Procedure : 2018/2178(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0119/2019

Indgivne tekster :

A8-0119/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0258

BETÆNKNING     
PDF 196kWORD 56k
28.2.2019
PE 626.786v02-00 A8-0119/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017

(2018/2178(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017

(2018/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(5), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0119/2019),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017

(2018/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 med centrets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(11), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0119/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017

(2018/2178(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0119/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ("centret") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 17 869 389 EUR, hvilket svarer til et moderat fald på 0,84 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at centrets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,95 %, hvilket svarer til et lille fald på 0,04 % i forhold til 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var 89,66 %, hvilket er et fald på 4,89 % i forhold til året før;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 52 767 EUR, hvilket svarer til 5,06 % af det samlede overførte beløb og udgør en stigning på 2,31 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at centret benytter sig af et eksemplarisk resultatmålingssystem, der omfatter centrale resultatindikatorer, for at vurdere merværdien af dets virksomhed på projekt- og aktivitetsniveau og på organisatorisk niveau samt af andre foranstaltninger til forbedring af dets budgetforvaltning;

4.  glæder sig over centrets fortsatte arbejde, som er af høj kvalitet, og som tilbyder rådgivning inden for forskning og analyse samt teknisk rådgivning med henblik på at støtte udviklingen af europæisk livslang læring og politikker for erhvervsuddannelse (VET), og understreger i denne forbindelse vigtigheden af at sikre tilstrækkelige personalemæssige og finansielle ressourcer, således at centret kan udføre sine opgaver;

5.  glæder sig over centrets fokus på udvikling af kompetencer og færdigheder, navnlig blandt lavtuddannede, for at støtte målet om inklusion på arbejdsmarkedet gennem erhvervsuddannelse, arbejdsbaseret læring og lærlingeuddannelser og dets bidrag til Erasmus+-programmet, den nye dagsorden for færdigheder i Europa, Europass og oversigten over kvalifikationer, som det er lykkedes at få ud til de primære målgrupper, politiske beslutningstagere og eksperter;

6.  glæder sig over centrets initiativ til et nyt arbejdsområde vedrørende digitalisering og arbejdets fremtid og glæder sig endvidere over lanceringen af centrets CareersNet, det nye netværk for forskning og livslang vejledning og karriereudvikling;

7.  glæder sig over centrets initiativ til at styrke sit arbejde med livslang vejledning og karriereudvikling ved at oprette et forsknings- og samarbejdsnetværk på dette område og ved at udvikle værktøjer til at integrere arbejdsmarkedsefterretninger i vejledning;

8.  noterer sig centrets tætte samarbejde med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, og at dette samarbejde er formaliseret i samarbejdsaftaler; bemærker med tilfredshed, at centret og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed undertegnede en serviceleveranceaftale, der ud over andre synergier gør det muligt for dem at dele konference- og lagerfaciliteter; understreger i denne forbindelse, at centret er et af de fire agenturer, der opererer på det sociale område; udtrykker sin skuffelse over det resultat, som den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturer nåede frem til i denne henseende, idet der ikke blev udarbejdet et specifikt forslag om at sammenlægge eller samplacere agenturer, der arbejder inden for relaterede politikområder; anmoder centret om at samarbejde med de tre andre agenturer om sociale politikker med henblik på at undersøge mulige fusioner;

9.  konstaterer, at centret har truffet foranstaltninger på baggrund af bemærkningerne og kommentarerne fra dechargemyndigheden vedrørende gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 med henblik på yderligere at forbedre centrets virksomhed;

10.  bemærker, at centret blev underkastet ekstern evaluering som krævet i henhold til de finansielle bestemmelser for perioden 2013-2016; bemærker, at den endelige evalueringsrapport forventes modtaget i 2018; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udfaldet af denne evaluering;

Personalepolitik

11.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 93,48 % pr. 31. december 2017, med 86 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ud af de 92 midlertidigt ansatte og tjenestemænd, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 94 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 26 kontraktansatte og fire udstationerede nationale eksperter arbejdede for centret i 2017;

12.  noterer sig, at centrets kontorchef for menneskelige ressourcer forlod centret i april 2017, og at centrets juridiske rådgiver ligeledes har forladt centret, hvilket har øget arbejdsbyrden for det resterende personale; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i denne forbindelse;

13.  bemærker, at centret har en politik for "værdighed på arbejdspladsen", og at der i 2017 blev afholdt et obligatorisk møde om værdighed på arbejdspladsen og forebyggelse af chikane, samt at der desuden blev tilbudt workshops og rådgivning;

14.  bemærker med beklagelse, at Revisionsretten i sin beretning anså to ansættelsesprocedurer vedrørende ledende stillinger for at være uregelmæssige; noterer sig centrets svar i denne henseende og forventer, at dette problem vil blive behandlet på passende vis; opfordrer indtrængende centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at løse dette problem;

15.  bemærker med beklagelse, at der ikke altid er fuld gennemsigtighed i ansættelsesprocedurerne; glæder sig derfor over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; noterer sig centrets svar om, at det allerede offentliggør visse ledige stillinger på EPSO, og at oversættelse af stillingsopslagene til alle EU-sprog vil indebære en betydelig omkostningsforøgelse;

Udbud

16.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at centret ved udgangen af 2017 endnu ikke var begyndt at anvende nogen af de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-indkøb); noterer sig på baggrund af centrets rapport, at det har planlagt at gennemføre de nødvendige elektroniske foranstaltninger i slutningen af 2018; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17.  noterer sig centrets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; påpeger dog med bekymring, at centret ikke offentliggør CV'erne for sin øverste ledelse på sit websted, og at centrets øverste ledelse, interne eksperter og assistenter kun erklærer potentielle interessekonflikter i takt med at de opstår, i overensstemmelse med centrets politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter siden 2014; anmoder centret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

18.  gentager sin opfordring til, at centret offentliggør referaterne fra sine bestyrelsesmøder;

19.  gentager, at der er behov for omgående at etablere uafhængige indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsmekanismer med tilstrækkelige budgetmidler med henblik på at hjælpe indberettende personer med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning i overensstemmelse med forslaget til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (2018/0106 (COD)), som i øjeblikket forhandles på interinstitutionelt plan;

Intern revision

20.  noterer sig, at den interne revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af centrets webbaserede tjenester med fokus på Europass, Skills Panorama, resultattavlen for mobilitet og de europæiske referencerammer for kvalifikationer på grundlag af IAS's strategiske revisionsplan 2017-2019; glæder sig over, at udformningen og funktionen af centrets interne kontrolsystem blev erklæret for effektivt i forhold til disse værktøjer;

o

o  o

21.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(14) om agenturernes performance, økonomiske forvaltning og kontrol.

25.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017

(2018/2178(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om, at de transaktioner, der ligger til grund for Cedefops årsregnskab for regnskabsåret 2017, er lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af centrets finansielle stilling pr. 31. december 2017;

2.  roser den høje budgetgennemførelsesrate i 2017 (99,95 %);

3.  glæder sig over Cedefops fortsatte arbejde, som er af høj kvalitet, og som tilbyder rådgivning inden for research og analyse samt teknisk rådgivning med henblik på at støtte udviklingen af europæisk livslang læring og politikker for erhvervsuddannelse (VET), og understreger i denne forbindelse vigtigheden af at sikre tilstrækkelige personalemæssige og finansielle ressourcer, således at Cedefop kan udføre sine opgaver;

4.  glæder sig over Cedefops fokus på udvikling af kompetencer og færdigheder, navnlig blandt lavtuddannede, for at støtte målet om inklusion på arbejdsmarkedet gennem erhvervsuddannelse, arbejdsbaseret læring og lærlingeuddannelser og dets bidrag til programmet Erasmus+, den nye dagsorden for færdigheder i Europa, Europass og oversigten over kvalifikationer, som det er lykkedes at få ud til de primære målgrupper, politiske beslutningstagere og eksperter;

5.  roser Cedefops fortsatte samarbejde med de andre EU-agenturer, som muliggør betydelig videndeling og betydelige effektivitetsgevinster, navnlig med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF);

6.  glæder sig over Cedefops initiativ til et nyt arbejdsområde vedrørende digitalisering og arbejdets fremtid og glæder sig endvidere over lanceringen af Cedefops CareersNet, det nye netværk for forskning og livslang vejledning og karriereudvikling; opfordrer indtrængende Cedefop til at øge brugen af EPSO-portalen til offentliggørelse af ledige stillinger;

7.  konstaterer, at Cedefop har truffet foranstaltninger på baggrund af bemærkningerne og kommentarerne fra dechargemyndigheden vedrørende gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 med henblik på yderligere at forbedre Cedefops virksomhed;

8.  glæder sig over, at Cedefop er i færd med at tilslutte sig e-udbud og e-indgivelse; bemærker, at Cedefop overvejer, hvordan det kan indføre e-fakturering;

9.  beklager, at Revisionsretten mente, at håndteringen af to ansættelsesprocesser vedrørende ledende stillinger var svag, og at processerne blev betragtet som uregelmæssige; konstaterer imidlertid, at Cedefop er ved at foretage en grundig vurdering af begge uregelmæssige ansættelsesprocedurer og overvejer at træffe korrigerende foranstaltninger både hvad angår de to pågældende procedurer og ansættelsesprocedurerne generelt for at afhjælpe de svagheder, som Revisionsretten har påpeget;

10.  gentager, at der er behov for omgående at etablere uafhængige indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsmekanismer med tilstrækkelige budgetmidler med henblik på at hjælpe indberettende personer med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning i overensstemmelse med direktivet om personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen, hvilket for øjeblikket forhandles interinstitutionelt;

11.  gentager sin opfordring til, at Cedefop offentliggør referaterne fra sine bestyrelsesmøder;

12.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse meddeles decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2017.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

3

-

ALDE

Mircea Diaconu

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 43.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 43.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 43.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 43.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84 af 17.3.2017, s. 1.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik