Procedūra : 2018/2189(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0120/2019

Pateikti tekstai :

A8-0120/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.19

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0260

PRANEŠIMAS     
PDF 213kWORD 67k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) (EASA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2189(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91(6), ypač į jo 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0120/2019),

1.  patvirtina Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(12), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91(13), ypač į jo 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0120/2019),

1.  pritaria Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0120/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(15), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 191 611 843 EUR, t. y. 0,92 proc. mažesnis nei 2016 m.; kadangi Agentūros biudžetui 34 870 000 EUR skirta iš Sąjungos biudžeto, o 101 397 000 EUR sudaro pajamos iš mokesčių ir rinkliavų;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99 %, t. y. toks pat kaip 2016 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 93,75 %, t. y. 2,55 % didesnis nei 2016 m.;

2.  susirūpinęs pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaitoje pateikiamomis pastabomis, kurios metai iš metų kartojasi, nors vykdant 2016 m. pramonės įmonių finansuojamą veiklą susidarė 7 600 000 EUR deficitas, biudžeto rezultatai įvairiais metais svyruoja ir Agentūra yra sukaupusi 52 000 000 EUR perviršį, susijusį su šia veiklos kategorija; primena, kad Agentūros steigimo reglamente nustatyta, kad pramonės įmonėms taikomi mokesčiai turi būti pakankami, kad padengtų susijusios Agentūros sertifikavimo veiklos išlaidas, taigi jame sukauptas perviršis nenumatytas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie vykdomus taisomuosius veiksmus ir kaip ji planuoja išvengti tokio perviršio ateityje;

3.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad Agentūra ketina iš dalies pakeisti savo finansinį bei mokesčių ir rinkliavų reglamentus(16), siekdama tiksliau apibrėžti tokio sukaupto perviršio naudojimo tvarką; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra pradėjo peržiūrą 2018 m. ir kad peržiūrėtas Komisijos mokesčių ir rinkliavų reglamentas įsigalios 2020 m. sausio 1 d.; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios peržiūros įgyvendinimą, taip pat apie nuostatas, kuriomis aiškiau apibrėžiama galimo perviršio naudojimo tvarka;

Perkėlimų panaikinimas

4.  pažymi, kad panaikinti perkėlimai iš 2016 m. į 2017 m. siekė 239 829 EUR, t. y. 2,6 % bendros perkeltos sumos – 1,07 % mažiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

5.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra naudoja įvairius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą, ir periodiškai atlieka savo taisyklių ir standartinių procedūrų tinkamumo vertinimus;

6.  pažymi, kad 2017 m. Agentūros auditą atliko Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; su pasitenkinimu pažymi, kad, nors oficialūs rezultatai dar nepaskelbti, pradiniai duomenys rodo, kad Agentūra yra viena svarbiausių aviacijos institucijų pasaulyje;

7.  palankiai vertina tai, kad Agentūra sukūrė Europos strateginio koordinavimo platformą bei Europos aviacijos kibernetinio saugumo centrą ir pradėjo pirmąjį iniciatyvos „Data4Safety“, kuria siekiama paremti Europos technologijas ir pirmavimą rinkoje civilinės aviacijos srityje, įgyvendinimo etapą, siekiant padidinti Europos gyventojų praktinę patirtį didžiųjų duomenų technologijų srityje; be to, pažymi, kad ji pasirašė susitarimus su Prancūzija, Vokietija ir Italija dėl bendradarbiavimo civilinės ir karinės aviacijos saugos srityje;

8.  pažymi, kad 2018 m. rugsėjo 11 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 2018/1139, įskaitant naują skirsnį, skirtą bepiločiams orlaiviams, ir naujus Agentūros įgaliojimus, kuriais iš naujo apibrėžiamos jos kompetencijos; taip pat pažymi, kad šiuo reglamentu Agentūra įgaliojama siūlyti Komisijai technines ekspertines žinias visų dydžių bepiločių orlaivių, įskaitant mažus, naudojimui reglamentuoti;

9.  pažymi, kad 2017 m. Agentūra susidūrė su gerokai išaugusiu konkrečiam tikslui skirtų projektų, kurių vertė iš viso siekė 11 300 000 EUR (2016 m. ji siekė 7 300 000 EUR), valdymo krūviu; teigiamai vertina tai, kad šiais projektais siekiama tobulinti nacionalinių ir regioninių aviacijos tarnybų reglamentavimo ir priežiūros pajėgumus visame pasaulyje bei prisidėti prie mokslinių tyrimų projektų aviacijos saugumui visame pasaulyje stiprinti ir ES standartams propaguoti;

10.  ragina Komisiją ir valstybes nares skirti išteklius, kurie būtini dėl naujų ir sustiprintų kompetencijų, be kita ko, susijusių su grėsmėmis civilinei aviacijai, kurios kyla konfliktų zonose, su aplinkos srities klausimais ir su bepiločių orlaivių sertifikavimu bei registravimu;

11.  palankiai vertina aktyvų Agentūros vaidmenį paskelbiant kvietimą teikti pasiūlymus pagal programą „Horizontas 2020“; ragina Agentūrą toliau vykdyti aktyvią veiklą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

12.  pažymi, kad Agentūra, laikydamasi ES organizacijoms nustatytos metodikos, atliko metinį rizikos vertinimą; pažymi, kad, kalbant apie galimos rizikos nustatymą, pasakytina, kad 2017 m. jokia didelė rizika nebuvo matoma;

13.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra dalijasi ištekliais su kitomis agentūromis, pvz., Europos maisto saugos agentūra, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Europos mokymo fondu ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, tyrimų, e. mokymosi ir debesijos paslaugų srityse, kai jų vykdomos užduotys sutampa;

Personalo politika

14.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 100 %: iš 678 laikinųjų darbuotojų (įskaitant 5 subsidijuojamus etatus), patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 673 laikinieji darbuotojai (2016 m. patvirtinti 676 etatai); pažymi, kad dėl to, jog nebuvo priimtas persvarstytas pagrindinis reglamentas, 2017 m. nebuvo užimti 5 subsidijuojami etatai; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 80 sutartininkų ir 18 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

15.  apgailestauja dėl lyčių disbalanso Agentūros vadovybėje: 5 iš 5 vadovų yra vyriškos lyties, o Agentūros valdyboje 25 iš 29 narių yra vyriškos lyties ir 4 – moteriškos lyties; šiuo požiūriu prašo Komisijos ir valstybių narių atsižvelgti į tai, kad teikiant kandidatūras valdybos narių pareigoms užimti svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą; taip pat prašo Agentūros imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta geresnė jos vyresniosios vadovybės lyčių pusiausvyra;

16.  pažymi, kad Agentūra patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; palankiai vertina tai, kad Agentūra surengė informavimo seminarus ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

17.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą, siekiant padidinti viešumą, skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje; supranta, kad Agentūros darbo kalba yra anglų, ir pažymi, kad Agentūra naudojasi ES agentūrų tinklo sukurtu agentūrų darbo skelbimų puslapiu, kur skelbia savo pranešimus apie laisvas darbo vietas;

Viešieji pirkimai

18.  pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaita, pirkdama IT paslaugas, kurių vertė sudaro 22 000 000 EUR, Agentūra pasirinko taikyti bendrąsias sutartis su trijų pakopų tiekėjais; pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, tokiomis aplinkybėmis konkrečių pirkimų atveju atrinktiems tiekėjams turi būti taikoma konkurso procedūra; palankiai vertina Agentūros atsakymą, kuriame nurodyta, kad ji labiau atsižvelgs į naujų konkursų skelbimo galimybes siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi įgyvendinant šias rekomendacijas;

19.  pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra pradėjusi taikyti kai kurias Komisijos numatytas priemones, skirtas nustatyti bendrą elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą, tačiau ne e. sąskaitų faktūrų išrašymą; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas viešųjų pirkimų procedūroms administruoti reikalingas priemones ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitas apie pažangą toje srityje;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

20.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad 2017 m. ji peržiūrėjo vykdomą procesą, susijusį su jos nešališkumo ir nepriklausomumo politika bei interesų konfliktų prevencija ir mažinimu, siekiant, kad interesų deklaracijų pildymas, peržiūra ir atnaujinimas būtų taikomi visiems darbuotojams; pažymi, kad, pasak Agentūros, 2019 m. balandžio mėn. tikimasi paskelbti Vidaus audito tarnybos audito ataskaitą dėl interesų konfliktų prevencijos ir mažinimo; ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamios savo dabartinės interesų konfliktų prevencijos ir mažinimo sistemos peržiūros 2018–2019 m. ataskaitą ir Komisijos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą; palankiai vertina naujas Agentūros gaires dėl informavimo apie pažeidimus;

21.  pažymi, kad 70 % Agentūros pajamų sudaro mokesčiai; atkreipia dėmesį į Agentūros nuomonę, jog tai, kad paraiškų teikėjai moka mokesčius, nebūtinai reiškia interesų konfliktą; ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą dėl priemonių, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad finansavimas iš mokesčių nesukeltų interesų konflikto;

22.  palankiai vertina tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti didesnį Agentūros veiklos skaidrumą, pvz., pranešimą apie Agentūros darbuotojų posėdžius su išorės suinteresuotaisiais subjektais ir jų nurodymą Agentūros interneto svetainėje;

23.  ragina Agentūrą užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą; pastebi, kad po Audito Rūmų ataskaitos Agentūros valdančioji taryba patenkino Audito Rūmų prašymą ir nuo 2019 m. sausio mėn. apskaitos pareigūną padarė tiesiogiai atsakingu Agentūros direktoriui (administraciniu požiūriu) ir valdančiajai tarybai (funkciniu požiūriu); ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiam klausimui spręsti;

Vidaus kontrolė

24.  pažymi, kad, siekdama pasiruošti ateinančiam (2018–2020 m.) audito ciklui, 2017 m. Vidaus audito tarnyba atliko rizikos vertinimą;

25.  pažymi, kad 2017 m. Vidaus audito skyrius įvykdė keturias audito patikinimo iniciatyvas, kad įvertintų, ar buvo laikomasi atitinkamų reglamentų, ar pasiekti proceso tikslai ir ar pagrindinė rizika buvo tinkamai sumažinta; su pasitenkinimu pažymi, kad šis patikinimo lygis nurodytas kiekvienoje peržiūros ataskaitoje, o rekomendacijose nurodyta toliau tobulinti kontrolės aplinką arba bendrą procesų efektyvumą; be to, džiaugiasi, kad reaguojant į 2016 m. įvykdytus auditus likutinė rizika buvo reikšmingai sumažinta ir tapo priimtino lygio, o visi nebaigti veiksmai yra įgyvendinami ir numatyta, kad paskutinis iš jų bus baigtas iki 2018 m. vidurio;

26.  pažymi, kad atlikus metinį Agentūros valdymo standartų vertinimą, pagrįstą naujausios versijos ISO standartais ir nauja vidaus kontrolės sistema, buvo padaryta išvada, kad Agentūros valdymo sistema atitinka valdymo standartus, nes sukurta patikima stebėsenos sistema, taikoma ir valdymo, ir procesų lygmenimis;

o

o o

27.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(17) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

23.1.2019

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2189(DEC))

Nuomonės referentas: Innocenzo Leontini

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) 2017 finansinių metų finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad 2017 m. Agentūros metinis biudžetas buvo 191,6 mln. EUR, iš kurių 37,8 mln. EUR buvo ES subsidijos, 103,5 mln. EUR gauta iš mokesčių ir rinkliavų ir 2,1 mln. EUR – tai trečiųjų šalių įnašai; palankiai vertina tai, kad Agentūra beveik visiškai įvykdė savo biudžetą (įvykdymo lygis – 99 %, t. y. gerokai aukštesnis nei Komisijos nustatytas 95 % tikslas); palankiai vertina subalansuotą Agentūros mokesčių ir rinkliavų padėtį ir šių sumų padidėjimą, palyginti su 2016 m. sumomis; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra 2017 m. užbaigė turėdama 2,7 mln. EUR perteklių ir kad bendras perteklius siekia 54,9 mln. EUR; taip pat pažymi, kad 2017 m. buvo pasiektas tikslas dėl 5 % perkeltų asignavimų panaikinimo (3,7 %);

3.  ragina Agentūrą užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą ir šiuo tikslu padaryti jį tiesiogiai atsakingą Agentūros direktoriui (administracinė atskaitomybė) ir valdybai (funkcinė atskaitomybė), kaip nurodė Audito Rūmai;

4.  apgailestauja, kad nustatyta trūkumų viešųjų pirkimų srityje, daugiausia susijusių su paslaugomis, nes dėl to iškyla rizika didžiausią naudą teikiančiam lėšų panaudojimui; rizikos problemą rekomenduoja spręsti dažniau pasirenkant galimybę skelbti naują konkursą, o ne naudojantis pakopinėmis preliminariosiomis sutartimis; pažymi, kad remiantis Agentūros finansiniu reglamentu yra būtina, kad viešieji pirkimai būtų patvirtinti Agentūros metinėje darbo programoje arba ad hoc finansavimo sprendime, bet vienos IT bendros sutarties, kurios maksimali vertė neviršijo 15 mln. EUR, atveju buvo surengti viešieji pirkimai ir ji buvo pasirašyta, nors finansavimo sprendime buvo numatyta tik 5 mln. EUR suma; ragina Agentūrą griežtai laikytis procedūrų ir įdiegti papildomą kontrolės mechanizmą, kad būtų užtikrintas viešųjų pirkimų procedūrų laikymasis; pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Agentūra jau buvo įdiegusi tam tikroms procedūroms taikomas e. konkursų ir e. pasiūlymų teikimo, bet ne e. sąskaitų faktūrų išrašymo priemones; taip pat pažymi, kad, kalbant apie e. sąskaitų faktūrų išrašymą, pasakytina, kad 2017 m. buvo baigtos rengti veiklos specifikacijos; ragina Agentūrą įdiegti e. sąskaitų faktūrų išrašymu skirtą IT priemonę;

5.   pažymi, kad atlikus metinį EASA valdymo standartų vertinimą, pagrįstą naujausios versijos ISO standartais ir nauja vidaus kontrolės sistema, buvo padaryta išvada, kad Agentūros valdymo sistema atitinka valdymo standartus, nes sukurta patikima stebėsenos sistema, taikoma ir valdymo, ir procesų lygmenimis;

6.  palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į Parlamento rekomendaciją, Agentūroje 2017 m. išplėsta interesų deklaracijų teikimo tvarka ir jas teikia visi Agentūros darbuotojai (o ne tik vadovai ir svarbias užduotis atliekantys darbuotojai), įskaitant ilgalaikius konsultantus, pavaduojančius darbuotojus ir stažuotojus; teigiamai vertina tai, kad buvo supaprastintas interesų deklaracijos vertinimo procesas ir kad dabar jį galima atlikti elektroniniu būdu; palankiai vertina tai, kad pradėtas taikyti specialus elgesio kodeksas, skirtas EASA padedantiems išorės ekspertams, kuriame nustatomi išorės ekspertams taikytini skaidrumo, nešališkumo, nepriklausomumo ir įsipareigojimo užtikrinti konfidencialumą principai; dar kartą pakartoja, kad būtina užtikrinti Agentūros darbuotojų ir išorės ekspertų nepriklausomumą, taip pat užtikrinti, kad nekiltų interesų konfliktai; pažymi, kad, norint užtikrinti skaidrumą, viešumą ir sudaryti galimiems kandidatams galimybę sužinoti apie laisvas darbo vietas, skelbimai apie jas turėtų būti skelbiami ne tik EASA svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje, bet ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) svetainėje;

7.  atkreipia dėmesį į ketvirtosios Agentūros etatų lyginamosios analizės rezultatus, iš kurių matyti, kad etatai iš administracijos perkelti į veiklos sritį (+ 0,5 %);

8  pažymi, kad persvarstytas pagrindinis Agentūros reglamentas(18) neįsigaliojo 2017 m., kaip buvo planuota iš pradžių, todėl papildoma 1,1 mln. EUR žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams numatyta suma, kuri iš pradžių buvo įtraukta į ES subsidiją siekiant finansuoti naujas užduotis pagal Komisijos pasiūlymą, buvo atimta iš subsidijos pagal 2-ąjį taisomąjį biudžetą; pažymi, kad pradiniame 2017 m. etatų plane buvo numatyti 5 etatai, susiję su minėto reglamento įsigaliojimu, ir kad darbuotojų įdarbinimas buvo atidėtas; primena, jog 2018 m. rugsėjo mėn. įsigaliojo naujasis EASA pagrindinis reglamentas, kuriuo Agentūrai priskiriamos naujos pareigos, ir pakartoja, jog svarbu Agentūrai skirti papildomą finansavimą, siekiant užtikrinti, kad ji galėtų sėkmingai prisiimti šias naujas pareigas ir įdarbinti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų naujoms užduotims atlikti;

9.  pažymi, kad 2018 m. rugsėjo 11 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) 2018/1139, įskaitant naują skirsnį, skirtą bepiločiams orlaiviams, ir naujus EASA įgaliojimus, kuriais iš naujo apibrėžiamos Agentūros kompetencijos; taip pat pažymi, kad šiuo reglamentu Agentūra įgaliojama siūlyti Komisijai technines ekspertines žinias visų dydžių bepiločių orlaivių, įskaitant mažus, naudojimui reglamentuoti;

10.  pažymi, kad 2017 m. Agentūra susidūrė su gerokai išaugusiu konkrečiam tikslui skirtų projektų, kurių vertė iš viso siekė 11,3 mln. EUR (2016 m. ji siekė 7,3 mln. EUR), valdymo krūviu; teigiamai vertina tai, kad šiais projektais siekiama tobulinti nacionalinių ir regioninių aviacijos tarnybų reglamentavimo ir priežiūros pajėgumus visame pasaulyje bei prisidėti prie mokslinių tyrimų projektų aviacijos saugumui visame pasaulyje stiprinti ir ES standartams propaguoti;

11.  ragina Komisiją ir valstybes nares skirti išteklius, kurie būtini ryšium su naujomis ir sustiprintomis kompetencijomis, be kita ko, susijusiomis su grėsmėmis civilinei aviacijai, kurios kyla konfliktų zonose, su aplinkos srities klausimais ir su bepiločių orlaivių sertifikavimu bei registravimu;

12.  palankiai vertina aktyvų Agentūros vaidmenį paskelbiant kvietimą teikti pasiūlymus pagal programą „Horizontas 2020“; ragina Agentūrą toliau vykdyti aktyvią veiklą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

13.  pažymi, kad Agentūra, laikydamasi ES organizacijoms nustatytos metodikos, atliko metinį rizikos vertinimą; pažymi, kad, kalbant apie galimos rizikos nustatymą, pasakytina, kad 2017 m. jokia didelė rizika nebuvo matoma;

14.  siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 46.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 46.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(6)

OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 46.

(9)

OL C 434, 2018 11 30, p. 46.

(10)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(12)

OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(13)

OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

OL C 108/45, 2018 03 22, p. 229.

(16)

2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007.

(17)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika