Izvješće - A8-0119/2019Izvješće
A8-0119/2019

  IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) za financijsku godinu 2017.

  28.2.2019 - (2018/2178(DEC))

  Odbor za proračunski nadzor
  Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

  Postupak : 2018/2178(DEC)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0119/2019
  Podneseni tekstovi :
  A8-0119/2019
  Doneseni tekstovi :

  1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.

  (2018/2178(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra[1],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0068/2019),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3], a posebno njezin članak 208.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[4], a posebno njezin članak 70.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja[5], a posebno njezin članak 12.a,

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[6], a posebno njezin članak 108.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0119/2019),

  1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2017.;

  2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.

  (2018/2178(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra[7],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[8] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0068/2019),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[9], a posebno njezin članak 208.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[10], a posebno njezin članak 70.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja[11], a posebno njezin članak 12.a,

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[12], a posebno njezin članak 108.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0119/2019),

  1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.

  (2018/2178(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0119/2019),

  A.  budući da je u skladu s njegovim izvještajem o prihodima i rashodima[13] konačni proračun Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja („Centar”) za financijsku godinu 2017. iznosio 17 869 389 EUR, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,84 % u odnosu na 2016.; budući da se proračun Centra uglavnom financira iz proračuna Unije;

  B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

  Upravljanje proračunom i financijama

  1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,95 %, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,04 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 89,66 %, što predstavlja smanjenje od 4,89 % u odnosu na prethodnu godinu;

  Ukidanje prijenosa

  2.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 52 767 EUR, što predstavlja 5,06 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to povećanje od 2,31 % u odnosu na 2016.;

  Uspješnost

  3.  sa zadovoljstvom primjećuje da Centar primjenjuje uzorit sustav mjerenja uspješnosti koji obuhvaća ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti njegovih aktivnosti na razini projekta, aktivnosti i organizacije te druge mjere za poboljšanje upravljanja proračunom;

  4.  cijeni to što Centar i dalje nastavlja raditi vrlo kvalitetno, pružajući istraživačke, analitičke i tehničke savjete kojima se doprinosi u razvoju europskih politika za cjeloživotno učenje i strukovno obrazovanje i osposobljavanje te naglašava važnost osiguravanja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava za provedbu njegovih zadaća,;

  5.  pozdravlja usredotočenost Centra na razvoj kompetencija i vještina, posebno među niskokvalificiranim radnicima, kako bi se podupro cilj uključivanja na tržište rada preko strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, učenja kroz rad i naukovanja te njegove doprinose programu Erasmus +, novom programu vještina za Europu, Europassu i programu Panorama vještina koji je uspio doseći svoje primarne ciljne skupine, tvorce politika i stručnjake;

  6.  pozdravlja inicijativu Centra za utvrđivanje novog radnog zadatka koji se odnosi na digitalizaciju i budućnost rada te također pozdravlja pokretanje nove mreže Centra CareersNet posvećene istraživanju i cjeloživotnom usmjeravanju i razvoju karijere;

  7.  pozdravlja inicijativu Centra za jačanje svog rada na cjeloživotnom usmjeravanju i razvoju karijere uspostavljanjem mreže za istraživanje i suradnju u tom području te razvojem alata za integraciju informacija o tržištu rada u usmjeravanje;

  8.  prima na znanje blisku suradnju Centra s Europskom zakladom za osposobljavanje i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, koja je formalizirana u sporazumima o suradnji; sa zadovoljstvom primjećuje da su Centar i Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost potpisali sporazum o razini usluge koji im omogućuje da, uz ostale sinergije, dijele konferencijske prostorije i prostor za pohranu; naglašava u tom kontekstu da je Centar jedna od četiri agencije za socijalnu politiku; izražava razočaranje rezultatima koje je u tom pogledu postigla Međuinstitucijska radna skupina za decentralizirane agencije, s obzirom na to da nisu podneseni konkretni prijedlozi kako bi se spojile ili zajedno smjestile agencije s naglaskom na povezanim područjima politika; traži od Centra da surađuje s ostale tri agencije za socijalnu politiku kako bi istražili moguća spajanja;

  9.  potvrđuje da Centar provodi mjere povezane s primjedbama i komentarima tijela nadležnog za davanje razrješnice u pogledu izvršenja proračuna za financijsku godinu 2016. kako bi se dodatno poboljšalo djelovanje Centra;

  10.  napominje da je Centar u skladu s financijskim pravilima podvrgnut vanjskoj evaluaciji, koja obuhvaća razdoblje od 2013. do 2016.; napominje da bi završno izvješće o evaluaciji trebalo biti zaprimljeno 2018.; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te evaluacije;

  Kadrovska politika

  11.  napominje da je 31. prosinca 2017. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 93,48 % i da je imenovano 86 dužnosnika i privremenih djelatnika od 92 privremena djelatnika i dužnosnika odobrena u okviru proračuna Unije (u odnosu na 94 odobrena radna mjesta u 2016.); također primjećuje da je 2017. za Centar radilo 26 ugovornih djelatnika i četvero upućenih nacionalnih stručnjaka;

  12.  prima na znanje odlazak voditelja službe Centra za ljudske resurse u travnju 2017., kao i odlazak pravnog savjetnika Centra te dodatno radno opterećenje koje je zbog toga nastalo za preostalo osoblje; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja u tom pogledu;

  13.  napominje da Centar ima politiku dostojanstva na radnom mjestu i da je 2017. organiziran obvezan sastanak o dostojanstvu na radnom mjestu i sprečavanju uznemiravanja, te su također ponuđene radionice i savjetovanja;

  14.  sa žaljenjem na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da se dva postupka zapošljavanja na rukovodeće položaje smatraju nepravilnima; prima na znanje odgovor Centra u tom pogledu te očekuje da će se tom problemu pristupiti na odgovarajući način; apelira na Centar da o mjerama poduzetima kako bi se odgovorilo na to zapažanje obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

  15.  sa žaljenjem napominje da nije uvijek u potpunosti osigurana transparentnost postupaka zapošljavanja; stoga pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi za slobodna radna mjesta objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) kako bi se povećao publicitet; prima na znanje odgovor Centra da već objavljuje neka radna mjesta u okviru EPSO-a i da bi se prevođenjem svih oglasa za radna mjesta na jezike Unije znatno povećali troškovi;

  Javna nabava

  16.  iz izvješća Revizorskog suda prima na znanje da Centar do kraja 2017. još uvijek nije koristio nijedan od alata koje je Komisija uspostavila s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); iz izvješća Centra prima na znanje da je planirao provesti potrebne elektroničke mjere krajem 2018.; poziva Centar da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

  Transparentnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

  17.  prima na znanje postojeće mjere Centra i njegove trajne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; međutim, sa zabrinutošću ističe da Centar ne objavljuje životopise članova višeg rukovodstva na svojim internetskim stranicama te da više rukovodstvo Centra, njegovi interni stručnjaci i asistenti u skladu s politikom Centra o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa koja je na snazi od 2014. prijavljuju moguće sukobe interesa tek kad do njih dođe; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

  18.  ponavlja svoj poziv Centru da objavljuje zapisnike sa sastanaka svog upravnog odbora;

  19.  ponavlja da je potrebno hitno uspostaviti nezavisne mehanizme za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo osobama koje pružaju informacije da odgovarajućim kanalima dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti u skladu s Prijedlogom direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (2018/0106 (COD)) o kojem se trenutačno vode međuinstitucijski pregovori;

  Unutarnja revizija

  20.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju internetskih usluga Centra s naglaskom na Europassu, Panorami vještina, Pregledu mobilnosti i internetskim stranicama Europskog kvalifikacijskog okvira, na temelju svojeg strateškog plana revizije za razdoblje od 2017. do 2019.; pozdravlja činjenicu da su dizajn i funkcioniranje sustava unutarnje kontrole Centra u vezi s tim instrumentima proglašeni djelotvornim i učinkovitim;

  o

  o

  21.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.[14] o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

  25.1.2019

  MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

  upućeno Odboru za proračunski nadzor

  o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2017.

  (2018/2178(DEC))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

  PRIJEDLOZI

  Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

  1.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Centra za financijsku godinu 2017. zakonite i pravilne te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. objektivno prikazano;

  2.  pohvaljuje visoku stopu izvršenja proračunskih sredstava 2017. (99,95%);

  3.  cijeni to što Centar i dalje nastavlja raditi vrlo kvalitetno, pružajući istraživačke, analitičke i tehničke savjete kojima se doprinosi u razvoju europskih politika za cjeloživotno učenje i strukovno obrazovanje i osposobljavanje te naglašava važnost jamčenja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava za provedbu njegovih zadaća,;

  4.  pozdravlja usredotočenost Centra na razvoj kompetencija i vještina, posebno među niskokvalificiranim radnicima, kako bi se podupro cilj uključivanja na tržište rada preko strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, učenja kroz rad i naukovanja te njegove doprinose programu Erasmus +, novom programu vještina za Europu, Europassu i programu Panorama vještina koji je uspio doseći svoje primarne ciljne skupine, tvorce politika i stručnjake;

  5.  pohvaljuje trajnu suradnju Centra s drugim agencijama EU-a čime se omogućuje velika razmjena znanja i povećanje učinkovitosti, posebno s Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF);

  6.  pozdravlja inicijativu Centra za utvrđivanje novog radnog zadatka koji se odnosi na digitalizaciju i budućnost rada te također pozdravlja pokretanje nove mreže Centra CareersNet posvećene istraživanju i cjeloživotnom usmjeravanju i razvoju karijere; potiče Centar da za objavljivanje slobodnih radnih mjesta više koristi portal EPSO-a;

  7.  potvrđuje da Centar provodi mjere povezane s primjedbama i komentarima tijela nadležnog za davanje razrješnice u pogledu izvršenja proračuna za financijsku godinu 2016. kako bi se dodatno poboljšalo djelovanje Centra;

  8.  pozdravlja činjenicu što je Centar u postupku pridruživanja sustavima e-postupka javne nabave i e-podnošenja ponuda; prima na znanje da Centar ispituje na koji bi način mogao uvesti e-fakturiranje;

  9.  žali zbog toga što Revizorski sud smatra da se dvama postupcima zapošljavanja rukovodećeg osoblja nije se upravljalo na zadovoljavajući način te se ti postupci smatraju nepravilnima; međutim, prima na znanje da Centar provodi temeljitu procjenu oba nepravilna postupka zapošljavanja i razmatra korektivne mjere u pogledu tih postupaka i postupaka zapošljavanja općenito kako bi se uklonili nedostaci koje je utvrdio Revizorski sud;

  10.  ponavlja da je potrebno hitno uspostaviti nezavisne mehanizme za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo osobama koje pružaju informacije da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti, u skladu s Direktivom o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije o kojem se trenutačno vode međuinstitucijski pregovori;

  11.  ponavlja svoj poziv Centru da objavljuje zapisnike sa sastanaka svog upravnog odbora;

  12.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Centra za financijsku godinu 2017.

  INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Datum usvajanja

  23.1.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  39

  3

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Angélique Delahaye, Monika Smolková

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  39

  +

  ALDE

  Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

  ECR

  Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

  PPE

  Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

  S&D

  Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

  3

  -

  ALDE

  Mircea Diaconu

  ENF

  Christelle Lechevalier

  NI

  Lampros Fountoulis

  2

  0

  EFDD

  Laura Agea

  GUE/NGL

  João Pimenta Lopes

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  20.2.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Petra Kammerevert

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

  19

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

  ECR

  Monica Macovei

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  1

  -

  ENF

  Jean-François Jalkh

  1

  0

  EFDD

  Marco Valli

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  • [1]  SL C 434, 30.11.2018, str. 43.
  • [2]  SL C 434, 30.11.2018, str. 43.
  • [3]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [4]  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
  • [5]  SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
  • [6]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
  • [7]  SL C 434, 30.11.2018, str. 43.
  • [8]  SL C 434, 30.11.2018, str. 43.
  • [9]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [10]  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
  • [11]  SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
  • [12]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
  • [13]  SL C 84, 17.3.2017., str. 1.
  • [14]  Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.
  Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti