Förfarande : 2018/2178(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0119/2019

Ingivna texter :

A8-0119/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0258

BETÄNKANDE     
PDF 188kWORD 56k
28.2.2019
PE 626.786v02-00 A8-0119/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

(2018/2178(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

(2018/2178(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2017, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–    med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(5), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0119/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

(2018/2178(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2017, med centrumets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–    med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(11), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0119/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

(2018/2178(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0119/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2017 uppgick den slutliga budgeten till EUR 17 869 389, vilket utgör en liten minskning med 0,84 % jämfört med 2016. Centrumets budget kommer i huvudsak från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,95 %, vilket är en liten ökning med 0,04 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,66 %, vilket är en minskning med 4,89 % jämfört med föregående år.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet oroar sig över att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 52 767 EUR, vilket utgör 5,06 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en ökning med 2,31 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet använder ett exemplariskt resultatmätningssystem som omfattar centrala resultatindikatorer för att bedöma mervärdet av dess verksamhet inom ramen för projektet och verksamheten och på organisationsnivå, samt andra åtgärder för att förbättra dess budgetförvaltning.

4.  Europaparlamentet uppskattar centrumets fortsatta kvalitetsarbete som består i forskning, analys och teknisk rådgivning för att stödja utvecklingen av en policy för livslångt lärande och yrkesutbildning och betonar därför vikten av att säkerställa tillräckliga personal- och budgetresurser för att centrumet ska kunna genomföra sina uppgifter.

5.  Europaparlamentet välkomnar centrumets fokus på utveckling av kompetenser och färdigheter, särskilt bland lågkvalificerade, för att stödja målet om inkludering på arbetsmarknaden genom yrkesutbildning, lärande på arbetsplatsen och lärlingsplatser och dess bidrag till programmet Erasmus+, den nya kompetensagendan för Europa, Europass och kompetenskartan, som har lyckats nå de främsta målgrupperna, dvs. beslutsfattare och experter.

6.  Europaparlamentet välkomnar centrumets initiativ till ett nytt arbetsområde om digitalisering och arbetets framtid, och välkomnar dessutom lanseringen av centrumets CareersNet, det nya nätverket för forskning och livslång vägledning och karriärutveckling.

7.  Europaparlamentet välkomnar centrumets initiativ för att stärka sitt arbete med livslång vägledning och karriärutveckling genom att inrätta ett nätverk för forskning och samarbete på detta område och genom att utveckla verktyg för att integrera arbetsmarknadsinformation i vägledningen.

8.  Europaparlamentet noterar centrumets nära samarbete med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, som formaliserats i samarbetsavtal. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet och Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet har undertecknat ett servicenivåavtal som gör det möjligt för dem att, bland andra synergier, dela konferensfaciliteter och lagringsutrymme. Parlamentet betonar i detta sammanhang att centrumet är ett av de fyra byråerna för socialpolitik. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över resultatet i detta avseende i den interinstitutionella arbetsgruppen för decentraliserade byråer, eftersom inga konkreta förslag har utarbetats för att slå samman eller samlokalisera byråer som sysslar med närbesläktade politikområden. Parlamentet uppmanar centrumet att samarbeta med de tre övriga byråer som arbetar med socialpolitik för att undersöka möjliga sammanslagningar.

9.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har vidtagit åtgärder mot bakgrund av den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens iakttagelser och kommentarer om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 i syfte att ytterligare förbättra centrumets verksamhet.

10.  Europaparlamentet noterar att centrumet var föremål för externa utvärderingar enligt kravet i de finansiella reglerna, som omfattade perioden 2013 till 2016. Parlamentet konstaterar att den slutliga utvärderingsrapporten bör mottas under 2018. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna utvärdering.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 93,48 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 92 tjänstemän eller tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade 86 tillsatts (antalet tillåtna tjänster 2016 var 94). Parlamentet noterar dessutom att 26 kontraktsanställda och fyra utstationerade nationella experter arbetade för centrumet 2017.

12.  Europaparlamentet noterar att centrumets chef för personaltjänsten lämnade centrumet i april 2017 och att centrumets juridiska rådgivare har lämnat centrumet, vilket har lett till att den återstående personalen har fått ytterligare arbete. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

13.  Europaparlamentet noterar att centrumet tillämpar en politik för värdighet på arbetsplatsen och att det 2017 anordnade ett obligatoriskt möte om värdighet på arbetsplatsen och förebyggande av trakasserier, och dessutom erbjöd workshoppar och rådgivning.

14.  Europaparlamentet beklagar på basis av revisionsrättens rapport att två rekryteringsförfaranden för chefstjänster ansågs vara oriktiga. Parlamentet noterar centrumets svar i detta avseende och förväntar sig att detta problem åtgärdas på lämpligt sätt. Parlamentet uppmanar centrumet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att bemöta denna iakttagelse.

15.  Europaparlamentet beklagar att rekryteringsprocesserna inte alltid är helt transparenta. Parlamentet välkomnar därför revisionsrättens förslag att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster även på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso) i syfte att öka publiciteten. Parlamentet noterar centrumets svar att man redan offentliggör vissa lediga tjänster på Epso och att kostnaderna skulle öka avsevärt om alla meddelanden om lediga tjänster översätts till unionsspråken.

Upphandling

16.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att centrumet i slutet av 2017 fortfarande inte använde något av de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar på basis av centrumets rapport att det planerar att genomföra de nödvändiga elektroniska åtgärderna i slutet av 2018. Parlamentet uppmanar centrumet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen i detta ärende.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

17.  Europaparlamentet noterar centrumets befintliga åtgärder och pågående strävanden för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet är dock oroat över att centrumet inte offentliggör sina chefers meritförteckningar på sin webbplats, och att centrumets chefer, anställda experter och assistenter endast uppger att det föreligger potentiella intressekonflikter när dessa uppstår i enlighet med centrumets politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter sedan 2014. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte.

18.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att centrumet ska offentliggöra protokollen från sina styrelsesammanträden.

19.  Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att brådskande införa oberoende mekanismer med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa rapporterande personer att använda de korrekta kanalerna för att lämna ut sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd i enlighet med det förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (2018/0106 (COD)) som för närvarande är föremål för interinstitutionella förhandlingar.

Internrevision

20.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision (IAS) genomförde en revision av centrumets webbaserade tjänster med fokus på webbplatserna avseende Europass, kompetenskartan, resultattavlan för rörlighet och den europeiska referensramen för kvalifikationer, på grundval av IAS strategiska revisionsplan för 2017–2019. Parlamentet välkomnar att utformningen av och funktionen hos centrumets system för internkontroll uppgavs vara ändamålsenliga och effektiva i förhållande till dessa verktyg.

o

o o

21.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

25.1.2019

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

(2018/2178(DEC))

Föredragande av yttrande: Marian Harkin

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Cedefops årliga räkenskaper för budgetåret 2017 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2017 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet välkomnar den höga genomförandegraden för budgeten 2017 (99,95 %).

3.  Europaparlamentet uppskattar Cedefops fortsatta kvalitetsarbete som består i forskning, analys och teknisk rådgivning för att stödja utvecklingen av politikområdet för livslångt lärande och yrkesutbildning och betonar därför vikten av att säkerställa tillräckliga personal- och budgetresurser för att byrån ska genomföra sina uppgifter.

4.  Europaparlamentet välkomnar Cedefops fokus på utveckling av kompetenser och färdigheter, särskilt bland lågkvalificerade, för att stödja målet om inkludering på arbetsmarknaden genom yrkesutbildning, lärande på arbetsplatsen och lärlingsplatser och dess bidrag till programmet Erasmus+, den nya kompetensagendan för Europa, Europass och kompetenskartan, som har lyckats nå de främsta målgrupperna, dvs. beslutsfattare och experter.

5.  Europaparlamentet berömmer Cedefops fortsatta samarbete med andra EU-byråer som möjliggör omfattande kunskapsdelning och effektivitetsvinster, särskilt med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.

6.  Europaparlamentet välkomnar Cedefops initiativ till ett nytt arbetsområde om digitalisering och arbetets framtid, och välkomnar dessutom lanseringen av Cedefops CareersNet, det nya nätverket för forskning och livslång vägledning och karriärutveckling. Parlamentet uppmanar Cedefop att öka användningen av EPSO-portalen för annonsering om lediga tjänster.

7.  Europaparlamentet konstaterar att Cedefop har vidtagit åtgärder mot bakgrund av iakttagelserna och synpunkterna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 i syfte att ytterligare förbättra sin verksamhet.

8.  Europaparlamentet välkomnar att Cedefop håller på att ansluta sig till funktionerna e-upphandling och e-inlämning. Parlamentet konstaterar att Cedefop överväger hur man ska kunna införa e-fakturering.

9.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten ansåg att hanteringen av två rekryteringsförfaranden för chefstjänster uppvisade brister och att förfarandena ansågs oriktiga. Parlamentet konstaterar dock att Cedefop håller på att genomföra en djupgående bedömning av både de oriktiga rekryteringsförfarandena och överväger korrigerande åtgärder både när det gäller de två förfaranden som står på spel och rekryteringsförfaranden i allmänhet för att åtgärda de brister som revisionsrätten har identifierat.

10.  Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att brådskande införa oberoende mekanismer med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa rapporterande personer att använda de korrekta kanalerna för att lämna ut sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd i enlighet med det direktiv om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten som för närvarande är föremål för interinstitutionella förhandlingar.

11.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att Cedefop ska offentliggöra protokollen från sina styrelsesammanträden.

12.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

3

-

ALDE

Mircea Diaconu

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 43.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 43.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 43.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 43.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84, 17.3.2017, s. 1.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy