Procedura : 2018/2178(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0119/2019

Teksty złożone :

A8-0119/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0258

SPRAWOZDANIE     
PDF 210kWORD 57k
28.2.2019
PE 626.786v02-00 A8-0119/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2017

(2018/2178(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017

(2018/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–    uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(5), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0119/2019),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017

(2018/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–    uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(11), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0119/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017

(2018/2178(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0119/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (zwanego dalej „Centrum”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 17 869 389 EUR, co stanowi nieznaczny spadek o 0,84 % w stosunku do roku 2016; mając na uwadze, że budżet Centrum pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,95 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,04 % w porównaniu z rokiem 2016; przyjmuje do wiadomości, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 89,66 %, co oznacza spadek o 4,89 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  z zaniepokojeniem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 52 767 EUR, co stanowi 5,06 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza wzrost o 2,31 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  z zadowoleniem zauważa, że Centrum stosuje wzorowy system pomiaru wyników obejmujący kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu oceny wartości dodanej wynikającej z działań Centrum na poziomie projektów, działań i organizacji, a także inne środki mające na celu poprawę zarządzania budżetem;

4.  docenia wysoką jakość pracy Centrum, które zapewnia badania, analizy i doradztwo techniczne w celu wspierania rozwoju europejskich strategii politycznych w zakresie uczenia się przez całe życie oraz kształcenia i szkolenia zawodowego i podkreśla w tym zakresie, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych pozwalających Centrum na realizację powierzonych mu zadań;

5.  z zadowoleniem przyjmuje skoncentrowanie się przez Centrum na rozwoju kompetencji i umiejętności, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach, aby wspierać realizację celu polegającego na integracji na rynku pracy poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe, uczenie się oparte na pracy oraz przygotowanie zawodowe, a także jego wkład w program Erasmus +, Nowy europejski program na rzecz umiejętności, Europass i unijną panoramę umiejętności, dzięki czemu udało się dotrzeć do grup docelowych, decydentów i ekspertów;

6.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Centrum na rzecz nowego aspektu działalności dotyczącego cyfryzacji i przyszłości pracy oraz pochwala utworzenie CareersNet – nowej sieci Centrum w dziedzinie badań, doradztwa przez całe życie i rozwoju kariery;

7.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Centrum polegającą na zintensyfikowaniu prac w zakresie doradztwa przez całe życie i rozwoju kariery poprzez utworzenie sieci badań i współpracy w tej dziedzinie oraz poprzez opracowanie narzędzi służących włączeniu informacji o rynku pracy do doradztwa;

8.  odnotowuje bliską współpracę Centrum z Europejską Fundacją Kształcenia i Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, która to współpraca została sformalizowana w umowach o współpracy; zauważa z uznaniem, że Centrum i Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji podpisały umowę o gwarantowanym poziomie usług, która, wśród innych synergii, umożliwia im wspólne korzystanie z obiektów konferencyjnych i przestrzeni magazynowej; podkreśla w tym kontekście, że Centrum jest jedną z czterech agencji zajmujących się polityką społeczną; wyraża rozczarowanie wynikami prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji zdecentralizowanych, ponieważ nie opracowano żadnych konkretnych propozycji połączenia lub ustanowienia wspólnej lokalizacji agencji działających w powiązanych obszarach politycznych; zwraca się do Centrum o współpracę z trzema pozostałymi agencjami zajmującymi się polityką społeczną w celu zbadania możliwości połączenia;

9.  przyznaje, że Centrum podjęło działania w odpowiedzi na uwagi i komentarze organu udzielającego absolutorium związane z wdrażaniem budżetu na rok budżetowy 2016 w celu dalszej poprawy operacji Centrum;

10.  zauważa, że Centrum zostało poddane zewnętrznej ocenie zgodnie z przepisami finansowymi, obejmującej lata 2013–2016; zauważa, że sprawozdanie końcowe z oceny powinno zostać przedstawione w 2018 r.; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wynikach tej oceny;

Polityka kadrowa

11.  stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 93,48 % i przyjęto 86 urzędników lub pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 92 stanowiska dla urzędników i pracowników na czas określony (w 2016 r. – 94 zatwierdzone stanowiska); zauważa, że w 2017 r. w Centrum pracowało ponadto 26 pracowników kontraktowych i czterech oddelegowanych ekspertów krajowych;

12.  odnotowuje odejście kierownika działu zasobów ludzkich Centrum w kwietniu 2017 r., a także odejście doradcy prawnego Centrum i związane z tym dodatkowe obciążenie pracą pozostałych pracowników; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji w tym względzie;

13.  zauważa, że Centrum realizuje politykę godności w miejscu pracy oraz że w 2017 r. odbyło się obowiązkowe szkolenie na temat godności w miejscu pracy i zapobiegania molestowaniu, a ponadto oferowano warsztaty i sesje poradnictwa zawodowego;

14.  z przykrością stwierdza w oparciu o sprawozdanie Trybunału, że dwie procedury naboru na stanowiska kierownicze zostały uznane za nieprawidłowe; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Centrum w tym zakresie i oczekuje, że problem ten zostanie odpowiednio rozwiązany; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w odpowiedzi na tę uwagę;

15.  z żalem zauważa, że przejrzystość procesów rekrutacyjnych nie zawsze jest w pełni zapewniona; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO); przyjmuje do wiadomości odpowiedź Centrum, że już opublikuje ono niektóre oferty pracy na stronie EPSO, a tłumaczenie wszystkich ogłoszeń o naborze na języki Unii znacznie zwiększyłoby koszty;

Zamówienia

16.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Centrum nie wykorzystywało jeszcze żadnych narzędzi oferowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); na podstawie sprawozdania Centrum zauważa, że planuje ono wdrożyć konieczne środki elektroniczne pod koniec 2018 r.; wzywa Centrum do zdania organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z postępów w tej dziedzinie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  odnotowuje wprowadzone środki i aktualnie wdrażane działania Centrum pozwalające zapewnić przejrzystość, zapobiegać konfliktom interesów i zarządzać nimi oraz chronić sygnalistów; zauważa jednak z zaniepokojeniem, że Centrum nie publikuje życiorysów kadry kierowniczej wyższego szczebla na swojej stronie internetowej oraz że kadra kierownicza wyższego szczebla, wewnętrzni eksperci i asystenci w Centrum zgłaszają potencjalne konflikty interesów, dopiero gdy do nich dochodzi, zgodnie z polityką dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, którą Centrum wprowadziło w 2014 r.; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

18.  ponownie apeluje do Centrum o podawanie do wiadomości publicznej protokołów posiedzeń zarządu;

19.  ponownie podkreśla potrzebę pilnego wdrożenia niezależnych mechanizmów ujawniania, doradztwa i zgłaszania, wraz z wystarczającymi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom w wykorzystywaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady zgodnie z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (2018/0106 (COD)), który jest obecnie przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych;

Audyt wewnętrzny

20.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) przeprowadziła audyt usług internetowych Centrum, z naciskiem na strony internetowe poświęcone Europass, panoramie umiejętności, tablicy wyników mobilności i europejskim ramom kwalifikacji, w oparciu o strategiczny plan audytu IAS na lata 2017–2019; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Centrum zostało uznane za skuteczne i efektywne w odniesieniu do tych narzędzi;

o

o o

21.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

25.1.2019

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2017

(2018/2178(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marian Harkin

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw sprawozdania finansowego Cedefop za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2017 r. jest przedstawiona rzetelnie;

2.  wyraża uznanie z powodu wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w 2017 r. (99,95 %);

3.  docenia wysoką jakość pracy Cedefop, które zapewnia badania, analizy i doradztwo techniczne w celu wspierania rozwoju europejskich strategii politycznych w zakresie uczenia się przez całe życie oraz kształcenia i szkolenia zawodowego i podkreśla w tym zakresie, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych pozwalających Cedefop na realizację powierzonych mu zadań;

4.  z zadowoleniem przyjmuje skoncentrowanie się przez Cedefop na rozwoju kompetencji i umiejętności, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach, na wspieranie celu dotyczącego integracji na rynku pracy poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe, uczenie się poprzez praktykę i przyuczanie do zawodu, a także jego wkład w program Erasmus +, Nowy europejski program na rzecz umiejętności, Europass i unijną panoramę umiejętności, dzięki czemu udało się dotrzeć do grup docelowych, decydentów i ekspertów;

5.  pochwala ciągłą współpracę Cedefop z innymi agencjami UE, która umożliwia obszerne dzielenie się wiedzą i znaczny przyrost wydajności, w szczególności współpracę z Europejską Fundacją Kształcenia;

6.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Cedefop na rzecz nowego aspektu działalności dotyczącego cyfryzacji i przyszłości pracy oraz pochwala utworzenie CareersNet – nowej sieci Cedefop w dziedzinie badań, doradztwa przez całe życie i rozwoju kariery; wzywa Cedefop do szerszego wykorzystywania portalu EPSO do celów ogłoszeń o naborze;

7.  przyznaje, że Cedefop podjął działania w odpowiedzi na uwagi i komentarze organu udzielającego absolutorium związane z wdrażaniem budżetu na rok budżetowy 2016 w celu dalszej poprawy operacji Cedefop;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Cedefop jest w trakcie przystępowania do systemów elektronicznych procedur przetargowych i elektronicznego składania ofert; zauważa, że Cedefop analizuje, w jaki sposób może wprowadzić fakturowanie elektroniczne;

9.  ubolewa, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż zarządzanie dwiema procedurami naboru na stanowiska kierownicze było nieodpowiednie, w związku z czym procedury te uznaje się na nieprawidłowe; uznaje jednak, że Cedefop dokonał dogłębnej oceny obu nieprawidłowych procedur naboru i rozważa wprowadzenie działań naprawczych w odniesieniu zarówno do obu nieprawidłowych procedur, jak i do procedur naboru w ogóle, tak aby zaradzić uchybieniom stwierdzonym przez Trybunał;

10.  ponownie podkreśla potrzebę pilnego wdrożenia niezależnego mechanizmu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, wraz z wystarczającymi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom w wykorzystywaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady zgodnie z dyrektywą dotyczącą osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, która jest obecnie przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych;

11.  ponownie apeluje do Cedefop o podawanie do wiadomości publicznej protokołów posiedzeń zarządu;

12.  na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angélique Delahaye, Monika Smolková

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

3

-

ALDE

Mircea Diaconu

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 43.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 43.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 43.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 43.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 1.

(14)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności