Förfarande : 2018/2212(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0118/2019

Ingivna texter :

A8-0118/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.52

Antagna texter :

P8_TA(2019)0293

BETÄNKANDE     
PDF 197kWORD 64k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017

(2018/2212(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Martina Dlabajová

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017

(2018/2212(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(5), särskilt artikel 4b,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0118/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017

(2018/2212(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(8) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(11), särskilt artikel 4b,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0118/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017

(2018/2212(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0118/2019), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma Sesar-företaget bildades i februari 2007 för att driva det forskningsprogram om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) som syftar till att modernisera flygledningstjänsterna i unionen.

B.  Till följd av antagandet av rådets förordning (EU) nr 721/2014(13) förlängdes det gemensamma företagets verksamhetstid genom Sesar II-programmet till den 31 december 2024.

C.  Det gemensamma företaget är utformat som ett offentlig-privat partnerskap med unionen och Eurocontrol som grundande medlemmar.

D.  Unionens bidrag till Sesar II-programmets utvecklingsfas 2014–2024, som finansieras av Horisont 2020, uppgår till 585 000 000 EUR. Med de nya medlemsavtalen inom Horisont 2020 förväntas bidraget från Eurocontrol bli cirka 500 000 000 EUR och de övriga partnerna från luftfartsindustrin kommer att bidra med minst 720 700 000 EUR, varav cirka 90 % kommer att vara naturabidrag från Eurocontrol och övriga partner.

E.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har presenterat sin budget i två separata avsnitt: 1) Sesar 1 och 2) Sesar 2020. Parlamentet noterar vidare att Sesar 1 medfinansierades från TEN-T-programmet och det sjunde ramprogrammet för forskning och att Sesar 2020 medfinansieras från Horisont 2020.

Allmänt

1.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att årsredovisningen för det gemensamma företaget för det år som slutade den 31 december 2017 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2017, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport förklarar att transaktionerna som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2017 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget i slutet av 2017 hade fyra olika finansieringskällor för sin verksamhet. Parlamentet noterar mångfalden av tillämpliga rättsliga ramar med egna mallar och skyldigheter enligt vilka det gemensamma företaget är verksamt och medger att en sådan modell är mycket komplex.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets totala betalningsbemyndiganden för 2017 uppgick till 191 813 383 (2016: 157 152 638 EUR), och till 213 022 000 EUR (2016: 162 851 972 EUR) inbegripet inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda anslag. Parlamentet noterar att åtagandebemyndigandena uppgick till 113 346 265 EUR (2016: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR (2016: 101 407 854 EUR) inbegripet inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda anslag.

5.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport var utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena 80,24 % respektive 67,97 % (95,7 % och 63,2 % under 2016).

6.  Europaparlamentet noterar att genomförandegraderna för Sesar I:s åtagande- och betalningsbemyndiganden var 11 % respektive 68 %, och att dessa låga nivåer kan förklaras med oväntade inkomster avsatta för särskilda ändamål på cirka 17 miljoner EUR och att Sesar I-programmet avslutades formellt i december 2016 och den sista betalningen gjordes i december 2017. Det gemensamma företaget var tvunget att se till att det i slutet av 2017 fanns tillräckliga medel från sjunde ramprogrammet för att återbetala för höga kontantbidrag från Sesar I:s näringslivsmedlemmar och betala försenade men fortfarande berättigade ersättningsanspråk för pågående projekt inom sjunde ramprogrammet.

7.  Europaparlamentet noterar att för Sesar 2020 genomfördes 92 % respektive 68 % av åtagande- och betalningsbemyndigandena. Den låga genomförandegraden för betalningsbemyndigandena berodde på förseningar av Horisont 2020-projekt som genomfördes av näringslivsmedlemmarna och en något försiktig budgetplanering, där man tog hänsyn till risken för att de årliga delegeringsöverenskommelserna om finansiellt genomförande skulle försenas.

8.  Europaparlamentet noterar att 476 kostnadsredovisningar granskades som en del av 2016 års revision. Dessa avsåg alla 15 medlemmar och motsvarade 120 000 000 EUR eller 14 % av de totala begärda kostnaderna på 884 000 000 EUR, med en kvarstående felprocent på 1,09 %.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom sjunde ramprogrammet och TEN-T

9.  Europaparlamentet noterar att av den totala drifts- och administrationsbudgeten på 892 800 000 EUR för Sesar I-verksamhet hade det gemensamma företaget i slutet av 2017 gjort åtaganden på 853 000 000 EUR och betalningar på 801 000 000 EUR (89,7 % av den tillgängliga budgeten).

10.  Europaparlamentet noterar att av de natura- och kontantbidrag på 1 254 500 000 EUR som de övriga medlemmarna ska lämna till det gemensamma företagets driftskostnader och administrativa kostnader (670 200 000 EUR från Eurocontrol och 584 300 000 EUR från medlemmar i luftfartssektorn) hade det gemensamma företaget i slutet av 2017 godkänt bidrag på 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR från Eurocontrol och 539 200 000 EUR från luftfartssektorn).

11.  Europaparlamentet noterar att de ackumulerade kontantbidragen från unionen i slutet av 2017 uppgick till 633 900 000 EUR, vilket kan jämföras med de totala natura- och kontantbidragen på 560 700 000 EUR från Eurocontrol och 539 200 000 EUR från medlemmar i luftfartssektorn.

12.  Europaparlamentet noterar att företaget under 2017 gick vidare med den finansiella och administrativa avvecklingen av Sesar 1. Parlamentet noterar att Sesar 1 under 2017 mottog 37 miljoner EUR från unionen för att täcka de utestående skyldigheterna gentemot företagets medlemmar till följd av bedömningen av de slutliga redovisningarna, som mottogs och sågs över under 2017, och även för att täcka utförandet av sannolika ytterligare revisioner, potentiella rättsliga åtgärder mot företaget samt återbetalning av överskjutande kontantbidrag från dess medlemmar. Parlamentet noterar även att 25,9 miljoner EUR validerades som kontantbidrag från Eurocontrol, varav 13,4 miljoner EUR är från 2016 men utgör en del av 2017 års budget på grund av tekniska faktorer, och 12,5 miljoner EUR är för 2017. Företaget mottog 16,8 miljoner EUR i extraordinära inkomster, som huvudsakligen utgjordes av återkrav kopplade till medlemmar. Parlamentet välkomnar att det kvarvarande kontantöverskottet på 23,1 miljoner EUR och betalningsbemyndiganden på 38,6 miljoner EUR räcker för att uppfylla alla skyldigheter och avsluta Sesar 1.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom Horisont 2020

13.  Europaparlamentet noterar att av drifts- och administrationsbudgeten på 639 800 000 EUR från Horisont 2020 till det gemensamma företaget för genomförandet av Sesar 2020 hade det gemensamma företaget i slutet av 2017 gjort åtaganden på 236 700 000 EUR och betalningar på 112 300 000 EUR. Parlamentet noterar dessutom att betalningarna främst gällde förfinansiering av den första och andra vågen av Sesar 2020-projekt.

14.  Europaparlamentet konstaterar att de övriga medlemmarna åtog sig att lämna bidrag in natura och kontantbidrag på minst 825 900 000 EUR till det gemensamma företaget Sesar 2020:s operativa verksamhet (cirka 500 000 000 EUR från Eurocontrol och ett uppskattat belopp på 325 900 000 EUR från luftfartssektorn). Parlamentet noterar dessutom att de övriga medlemmarna i slutet av 2017 hade rapporterat bidrag in natura på 97 300 000 EUR men att de ännu inte hade godkänts.

15.  Europaparlamentet välkomnar att avsnitt 2 i 2017 års budget för första gången inkluderar driftskostnader och naturabidrag i anslutning till Sesar 2020. Sesar 2020 fick 75,5 miljoner EUR från unionen för att täcka utestående skyldigheter från 2017 och de första månaderna 2018 medan 6,7 miljoner EUR erhölls från Eurocontrol som kontantbidrag för driftskostnaderna.

16.  Europaparlamentet noterar att i slutet av 2017 hade kommissionen ännu inte gjort de specifika förändringar av sina gemensamma verktyg för förvaltning och övervakning av bidrag från Horisont 2020 som behövs för behandlingen av det gemensamma företagets naturabidrag.

17.  Europaparlamentet noterar att de ackumulerade kontantbidragen från unionen till det gemensamma företagets operativa verksamhet i slutet av 2017 uppgick till 132 900 000 EUR och bidragen från luftfartssektorn och Eurocontrol uppgick till 104 000 000 EUR.

18.  Europaparlamentet noterar att de första revisionerna av Sesar 2020 visar att antalet och graden av fel är lägre på grund av förenklingar som införts i Horisont 2020 samt den ökade erfarenheten hos viktiga stödmottagare.

Resultat

19.  Europaparlamentet välkomnar att avsaknaden av fastställda centrala resultatindikatorer inte längre är ett problem inom ramen för Horisont 2020. Parlamentet beklagar att information om den tredje uppsättningen centrala resultatindikatorer ännu inte är tillgänglig på grund av otillräcklig mognadsgrad hos projekten. Parlamentet noterar dock att de centrala resultatindikatorerna visar att målen totalt sett uppnåddes. Parlamentet noterar att experterna efterlyser ytterligare övervakningsverksamhet och analys, och gör en tydlig åtskillnad mellan de faktiskt uppnådda centrala resultatindikatorerna i slutet av varje år och de planerade centrala resultatindikatorerna.

20.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget uppfyllde sina viktigaste politiska och operativa mål i enlighet med det samlade programdokumentet för perioden 2017–2019.

21.  Europaparlamentet välkomnar Sesar-företagets offentliggörande av färdplanen för att säkerställa trygga och säkra drönaroperationer inom Europa. Parlamentet anser att det krävs en rad innovationer, inklusive teknik som rör flygledningstjänsten, för att på ett säkert sätt integrera drönare i det europeiska luftrummet. Parlamentet noterar med intresse översikten över utvecklingen av den europeiska marknaden för drönare fram till 2050, dess enorma potential för Europa och dess globala konkurrenskraft, liksom de åtgärder som måste vidtas under de kommande 5–10 åren för att frigöra denna potential, inbegripet stöd för forskning och utveckling genom inrättandet på unionsnivå av ett ekosystem som omfattar både ett regelverk och teknik, som sammanför alla viktiga offentliga och privata aktörer och resulterar i tillhandahållandet av ökad unionsfinansiering, i synnerhet till förmån för utvecklingen av små och medelstora företag inom denna sektor.

22.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningskostnadsgraden (administrativ och operativ budget) ligger kvar under 5 %, vilket tyder på att det gemensamma företagets organisationsstruktur är relativt smidig och effektiv.

23.  Europaparlamentet noterar med oro interimsvärdet på hävstångseffekten på 0,56 i slutet av 2017. Det gemensamma företaget uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå den eftersträvade nivån, dvs. 0,85, för hävstångseffekten under hela perioden 2014–2020.

24.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att experterna har konstaterat att jämfört med det gemensamma företagets funktionssätt inom ramen för det sjunde ramprogrammet har större tonvikt redan lagts på att få till stånd en bredare involvering av alla berörda parter för genomförandet av huvudplanenför den europeiska flygledningstjänsten (ATM).

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

25.  Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget per den 31 december 2017 hade 40 anställda (2016: 44).

26.  Europaparlamentet noterar resultaten av den jämförande undersökningen om de mänskliga resurserna för 2017: 60 % operativa tjänster, 30 % administrativa tjänster och 10 % neutrala tjänster.

27.  Europaparlamentet påpekar att det gemensamma företaget inledde åtta upphandlingsförfaranden, som ledde till 14 ramavtal och avtal om direkta tjänster. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget ingick 29 specifika kontrakt och 13 ändringar, vilket innebar att den upphandlingsverksamhet som slutfördes 2017 uppgick till sammanlagt mer än 5 540 000 EUR.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

28.  Europaparlamentet noterar att under 2017 utfördes tio revisioner av ett annat externt revisionsföretag, och för en revision var det nödvändigt att använda ramkontraktet för generaldirektoratet för budget på grund av en identifierad intressekonflikt för de tre företagen i det gemensamma ramavtalet. Parlamentet konstaterar att den lagstadgade revisorn utförde nio revisioner. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget har ett reviderat ramavtal för revisionstjänster med tre externa revisionsföretag och revisionsverksamheten utförs enbart av dessa företag. Parlamentet framhåller att inga sådana väsentliga problem har identifierats i de revisioner som har genomförts hittills som skulle kräva styrelsens uppmärksamhet.

Internkontroll

29.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det gemensamma företaget har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar och gör efterhandsrevisioner av stödmottagare.

30.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företaget har fortsatt att tillämpa en mångsidig strategi för att effektivt se över, hantera och minska riskerna, och förväntar sig att företaget ägnar uppmärksamhet åt de kritiska verksamhetsrisker som det har identifierat när det gäller huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten och Sesar 2020.

31.  Europaparlamentet beklagar att den externa revisorn konstaterade brister i det gemensamma företagets finansiella kontrollprocesser, som främst beror på att det finansiella regelverket är komplext, att nyckelpersoner på ekonomiavdelningen nyligen har slutat och att arbetsbelastningen är alltför hög på ekonomiavdelningen.

Internrevision

32.  Europaparlamentet konstaterar att när det gäller Sesar 1 har revisionsarbetet nästan slutförts efter 20 planerade revisioner vid sju utvalda medlemmar, varav 18 slutfördes under 2017 som ett led i den fjärde revisionscykeln i enlighet med det gemensamma företagets strategi för efterhandsrevision. Parlamentet välkomnar att den kvarstående felprocenten för 2017 var 0,36 %.

33 .  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens halvtidsutvärdering av det gemensamma företagets löpande verksamhet inom Horisont 2020 för perioden 2014–2016 har genomförts. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets styrelse antog en handlingsplan i maj 2018, som omfattar insatser som redan har inletts.

34.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) i oktober 2016 genomförde en revision av bidragsprocesserna avseende Horisont 2020. Parlamentet konstaterar att IAS utfärdade fem rekommendationer, varav en klassificerades som ”mycket viktig”. Parlamentet noterar dessutom att en detaljerad handlingsplan har upprättats och att handlingsplanen i slutet av 2017 hade genomförts för 4 av 5 rekommendationer. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av den återstående rekommendationen.

35.  Europaparlamentet noterar att IAS i oktober 2017 genomförde en revision av det gemensamma företagets styrning, riskhantering och interna kontrollprocesser för samordning med det gemensamma stödcentrumet och genomförandet av det gemensamma stödcentrumets verktyg och tjänster, och att IAS utfärdade tre rekommendationer. Det gemensamma företaget uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av rekommendationerna.

Övriga frågor

36.  Europaparlamentet noterar att kommissionens slutliga utvärdering av Sesar 1-programmet (2007–2016) genomfördes under 2017, och visade att det gemensamma företaget uppnår sina mål, bidrar till att minska fragmentering och skapar kontinuitet i forskningsmålen. Parlamentet konstaterar att kommissionens slutliga halvtidsutvärdering av Sesar 2020 (2014–2016) har genomförts, med slutsatsen att forskningspartnerskapen mellan unionen, den privata sektorn och medlemsstaterna håller på att uppfylla målen. Parlamentet välkomnar att en handlingsplan godkändes för att genomföra rekommendationerna i dessa utvärderingar.

37.  Europaparlamentet konstaterar att den europeiska luftrumsplaneringen fortfarande är splittrad och att det gemensamma europeiska luftrummet som begrepp ännu inte har förverkligats. Parlamentet påminner om Sesars vitala roll för att samordna och genomföra forskning om Sesar-projektet och uppfylla projektmålen.

38.  Europaparlamentet uppmanar Sesar och kommissionen att utvärdera resultatet av genomförandet av Sesar, framför allt i fråga om att säkra driftskompatibilitet och göra framsteg för att fullborda det gemensamma europeiska luftrummet.

39.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten 2017 offentliggjorde en särskild rapport om initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum. Parlamentet beklagar att denna rapport, tillsammans med kommissionens slutliga utvärderingar, uppmärksammade förseningar i genomförandet av huvudplanen för flygledningstjänsten och diskrepansen mellan den fastställda lagstadgade livstiden för det gemensamma företagets verksamhet och den tid som arbetet planeras pågå. Parlamentet noterar även revisionsrättens tonvikt på behovet av att det gemensamma företaget stärker sin redovisningsskyldighet när det gäller huvudplanens genomförande.

40.  Europaparlamentet noterar att revisorerna valde ut 16 Sesar-projekt, som granskades i fem olika länder och involverade olika Sesar-intressenter. Företaget uppmanas att till fullo ta hänsyn till rekommendationerna i den särskilda rapporten och vidta lämpliga åtgärder.

1.2.2019

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017

(2018/2212(DEC))

Föredragande av yttrande: Innocenzo Leontini

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten konstaterat att räkenskaperna för det gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) (nedan kallat företaget) för budgetåret 2017 är lagliga och korrekta i alla väsentliga avseenden.

2.  Europaparlamentet noterar att företaget har presenterat sin budget i två separata avsnitt: (1) Sesar 1 och (2) Sesar 2020. Parlamentet noterar vidare att Sesar 1 medfinansierades från TEN-T-programmet och det sjunde ramprogrammet för forskning och att Sesar 2020 medfinansieras från Horisont 2020.

3.  Europaparlamentet noterar att företagets slutliga budget för 2017 innehöll 113,3 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 191,8 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden och att genomförandegraden var 80 % respektive 68 % (för Sesar 1: 11 % och 68 % samt för Sesar 2020: 92 % och 68 %). Parlamentet noterar att den låga övergripande genomförandegraden huvudsakligen beror på förseningar eller ofullständig fakturering från icke-medlemmars sida och ansträngningar från företagets sida att hålla de administrativa kostnaderna på lägsta nödvändiga nivå.

4.  Europaparlamentet noterar att företaget i slutet av 2017 hade fyra olika finansieringskällor för sin verksamhet – Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa och två typer av mandat för inkomster avsatta för särskilda ändamål, beträffande verkställande av bidrag (i anslutning till ansökningsomgångar) eller studier (i anslutning till anbudsinfordringar). Parlamentet erkänner att dessa olika rättsliga ramar innebär en hög grad av komplexitet för företaget. Parlamentet är emellertid oroat över bristerna i de finansiella kontrollprocesser som identifierats vid den externa revisionen av årsräkenskaperna och uppmanar företaget att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive att stärka kapaciteten inom sin ekonomiavdelning.

5.  Europaparlamentet noterar att företaget under 2017 gick vidare med den finansiella och administrativa avvecklingen av Sesar 1. Parlamentet noterar att Sesar 1 under 2017 mottog 37 miljoner EUR från unionen för att täcka de utestående skyldigheterna gentemot företagets medlemmar till följd av bedömningen av de slutliga redovisningarna, som mottogs och sågs över under 2017, och även för att täcka utförandet av sannolika ytterligare revisioner, potentiella rättsliga åtgärder mot företaget samt återbetalning av överskjutande kontantbidrag från dess medlemmar. 25,9 miljoner EUR validerades som kontantbidrag från Eurocontrol, varav 13,4 miljoner EUR är från 2016 men utgör en del av 2017 års budget på grund av tekniska faktorer, och 12,5 miljoner EUR är för 2017. Företaget mottog 16,8 miljoner EUR i extraordinära inkomster, som huvudsakligen utgjordes av återkrav kopplade till medlemmar. Parlamentet välkomnar att det kvarvarande kontantöverskottet på 23,1 miljoner EUR och betalningsbemyndiganden på 38,6 miljoner EUR räcker för att uppfylla alla skyldigheter och avsluta Sesar 1.

6.  Europaparlamentet välkomnar att avsnitt 2 i 2017 års budget för första gången inkluderar driftskostnader och naturabidrag i anslutning till Sesar 2020. Sesar 2020 mottog 75,5 miljoner EUR från unionen för att täcka utestående skyldigheter från 2017 och de första månaderna 2018 medan 6,7 miljoner EUR erhölls från Eurocontrol som kontantbidrag för driftskostnader.

7.  Europaparlamentet noterar resultaten i revisionsrättens särskilda rapport om det gemensamma europeiska luftrummet, som baseras på en effektivitetsrevision som utvärderat det gemensamma europeiska luftrummets resultat och kostnadseffektivitet. Revisorernas urval inkluderade 16 Sesar-projekt, vilka granskades i fem olika länder och involverade olika Sesar-intressenter. Företaget uppmanas att till fullo ta hänsyn till rekommendationerna i den särskilda rapporten och vidta lämpliga åtgärder.

8.  Europaparlamentet noterar att man både i kommissionens slututvärdering av verksamheten inom det gemensamma företaget inom sjunde ramprogrammet och i revisionsrättens särskilda rapport 18/2017 om det gemensamma europeiska luftrummet har uppmärksammat förseningarna i genomförandet av huvudplanen för flygledningstjänsten och diskrepansen mellan den fastställda lagstadgade livslängden för verksamheten inom det gemensamma företaget och den tid som arbetet planeras pågå. Parlamentet stöder därför revisionsrättens tonvikt på behovet av att stärka det gemensamma företagets redovisningsskyldighet när det gäller huvudplanens genomförande.

9.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget Sesar och kommissionen att utvärdera resultatet av genomförandet av Sesar, framför allt i fråga om säkrandet av driftskompatibilitet och de framsteg som nåtts med fullbordandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

10.  Europaparlamentet välkomnar Sesar-företagets offentliggörande av färdplanen för att säkerställa trygga och säkra drönaroperationer inom Europa. Parlamentet anser att det krävs en rad innovationer, inklusive teknik som rör flygledningstjänsten, för att på ett säkert sätt integrera drönare i det europeiska luftrummet. Parlamentet noterar med intresse översikten över utvecklingen av den europeiska marknaden för drönare fram till 2050, dess enorma potential för Europa och dess globala konkurrenskraft, liksom de åtgärder som måste vidtas under de kommande 5–10 åren för att frigöra denna potential, inbegripet stöd för forskning och utveckling genom inrättandet på EU-nivå av ett ekosystem som omfattar både ett regelverk och teknik, som sammanför alla viktiga offentliga och privata aktörer och resulterar i tillhandahållandet av ökad unionsfinansiering, i synnerhet till förmån för utvecklingen av små och medelstora företag inom denna sektor.

11.  Europaparlamentet konstaterar att den europeiska luftrumsplaneringen fortfarande är splittrad och att det gemensamma europeiska luftrummet som begrepp ännu inte har förverkligats. Parlamentet påminner om Sesars vitala roll för att samordna och genomföra forskning om Sesar-projektet och uppfylla projektmålen.

12.  Europaparlamentet noterar att företagets avdelning för internrevision under 2017 offentliggjorde sin slutrapport om revisionen av utformningens ändamålsenlighet och det effektiva och ändamålsenliga genomförandet av företagets interna kontroller för utarbetande av ansökningsomgångar (inklusive definition av ämne), inlämning, utvärdering och urval av förslag om bidrag och utarbetandet av bidragsöverenskommelser enligt Horisont 2020-reglerna. Fem rekommendationer, varav en mycket viktig, gjordes och företaget kunde genomföra en handlingsplan för fyra av dessa. Parlamentet förväntar sig att företaget genomför åtgärder beträffande den sista kvarvarande rekommendationen.

13.  När det gäller Sesar 1 konstaterar Europaparlamentet att 20 revisioner inom sju utvalda medlemmar hade inletts, varav 18 slutfördes under 2017 som ett led i den fjärde revisionscykeln inom alla 15 medlemmar i enlighet med företagets strategi för efterhandsrevision. Parlamentet oroas över den kvarstående felprocenten för år 2017 på 5,01 %. Parlamentet är dock tillfreds med att den sammanlagda kvarstående felprocenten för Sesar 1 är 1,09 %. De första revisionerna av Sesar 2020 indikerar att antalet och graden av fel är lägre på grund av förenklingar som införts i Horisont 2020 samt den ökade erfarenheten hos viktiga stödmottagare.

14.  Europaparlamentet noterar resultaten av den jämförande undersökningen om de mänskliga resurserna för 2017: 60 % operativa tjänster, 30 % administrativa tjänster och 10 % neutrala tjänster.

15.  Europaparlamentet föreslår att företagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av företagets budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Christelle Lechevalier, Julie Ward

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT L 192, 1.7.2014, s. 1.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy