ nadomestiti s sklicevanjem na „člen 52“.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile izrecno opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjega akta s temi vsebinskimi spremembami sklenila tudi, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni svetovalec    Pravni svetovalec    Generalni direktor

(1)

  Posvetovalna delovna skupina je delala na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Splošni režim za trošarino (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Datum posvetovanja z EP

18.7.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

10.9.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

26.6.2018

Obravnava v odboru

25.2.2019

 

 

 

Datum sprejetja

26.2.2019

 

 

 

Datum predložitve

28.2.2019

Zadnja posodobitev: 7. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov