Процедура : 2018/2212(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0118/2019

Внесени текстове :

A8-0118/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.52

Приети текстове :

P8_TA(2019)0293

ДОКЛАД     
PDF 241kWORD 73k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година

(2018/2212(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мартина Длабайова

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година

(2018/2212(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0101/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(5), и по-специално член 4б от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0118/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година

(2018/2212(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(9) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(11), и по-специално член 4б от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0118/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година

(2018/2212(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0118/2019),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие SESAR („съвместното предприятие“) е създадено през февруари 2007 г. с цел управление на Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR), която има за цел да модернизира управлението на движението в Съюза;

Б.  като има предвид, че в резултат на приемането на Регламент (ЕС) № 721/2014(13) на Съвета, програмата SESAR 2 удължи продължителността на действие на съвместното предприятие до 31 декември 2024 г.;

В.  като има предвид, че съвместното предприятие е създадено като публично-частно партньорство, като Съюзът и Евроконтрол са негови членове учредители;

Г.  като има предвид, че участието на Съюза за фазата на разгръщане на програма SESAR 2 за 2014—2024 г., финансирана от „Хоризонт 2020“, възлиза на 585 000 000 EUR; като има предвид, че съгласно новите споразумения за членство по програма „Хоризонт 2020“ се очаква вноската от Евроконтрол да бъде около 500 000 000 EUR, а вноските от другите партньори от въздухоплавателната индустрия — около 720 700 000 EUR, което представлява около 90% от непаричните вноски от Евроконтрол и останалите партньори;

Д.  отбелязва, че съвместното предприятие е представило бюджета си в два отделни раздела: (1) SESAR 1 и (2) SESAR 2020; отбелязва също така, че SESAR 1 е съфинансирано от трансевропейската транспортна мрежа (TEN‑T) и от програмите по Седмата рамкова програма за научни изследвания, а SESAR 2020 е съфинансирано от „Хоризонт 2020“;

Общи положения

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2017 г. („доклада на Палатата“), че те дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  потвърждава, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2017 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че в края на 2017 г. съвместното предприятие е осъществявало дейност в рамките на четири различни източника на финансиране; отбелязва разнообразието от приложими правни рамки със собствени образци и задължения, в съответствие с които функционира съвместното предприятие, и признава високата степен на сложност на този модел;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва, че през 2017 г. общият размер на бюджетните кредити за плащания на съвместното предприятие е възлизал на 191 813 383 EUR (2016 г.: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR (2016 г.: 162 851 972 EUR), в т.ч. целевите приходи и пренесените бюджетни кредити; отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения са възлизали на 113 346 265 EUR (2016 г.: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR (2016 г.: 101 407 854 EUR), в т.ч. целевите приходи и пренесените бюджетни кредити;

5.  отбелязва, че според доклада на Палатата, степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания е била съответно 80,24% и 67,97% (95,7% и 63,2% през 2016 г.);

6.  отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за SESAR 1 бяха съответно 11% и 68%, като тези толкова ниски проценти се обясняват с неочакван целеви приход от около 17 милиона евро, както и че през декември 2016 г. програмата SESAR 1 беше официално приключена, като последното плащане беше извършено през декември 2017 г., след което съвместното предприятие трябваше да осигури до края на 2017 г. достатъчно средства по Седмата рамкова програма за възстановяване на получените в повече парични вноски от членовете на промишлеността по SESAR 1, както и за изплащане на забавени, но все още оправдани искания за разходи за текущи проекти по Седмата рамкова програма;

7.  отбелязва, че за SESAR 2020, бюджетните кредити за поети задължения и за плащания са били усвоени съответно на 92 и 68%, като ниската последна стойност се дължи на закъсненията при изпълнението на проекти по програма „Хоризонт 2020“ от членовете от промишления сектор, както и на прекалено консервативно планиране на бюджета, като се вземе предвид риска от закъсняло получаване на годишните споразумения за делегиране на финансовото изпълнение;

8.  отбелязва, че като част от одита през 2016 г. са били одитирани 476 декларации за разходи, които представляват всички 15 членове и възлизат на 120 000 000 EUR или 14% от общите декларирани разходи в размер на 884 000 000 EUR, с процент на остатъчна грешка от 1,09%;

Изпълнение на многогодишния бюджет по Седмата рамкова програма и TEN-T

9.  отбелязва, че от общия оперативен и административен бюджет в размер на 892 800 000 EUR за дейности в рамките на SESAR I, към края на 2017 г. съвместното предприятие е поело задължения в размер на 853 000 000 EUR и извършило плащания в размер на 801 000 000 EUR (89,7% от наличния бюджет);

10.  отбелязва, че от предоставените от другите членове парични и непарични вноски в общ размер на 1 254 500 000 EUR за оперативни и административни дейности на съвместното предприятие (670 200 000 EUR от Евроконтрол и 584 300 000 EUR от участниците от сектора на въздухоплаването), към края на 2017 г. съвместното предприятие е валидирало вноски в размер на 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR от Евроконтрол и 539 200 000 EUR от участниците от сектора на въздухоплаването);

11.  отбелязва, че в края на 2017 г. общите парични вноски от Съюза са възлизали на 633 900 000 EUR, сравнено с общите парични и непарични вноски от Евроконтрол, които са в размер на 560 700 000 EUR, а от участниците от сектора на въздухоплаването — 539 200 000 EUR;

12.  отбелязва, че през 2017 г. Предприятието е пристъпило към финансовото и административното приключване на SESAR 1; отбелязва, че през 2017 г. SESAR 1 е получило 37 милиона евро от Съюза с цел покриване на неизпълнените задължения към членовете на Предприятието, произтичащи от оценката на окончателните финансови отчети, получени и разгледани през 2017 г., както и за покриване на извършването на вероятни допълнителни одити и на възможни правни действия срещу Предприятието и за възстановяването на излишъка от парични вноски на неговите членове; отбелязва също, че 25,9 милиона евро са били потвърдени като парична вноска от Евроконтрол, от които 13,4 милиона евро са от 2016 г., но са част от бюджета за 2017 г. поради технически проблеми, а 12,5 милиона евро са за 2017 г.; отбелязва, че предприятието е получило извънредни приходи в размер на 16,8 милиона евро, състоящи се главно от събиране на вземания, свързани с неговите членове; приветства факта, че оставащият излишък в брой в размер на 23,1 милиона евро и бюджетните кредити за плащания в размер на 38,6 милиона евро са достатъчни за изпълнението на всички задължения и за приключването на SESAR 1;

Изпълнение на многогодишния бюджет по програма „Хоризонт 2020“

13.  отбелязва, че от оперативния и административен бюджет в размер на 639 800 000 EUR по „Хоризонт 2020“, предоставен на съвместно предприятие за изпълнение на „SESAR 2020“, към края на 2017 г. съвместното предприятие е поело ангажименти в размер на 236 700 000 EUR и извършило плащания в размер на 112 300 000 EUR; отбелязва освен това, че тези плащания представляват най-вече авансови плащания за първата и втората вълна проекти по SESAR 2020;

14.  отбелязва, че другите членове са поели задължения да предоставят непарични и парични вноски в размер на минимум 825 900 000 EUR за оперативните дейности на съвместното предприятие SESAR 2020 (около 500 000 000 EUR от Евроконтрол и прогнозна сума от 325 900 000 от въздухоплавателния сектор); отбелязва освен това, че към края на 2017 г. другите членове са докладвали непарични вноски в размер на 97 300 000 EUR, но те все още не са били валидирани;

15.  приветства факта, че за първи път раздел 2 от бюджета за 2017 г. включва текущите разходи и непаричните вноски, свързани със SESAR 2020; отбелязва, че SESAR 2020 е получило от Съюза 75,5 милиона евро за покриване на неизпълнените задължения от 2017 г. и първите месеци на 2018 г., а 6,7 милиона евро са били получени от Евроконтрол като парична вноска за текущите разходи;

16.  приема за сведение, че в края на 2017 г. общите инструменти на Комисията за управление и мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“ не са приключили специфичните разработки, необходими за обработването на непаричните вноски на съвместното предприятие;

17.  отбелязва, че към края на 2017 г. общите парични вноски от Съюза за оперативните дейности на съвместното предприятие са възлизали на 132 900 000 EUR, а вноските от въздухоплавателния сектор и Евроконтрол — на 104 000 000 EUR;

18.  отбелязва, че първите одити на SESAR 2020 сочат, че броят и равнището на грешките са по-ниски поради опростяванията, въведени в „Хоризонт 2020“, и натрупания от основните бенефициенти опит;

Изпълнение

19.  приветства факта, че липсата на установени ключови показатели за ефективност (КПЕ) вече не е проблем в рамките на „Хоризонт 2020“; изразява съжаление, че все още не е на разположение информация относно третия набор от ключови показатели за ефективност (КПЕ), поради недостатъчната зрялост на проектите; отбелязва обаче, че КПЕ сочат, че като цяло целите са били изпълнени; отбелязва призива на експертите за допълнителна дейност за мониторинг и анализ, като се прави ясно разграничение между действително постигнатите КПЕ в края на всяка година и прогнозните КПЕ;

20.  отбелязва, че съвместното предприятие е постигнало основните си политически и оперативни цели, както е посочено в единния програмен документ за периода 2017—2019 г.;

21.  приветства публикуваната от SESAR пътна карта за осигуряване на безопасни и сигурни операции с безпилотни летателни апарати в цяла Европа; счита, че са необходими различни иновации, включително технологии, свързани с управлението на въздушното движение, за безопасното интегриране на безпилотни летателни апарати в европейското въздушно пространство; отбелязва с интерес направения от него преглед на развитието на европейския пазар на безпилотни летателни апарати до 2050 г. и огромния потенциал за Европа и нейната конкурентоспособност в световен мащаб, както и действията, които трябва да бъдат предприети през следващите пет до десет години, за да се реализира този потенциал, включително подкрепата за научните изследвания и развитието, предоставяна чрез създаването, на равнището на Съюза, на екосистема, която обхваща както нормативната уредба, така и технологиите, и която обединява всички основни публични и частни заинтересовани лица и води до осигуряването на повишени равнища на финансиране от Съюза, като това ще даде тласък на малките и средните предприятия, по-специално в този сектор;

22.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

23.  отбелязва със загриженост, че стойността на ефекта на лоста се е равнявала на 0,56 в края на 2017 г.; призовава съвместното предприятие да предприеме стъпки, за да достигне прогнозната целева стойност за ефекта на лоста за целия период от 2014—2020 г. в размер на 0,85;

24.  отбелязва със задоволство констатацията на експертите, че в сравнение с функционирането на съвместното предприятие по Седмата рамкова програма, вече се поставя по-силен акцент върху постигането на по-широко участие на всички заинтересовани страни в изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение (УВД); Master Plan

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

25.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че към 31 декември 2017 г. съвместното предприятие разполага с 40 служители (през 2016 г.: 44);

26.  отбелязва резултатите от изпълнението на сравнителния анализ в областта на човешките ресурси за 2017 г.: 60% оперативни, 30% – административни, и 10% – неутрални длъжности;

27.  посочва, че съвместното предприятие е започнало осем процедури за възлагане на обществени поръчки, което е довело до 14 рамкови и преки договори за услуги; отбелязва, че съвместното предприятие е сключило 29 специфични договора и 13 изменения, като общата стойност на дейностите по възлагане на обществени поръчки, приключени през 2017 г., възлиза на над 5 540 000 EUR;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

28.  отбелязва, че през 2017 г. са били извършени десет одита от друго външно одиторско дружество, а за един одит е трябвало да се използва рамковият договор на Генерална дирекция „Бюджет“ поради установен конфликт на интереси на трите дружества в рамковия договор на съвместното предприятие; потвърждава, че девет одита са били извършени от задължителния одитор; отбелязва, че съвместното предприятие разполага с преразгледан рамков договор за одитни услуги с три външни одиторски фирми и че одитната дейност се извършва изключително от тези дружества; подчертава факта, че до момента при одитите не са установени съществени проблеми, които да изискват вниманието на административния съвет;

Вътрешен контрол

29.  приветства със задоволство факта, че съвместното предприятие е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни проверки и извършва последващи одити на бенефициентите;

30.  приветства факта, че съвместното предприятие продължи да прилага разностранен подход, за да прави преглед на рисковете, да ги управлява и смекчава ефективно, и очаква то да отдели внимание на критичните корпоративни рискове, установени от него по отношение на Генералния план за управлението на въздушното движение (УВД) и SESAR 2020;

31.  изразява съжаление, че външният одитор е установил недостатъци в процесите за финансов контрол на съвместното предприятие, които се дължат главно на сложната финансова регулаторна рамка, неотдавнашното напускане на ключов финансов персонал и работната претовареност в отдела по финанси;

Вътрешни одити

32.  отбелязва, че одиторската работа по отношение на SESAR 1 е почти приключена, след като бяха планирани 20 одита в седем подбрани членове, от които 18 са били завършени през 2017 г., като част от четвъртия цикъл от одити, както е посочено в стратегията за последващ одит на съвместното предприятие; приветства факта, че остатъчният процент грешки за 2017 г. е бил 0,36%;

33.  отбелязва, че е била извършена междинната оценка на Комисията относно оперативните дейности на съвместното предприятие в рамките на „Хоризонт 2020“, която обхваща периода от 2014 до 2016 г.; отбелязва, че административният съвет на съвместното предприятие прие план за действие през май 2018 г., който включва редица вече започнати дейности;

34.  отбелязва, че през октомври 2016 г. Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията извърши одит на „Процесите за предоставяне на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020““; отбелязва, че IAS е изказала пет препоръки, една от които е класифицирана като „много важна“; отбелязва освен това, че е бил изготвен подробен план за действие и че към края на 2017 г. планът за действие за 4 от 5-те препоръки е бил изпълнен; приканва съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на оставащата неизпълнена препоръка;

35.  отбелязва, че през октомври 2017 г. IAS е извършила одит на процесите на управление, управление на риска и вътрешен контрол на съвместното предприятие за координация с Общия център за подкрепа (CSC) и прилагането на инструментите и услугите на CSC; отбелязва, че IAS е изказала три препоръки; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези препоръки;

Други въпроси

36.  отбелязва, че окончателната оценка на Комисията за програмата SESAR 1 (2007—2016 г.) беше извършена през 2017 г., като показва, че съвместното предприятие изпълнява своите цели, като спомага за преодоляване на разпокъсаността и за постигане на последователност на научноизследователските цели; отбелязва, че междинната окончателна оценка на Комисията за SESAR по програма „Хоризонт 2020“ (2014—2016 г.) беше предприета, като в нея се заключава, че партньорствата в областта на научните изследвания между Съюза, частния сектор и държавите членки са на път да постигнат своите цели; приветства факта, че е бил одобрен план за действие в отговор на препоръките, изказани в посочените оценки;

37.  отбелязва, че управлението на европейското въздушно пространство остава разпокъсано, а концепцията за единно европейско небе все още не е осъществена; отново подчертава жизненоважната роля на SESAR за координирането и внедряването на изследванията в проекта SESAR и за изпълнението на целите на проекта;

38.  призовава SESAR и Комисията да направят оценка на резултатите от прилагането на решението SESAR, особено от гледна точка на обезпечаване на оперативната съвместимост и на стъпките за завършване на изграждането на единното европейско небе;

39.  отбелязва, че през 2017 г. Палатата публикува своя специален доклад относно инициативата „Единно европейско небе“; изразява съжаление, че посоченият доклад, заедно с окончателните оценки на Комисията, са установили закъснения при изпълнението на Генералния план за УВД, както и несъответствие между определения регулаторен срок на действие на дейностите на съвместното предприятие и планираната продължителност на работата, която се очаква от него; отбелязва освен това акцента, който поставя Палатата, върху необходимостта съвместното предприятие да засили отчетността си относно резултатите от изпълнението на Генералния план;

40.  отбелязва, че одиторите са включили в извадката шестнадесет проекта по SESAR, които са били одитирани в пет различни държави, като са се отнасяли за различни заинтересовани страни по SESAR; призовава предприятието да вземе изцяло предвид препоръките от специалния доклад и да предприеме подходящи действия.

1.2.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година

(2018/2212(DEC))

Докладчик по становище: Иноченцо Леонтини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата („Палатата“), че отчетите на Съвместното предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) („Предприятието“) за финансовата 2017 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че Предприятието е представило бюджета си в два отделни раздела: (1) SESAR 1 и (2) SESAR 2020; отбелязва също така, че SESAR 1 е съфинансирано от трансевропейската транспортна мрежа (TEN‑T) и от програмите по Седмата рамкова програма за научни изследвания, а SESAR 2020 е съфинансирано от „Хоризонт 2020“;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет на Предприятието за 2017 г. включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 113,3 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 191,8 милиона евро и че степента на усвояване е съответно 80 и 68% (за SESAR1: 11 и 68%, а за SESAR 2020: 92 и 68%); отбелязва, че общата ниска степен на усвояване на бюджетните кредити се дължи главно на закъснения или непълно фактуриране от страна на субекти, които не са членове, както и на усилията на Предприятието да поддържа текущите разходи на стриктно минимално равнище;

4.  отбелязва, че в края на 2017 г. Предприятието е имало четири различни източника на финансиране – „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа и два вида мандати за целеви приходи, всеки от които е свързан с безвъзмездни средства (след покани за представяне на предложения) или с проучвания (след покани за подаване на оферти); признава, че тези различни правни рамки водят до висока степен на сложност за Предприятието; изразява при все това загриженост във връзка със слабостите в процесите на финансов контрол, установени по време на външния одит на годишните отчети, и настоятелно призовава Предприятието да предприеме необходимите стъпки, включително за укрепване на капацитета на своя финансов отдел;

5.  отбелязва, че през 2017 г. Предприятието е пристъпило към финансовото и административното приключване на SESAR 1; отбелязва, че през 2017 г. SESAR 1 е получило 37 милиона евро от Съюза с цел покриване на неизпълнените задължения към членовете на Предприятието, произтичащи от оценката на окончателните финансови отчети, получени и разгледани през 2017 г., както и за покриване на извършването на вероятни допълнителни одити и на възможни правни действия срещу Предприятието и за възстановяването на излишъка от парични вноски на неговите членове; отбелязва също, че 25,9 милиона евро са били потвърдени като парична вноска от Евроконтрол, от които 13,4 милиона евро са от 2016 г., но са част от бюджета за 2017 г. поради технически проблеми, а 12,5 милиона евро са за 2017 г.; отбелязва, че Предприятието е получило извънредни приходи в размер на 16,8 милиона евро, състоящи се главно от събиране на вземания, свързани с неговите членове; приветства факта, че оставащият излишък в брой в размер на 23,1 милиона евро и бюджетните кредити за плащания в размер на 38,6 милиона евро са достатъчни за изпълнението на всички задължения и за приключването на SESAR 1;

6.  приветства факта, че за първи път раздел 2 от бюджета за 2017 г. включва текущите разходи и непаричните вноски, свързани със SESAR 2020; отбелязва, че SESAR 2020 е получило от Съюза 75,5 милиона евро за покриване на неизпълнените задължения от 2017 г. и първите месеци на 2018 г., а 6,7 милиона евро са били получени от Евроконтрол като парична вноска за текущите разходи;

7.  отбелязва констатациите в специалния доклад на Палатата относно инициативата „Единно европейско небе“, който се основава на одит на изпълнението за оценка на резултатите и на икономическата ефективност на инициативата; отбелязва, че одиторите са включили в извадката шестнадесет проекта по SESAR, които са били одитирани в пет различни държави, като са се отнасяли за различни заинтересовани страни по SESAR; призовава Предприятието да вземе изцяло предвид препоръките от специалния доклад и да предприеме подходящи действия;

8.  отбелязва, че както окончателната оценка на Комисията на дейността на Предприятието по линия на Седмата рамкова програма, така и Специален доклад № 18/2017 на Палатата относно единното европейско небе, обръщат внимание на закъсненията при изпълнението на Генералния план за управление на въздушното движение (УВД), както и на несъответствието между определения регулаторен срок на действие на дейностите на Предприятието и планираната продължителност на работата, която се очаква от него; подкрепя следователно акцента, който поставя Палатата върху необходимостта от засилване на отчетността за резултатите на Предприятието от изпълнението на Генералния план за УВД;

9.  призовава SESAR и Комисията да направят оценка на резултатите от прилагането на решението SESAR, особено от гледна точка на обезпечаване на оперативната съвместимост и на стъпките за завършване на изграждането на единното европейско небе;

10.  приветства публикуваната от SESAR пътна карта за осигуряване на безопасни и сигурни операции с безпилотни летателни апарати в цяла Европа; счита, че са необходими различни иновации, включително технологии, свързани с управлението на въздушното движение, за безопасното интегриране на безпилотни летателни апарати в европейското въздушно пространство; отбелязва с интерес направения от него преглед на развитието на европейския пазар на безпилотни летателни апарати до 2050 г. и огромния потенциал за Европа и нейната конкурентоспособност в световен мащаб, както и действията, които трябва да бъдат предприети през следващите пет до десет години, за да се реализира този потенциал, включително подкрепата за научните изследвания и развитието, предоставяна чрез създаването, на равнището на Съюза, на екосистема, която обхваща както нормативната уредба, така и технологиите, и която обединява всички основни публични и частни заинтересовани лица и води до осигуряването на повишени равнища на финансиране от Съюза, като това ще даде тласък на малките и средните предприятия, по-специално в този сектор;

11.  отбелязва, че управлението на европейското въздушно пространство остава разпокъсано, а концепцията за единно европейско небе все още не е осъществена; отново подчертава жизненоважната роля на SESAR за координирането и внедряването на изследванията в проекта SESAR и за изпълнението на целите на проекта;

12.  отбелязва, че службата за вътрешен одит на Предприятието публикува през 2017 г. своя окончателен доклад от одита на целесъобразността на разработването и на ефикасното и ефективно въвеждане на системата за вътрешен контрол в рамките на Предприятието за изготвянето на покани за представяне на предложения (включително определянето на теми), представянето, оценката и подбора на предложенията за безвъзмездни средства и подготовката на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства съгласно правилата на „Хоризонт 2020“; отбелязва, че са отправени пет препоръки, една от които много важна, и че Предприятието е било в състояние да изпълни план за действие, свързан с четири от тях; очаква Предприятието да осъществи действията, свързани с последната неизпълнена препоръка;

13.  отбелязва, че по отношение на SESAR 1 са започнати 20 одита в седем подбрани членове на Предприятието, от които 18 са завършени през 2017 г. като част от четвъртия цикъл от одити във всичките 15 членове, както е посочено в стратегията за последващ одит на Предприятието; изразява загриженост по повод на остатъчния процент грешки, който е 5,01% за 2017 г.; изразява обаче задоволство, че общият остатъчен процент грешки на SESAR 1 е 1,09%; отбелязва, че първите одити на SESAR 2020 сочат, че броят и равнището на грешките са по-ниски поради опростяванията, въведени в „Хоризонт 2020“, и натрупания от основните бенефициенти опит;

14.  отбелязва резултатите от изпълнението на сравнителния анализ в областта на човешките ресурси за 2017 г.: 60% оперативни, 30% – административни, и 10% – неутрални длъжности;

15.  предлага на Парламента да освободи от отговорност изпълнителния директор на Предприятието във връзка с изпълнението на неговия бюджет за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Christelle Lechevalier, Julie Ward

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр.10.

(2)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр.10.

(8)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

  OВ L 192, 1.7.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност