Förfarande : 2018/0176(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0117/2019

Ingivna texter :

A8-0117/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 10.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0296

BETÄNKANDE     *
PDF 182kWORD 58k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)

(COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Miguel Viegas

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

(Förenklat förfarande – Artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)

(COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0346),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0381/2018),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–  med beaktande av skrivelsen av den 22 februari 2019 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0117/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

I rådets direktiv 2008/118/EG, som ersatte rådets direktiv 92/12/EEG, fastställs allmänna regler för punktskattepliktiga varor, såsom energiprodukter och elektricitet, alkohol och alkoholhaltiga drycker samt tobaksvaror. I direktivet lades även särskilt stor vikt vid produktion, lagring och flyttning av punktskattepliktiga varor mellan medlemsstaterna. Huvudmålet med direktivet är att möjliggöra fri förflyttning av varor samtidigt som det säkerställs att medlemsstaterna i slutändan kan uppbära ett korrekt skattebelopp.

I bilaga II till kommissionens arbetsprogram 2017 tillkännagavs kommissionen program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet), samtidigt som ett Refit-initiativ för direktiv 92/83/EEG. Således kommer ett förslag om ändring av direktiv 92/83/EEG också att läggas fram för rådet jämte detta förslag.

Inom ramen för sitt Refit-program utvärderade kommissionen direktiv 2008/118/EG och lämnade den 21 april 2017 en rapport till rådet och Europaparlamentet om genomförande och utvärdering av rådets direktiv 2008/118/EG. Resultaten av utvärderingen bekräftades till stor del i de slutsatser som rådet antog den 5 december 2017.

Även om kommissionens rapport och rådets slutsatser visade att systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) allmänt ansågs fungera väl identifierades vissa områden som behövde förbättras. De främsta frågor som togs upp rörde en bättre anpassning mellan punktskatte- och tullförfaranden och automatisering, helt eller delvis, av förflyttningar inom EU av punktskattepliktiga varor som har frisläppts för konsumtion.

Följande ytterligare frågor tas upp i förslaget:

•  När det gäller avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet och som önskar avsända punktskattepliktiga varor som frisläppts för konsumtion i en medlemsstat till personer i en annan medlemsstat som inte bedriver någon självständig ekonomisk verksamhet: införande av en möjlighet för avsändaren att använda en skatterepresentant och avskaffande av möjligheten för destinationsmedlemsstatens behöriga myndighet att kräva en skatterepresentant.

•  En gemensam lösning i fråga om naturliga partiella förluster under en förflyttning.

•  Automatisering av intyget om undantag och dess hantering för förflyttning av punktskattepliktiga varor till mottagare som är undantagna från betalning av punktskatt.

•  En garantibefrielse för energiprodukter som förflyttas via rörledningar.

Det är viktigt att punktskattereglerna vid distansförsäljning är förenliga med mervärdesskattereglerna. För detta ändamål kommer kommissionen senare under 2018 att undersöka nya alternativa regelverk för distansförsäljning av punktskattepliktiga varor.

Direktivet har ändrats väsentligt flera gånger och ytterligare ändringar kommer att göras. Direktivet innehåller även flera hänvisningar till föråldrad lagstiftning som behöver uppdateras på samma gång. Kommissionen har följaktligen beslutat att av tydlighetsskäl omarbetadirektiv 2008/118/EG.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2019)7359

Roberto Gualtieri

Ordförande, utskottet för ekonomi och valutafrågor

ASP 15G206

Bryssel

Ärende:  Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)

COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 i parlamentets arbetsordning om omarbetning.

Punkt 3 i denna artikel har följande lydelse:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 22 röster för, 0 röster emot och 0 nedlagda röster vid sammanträdet den 19 februari 2019(1), att utskottet för ekonomi och valutafrågor, som ansvarigt utskott, behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 23 januari 2019

YTTRANDE

TILL  EUROPAPARLAMENTET

          RÅDET

          KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt

COM(2018)0346 av den 25 maj 2018 – 2018/0176(CNS)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 28 november och den 6 och 13 december 2018 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdena(1) behandlade gruppen förslaget till rådets direktiv, som syftar till en omarbetning av rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, och konstaterade enhälligt följande:

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett användas för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I skäl 47: orden ”eller som avsänder eller transporterar varorna för dennes egen räkning”.

– Efter skäl 52: hela texten i skäl 36 i direktiv 2008/118/EG.

– I artikel 4: tillägget av ett nytt led, som led 13.

– I artikel 7.3: ersättandet av orden ”frisläppande för konsumtion” med orden ”avvikelse från ett uppskovsförfarande enligt punkt 2 a”.

– I artikel 8.1 d: strykningen av orden ”den person som deklarerar de punktskattepliktiga varorna eller den person på vars vägnar de deklareras vid import”.

– I artikel 11 första stycket: ersättandet av den nuvarande hänvisningen till artikel ”33.6.” med en ny hänvisning till artikel ”38.4”.

– I artikel 13.1: strykningen av de inledande orden ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.1”.

– I artikel 16.2 d: tillägget av ordet ”räkenskaperna för” före ”sitt skatteupplag”.

– I artikel 17.5: orden ”och 2”.

– I artikel 25.3 tredje stycket: ersättandet av ordet ”den” med ordet ”bekräftelsen”.

– I artikel 30.1: ersättandet av ordet ”meddelanden” med orden ”elektroniska administrativa dokument” och tillägget av orden ”och för de ersättningsdokument som avses i artiklarna 27 och 28 i samband med”.

– I artikel 30.2: ersättandet av ordet ”meddelanden” med orden ”elektroniska administrativa dokument via det datoriserade systemet”.

– Strykningen av hela texten i nuvarande led c i artikel 29.1 i direktiv 2008/118/EG.

– I artikel 34.1: strykningen av de inledande orden ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36.1” och tillägget av det sista ordet ”destinationsmedlemsstaten”.

– I artikel 34.5: tillägget av det sista ordet ”destinationsmedlemsstaten”.

– Strykningen av hela texten i artikel 36.1 andra stycket i direktiv 2008/118/EG.

2. I skäl 47 borde strykningen av orden ”direkt eller indirekt”, som för närvarande står efter orden ”avsänds eller transporteras” i skäl 29 i direktiv 2008/118/EG (”directly or indirectly” i den engelska språkversionen), ha markerats som en formell anpassning.

3. I artikel 20.1 ii i den engelska språkversionen bör ordet ”its” utgå.

4. I artikel 30.1 bör den hänvisning som felaktigt gjorts till ”artikel 55” ersättas med en hänvisning till ”artikel 52”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, vilken var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Allmänna regler för punktskatt (omarbetning)

Referensnummer

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

18.7.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

10.9.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

26.6.2018

Behandling i utskott

25.2.2019

 

 

 

Antagande

26.2.2019

 

 

 

Ingivande

28.2.2019

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy