Διαδικασία : 2018/2178(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0119/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0119/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0258

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 214kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.786v02-00 A8-0119/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2178(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(5), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0119/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(11), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0119/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0119/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(13), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2017 ήταν 17 869 389 EUR, ποσό που αποτελεί ελαφρά μείωση κατά 0,84 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,95 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,04 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 89,66 %, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 4,89 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθε σε 52 767 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 5,06 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, δηλαδή αύξηση κατά 2,31 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο χρησιμοποιεί ένα υποδειγματικό σύστημα μέτρησης των επιδόσεων το οποίο περιλαμβάνει βασικούς δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές του σε επίπεδα έργου, δραστηριότητας και οργάνωσης, και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης·

4.  επιδοκιμάζει το συνεχιζόμενο υψηλής ποιότητας έργο του Κέντρου, που παρέχει έρευνα, ανάλυση και τεχνικές συμβουλές για να βοηθήσει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα διά βίου μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και τονίζει προς το σκοπό αυτό τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και οικονομικών πόρων που θα επιτρέπουν στο Κέντρο να εκτελεί τα καθήκοντά του·

5.  χαιρετίζει την έμφαση που δίνει το Κέντρο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των ανειδίκευτων, προς υποστήριξη του στόχου της ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω της ΕΕΚ, της μάθησης με βάση την εργασία και τη μαθητεία και των συνεισφορών του στο πρόγραμμα Erasmus+, στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, στο Europass και στο Πανόραμα Δεξιοτήτων, με το οποίο έχει προσεγγίσει επιτυχώς τις βασικές ομάδες στόχευσης, δηλαδή τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τους εμπειρογνώμονες·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Κέντρου για ένα νέο τομέα εργασιών σχετικά με την ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας, και επικροτεί τη δρομολόγηση του CareersNet του Κέντρου, του νέου δικτύου του για την έρευνα και τη διά βίου καθοδήγηση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας·

7.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Κέντρου να ενισχύσει το έργο του σχετικά με τον διά βίου προσανατολισμό και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας με τη δημιουργία δικτύου για την έρευνα και τη συνεργασία στον τομέα αυτό και με την ανάπτυξη εργαλείων για την ενσωμάτωση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στον προσανατολισμό·

8.  σημειώνει τη στενή συνεργασία του Κέντρου με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, που επισημοποιήθηκε με συμφωνίες συνεργασίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών υπέγραψαν συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών, η οποία τους επιτρέπει να μοιράζονται τις εγκαταστάσεις των διασκέψεων και τον χώρο αποθήκευσης μεταξύ άλλων συνεργειών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Κέντρο είναι ένας από τους τέσσερις οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής· εκφράζει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν ειδικές προτάσεις για τη συγχώνευση ή τη συστέγαση οργανισμών που επικεντρώνονται σε συναφείς τομείς πολιτικής· ζητεί από το Κέντρο να συνεργαστεί με τους άλλους τρεις οργανισμούς σε σχέση με τις κοινωνικές πολιτικές για τη διερεύνηση πιθανών συγχωνεύσεων·

9.  αναγνωρίζει ότι το Κέντρο έλαβε μέτρα με γνώμονα τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών του Κέντρου·

10.  σημειώνει ότι το Κέντρο υποβλήθηκε σε εξωτερική αξιολόγηση, όπως απαιτείται από τους δημοσιονομικούς κανόνες, για την περίοδο 2013-2016· σημειώνει ότι η τελική έκθεση της αξιολόγησης θα πρέπει να παραληφθεί το 2018· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης·

Πολιτική προσωπικού

11.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κάλυψη του οργανογράμματος ανερχόταν σε 93,48 % και ότι από τις 92 θέσεις έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (94 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) καλύπτονταν οι 86· σημειώνει ότι, επιπλέον, 26 συμβασιούχοι υπάλληλοι και τέσσερις αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάζονταν για το Κέντρο το 2017·

12.  σημειώνει την αποχώρηση του προϊσταμένου της υπηρεσίας του Κέντρου για τους ανθρώπινους πόρους τον Απρίλιο 2017, καθώς και την αποχώρηση του νομικού συμβούλου του Κέντρου και τον επακόλουθο πρόσθετο φόρτο εργασίας για το εναπομείναν προσωπικό· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τυχόν εξελίξεις στο θέμα αυτό·

13.  σημειώνει ότι το Κέντρο διαθέτει πολιτική για την αξιοπρέπεια στην εργασία και ότι το 2017 διοργανώθηκε υποχρεωτική σύνοδος με θέμα την αξιοπρέπεια στην εργασία και την πρόληψη της παρενόχλησης και, επιπλέον, προσφέρθηκαν εργαστήρια και μαθήματα για την απόκτηση δεξιότητας παροχής συμβουλών·

14.  σημειώνει με λύπη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο διαδικασίες πρόσληψης για διευθυντικές θέσεις θεωρήθηκαν παράτυπες· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την απάντηση του Κέντρου και αναμένει ότι αυτό το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί καταλλήλως· ζητεί από το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να ανταποκριθεί στην παρατήρηση αυτή·

15.  σημειώνει με δυσαρέσκεια ότι η διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης δεν είναι πάντοτε πλήρης· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Κέντρου ότι ήδη δημοσιεύει ορισμένες κενές θέσεις εργασίας στην EPSO και ότι η μετάφραση όλων των προκηρύξεων θέσεων εργασίας στις γλώσσες της Ένωσης θα αυξήσει σημαντικά το κόστος·

Δημόσιες συμβάσεις

16.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017 το Κέντρο δεν χρησιμοποιούσε ακόμη τα εργαλεία που έθεσε σε λειτουργία η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές συμβάσεις)· σημειώνει, με βάση την έκθεση του Κέντρου, ότι το Κέντρο είχε σκοπό να εφαρμόσει τα αναγκαία ηλεκτρονικά μέτρα στα τέλη του 2018· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ζήτημα αυτό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17.  σημειώνει τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία, ότι το Κέντρο δεν δημοσιεύει τα βιογραφικά σημειώματα των ανώτερων διοικητικών στελεχών του στον ιστότοπό του, και ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του Κέντρου, οι εσωτερικοί εμπειρογνώμονες και οι βοηθοί του δηλώνουν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων μόνο όταν λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με την πολιτική του Κέντρου για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων από το 2014· ζητεί από το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ως προς αυτό·

18.  καλεί εκ νέου το Κέντρο να δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του·

19.  επαναλαμβάνει ότι θεωρεί αναγκαίο να συσταθούν επειγόντως μηχανισμοί ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθούν τους καταγγέλλοντες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με πιθανές παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών, σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας για την προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (2018/0106 (COD)), η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) διενήργησε έλεγχο στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου με έμφαση στο Europass, στο Πανόραμα Δεξιοτήτων, στον πίνακα αποτελεσμάτων για την κινητικότητα και στις ιστοσελίδες του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, βάσει του στρατηγικού σχεδίου ελέγχου της IAS για την περίοδο 2017-2019· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Κέντρου χαρακτηρίστηκε αποτελεσματικό και αποδοτικό σε σχέση με τα εν λόγω εργαλεία·

o

o o

21.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

25.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2017

(2018/2178(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marian Harkin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Cedefop για το οικονομικό έτος 2017 νόμιμες και κανονικές και διότι εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις 31 Δεκεμβρίου 2017 περιγράφεται με πιστότητα·

2.  εξαίρει το υψηλό ποσοστό, 99,95 %, εκτέλεσης του προϋπολογισμού το 2017·

3.  επιδοκιμάζει το συνεχιζόμενο υψηλής ποιότητας έργο του Cedefop, που παρέχει έρευνα, ανάλυση και τεχνικές συμβουλές για να βοηθήσει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα διά βίου μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και τονίζει προς το σκοπό αυτό τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και οικονομικών πόρων που θα επιτρέπουν στο Cedefop να εκτελεί τα καθήκοντά του·

4.  χαιρετίζει την έμφαση που δίνει το Cedefop στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των ανειδίκευτων, προς υποστήριξη του στόχου της ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω της ΕΕΚ, της μάθησης με βάση την εργασία και τη μαθητεία και των συνεισφορών του στο πρόγραμμα Erasmus+, στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, στο Europass και στο Πανόραμα Δεξιοτήτων, με το οποίο έχει προσεγγίσει επιτυχώς τις βασικές ομάδες στόχευσης, δηλαδή τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τους εμπειρογνώμονες·

5.  επαινεί τη συνεχιζόμενη συνεργασία του Cedefop με τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ, συνεργασία που επιτρέπει σημαντική ανταλλαγή γνώσεων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Cedefop για ένα νέο τομέα εργασιών σχετικά με την ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας, και επικροτεί τη δρομολόγηση του CareersNet του Cedefop, του νέου δικτύου του για την έρευνα και τη διά βίου καθοδήγηση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας· προτρέπει το Cedefop να αυξήσει τη χρήση της πύλης EPSO για την πλήρωση κενών θέσεων·

7.  αναγνωρίζει ότι το Cedefop έλαβε μέτρα με γνώμονα τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών του Cedefop·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Cedefop βρίσκεται σε διαδικασία προσχώρησης στην ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών και στην ηλεκτρονική υποβολή προσφορών· σημειώνει ότι το Cedefop μελετά με ποιο τρόπο μπορεί να καθιερώσει την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων·

9.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στη διαχείριση δύο διαδικασιών πρόσληψης διοικητικών στελεχών και, ως εκ τούτου, οι διαδικασίες αυτές θεωρήθηκαν παράτυπες· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το Cedefop διενεργεί σε βάθος αξιολόγηση και των δύο παράτυπων διαδικασιών πρόσληψης και εξετάζει τη λήψη διορθωτικών μέτρων τόσο σχετικά με τις δύο επίμαχες διαδικασίες όσο και σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης εν γένει, με σκοπό την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

10.  επαναλαμβάνει ότι θεωρεί αναγκαίο να συσταθούν επειγόντως μηχανισμοί ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθούν τους καταγγέλλοντες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με πιθανές παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών, σύμφωνα με την οδηγία για τα άτομα που καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων·

11.  καλεί εκ νέου το Cedefop να δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του·

12.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

3

-

ALDE

Mircea Diaconu

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 43

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 43

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 43

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 43

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 1.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου