Procedure : 2018/2189(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0120/2019

Indgivne tekster :

A8-0120/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0260

BETÆNKNING     
PDF 197kWORD 65k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2017

(2018/2189(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2189(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(5), særlig artikel 60,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91(6), særlig artikel 121,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0120/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2189(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(12), særlig artikel 60,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91(13), særlig artikel 121,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0120/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2189(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0120/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(15) var på 191 611 843 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,92 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at 34 870 000 EUR af agenturets budget stammer fra Unionens budget, og 101 397 000 EUR er indtægter fra gebyrer og afgifter;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99 %, hvilket svarer til samme niveau som i 2016; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 93,75 %, hvilket er en stigning på 2,55 % sammenlignet med 2016;

2.  noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at det af dens bemærkninger fra tidligere år som en løbende anmærkning fremgår, at selv om de industrifinansierede aktiviteter i 2016 resulterede i et underskud på 7 600 000 EUR, varierer budgetresultaterne fra år til år, og agenturet har akkumuleret et overskud på 52 000 000 EUR vedrørende denne kategori af aktiviteter; minder om, at det i agenturets oprettelsesforordning fastsættes, at de opkrævede gebyrer fra industrien bør være tilstrækkelige til at dække agenturets omkostninger i forbindelse med de relevante certificeringsaktiviteter, og der forventes således ikke noget akkumuleret overskud; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de korrigerende foranstaltninger og hvordan det agter at undgå sådanne overskud i fremtiden;

3.  erfarer fra agenturet, at det agter at ændre både sine finansielle regler og gebyrer og afgifter(16) for i højere grad at formalisere håndteringen af et akkumuleret overskud; erfarer fra agenturet, at det påbegyndte revisionen i 2018, og at ikrafttrædelsen af Kommissionens reviderede forordning om gebyrer og afgifter er planlagt til den 1. januar 2020; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne revision, herunder om de bestemmelser, der præciserer håndteringen af et potentielt overskud;

Bortfald af fremførsler

4.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 239 829 EUR, hvilket svarer til 2,6 % af det samlede overførte beløb og udgør en nedgang på 1,07 % i forhold til 2016;

Performance

5.  anerkender, at agenturet anvender forskellige centrale resultatindikatorer til at måle den merværdi, dets aktiviteter tilfører, og til at forbedre sin budgetforvaltning, og at det vurderer relevansen af sine regler og standardprocedurer med regelmæssige mellemrum;

6.  bemærker, at agenturet i 2017 blev revideret af Organisationen for International Civil Luftfart; bemærker med tilfredshed, at selv om de officielle resultater endnu ikke er blevet offentliggjort, tyder de første input på, at agenturet hører til blandt de bedste luftfartsmyndigheder i verden;

7.  erfarer, at agenturet har lanceret den europæiske strategiske koordineringsplatform, har oprettet det europæiske center for cybersikkerhed inden for luftfart og har iværksat den første fase af Data4Safety, som har til formål at støtte europæiske teknologier og markedslederskab inden for civil luftfart for at styrke europæisk knowhow inden for big data-teknologier; bemærker endvidere, at det har indgået aftaler med Frankrig, Tyskland og Italien om samarbejde mellem civil og militær luftfartssikkerhed;

8.  bemærker, at forordning (EU) 2018/1139 den 11. september 2018 trådte i kraft, herunder et nyt afsnit om droner og et nyt mandat for agenturet, som omdefinerer dets beføjelser; bemærker også, at denne forordning giver agenturet beføjelse til at foreslå Kommissionen den tekniske ekspertise til at regulere droner i alle størrelser, herunder de små;

9.  bemærker, at agenturet i 2017 oplevede en betydelig stigning i forvaltningen af øremærkede projekter, som i alt beløber sig til 11 300 000 mio. EUR (7 300 000 mio. EUR i 2016); glæder sig over, at disse projekter har til formål at forbedre de nationale og regionale luftfartsmyndigheders regulerings- og tilsynskapacitet på verdensplan samt at bidrage til forskningsprojekter for at forbedre den globale luftfartssikkerhed og fremme EU-standarder;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til de nye og øgede beføjelser vedrørende bl.a. risici for den civile luftfart i konfliktområder, miljørelaterede emner og certificering og registrering af ubemandede luftfartøjer;

11.  glæder sig over agenturets aktive rolle i indkaldelsen af forslag under programmet Horisont 2020; opfordrer indtrængende agenturet til fortsat at være aktivt inden for området forskning og udvikling;

12.  bemærker, at agenturet gennemførte sin årlige risikovurdering i overensstemmelse med den metode, der er udviklet for EU's organisationer; bemærker, at der i forbindelse med identificeringen af potentielle risici ikke opstod nogen større risici i 2017;

13.  bemærker med tilfredshed, at agenturet deler ressourcer til overlappende opgaver med andre agenturer, herunder navnlig Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, inden for områderne undersøgelser, e-læring og cloudtjenester;

Personalepolitik

14.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 100 % pr. 31. december 2017, med 673 midlertidigt ansatte ud af de 678 midlertidigt ansatte, som var godkendt (herunder fem subventionerede stillinger) i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 676 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at de fem subventionerede stillinger ikke blev besat i 2017 som følge af den manglende vedtagelse af den reviderede grundforordning; bemærker, at der derudover arbejdede 80 kontraktansatte og 18 udstationerede nationale eksperter for agenturet i 2017;

15.  beklager den skæve kønsfordeling i agenturets øverste ledelse, hvor fem ud af fem er mænd, og blandt bestyrelsesmedlemmerne, hvor 25 ud af 29 er mænd, og fire er kvinder; anmoder i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne om at tage hensyn til betydningen af at sikre en kønsbalance, når de indgiver deres indstillinger til medlemmer af bestyrelsen; anmoder også agenturet om at træffe foranstaltninger til at sikre en bedre balance mellem kønnene i den øverste ledelse;

16.  bemærker, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at det har arrangeret informationsmøder og givet mulighed for fortrolig rådgivning;

17.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår, at agenturets arbejdssprog er engelsk, og bemærker, at agenturet bruger den jobopslagstavle for agenturerne, som EU-agenturernes netværk har udviklet, til at offentliggøre sine stillingsopslag;

Udbud

18.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet valgte at anvende kaskaderammekontrakter med tre kontrahenter til indkøb af IT-ydelser til en værdi af 22 000 000 EUR; noterer sig, at Revisionsretten mener, at der i sådanne tilfælde skal anvendes konkurrenceudbud mellem de udvalgte kontrahenter i forbindelse med de specifikke indkøb; glæder sig over agenturets svar om, at det vil sætte øget fokus på genoptagelse af konkurrencer for at sikre øget konkurrence; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at efterkomme disse anbefalinger;

19.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ved udgangen af 2017 anvendte nogle af de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud), men ikke e-fakturering; opfordrer agenturet til at indføre de nødvendige værktøjer til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres på dette område;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

20.  erfarer fra agenturet, at det er i 2017 gennemgik sin indførte politik om upartiskhed og uafhængighed og forebyggelse og afbødning af interessekonflikter ("Policy on impartiality and independence: prevention and mitigation of Conflict of Interest") med henblik på at færdiggøre, gennemgå og ajourføre interesseerklæringer for alle medarbejdere; bemærker, at ifølge agenturet forventes det, at der offentliggøres en IAS-revisionsrapport om forebyggelse og afhjælpning af interessekonflikter i april 2019; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den omfattende revision af dets nuværende system til forebyggelse og afbødning af interessekonflikter i 2018/2019 og om gennemførelsen af Kommissionens henstillinger; glæder sig over agenturets nye retningslinjer om whistleblowing;

21.  bemærker, at 70 % af agenturets indtægter kommer fra gebyrer; noterer sig agenturets synspunkt om, at den omstændighed, at ansøgere betaler gebyrer, ikke nødvendigvis indebærer en interessekonflikt; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at sikre, at der ikke finder nogen interessekonflikter sted for så vidt angår gebyrfinansiering;

22.  glæder sig over de yderligere skridt, der er taget for at styrke gennemsigtigheden i agenturets aktiviteter ved at aflægge rapport om de møder, som agenturets medarbejdere har med eksterne interessenter, og offentliggøre dem på myndighedens websted;

23.  opfordrer agenturet til at sikre regnskabsførerens uafhængighed; bemærker, at agenturets bestyrelse efter Revisionsrettens beretning har imødekommet Revisionsrettens anmodning ved at gøre regnskabsføreren ansvarlig direkte over for agenturets direktør og funktionelt ansvarlig over for bestyrelsen med virkning fra januar 2019; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes i denne forbindelse;

Interne kontroller

24.  bemærker, at de interne revisionstjenester i 2017 gennemførte en risikovurdering for at støtte deres udvikling af den næste revisionscyklus (2018-2020);

25.  bemærker, at den interne revisionsfunktion gennemførte fire revisionserklæringsopgaver i 2017 for at vurdere, om de relevante bestemmelser var blevet overholdt, om processens mål var blevet opfyldt, og om de største risici var blevet behørigt afbødet; bemærker med tilfredshed, at der blev givet denne grad af sikkerhed i hver af de enkelte revisioner, og at der blev fremsat anbefalinger med henblik på yderligere at forbedre enten kontrolmiljøet eller processernes overordnede effektivitet; anerkender endvidere, at de resterende risici i forbindelse med opfølgningen på de revisioner, der blev gennemført i 2016, var væsentligt reduceret til et acceptabelt niveau, og at alle uafsluttede aktioner gennemføres med den endelige foranstaltning, som efter planen skulle afsluttes i midten af 2018;

26.  bemærker, at det i den årlige vurdering af agenturets ledelsesstandarder, der er baseret på den seneste version af ISO-standarder og den nye interne kontrolstruktur, er blevet konkluderet, at agenturets forvaltningssystem er i overensstemmelse med forvaltningsstandarderne takket være et robust overvågningssystem, som er blevet fastlagt på både forvaltnings- og procesniveau;

o

o o

27.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(17) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

23.1.2019

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2017

(2018/2189(DEC))

Ordfører for udtalelse: Innocenzo Leontini

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, at regnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2017 i alle væsentlige henseender er lovligt og formelt rigtigt;

2.  bemærker, at agenturets årlige budget for 2017 var på 191,6 mio. EUR, hvoraf 37,8 mio. EUR kom fra EU-tilskud, 103,5 mio. EUR fra gebyrer og afgifter og 2,1 mio. EUR fra bidrag fra tredjelande; glæder sig over, at agenturet med en gennemførelsesgrad på 99 % lå meget tæt på den fulde gennemførelse af agenturets budget og langt over Kommissionens mål på 95 %; glæder sig over agenturets afbalancerede situation med hensyn til gebyrer og afgifter samt over stigningen i disse beløb i forhold til 2016; bemærker, at agenturet afsluttede 2017 med et overskud på 2,7 mio. EUR, hvilket bragte det akkumulerede overskud op på 54,9 mio. EUR; bemærker også, at målet om 5 % for bortfald af fremførsler blev overholdt i 2017 (3,7 %);

3.  tilskynder agenturet til at sikre regnskabsførerens uafhængighed ved at lade vedkommende rapportere direkte til agenturets direktør (administrativt) og bestyrelse (funktionelt), således som Revisionsretten har understreget;

4.  beklager, at der er konstateret svagheder i forbindelse med udbud, hovedsagelig i forbindelse med tjenesteydelser, som skaber risiko for, at der ikke opnås valuta for pengene; henstiller, at risikoen imødegås ved oftere at vælge genåbning af udbud i stedet for rammekontrakter efter kaskadeprincippet; bemærker, at der – selv om det kræves i henhold til agenturets finansforordning, at udbud skal godkendes af bestyrelsen enten i agenturets årlige arbejdsprogram eller ved en ad hoc-finansieringsafgørelse – er indgået og undertegnet én IT-rammekontrakt på 15 mio. EUR, selv om finansieringsafgørelsen kun dækkede et beløb på 5 mio. EUR; opfordrer agenturet til nøje at overholde sin procedure og indføre en yderligere kontrolmekanisme for at sikre overholdelse af udbudsprocedurerne; bemærker, agenturet ved udgangen af 2017 havde indført elektronisk offentliggørelse af dokumenter vedrørende udbudsbekendtgørelser (e-tendering) og elektronisk afgivelse af bud (e-submission) i forbindelse med visse procedurer, men ikke e-fakturering; bemærker også, at forretningsspecifikationerne for e-fakturering blev færdiggjort i 2017; opfordrer agenturet til at indføre IT-løsninger for e-fakturering;

5.   bemærker, at den årlige vurdering af EASA's ledelsesstandarder, der er baseret på den seneste version af ISO-standarder og den nye interne kontrolstruktur, har konkluderet, at agenturets forvaltningssystem er i overensstemmelse med forvaltningsstandarderne takket være et robust overvågningssystem, der er blevet fastlagt på både forvaltnings- og procesniveau;

6.  glæder sig over, at agenturet på grundlag af en henstilling fra Parlamentet i 2017 udvidede anvendelsesområdet for interesseerklæringerne til alle agenturets ansatte (ikke kun ledere og følsomme funktioner), herunder langtidskonsulenter, vikarer og praktikanter; glæder sig over, at processen for vurdering af interesseerklæringer er blevet forenklet og nu kan foretages elektronisk; glæder sig over indførelsen af en specifik adfærdskodeks for eksterne eksperter, der støtter EASA's arbejde, som fastlægger principperne for eksterne eksperters gennemsigtighed, upartiskhed, uafhængighed og fortrolighedsforpligtelser; gentager, at det er nødvendigt at sikre agenturets personales og eksterne eksperters uafhængighed og sikre, at der ikke er nogen interessekonflikter; bemærker, at stillingsopslagene bør offentliggøres ikke alene på EASA's websted og på de sociale medier, men også på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted for at sikre gennemsigtighed, omtale og mulighed for, at potentielle kandidater kan finde ledige stillinger;

7.  noterer sig resultaterne af den fjerde benchmarking af agenturets stillinger, som viste en overførsel af stillinger fra de administrative kategorier til de operationelle kategorier (+ 0,5 %);

8  bemærker, at den reviderede grundforordning for agenturet(18) ikke trådte i kraft i 2017 som oprindelig planlagt, hvilket resulterede i, at de supplerende planlagte menneskelige og finansielle ressourcer på 1,1 mio. EUR, der oprindeligt var medtaget i EU's tilskud til dækning af nye opgaver i henhold til Kommissionens forslag, blev fjernet fra tilskuddet i ændringsbudget nr. 2; bemærker, at 5 stillinger i den oprindelige stillingsfortegnelse for 2017 var knyttet til forordningens ikrafttræden, og at rekrutteringen til dem blev udsat; minder om, at den nye EASA-grundforordning, der tildeler agenturet nye ansvarsområder, trådte i kraft i september 2018, og gentager betydningen af at tildele yderligere midler til agenturet for at sikre en vellykket indførelse af disse nye ansvarsområder og tilstrækkeligt personale med kvalificerede medarbejdere til at udføre nye opgaver;

9.  bemærker, at forordning (EU) 2018/1139 den 11. september 2018 trådte i kraft, herunder et nyt afsnit om droner og et nyt mandat for EASA, som omdefinerer agenturets beføjelser; bemærker også, at denne forordning giver agenturet beføjelse til at foreslå Kommissionen den tekniske ekspertise til at regulere droner i alle størrelser, herunder de små;

10.  bemærker, at agenturet i 2017 oplevede en betydelig stigning i forvaltningen af øremærkede projekter, som i alt beløber sig til 11,3 mio. EUR (7,3 mio. EUR i 2016); glæder sig over, at disse projekter har til formål at forbedre de nationale og regionale luftfartsmyndigheders regulerings- og tilsynskapacitet på verdensplan samt at bidrage til forskningsprojekter for at forbedre den globale luftfartssikkerhed og fremme EU-standarder;

11.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til de nye og øgede beføjelser vedrørende bl.a. risici for den civile luftfart i konfliktområder, miljørelaterede emner og certificering og registrering af ubemandede luftfartøjer;

12.  glæder sig over agenturets aktive rolle i indkaldelsen af forslag under programmet Horisont 2020; opfordrer indtrængende agenturet til fortsat at være aktivt inden for forskning og udvikling;

13.  bemærker, at agenturet gennemførte sin årlige risikovurdering i overensstemmelse med den metode, der er udviklet for EU's organisationer; bemærker, at der i forbindelse med identificeringen af potentielle risici ikke opstod nogen større risici i 2017;

14.    foreslår, at Parlamentet meddeler agenturets administrerende direktør decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 434 af 30.11.2018, s. 46.

(2)

EUT L 434 af 30.11.2018, s. 46.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(6)

EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT L 434 af 30.11.2018, s. 46.

(9)

EUT L 434 af 30.11.2018, s. 46.

(10)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(11)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(12)

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(13)

EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

EUT C 108/45 af 22.3.2018, s. 229.

(16)

Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007.

(17)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik