Procedūra : 2018/2212(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0118/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0118/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.52

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0293

ZIŅOJUMS     
PDF 221kWORD 67k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2212(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Martina Dlabajová

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2212(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)(5), un jo īpaši tās 4.b pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0118/2019),

1.  sniedz SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2212(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)(11), un jo īpaši tās 4.b pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0118/2019),

1.  apstiprina SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2212(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0118/2019),

A.  tā kā 2007. gada februārī tika izveidots SESAR kopuzņēmums (“Kopuzņēmums”), lai vadītu Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības izpētes projekta (SESAR) programmu, kuras mērķis ir modernizēt Savienības [gaisa] satiksmes pārvaldību;

B.  tā kā pēc Padomes Regulas (ES) Nr. 721/2014(13) pieņemšanas programma SESAR 2 pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku līdz 2024. gada 31. decembrim;

C.  tā kā Kopuzņēmums tika izveidots kā publiskā un privātā sektora partnerība ar Savienību un Eirokontroli kā dibinātājiem;

D.  tā kā Savienības ieguldījums programmas SESAR 2 2014.–2024. gadam izvēršanas posmā, kuru finansē no “Apvārsnis 2020”, ir 585 000 000 EUR; tā kā saskaņā ar jaunajiem “Apvārsnis 2020” dalības nolīgumiem sagaidāmais Eirokontroles ieguldījums ir aptuveni 500 000 000 EUR, bet citu aviācijas nozari pārstāvošo partneru ieguldījums būs vismaz 720 700 000 EUR, un 90 % no tā veidos Eirokontroles un citu partneru ieguldījums natūrā;

E.  norāda, ka Kopuzņēmums savu budžetu ir atspoguļojis divās atsevišķās daļās: (1) SESAR 1 un (2) SESAR 2020; norāda arī to, ka SESAR 1 tika līdzfinansēts no TEN-T un Septītās pētniecības pamatprogrammas, bet SESAR 2020 tiek līdzfinansēts no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”,

Vispārīga informācija

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma 2017. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) konstatē, ka šie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā norādīto, proti, to, ka Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  norāda, ka 2017. gada beigās Kopuzņēmuma darbība tika finansēta no četriem dažādiem finansējuma avotiem; norāda uz piemērojamo tiesisko regulējumu daudzveidību (katrā savas veidnes un pienākumi), saskaņā ar kuriem Kopuzņēmums darbojas, un atzīst šāda modeļa augsto sarežģītības pakāpi;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmuma galīgās maksājumu apropriācijas bija 191 813 383 EUR (2016. gadā — 157 152 638 EUR) vai 213 022 000 EUR, ierēķinot piešķirtos ieņēmumus un pārnestās apropriācijas (2016. gadā — 162 851 972 EUR); norāda, ka saistību apropriācijas bija 113 346 265 EUR (2016. gadā — 99 073 761 EUR) vai 130 944 000 EUR, ierēķinot piešķirtos ieņēmumus un pārnestās apropriācijas (2016. gadā — 101 407 854 EUR);

5.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 80,24 % un 67,97 % (2016. gadā — 95,7 % un 63,2 %);

6.  norāda, ka SESAR 1 saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmeņi bija attiecīgi 11 % un 68 % un šādu zemu izpildi izskaidro neparedzēti piešķirtie ieņēmumi aptuveni 17 miljonu EUR apmērā un tas, ka 2016. gada decembrī programma SESAR 1 tika oficiāli slēgta un pēdējais maksājums tika izdarīts 2017. gada decembrī, liekot Kopuzņēmumam līdz 2017. gada beigām nodrošināt pietiekamus līdzekļus no Septītās pamatprogrammas, lai atmaksātu pārāk lielus ieguldījumus naudā, kas SESAR 1 ietvaros saņemti no nozari pārstāvošajiem dalībniekiem, un lai segtu novēlotas, bet joprojām pamatotas izmaksu deklarācijas saistībā ar notiekošiem Septītās pamatprogrammas projektiem;

7.  norāda, ka SESAR 2020 gadījumā saistību un maksājumu apropriāciju izpilde bija attiecīgi 92 % un 68 % — tā bija pēdējā zemā izpilde, kam par iemeslu kalpoja kavējumi to pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu īstenošanā, kurus vada nozari pārstāvošie dalībnieki, un samērā konservatīva budžeta plānošana, ņemot vērā risku, ka gada finanšu izpildes deleģēšanas nolīgumi varētu tikt saņemti novēloti;

8.  norāda, ka 2016. gada revīzijā tika izskatītas 476 izmaksu deklarācijas, ko bija iesnieguši visi 15 dalībnieki un kas attiecās uz 120 000 000 EUR jeb 14 % no kopējām deklarētajām izmaksām (884 000 000 EUR), un atlikušo kļūdu īpatsvars bija 1,09 %;

Daudzgadu budžeta izpilde saskaņā ar Septīto pamatprogrammu un TEN-T

9.  norāda, ka no SESAR 1 darbībām paredzētā kopējā pamatdarbības un administratīvo izmaksu budžeta, kas bija 892 800 000 EUR, Kopuzņēmums līdz 2017. gada beigām bija uzņēmies saistības 853 000 000 EUR apmērā un veicis maksājumus 801 000 000 EUR apmērā (89,7 % no pieejamā budžeta);

10.  norāda, ka no 1 254 500 000 EUR ieguldījuma natūrā un naudā, kas pārējiem dalībniekiem ir jāiemaksā Kopuzņēmuma pamatdarbībās un administratīvajās darbībās (670 200 000 EUR no Eirokontroles un 584 300 000 EUR no gaisa satiksmes nozares dalībniekiem), līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums bija validējis ieguldījumus 1 099 900 000 EUR apmērā (560 700 000 EUR no Eirokontroles un 539 200 000 EUR no gaisa satiksmes nozares);

11.  norāda, ka kopējais Savienības naudas ieguldījums 2017. gada beigās bija 633 900 000 EUR, savukārt Eirokontroles kopējais ieguldījums natūrā un naudā bija 560 700 000 EUR, bet gaisa satiksmes nozares dalībnieku — 539 200 000 EUR;

12.  norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmums turpināja SESAR 1 finansiālo un administratīvo slēgšanu; pieņem zināšanai, ka SESAR 1 2017. gadā saņēma 37 miljonus EUR no Savienības, lai segtu vēl neizpildītās saistības pret Kopuzņēmuma dalībniekiem, kuras izrietēja no 2017. gadā saņemto un izskatīto galīgo finansiālo pārskatu novērtējumiem, kā arī lai segtu iespējamu papildu revīziju veikšanu, iespējamu tiesvedību pret Kopuzņēmumu un dalībnieku pārmērīgi lielu skaidras naudas iemaksu atmaksājumus; norāda arī to, ka 25,9 miljoni EUR tika validēti kā skaidras naudas iemaksa no Eirokontroles un no tiem 13,4 miljoni EUR ir no 2016. gada, bet ir iekļauti 2017. gada budžetā tehnisku iemeslu dēļ, un 12,5 miljoni ir paredzēti 2017. gadam; norāda, ka Kopuzņēmums saņēma 16,8 miljonus EUR kā ārkārtas ieņēmumus un tos galvenokārt veidoja no dalībniekiem atgūtās summas; atzinīgi vērtē to, ka atlikušais skaidras naudas pārpalikums 23,1 miljona EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 38,6 miljonu apmērā ir pietiekami, lai segtu visas saistības un slēgtu SESAR 1;

Daudzgadu budžeta izpilde saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”

13.  norāda, ka no 639 800 000 EUR lielā pamatdarbības un administratīvā budžeta, kas no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Kopuzņēmumam bija piešķirts SESAR 2020 īstenošanas nolūkā, līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums bija uzņēmies saistības 236 700 000 EUR apmērā un veicis maksājumus 112 300 000 EUR apmērā; norāda arī to, ka šie maksājumi galvenokārt bija priekšfinansējuma maksājumi SESAR 2020 projektu pirmajam un otrajam vilnim;

14.  konstatē, ka pārējie Kopuzņēmuma dalībnieki SESAR 2020 pamatdarbību īstenošanai apņēmās veikt ieguldījumus natūrā un naudā vismaz 825 900 000 EUR apmērā (aptuveni 500 000 000 EUR no Eirokontroles un prognozējams, ka 325 900 000 EUR no gaisa satiksmes nozares); norāda arī to, ka 2017. gada beigās pārējie dalībnieki bija ziņojuši par ieguldījumiem natūrā 97 300 000 EUR apmērā, bet tie vēl nebija validēti;

15.  atzinīgi vērtē to, ka pirmo reizi 2017. gada budžeta 2. iedaļa ietver darbības izmaksas un ieguldījumus natūrā saistībā ar SESAR 2020; norāda, ka SESAR 2020 saņēma 75,5 miljonus EUR no Savienības, lai segtu 2017. gada un 2018. gada pirmo mēnešu vēl neizpildītās saistības, un 6,7 miljoni EUR tika saņemti no Eirokontroles kā skaidras naudas iemaksa darbības izmaksu segšanai;

16.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada beigās Komisijas kopējiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkiem vēl nebija pabeigti specifiski atjauninājumi, kas nepieciešami, lai apstrādātu Kopuzņēmumam piešķirtos ieguldījumus natūrā;

17.  norāda, ka līdz 2017. gada beigām Savienības kopējie naudas ieguldījumi Kopuzņēmuma pamatdarbībās sasniedza 132 900 000 EUR un ieguldījumi no gaisa satiksmes nozares un Eirokontroles sasniedza 104 000 000 EUR;

18.  norāda, ka pirmās SESAR 2020 revīzijas liecina, ka kļūdu skaits un līmenis ir samazinājies, pateicoties pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ieviestajai vienkāršošanai un nozīmīgāko saņēmēju pieredzes pieaugumam;

Sniegums

19.  atzinīgi vērtē to, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir atrisināta problēma saistībā ar konkrētu galveno snieguma rādītāju trūkumu; pauž nožēlu par to, ka pārāk agrīnas projektu īstenošanas stadijas dēļ vēl nav pieejama informācija par galveno snieguma rādītāju trešo kopumu; tomēr norāda, ka galvenie snieguma rādītāji liecina, ka vispārīgie mērķi ir izpildīti; pieņem zināšanai to, ka eksperti prasa veikt turpmāku uzraudzību un analīzi, skaidri nodalot katra gada beigās faktiski sasniegtos galvenos snieguma rādītājus un plānotos galvenos snieguma rādītājus;

20.  norāda, ka Kopuzņēmums ir sasniedzis galvenos politikas un pamatdarbības mērķus, kas norādīti vienotajā programmdokumentā laikposmam no 2017. līdz 2019. gadam;

21.  atzinīgi vērtē to, ka SESAR ir publicējis ceļvedi drošas bezpilota lidaparātu darbības nodrošināšanai visā Eiropā; uzskata ― lai droši integrētu bezpilota lidaparātus Eiropas gaisa telpā, ir vajadzīgi daudzveidīgi jauninājumi, tostarp ar gaisa satiksmes pārvaldību saistītas tehnoloģijas; ar interesi pieņem zināšanai šajā ceļvedī sniegto pārskatu par bezpilota lidaparātu tirgus attīstību Eiropā līdz 2050. gadam un ārkārtīgi lielo potenciālu, kas paveras Eiropai un Eiropas globālajai konkurētspējai, kā arī par darbībām, kas jāveic tuvāko 5–10 gadu laikā, lai šo potenciālu atraisītu, tostarp pētniecības un izstrādes atbalstīšanu, kas panākams, Savienības līmenī izveidojot ekosistēmu, kurā būtu paredzēts gan tiesiskais regulējums, gan tehnoloģijas un kura pulcētu visas galvenās publiskā un privātā sektora ieinteresētās personas un palielinātu Savienības piešķirto finansējumu, jo īpaši nozarē darbojošos mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam;

22.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais/ darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma organizatorisko struktūru;

23.  ar bažām norāda, ka piesaistes koeficienta starpposma vērtība 2017. gada beigās bija 0,56; aicina Kopuzņēmumu veikt pasākumus, lai sasniegtu visam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam noteikto piesaistes koeficienta mērķrādītāju, kas ir 0,85;

24.  ar gandarījumu norāda — eksperti ir norādījuši, ka salīdzinājumā ar Kopuzņēmuma darbību saskaņā ar Septīto pamatprogrammu jau tagad lielāka uzmanība tiek pievērsta tam, lai panāktu pilnīga ieinteresēto personu loka plašāku iesaistīšanos Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) ģenerālplāna īstenošanā;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

25.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2017. gada 31. decembrī Kopuzņēmumā strādāja 40 darbinieki (2016. gadā — 44 darbinieki);

26.  pieņem zināšanai 2017. gada salīdzinošā cilvēkresursu novērtējuma rezultātus — 60 % operatīvu štata vietu, 30 % administratīvu štata vietu un 10 % neitrālu štata vietu;

27.  norāda, ka Kopuzņēmums sāka astoņas iepirkuma procedūras, kuras noveda pie 14 pamatlīgumu un tiešo pakalpojumu līgumu noslēgšanas; konstatē, ka Kopuzņēmums noslēdza 29 īpašos līgumus un veica 13 grozījumus, kā rezultātā 2017. gadā pabeigto iepirkumu kopējā vērtība pārsniedza 5 540 000 EUR;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

28.  norāda, ka 2017. gadā desmit revīzijas veica cits ārējās revīzijas uzņēmums un vienai revīzijai nācās izmantot Budžeta ģenerāldirektorāta pamatlīgumu, jo trim Kopuzņēmuma pamatlīgumā iekļautajiem uzņēmumiem tika konstatēts interešu konflikts; pieņem zināšanai, ka apstiprinātais revidents veica deviņas revīzijas; pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmumā ir spēkā pārskatīts revīzijas pakalpojumu pamatlīgums ar trīs ārējās revīzijas uzņēmumiem un revīzijas veic tikai un vienīgi šie uzņēmumi; uzsver, ka līdz šim veiktajās revīzijās nav konstatētas būtiskas problēmas, kurām būtu jānonāk valdes uzmanības lokā;

Iekšējā kontrole

29.  ar gandarījumu norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, kuru pamatā ir finanšu un pamatdarbības dokumentu pārbaudes, un veic saņēmēju ex post revīzijas;

30.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir turpinājis piemērot daudzpusīgu pieeju, lai efektīvi izvērtētu, pārvaldītu un mazinātu riskus, un sagaida, ka Kopuzņēmums pievērsīs uzmanību kritiskiem korporatīvajiem riskiem, kurus tas noteicis saistībā ar ATM ģenerālplānu un SESAR 2020;

31.  pauž nožēlu par to, ka ārējais revidents Kopuzņēmuma finanšu kontroles procesos konstatēja nepilnības, kuras galvenokārt izraisīja sarežģītais finanšu tiesiskais regulējums, tas, ka nesen no darba bija aizgājuši atbildīgie finanšu jomas darbinieki, un pārāk liela darba slodze finanšu nodaļā;

Iekšējās revīzijas

32.  norāda, ka attiecībā uz SESAR 1 revīzijas darbs ir gandrīz pabeigts, proti, no 20 revīzijām, kas plānotas attiecībā uz septiņiem atlasītiem dalībniekiem, ceturtajā revīziju ciklā saskaņā ar Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģiju 2017. gadā tika pabeigtas 18; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā atlikušo kļūdu īpatsvars bija 0,36 %;

33 .  konstatē, ka Komisija ir veikusi Kopuzņēmuma saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īstenotās pamatdarbības starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam; norāda, ka Kopuzņēmuma valde 2018. gada maijā pieņēma rīcības plānu, kas ietver vairākus jau uzsāktus pasākumus;

34.  norāda, ka 2016. gada oktobrī Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par “Apvārsnis 2020” dotāciju procedūrām; konstatē, ka IAS sniedza piecus ieteikumus, vienu no tiem atzīmējot kā ļoti svarīgu; norāda arī to, ka ir izstrādāts detalizēts rīcības plāns un ka līdz 2017. gada beigām rīcības plāns attiecībā uz četriem no pieciem ieteikumiem bija izpildīts; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par atlikušā vēl neizpildītā ieteikuma īstenošanu;

35.  norāda, ka 2017. gada oktobrī IAS veica revīziju par Kopuzņēmuma vadības, riska pārvaldības un iekšējās kontroles procedūrām, kas paredzētas koordinācijai ar Kopējo atbalsta centru (CSC) un CSC instrumentu un pakalpojumu īstenošanai; konstatē, ka IAS sniedza trīs ieteikumus; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo ieteikumu īstenošanu;

Citi jautājumi

36.  pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Komisija veica programmas SESAR 1 (2007–2016) galīgo novērtējumu, kurā tika konstatēts, ka Kopuzņēmums sasniedz mērķus, palīdz novērst sadrumstalotību un nodrošina nepārtrauktību pētniecības mērķu jomā; konstatē, ka Komisija ir veikusi saskaņā ar “Apvārsnis 2020” īstenotās SESAR 2020 (2014–2016) starpposma galīgo novērtējumu, secinot, ka pētniecības partnerības starp Savienību, privāto sektoru un dalībvalstīm darbojas pietiekami labi, lai sasniegtu mērķus; atzinīgi vērtē to, ka tika apstiprināts rīcības plāns minētajos novērtējumos iekļauto ieteikumu īstenošanai;

37.  norāda, ka Eiropas gaisa telpas pārvaldība joprojām ir sadrumstalota un Eiropas vienotās gaisa telpas koncepcija vēl nav īstenota; atkārtoti norāda uz SESAR izšķirošo nozīmi SESAR projekta pētniecības koordinēšanā un īstenošanā un projekta mērķu sasniegšanā;

38.  aicina SESAR un Komisiju izvērtēt SESAR risinājumu izvēršanas rezultātus, īpaši pievēršoties sadarbspējas nodrošināšanas aspektam un progresam, kas gūts virzībā uz Eiropas vienotās gaisa telpas izveides pabeigšanu;

39.  konstatē, ka Revīzijas palāta 2017. gadā publicēja īpašo ziņojumu par Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvu; pauž nožēlu par to, ka gan šajā ziņojumā, gan Komisijas galīgajos novērtējumos ir konstatēta kavēšanās ATM ģenerālplāna īstenošanā un nesaskaņotība starp tiesību aktos noteikto Kopuzņēmuma darbību ilgumu un paredzamā darba plānoto ilgumu; norāda arī uz Revīzijas palātas uzsvērto, proti, to, ka Kopuzņēmumam ir jāpastiprina pārskatatbildība par ģenerālplāna īstenošanu;

40.  norāda, ka revidenti atlasīja sešpadsmit SESAR projektus, kuri tika revidēti piecās dažādās valstīs un kuros bija iesaistītas dažādas SESAR ieinteresētās personas; aicina Kopuzņēmumu pilnībā ņemt vērā īpašajā ziņojumā iekļautos ieteikumus un veikt attiecīgus pasākumus.

22.1.2019

TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2212(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Innocenzo Leontini

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par Revīzijas palātas konstatējumu, ka Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības (SESAR) kopuzņēmuma (“Kopuzņēmums”) 2017. finanšu gada pārskati visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2.  norāda, ka Kopuzņēmums savu budžetu ir atspoguļojis divās atsevišķās daļās: (1) SESAR 1 un (2) SESAR 2020; norāda arī to, ka SESAR 1 tika līdzfinansēts no TEN-T un Septītās pētniecības pamatprogrammas, bet SESAR 2020 tiek līdzfinansēts no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”;

3.  norāda, ka Kopuzņēmuma 2017. gada galīgais budžets bija 113,3 miljoni EUR saistību apropriācijās un 191,8 miljoni EUR maksājumu apropriācijās un ka izpildes līmenis bija attiecīgi 80 % un 68 % (SESAR 1: 11 % un 68 %, savukārt SESAR 2020: 92 % un 68 %); norāda, ka zemo vispārējās izpildes līmeni galvenokārt nosaka kavējumi vai nepilnīgi rēķini no pusēm, kas nav dalībnieki, un Kopuzņēmuma centieni noturēt darbības izmaksas minimālajā nepieciešamajā līmenī;

4.  norāda, ka 2017. gada beigās Kopuzņēmums darbojās ar četriem dažādiem finansējuma avotiem — “Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un divu veidu pilnvarojumi attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem, kas katrs attiecas uz dotāciju izpildi (pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus) vai pētījumu veikšanu (pēc uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus); atzīst, ka šie atšķirīgie juridiskie satvari rada lielu sarežģītību Kopuzņēmumam; tomēr pauž bažas par trūkumiem finanšu kontroles procesos, kuri tika atklāti gada pārskatu ārējā revīzijā, un mudina Kopuzņēmumu veikt vajadzīgos pasākumus, tostarp stiprināt iekšējā finanšu departamenta spējas;

5.  norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmums turpināja SESAR 1 finansiālo un administratīvo slēgšanu; pieņem zināšanai, ka SESAR 1 2017. gadā saņēma 37 miljonus EUR no Savienības, lai segtu vēl neizpildītās saistības pret Kopuzņēmuma dalībniekiem, kuras izrietēja no 2017. gadā saņemto un izskatīto galīgo finansiālo pārskatu novērtējumiem, kā arī lai segtu iespējamu papildu revīziju veikšanu, iespējamu tiesvedību pret Kopuzņēmumu un dalībnieku pārmērīgi lielu skaidras naudas iemaksu atmaksājumus; norāda arī to, ka 25,9 miljoni EUR tika validēti kā skaidras naudas iemaksa no Eirokontroles un no tiem 13,4 miljoni EUR ir no 2016. gada, bet ir iekļauti 2017. gada budžetā tehnisku iemeslu dēļ, un 12,5 miljoni ir paredzēti 2017. gadam; norāda, ka Kopuzņēmums saņēma 16,8 miljonus EUR kā ārkārtas ieņēmumus un tos galvenokārt veidoja no dalībniekiem atgūtās summas; atzinīgi vērtē to, ka atlikušais skaidras naudas pārpalikums 23,1 miljona EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 38,6 miljonu apmērā ir pietiekami, lai segtu visas saistības un slēgtu SESAR 1;

6.  atzinīgi vērtē to, ka pirmo reizi 2017. gada budžeta 2. iedaļa ietver darbības izmaksas un ieguldījumus natūrā saistībā ar SESAR 2020; norāda, ka SESAR 2020 saņēma 75,5 miljonus EUR no Savienības, lai segtu 2017. gada un 2018. gada pirmo mēnešu vēl neizpildītās saistības, un 6,7 miljoni EUR tika saņemti no Eirokontroles kā skaidras naudas iemaksa darbības izmaksu segšanai;

7.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus, kas iekļauti īpašajā ziņojumā par Eiropas vienoto gaisa telpu, kura pamatā ir lietderības revīzija, ar ko tika novērtēti Eiropas vienotās gaisa telpas rezultāti un ieguldīto līdzekļu atdeve; norāda, ka revidenti atlasīja sešpadsmit SESAR projektus, kuri tika revidēti piecās dažādās valstīs un kuros bija iesaistītas dažādas SESAR ieinteresētās personas; aicina Kopuzņēmumu pilnībā ņemt vērā īpašajā ziņojumā iekļautos ieteikumus un veikt attiecīgus pasākumus;

8.  norāda, ka gan Komisijas galīgajā novērtējumā par SESAR kopuzņēmuma darbībām saskaņā ar Septīto pētniecības pamatprogrammu, gan Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 18/2017 ir vērsta uzmanība uz kavēšanos ATM ģenerālplāna īstenošanā un nesaskaņotību starp tiesību aktos noteikto SESAR kopuzņēmuma darbības ilgumu un paredzamā darba plānoto ilgumu; tāpēc atbalsta Revīzijas palātas uzsvērto, proti, ka ir jāpastiprina Kopuzņēmuma pārskatatbildība par ATM ģenerālplāna īstenošanu;

9.  aicina SESAR un Komisiju izvērtēt SESAR risinājumu izvēršanas rezultātus, īpaši pievēršoties sadarbspējas nodrošināšanas aspektam un progresam, kas gūts virzībā uz Eiropas vienotās gaisa telpas izveides pabeigšanu;

10.  atzinīgi vērtē to, ka SESAR ir publicējis ceļvedi drošas bezpilota lidaparātu darbības nodrošināšanai visā Eiropā; uzskata ― lai droši integrētu bezpilota lidaparātus Eiropas gaisa telpā, ir vajadzīgi daudzveidīgi jauninājumi, tostarp ar gaisa satiksmes pārvaldību saistītas tehnoloģijas; ar interesi pieņem zināšanai šajā ceļvedī sniegto pārskatu par bezpilota lidaparātu tirgus attīstību Eiropā līdz 2050. gadam un ārkārtīgi lielo potenciālu, kas paveras Eiropai un Eiropas globālajai konkurētspējai, kā arī par darbībām, kas jāveic tuvāko 5–10 gadu laikā, lai šo potenciālu atraisītu, tostarp pētniecības un izstrādes atbalstīšanu, kas panākams, Savienības līmenī izveidojot ekosistēmu, kurā būtu paredzēts gan tiesiskais regulējums, gan tehnoloģijas un kura pulcētu visas galvenās publiskā un privātā sektora ieinteresētās personas un palielinātu Savienības piešķirto finansējumu, jo īpaši nozarē darbojošos mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam;

11.  norāda, ka Eiropas gaisa telpas pārvaldība joprojām ir sadrumstalota un Eiropas vienotās gaisa telpas koncepcija vēl nav īstenota; atkārtoti norāda uz SESAR izšķirošo nozīmi SESAR projekta pētniecības koordinēšanā un īstenošanā un projekta mērķu sasniegšanā;

12.  norāda, ka Kopuzņēmuma Iekšējās revīzijas dienests 2017. gadā publicēja galīgo ziņojumu par to Kopuzņēmumā piemēroto iekšējās kontroles un revīzijas sistēmu struktūras atbilstību un efektivitātes un rezultativitātes izvērtējumu, kuras paredzētas uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus sagatavošanai (tostarp tematu noteikšanai), iesniegšanai, novērtēšanai un dotāciju priekšlikumu atlasei un dotāciju nolīgumu sagatavošanai saskaņā ar “Apvārsnis 2020” noteikumiem; norāda, ka tika sniegti pieci ieteikumi, no kuriem viens ļoti svarīgs, un ka Kopuzņēmums spēja īstenot rīcības plānu saistībā ar četriem no tiem; sagaida, ka Kopuzņēmums veiks pasākumus, lai īstenotu pēdējo atlikušo ieteikumu;

13.  norāda, ka attiecībā uz SESAR 1 ceturtajā revīziju ciklā, kas attiecās uz visiem 15 dalībniekiem, kā aprakstīts Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģijā, tika sāktas 20 revīzijas attiecībā uz septiņiem atlasītiem dalībniekiem un 2017. gadā tika pabeigtas 18 no tām; pauž bažas par to, ka 2017. gadā atlikušo kļūdu īpatsvars bija 5,01 %; tomēr pauž gandarījumu par to, ka SESAR 1 kumulatīvais atlikušo kļūdu īpatsvars ir 1,09 %; norāda, ka pirmās SESAR 2020 revīzijas liecina, ka kļūdu skaits un līmenis ir samazinājies, pateicoties vienkāršošanai, kas tika ieviesta ar “Apvārsnis 2020”, un nozīmīgāko saņēmēju pieredzes pieaugumam;

14.  pieņem zināšanai 2017. gada salīdzinošā cilvēkresursu novērtējuma rezultātus — 60 % operatīvu štata vietu, 30 % administratīvu štata vietu un 10 % neitrālu štata vietu;

15.  ierosina Parlamentam sniegt Kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christelle Lechevalier, Julie Ward

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.

(2)

OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.

(8)

OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV L 192, 1.7.2014., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika