MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

  28.2.2019 - (2018/2189(DEC))

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Petri Sarvamaa

  Menettely : 2018/2189(DEC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0120/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0120/2019
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

  (2018/2189(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen[1],

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

  –  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0079/2019),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

  –  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[3] ja erityisesti sen 208 artiklan,

  –  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[4] ja erityisesti sen 70 artiklan,

  –  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008[5] ja erityisesti sen 60 artiklan,

  –  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139[6] ja erityisesti sen 121 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[7] ja erityisesti sen 108 artiklan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0120/2019),

  1.  myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

  2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

  (2018/2189(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen[8],

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman[9] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

  –  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0079/2019),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

  –  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[10] ja erityisesti sen 208 artiklan,

  –  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[11] ja erityisesti sen 70 artiklan,

  –  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008[12] ja erityisesti sen 60 artiklan,

  –  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139[13] ja erityisesti sen 121 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[14] ja erityisesti sen 108 artiklan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0120/2019),

  1.  hyväksyy Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

  (2018/2189(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0120/2019),

  A.  toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon[15] mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 191 611 843 euroa, mikä merkitsee 0,92 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että 34 870 000 euroa viraston talousarviosta oli peräisin unionin talousarviosta ja 101 397 000 euroa oli tuloja maksuista ja palkkioista;

  B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

  Talousarvio- ja varainhallinto

  1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99 prosenttia, ja toteaa, että se oli sama vuonna 2016; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 93,75 prosenttia, mikä merkitsee 2,55 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

  2.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisältyvien edellisinä vuosina toistuvasti esitettyjen huomautusten perusteella huolestuneena merkille, että vaikka ilmailualan vuonna 2016 rahoittamat toimet johtivat 7 600 000 euron alijäämään, talousarviotulokset vaihtelevat vuodesta riippuen ja virastolle on kertynyt ilmailualan rahoittamista toimista 52 000 000 euroa ylijäämää; palauttaa mieliin, että viraston perustamisasetuksen mukaan ilmailualan toimijoilta kerättyjen maksujen pitäisi riittää kattamaan asianomaisiin sertifiointitoimiin liittyvät viraston kulut ja että perustamisasetuksessa ei siten säädetä kertyvästä ylijäämästä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutettavista korjaavista toimista ja kertomaan, miten se suunnittelee välttävänsä tällaisen ylijäämän tulevaisuudessa;

  3.  toteaa, että virasto aikoo muuttaa sekä varainhoitoa koskevia sääntöjään että maksuja ja palkkioita koskevia säännöksiään[16], jotta kertynyttä ylijäämää voitaisiin käsitellä virallisemmin; panee merkille, että virasto toteaa aloittaneensa tarkistuksen vuonna 2018 ja että komission maksuja ja palkkioita koskevan tarkistetun asetuksen suunnitellaan tulevan voimaan 1. tammikuuta 2020; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisen tarkistuksen täytäntöönpanosta ja myös säännöksistä, joilla selvennetään mahdollisen ylijäämän käsittelyä;

  Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

  4.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 239 829 euroa eli 2,6 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 1,07 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

  Toiminnan tuloksellisuus

  5.  toteaa, että virasto käyttää useita keskeisiä tulosindikaattoreita mitatakseen toiminnastaan saatavaa lisäarvoa ja tehostaakseen talousarviohallintoaan ja arvioi sääntöjensä ja vakiomenettelyjensä tarkoituksenmukaisuutta säännöllisin määräajoin;

  6.  toteaa, että Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö tarkasti viraston vuonna 2017; panee tyytyväisenä merkille, että vaikka virallisia tuloksia ei ole vielä julkaistu, alustavien tietojen mukaan virasto on yksi maailman merkittävimmistä ilmailuviranomaisista;

  7.  toteaa, että virasto on käynnistänyt Euroopan strategisen koordinointifoorumin ja eurooppalaisen ilmailualan kyberturvallisuuskeskuksen sekä Data4Safety-aloitteen ensimmäisen vaiheen, jonka tavoitteena on tukea eurooppalaista teknologiaa ja markkinajohtajuutta siviili-ilmailussa, jotta voidaan lisätä eurooppalaista massadatateknologian osaamista; panee lisäksi merkille, että se allekirjoitti Ranskan, Saksan ja Italian kanssa sopimukset, jotka koskevat siviili- ja sotilasilmailun turvallisuutta koskevaa yhteistyötä;

  8.  panee merkille, että 11. syyskuuta 2018 voimaan tulleeseen asetukseen (EU) 2018/1139 sisältyi uusi miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva osa ja viraston uusi toimeksianto, jossa sen toimivaltuudet määritellään uudelleen; panee myös merkille, että asetus antaa virastolle valtuudet ehdottaa komissiolle teknistä asiantuntemusta kaikenkokoisten miehittämättömien ilma-alusten, myös pienten ilma-alusten, sääntelemiseksi;

  9.  panee merkille, että vuonna 2017 virasto joutui lisäämään merkittävästi varoja korvamerkittyjen hankkeiden hallinnointiin, johon kohdennettiin yhteensä 11 300 000 euroa (7 300 000 euroa vuonna 2016); panee tyytyväisenä merkille, että näiden hankkeiden tavoitteena oli parantaa kansallisten ja alueellisten ilmailuviranomaisten sääntely- ja valvontavalmiuksia kaikkialla maailmassa sekä edistää tutkimushankkeita, joilla lentoturvallisuutta parannetaan maailmanlaajuisesti ja joilla edistetään EU:n normeja;

  10.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan resursseista, joita tarvitaan uusiin ja tehostettuihin toimivaltuuksiin, jotka liittyvät muun muassa konfliktialueista siviili‑ilmailulle koituviin riskeihin, ympäristöasioihin sekä miehittämättömien ilma‑alusten sertifiointiin ja rekisteröintiin;

  11.  pitää myönteisenä viraston aktiivista roolia Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa ehdotuspyynnöissä; kehottaa virastoa olemaan edelleen aktiivinen tutkimuksen ja kehityksen alalla;

  12.  toteaa, että virasto suoritti vuotuisen riskinarviointinsa unionin organisaatioille kehitetyn menetelmän mukaisesti; panee merkille, että mahdollisten riskien määrittämisen lisäksi vuonna 2017 ei havaittu huomattavia riskejä;

  13.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto jakaa päällekkäisiin tehtäviin liittyviä resursseja muiden virastojen, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusviraston, Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, kanssa tutkimusten, verkko-opiskelun ja pilvipalvelujen alalla;

  Henkilöstöpolitiikka

  14.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 100 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 678 (joista viisi tuettuja virkoja) väliaikaisesta toimesta 673 oli täytettynä (verrattuna 676 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että koska tarkistettua perusasetusta ei ole hyväksytty, edellä mainitut viisi tuettua virkaa jäivät vuonna 2017 täyttämättä; panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 80 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 18 kansallista asiantuntijaa;

  15.  pitää valitettavana jäsenten sukupuolten epätasapainoa viraston ylemmässä johdossa, jossa kaikki viisi ovat miehiä, ja hallintoneuvostossa, jonka 29 jäsenestä 25 on miehiä ja 4 naisia; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimitettäviä hallintoneuvoston jäseniä; kehottaa virastoa myös parantamaan sukupuolten tasapuolista edustusta viraston ylemmässä johdossa;

  16.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa, että se järjesti tiedotustilaisuuksia ja tarjosi mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

  17.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta saataisiin lisää julkisuutta; ymmärtää, että viraston työkieli on englanti, ja panee merkille, että virasto julkaisee työpaikkailmoituksensa erillisvirastojen verkoston luomalla virastojen välisellä työpaikkasivustolla;

  Hankinnat

  18.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto päätti soveltaa kaskadiperusteisia puitesopimuksia kolmeen toimeksisaajaan 22 000 000 euron arvoisista tietotekniikan alan palveluhankinnoista; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yksittäisissä hankinnoissa on tällaisissa tilanteissa käytettävä kilpailumenettelyä valittujen toimeksisaajien välillä; pitää myönteisenä viraston vastausta, jonka mukaan se harkitsee jatkossa entistä tarkemmin uudelleenkilpailuttamisen mahdollisuutta, jotta varmistettaisiin tehokkaampi kilpailutus; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suositusten huomioon ottamiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

  19.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto oli vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön joitakin komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki hankintamenettelyjen hallinnassa tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

  Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

  20.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että se tarkasteli vuonna 2017 uudelleen eturistiriitojen ehkäisemistä ja vähentämistä koskevan puolueettomuuden ja riippumattomuuden politiikkaansa liittyvää prosessia, jotta sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten täyttäminen, arviointi ja päivittäminen koskisi jatkossa kaikkia henkilöstön jäseniä; toteaa, että viraston mukaan sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus eturistiriitojen ehkäisemisestä ja vähentämisestä aiotaan julkaista huhtikuussa 2019; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle nykyisen eturistiriitoja ehkäisevän ja vähentävän järjestelmänsä meneillään olevasta tarkastelusta vuonna 2018/2019 sekä komission suositusten täytäntöönpanosta; on tyytyväinen väärinkäytösten paljastamista koskeviin viraston uusiin ohjeisiin;

  21.  panee merkille, että 70 prosenttia viraston tuloista muodostuu maksuista; panee merkille viraston näkemyksen, jonka mukaan se, että hakijat suorittavat maksuja, ei välttämättä merkitse eturistiriitaa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että maksuperusteiseen rahoitukseen ei liity eturistiriitoja;

  22.  pitää myönteisenä lisätoimia, joiden tarkoituksena on lisätä viraston toiminnan avoimuutta raportoimalla viraston henkilöstön ulkoisten sidosryhmien kanssa pitämistä kokouksista, ja on tyytyväinen, että kokousselontekoihin voi tutustua viraston verkkosivustolla;

  23.  kehottaa virastoa varmistamaan tilinpitäjän riippumattomuuden; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viraston hallintoneuvosto täytti tilintarkastustuomioistuimen pyynnön ja velvoitti tilinpitäjän raportoimaan hallinnollisesti suoraan viraston pääjohtajalle ja toiminnallisesti hallintoneuvostolle tammikuusta 2019 alkaen; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

  Sisäinen valvonta

  24.  toteaa, että vuonna 2017 sisäisen tarkastuksen toimiala toteutti riskinarvioinnin seuraavan (2018–2020) tarkastussyklin kehittämisen tueksi;

  25.  toteaa, että sisäisen tarkastuksen yksikkö toteutti vuonna 2017 neljä tarkastustoimeksiantoa arvioidakseen, oliko asiaa koskevia säännöksiä noudatettu, prosessin tavoitteet saavutettu ja keskeisiä riskejä lievennetty asianmukaisesti; panee tyytyväisenä merkille, että tämä varmuustaso esitettiin kaikissa arvioinneissa ja että suosituksissa esitettiin joko valvontaympäristön tai prosessien kokonaistehokkuuden parantamista; toteaa lisäksi, että vuonna 2016 toteutettujen tarkastusten seurannassa havaittiin, että jäännösriskit olivat hyväksyttävällä tasolla eli ne olivat vähentyneet huomattavasti ja että keskeneräisten toimien osalta lopulliset toimet oli tarkoitus saada päätökseen vuoden 2018 puoliväliin mennessä;

  26.  panee merkille, että viraston hallintastandardien vuotuisessa arvioinnissa, joka perustuu viimeisimpiin ISO-standardeihin ja uuteen sisäisen valvonnan kehykseen, todettiin, että viraston hallintojärjestelmä on hallintastandardien mukainen sekä johdon että prosessin tasolla vahvistetun vankan seurantajärjestelmän ansiosta;

  o

  o o

  27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan[17].

  23.1.2019

  LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

  talousarvion valvontavaliokunnalle

  vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

  (2018/2189(DEC))

  Valmistelija: Innocenzo Leontini

  EHDOTUKSET

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilit olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

  2.  panee merkille, että viraston vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 191,6 miljoonaa euroa, josta 37,8 miljoonaa euroa saatiin unionin avustuksista, 103,5 miljoonaa euroa maksuista ja palkkioista ja 2,1 miljoonaa euroa kolmansien maiden maksuosuuksista; on tyytyväinen siihen, että viraston talousarvion toteutusaste oli 99 prosenttia eli toteutus oli lähes täysimääräinen ja reippaasti komission asettaman 95 prosentin tavoitteen yläpuolella; panee tyytyväisenä merkille, että maksujen ja palkkioiden suhteen viraston tilanne on tasapainoinen ja että nämä määrät ovat nousseet vuodesta 2016; panee merkille, että viraston toiminta oli vuoden 2017 lopussa 2,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen, joten ylijäämää on kertynyt kaikkiaan 54,9 miljoonaa euroa; panee myös merkille, että edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen peruutukset pysyivät vuonna 2017 viiden prosentin tavoitteessa (3,7 prosenttia);

  3.  kannustaa virastoa varmistamaan tilinpitäjän riippumattomuuden antamalla hänelle vastuu raportoida suoraan viraston johtajalle (hallinnollinen raportointivastuu) ja hallintoneuvostolle (toiminnallinen hallintovastuu), kuten tilintarkastustuomioistuin on korostanut;

  4.  panee merkille lähinnä palveluihin liittyvissä julkisissa hankintamenettelyissä havaitut puutteet, joiden vuoksi parhaan vastineen saaminen rahalle vaarantui; suosittelee, että riskiin puututaan useammin käynnistämällä kilpailu uudelleen sen sijaan, että tehdään porrastettuja puitesopimuksia; panee merkille, että vaikka viraston varainhoitoasetuksessa edellytetään, että hallintoneuvoston on hyväksyttävä hankinnat joko viraston vuotuisessa työohjelmassa tai tapauskohtaisella rahoituspäätöksellä, virasto on tehnyt ja allekirjoittanut yhden tietoteknisiä hankintoja koskevan puitesopimuksen, jonka enimmäismäärä oli 15 miljoonaa euroa, vaikka rahoituspäätös kattoi ainoastaan 5 miljoonan euron määrän; kehottaa virastoa kunnioittamaan tiukasti menettelyään ja ottamaan käyttöön lisävalvontamekanismin varmistaakseen julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisen; toteaa, että vuoden 2017 loppuun mennessä virasto oli ottanut käyttöön sähköisen tarjouskilpailun ja tarjousten sähköisen toimittamisen tiettyjä menettelyjä varten mutta ei sähköistä laskutusta; toteaa myös, että sähköistä laskutusta koskevat liiketoimintaeritelmät saatiin valmiiksi vuonna 2017; kannustaa virastoa ottamaan käyttöön tietoteknisiä ratkaisuja, joilla tuetaan sähköisen laskutuksen käyttöönottoa;

  5.   panee merkille, että lentoturvallisuusviraston hallintastandardien vuotuisessa arvioinnissa, joka perustuu viimeisimpiin ISO-standardeihin ja uuteen sisäisen valvonnan kehykseen, todettiin, että viraston hallintojärjestelmä on hallintastandardien mukainen sekä johdon että prosessin tasolla vahvistetun vankan seurantajärjestelmän ansiosta;

  6.  on tyytyväinen siihen, että virasto ulotti parlamentin suosituksesta sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen soveltamisalan vuonna 2017 viraston kaikkiin henkilöstöluokkiin – ei vain johtajiin ja arkaluonteisia tehtäviä hoitaviin työntekijöihin vaan myös pitkäaikaisiin konsultteihin, vuokrahenkilöstöön ja harjoittelijoihin; pitää myönteisenä, että sidonnaisuusilmoitusten arviointimenettelyä on yksinkertaistettu ja se on nyt mahdollista sähköisessä muodossa; pitää myönteisenä, että lentoturvallisuusvirastoa tukevia ulkopuolisia asiantuntijoita varten otettiin käyttöön erityisiä käytännesääntöjä, joissa vahvistetaan ulkopuolisia asiantuntijoita koskevat periaatteet avoimuudesta, puolueettomuudesta, riippumattomuudesta ja sitoutumisesta luottamuksellisuuteen; toteaa jälleen kerran, että viraston henkilöstön ja ulkopuolisten asiantuntijoiden riippumattomuus on syytä varmistaa, samoin kuin se, että eturistiriitoja ei ole; toteaa, että avoimuuden ja julkisuuden ja mahdollisten ehdokkaiden ja avointen työpaikkojen kohtaannon varmistamiseksi työpaikkailmoitukset olisi julkaistava EASAn verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa mutta myös Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla;

  7.  panee merkille viraston toimia koskevan neljännen vertailun tulokset, jotka osoittavat, että toimia on siirretty hallinnosta operatiivisiin yksiköihin (+0,5 prosenttia);

  8.  toteaa, että viraston tarkistettu perusasetus[18] ei tullut voimaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti vuonna 2017, ja tämän vuoksi unionin alkuperäiseen avustukseen sisältynyt henkilö- ja rahoitusresurssien suunniteltu lisäys (1,1 miljoonaa euroa) uusien tehtävien täyttämiseksi komission ehdotuksen mukaisesti poistettiin avustuksesta toisessa lisätalousarviossa; panee merkille, että vuoden 2017 henkilöstötaulukossa alun perin olleet viisi tointa liittyivät kyseisen asetuksen voimaantuloon ja että näiden tointen täyttämistä lykättiin; muistuttaa, että syyskuussa 2018 voimaan tulleessa uudessa EASAn perusasetuksessa virastolle annettiin uusia vastuita, ja korostaa jälleen, että on tärkeää osoittaa virastolle lisärahoitusta, jotta nämä uudet vastuut onnistutaan täyttämään ja jotta varmistetaan riittävä ja pätevä henkilöstö uusien tehtävien hoitamiseksi;

  9.  panee merkille, että 11. syyskuuta 2018 voimaan tulleeseen asetukseen (EU) 2018/1139 sisältyi uusi miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva osa ja EASAn uusi toimeksianto, jossa viraston toimivaltuudet määritellään uudelleen; panee myös merkille, että asetus antaa virastolle valtuudet ehdottaa komissiolle teknistä asiantuntemusta kaikenkokoisten miehittämättömien ilma-alusten, myös pienten ilma-alusten, sääntelemiseksi;

  10.  panee merkille, että vuonna 2017 virasto joutui lisäämään merkittävästi varoja korvamerkittyjen hankkeiden hallinnointiin, johon kohdennettiin yhteensä 11,3 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa vuonna 2016); panee tyytyväisenä merkille, että näiden hankkeiden tavoitteena oli parantaa kansallisten ja alueellisten ilmailuviranomaisten sääntely- ja valvontavalmiuksia kaikkialla maailmassa sekä edistää tutkimushankkeita, joilla lentoturvallisuutta parannetaan maailmanlaajuisesti ja joilla edistetään EU:n normeja;

  11.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan resursseista, joita tarvitaan uusiin ja tehostettuihin toimivaltuuksiin, jotka liittyvät muun muassa konfliktialueista siviili-ilmailulle koituviin riskeihin, ympäristöasioihin sekä miehittämättömien ilma-alusten sertifiointiin ja rekisteröintiin;

  12.  pitää myönteisenä viraston aktiivista roolia Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa ehdotuspyynnöissä; kehottaa virastoa olemaan edelleen aktiivinen tutkimuksen ja kehityksen alalla;

  13.  toteaa, että virasto suoritti vuotuisen riskinarviointinsa unionin organisaatioille kehitetyn menetelmän mukaisesti; panee merkille, että mahdollisten riskien määrittämisen lisäksi vuonna 2017 ei havaittu huomattavia riskejä;

  14.  ehdottaa, että parlamentti myöntää viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  22.1.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto

  ENF

  Georg Mayer

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  0

  -

   

   

  2

  0

  ENF

  Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  João Pimenta Lopes

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  20.2.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Petra Kammerevert

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  20

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

  ECR

  Monica Macovei

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  1

  -

  ENF

  Jean-François Jalkh

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  • [1]  EUVL C 434, 30.11.2018, s. 46.
  • [2]  EUVL C 434, 30.11.2018, s. 46.
  • [3]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
  • [5]  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
  • [6]  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
  • [7]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [8]  EUVL C 434, 30.11.2018, s. 46.
  • [9]  EUVL C 434, 30.11.2018, s. 46.
  • [10]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [11]  EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
  • [12]  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
  • [13]  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
  • [14]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [15]  EUVL C 108/45, 22.3.2018, s. 229.
  • [16]  Komission asetus (EU) N:o 319/2014, 27. maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta.
  • [17]  Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.
  • [18]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4. heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili‑ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1).
  Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö