Procedūra : 2018/2178(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0119/2019

Pateikti tekstai :

A8-0119/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0258

PRANEŠIMAS     
PDF 203kWORD 54k
28.2.2019
PE 626.786v02-00 A8-0119/2019

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2178(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(5), ypač į jo 12 a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0119/2019),

1.  patvirtina Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, kad Centro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(11), ypač į jo 12 a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0119/2019),

1.  pritaria Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0119/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine(13), jo galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 17 869 389 EUR, t. y. nežymiai (0,84 %) didesnis nei 2016 m.; kadangi Centro biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad jiems pateiktas pakankamas patikinimas, jog Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,95 %, t. y. nežymiai (0,04 %) mažesnis, palyginti su 2016 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 89,66 %., t. y. 4,89 % mažesnis nei praėjusiais metais;

Perkėlimų panaikinimas

2.  susirūpinęs pažymi, kad panaikinti perkėlimai iš 2016 į 2017 metus siekė 52 767 EUR, t. y. 5,06 % bendros perkeltos sumos – 2,31 % daugiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras naudojasi pavyzdine veiklos rezultatų vertinimo sistema, apimančia pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurie padeda įvertinti savo vykdomų veiksmų pridėtinę vertę projekto, veiklos ir organizaciniu lygmenimis, taip pat kitas priemones, kuriomis siekiama pagerinti savo biudžeto valdymą;

4.  palankiai vertina tai, kad Centras nuolat atlieka aukštos kokybės darbą, atlikdamas mokslinius tyrimus, analizes ir teikdamas technines konsultacijas, siekiant padėti plėtoti Europos mokymosi visą gyvenimą ir profesinio rengimo ir mokymo (PRM) politiką, ir šiuo tikslu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių, kad Centras galėtų vykdyti savo užduotis;

5.  palankiai vertina tai, kad Centras daug dėmesio skiria gebėjimų ir įgūdžių ugdymui, visų pirma atsižvelgdamas į žemos kvalifikacijos darbuotojus, remdamas tikslą integruoti asmenis į darbo rinką naudojant profesinį rengimą ir mokymą, mokymąsi darbo vietoje ir pameistrystę, taip pat vertina jo indėlį į programą „Erasmus+“, Naują Europos įgūdžių darbotvarkę, Europass ir ES įgūdžių panoramą, kuriai sėkmingai pavyko pasiekti pagrindines tikslines grupes, politikos formuotojus ir ekspertus;

6.  palankiai vertina Centro iniciatyvą dėl skaitmeninimo ir ateities darbo srityse pradėtos naujos darbo krypties, taip pat palankiai vertina tai, kad Centras įdiegė „CareersNet“ – savo naują tinklą, skirtą moksliniams tyrimams, orientavimui visą gyvenimą ir karjeros raidai;

7.  palankiai vertina Centro iniciatyvą aktyviau veikti orientavimo visą gyvenimą ir karjeros raidos srityse, sukuriant mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo šioje srityje tinklą ir plėtojant priemones, skirtas darbo rinkos žinioms integruoti į orientavimą visą gyvenimą;

8.  atkreipia dėmesį į glaudų Centro bendradarbiavimą su Europos mokymo fondu ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, kuris oficialiai įtvirtintas bendradarbiavimo sutartimis; su pasitenkinimu pažymi, kad Centras ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra pasirašė susitarimą dėl paslaugų lygio, kuris, be kitų sąveikos galimybių, sudaro jiems sąlygas bendrai naudotis konferencijų salėmis ir sandėliavimo patalpomis; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad Centras yra viena iš keturių socialinės politikos agentūrų; reiškia savo nusivylimą dėl Tarpinstitucinės decentralizuotų agentūrų darbo grupės veiklos rezultatų šiuo klausimu, nes neparengta jokių konkrečių pasiūlymų dėl agentūrų, veikiančių susijusiose politikos srityse, sujungimo arba įkūrimo toje pačioje vietoje; prašo Centro bendradarbiauti su kitomis trimis socialinės politikos agentūromis, kad išnagrinėtų susijungimo galimybes;

9.  pripažįsta, kad Centras ėmėsi priemonių, atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su 2016 finansinių metų biudžeto vykdymu, siekdamas toliau gerinti Centro operacijas;

10.  pažymi, kad, kaip reikalaujama pagal finansines taisykles, atliktas Centro išorės vertinimas, apimantis 2013–2016 m. laikotarpį; pažymi, kad 2018 m. turėjo būti gauta galutinė vertinimo ataskaita; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio vertinimo rezultatus;

Personalo politika

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 93,48 %: į 92 pagal Sąjungos biudžetą patvirtintus laikinųjų darbuotojų ir pareigūnų etatus paskirti 86 pareigūnai ar laikinieji darbuotojai (2016 m. buvo patvirtinti 94 etatai); pažymi, kad, be to, 2017 m. Centrui dirbo 26 sutartininkai ir 4 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

12.  atkreipia dėmesį, kad 2017 m. balandžio mėn. Centrą paliko žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovas ir patarėjas teisės klausimais ir dėl to likusiems darbuotojams teko atlikti papildomas užduotis; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centre vykdoma orumo darbe politika ir kad 2017 m. buvo surengtas privalomas posėdis dėl orumo darbe ir priekabiavimo prevencijos, be to, buvo surengta praktinių seminarų ir konsultavimo įgūdžių sesijų;

14.  su apgailestavimu pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaita, dviejose įdarbinimo į vadovaujamus postus procedūrose nustatyta pažeidimų; atkreipia dėmesį į Centro atsakymą šiuo klausimu ir tikisi, kad į šį reikalą bus tinkamai reaguota; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi reaguojant į šią pastabą;

15.  apgailestaudamas pažymi, kad įdarbinimo procedūros ne visada būna visiškai skaidrios; todėl palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą, siekiant didinti viešumą, pranešimus dėl laisvų darbo vietų skelbti ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje; atkreipia dėmesį į Centro atsakymą, kad apie tam tikras laisvas darbo vietas jis jau skelbia EPSO interneto svetainėje ir kad visų pranešimų apie laisvas darbo vietas vertimas į Sąjungos kalbas labai padidintų išlaidas;

Viešieji pirkimai

16.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Centras dar nebuvo pradėjęs taikyti jokių Komisijos naudojamų priemonių, skirtų bendrai elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sistemai sukurti; pažymi, kad Centro ataskaitoje nurodyta, jog jis planuoja įgyvendinti reikiamas elektronines priemones 2018 m. pabaigoje; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pažangą, padarytą sprendžiant šį klausimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

17.  atkreipia dėmesį į esamas Centro priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; tačiau susirūpinęs pažymi, kad Centras savo interneto svetainėje neskelbia savo vadovų gyvenimo aprašymų ir kad centro vadovybė, vidaus ekspertai ir padėjėjai skelbia galimus interesų konfliktus tik tais atvejais, kai jų atsiranda, atsižvelgiant į nuo 2014 m. taikomą Centro interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šiam klausimui spręsti;

18.  dar kartą ragina Centrą viešai skelbti valdybos posėdžių protokolus;

19.  dar kartą teigia, kad reikia skubiai įgyvendinti nepriklausomus faktų atskleidimo, patariamuosius ir konsultacinius mechanizmus, kuriems būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, sykiu apsaugant pranešėjų konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus laikantis pasiūlymo dėl Direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (2018/0106 (COD)), dėl kurio šiuo metu vyksta tarpinstitucinės derybos;

Vidaus auditas

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko Centro internetinių paslaugų auditą, daugiausia dėmesio skirdama Europass, Įgūdžių panoramai, judumo suvestinei ir Europos kvalifikacijų sandaros interneto svetainėms, remdamasi 2017–2019 m. VAT strateginiu audito planu; palankiai vertina tai, jog nustatyta, kad su šiomis priemonėmis susijusi Centro vidaus kontrolės sistema yra sukurta ir veikia veiksmingai ir efektyviai;

o

o o

21.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos Parlamento 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.1.2019

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2178(DEC))

Nuomonės referentė: Marian Harkin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2017 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jo finansinė padėtis 2017 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2.  džiaugiasi dėl aukšto biudžeto įvykdymo lygio 2017 m. (99,95 proc.);

3.  palankiai vertina aukštos kokybės CEDEFOP darbą teikiant mokslinius tyrimus, analizes ir technines konsultacijas siekiant padėti plėtoti Europos mokymosi visą gyvenimą ir profesinio rengimo ir mokymo (PRM) politiką ir šiuo tikslu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių, kad CEDEFOP galėtų vykdyti savo užduotis;

4.  palankiai vertina tai, kad CEDEFOP daugiausia dėmesio skiria gebėjimų ir įgūdžių ugdymui, visų pirma žemos kvalifikacijos darbuotojų, kad paremtų integracijos į darbo rinką tikslą pasitelkiant profesinį rengimą ir mokymą, mokymąsi darbo vietoje ir pameistrystę, ir jo indėlį į programą „Erasmus+“, Naują Europos įgūdžių darbotvarkę, Europass ir ES įgūdžių panoramą, nes buvo sėkmingai pasiektos pagrindinės tikslinės grupės – politikos formuotojai ir ekspertai;

5.  palankiai vertina CEDEFOP nuolatinį bendradarbiavimą su kitomis ES agentūromis, ypač su Europos mokymo fondu (ETF), nes tai sudaro sąlygas intensyviai keistis žiniomis ir didinti veiksmingumą;

6.  palankiai vertina CEDEFOP iniciatyvą dėl naujos darbo krypties skaitmeninimo ir darbo ateities srityje, taip pat palankiai vertina tai, kad CEDEFOP įdiegė „CareersNet“ – naują tinklą, skirtą tyrimams, visą gyvenimą trunkančiam orientavimui ir karjeros raidai; primygtinai ragina CEDEFOP dažniau naudotis EPSO portalu pranešimams apie laisvas vietas skelbti;

7.  pripažįsta, kad CEDEFOP ėmėsi priemonių, atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su 2016 finansinių metų biudžeto vykdymu, siekdamas toliau tobulinti CEDEFOP operacijas;

8.  palankiai vertina tai, kad CEDEFOP vykdo prisijungimo prie e. konkursų ir pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis procesą; pažymi, kad CEDEFOP svarsto, kaip galėtų įdiegti e. sąskaitų faktūrų išrašymą;

9.  apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai manė, jog dviejų įdarbinimo procedūrų, vykdytų siekiant įdarbinti vadovus, valdymas buvo netinkamas ir kad šios procedūros buvo laikomos netinkamomis; vis dėlto pripažįsta, kad CEDEFOP vykdo išsamų šių abiejų netinkamų įdarbinimo procedūrų vertinimą ir svarsto taisomąsias priemones, susijusias su šiomis dviem procedūromis ir įdarbinimo procedūromis apskritai, siekdamas pašalinti trūkumus, kuriuos nustatė Audito Rūmai;

10.  dar kartą teigia, kad reikia skubiai įgyvendinti nepriklausomus faktų atskleidimo, patariamuosius ir konsultacinius mechanizmus, kuriems būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti pranešėjams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant pranešėjų konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus laikantis Direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos, dėl kurios šiuo metu vyksta tarpinstitucinės derybos;

11.  dar kartą ragina CEDEFOP viešai skelbti valdybos posėdžių protokolus;

12.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos profesinio mokymo plėtros centro vykdomajam direktoriui, kad Centro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

3

-

ALDE

Mircea Diaconu

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 43.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 43.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 39, 1975 2 13, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 43.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 43.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 39, 1975 2 13, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 84, 2017 3 17, p. 1.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika