Procedura : 2018/2189(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0120/2019

Teksty złożone :

A8-0120/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0260

SPRAWOZDANIE     
PDF 216kWORD 68k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017

(2018/2189(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017

(2018/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE(5), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91(6), w szczególności jego art. 121;

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0120/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017

(2018/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE(12), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91(13), w szczególności jego art. 121;

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0120/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017

(2018/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0120/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 191 611 843 EUR, co stanowi spadek o 0,92 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że 34 870 000 EUR w budżecie Agencji pochodzi z budżetu Unii, natomiast 101 397 000 EUR stanowi dochód z opłat i należności;

B.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99 %, co odpowiada wskaźnikowi z 2016 r.; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 93,75 %, co oznacza wzrost o 2,55 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  zauważa z zaniepokojeniem jedną z powtarzających się w sprawozdaniu Trybunału uwag, że choć działania finansowane przez branżę w 2016 r. skutkowały deficytem wynoszącym 7 600 000 EUR, wyniki budżetowe zmieniają się w poszczególnych latach i Agencja zgromadziła nadwyżkę w wysokości 52 000 000 pochodzącą z tej kategorii działań; przypomina, że rozporządzenie ustanawiające Agencję stanowi, iż poziom opłat wnoszonych przez podmioty z branży powinien być odpowiedni do pokrycia kosztów ponoszonych przez Agencję w związku z czynnościami certyfikacyjnymi i dlatego nie przewiduje skumulowanej nadwyżki; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o bieżących środkach naprawczych i jak zamierza uniknąć nadwyżki w przyszłości;

3.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że Agencja zamierza wprowadzić zmiany zarówno w swoim rozporządzeniu finansowym, jak i w regulaminie opłat i honorariów(16), aby lepiej sformalizować sposób postępowania ze skumulowaną nadwyżką; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że rozpoczęła ona przegląd w 2018 r. i że wejście w życie zmienionego rozporządzenia Komisji w sprawie opłat i honorariów przewidziano na dzień 1 stycznia 2020 r.; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wdrożeniu zmian, w tym w przepisach wyjaśniających sposób traktowania potencjalnej nadwyżki;

Anulowane środki przeniesione

4.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 239 829 EUR, co stanowi 2,6 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 1,07 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

5.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja stosuje różne kluczowe wskaźniki skuteczności działania do pomiaru wartości dodanej wynikającej z jej działalności oraz do usprawnienia zarządzania budżetem i do okresowej oceny adekwatności zasad i standardowych procedur;

6.  zauważa, że w 2017 r. Agencję skontrolowała Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego; zauważa z zadowoleniem, że chociaż nie opublikowano jeszcze oficjalnych wyników, wstępne dane sugerują, że Agencja jest jednym z najlepszych na świecie organów ds. lotnictwa;

7.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja uruchomiła europejską platformę koordynacji strategicznej oraz Europejskie Centrum ds. Cyberbezpieczeństwa w Lotnictwie, a także pierwszy etap inicjatywy Data 4Safety, której celem jest wspieranie europejskich technologii i czołowej pozycji na rynku lotnictwa cywilnego w celu zwiększenia europejskiego know-how w dziedzinie technologii dużych zbiorów danych; zauważa ponadto, że Agencja podpisała umowy z Francją, Niemcami i Włochami o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i wojskowego;

8.  zwraca uwagę, że 11 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie (UE) 2018/1139, w tym również nowe postanowienia dotyczące bezzałogowych statków powietrznych oraz nowy mandat Agencji, w którym na nowo zdefiniowano jej kompetencje; zauważa także, że w rozporządzeniu przyznano Agencji uprawnienia do proponowania Komisji specjalistycznej wiedzy technicznej w celu uregulowania kwestii dotyczących bezzałogowych statków powietrznych dowolnej wielkości, w tym również małych dronów;

9.  zauważa, że w 2017 r. Agencja odnotowała znaczny wzrost w zarządzaniu projektami przeznaczonymi na określony cel, które łącznie opiewały na kwotę 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR w 2016 r.); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że celem tych projektów jest poprawa zdolności regulacyjnych i nadzorczych krajowych i regionalnych władz lotniczych na całym świecie, a także wkład w projekty badawcze mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa lotnictwa na świecie i promowanie unijnych standardów;

10.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych zasobów na nowe i rozszerzone kompetencje dotyczące między innymi zagrożeń dla lotnictwa cywilnego, których źródłem są strefy konfliktu, kwestii związanych z ochroną środowiska, a także certyfikacji i rejestracji bezzałogowych statków powietrznych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje aktywną rolę Agencji w procedurze składania wniosków w programie „Horyzont 2020”; wzywa Agencję do dalszej aktywności w dziedzinie badań naukowych i rozwoju;

12.  odnotowuje, że Agencja przeprowadziła doroczną ocenę ryzyka zgodnie z metodą opracowaną dla organów UE; zauważa, że jeśli chodzi o identyfikację potencjalnych zagrożeń, to w 2017 r. nie pojawiły się żadne znaczące zagrożenia;

13.  z zadowoleniem stwierdza, że Agencja dzieli zasoby na pokrywające się zadania z innymi agencjami, w szczególności z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Żywności, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Europejską Fundacją Kształcenia oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w zakresie badań, e-uczenia się i usług w chmurze;

Polityka kadrowa

14.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 100 % i przyjęto 673 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 678 stanowisk (w tym 5 subsydiowanych) dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 676 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa, że z powodu nieprzyjęcia zmian do rozporządzenia podstawowego w 2017 r. 5 stanowisk subsydiowanych nie zostało obsadzonych; zauważa że, w 2017 r. w Agencji pracowało oprócz 80 pracowników kontraktowych 18 oddelegowanych ekspertów krajowych;

15.  wyraża ubolewanie z powodu braku równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla Agencji, gdzie 5 na 5 osób to mężczyźni, oraz wśród członków zarządu, gdzie 25 na 29 osób to mężczyźni, a tylko 4 to kobiety; w związku z tym zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie znaczenia zapewnienia równowagi płci podczas przedstawiania kandydatur na członków zarządu; zwraca się także do Agencji o podjęcie działań zapewniających większą równowagę płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla;

16.  zauważa, że Agencja przyjęła politykę ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że zorganizowała ona sesje informacyjne i umożliwiła korzystanie z poufnego doradztwa;

17.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie, że językiem roboczym Agencji jest angielski i zauważa, że Agencja wykorzystuje międzyagencyjny portal ofert pracy utworzony przez sieć agencji, aby publikować ogłoszenia o naborze;

Zamówienia

18.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Agencja postanowiła skorzystać z umów ramowych z trzema wykonawcami w systemie kaskadowym w przypadku zamówienia na usługi informatyczne na kwotę 22 000 000 EUR; odnotowuje, że Trybunał stwierdził, iż w takiej sytuacji w celu dokonania określonych zakupów należy skorzystać z procedury konkurencyjnej między wybranymi wykonawcami; z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź Agencji, która zobowiązała się w większym stopniu uwzględnić ponowne otwarcie konkursów, aby zapewnić większą konkurencję; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w celu wdrożenia tych zaleceń;

19.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Agencja skorzystała z niektórych narzędzi udostępnionych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia), oprócz e-fakturowania; wzywa Agencję do wprowadzenia wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzania procedurami udzielania zamówień oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej dziedzinie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

20.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w 2017 r. przeprowadziła ona przegląd „Polityki bezstronności i niezależności: zapobieganie konfliktom interesów i ich łagodzenie” w celu objęcia procesem opracowywania, przeglądu i aktualizacji deklaracji interesów wszystkich pracowników; zauważa, że według Agencji publikacja sprawozdania z kontroli Służby Audytu Wewnętrznego w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i ich łagodzenia jest przewidziana na kwiecień 2019 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o kompleksowym przeglądzie obecnego systemu zapobiegania konfliktom interesów i ich łagodzenia za lata 2018/2019 oraz o wdrożeniu zaleceń Komisji; z zadowoleniem przyjmuje nowe wytyczne Agencji dotyczące informowania o nieprawidłowościach;

21.  zauważa, że 70 % dochodu Agencji stanowią opłaty; przyjmuje do wiadomości opinię Agencji, że fakt, iż wnioskodawcy wnoszą opłaty niekoniecznie oznacza konflikt interesów; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach podjętych w celu uniknięcia konfliktu interesów w odniesieniu do finansowania opłat;

22.  z zadowoleniem przyjmuje dalsze kroki podjęte w celu zwiększenia przejrzystości działań Agencji, takie jak składanie sprawozdań ze spotkań personelu Agencji z zewnętrznymi podmiotami oraz publikowanie ich na stronie internetowej Agencji;

23.  zachęca Agencję do zagwarantowania niezależności księgowemu; zauważa, że w następstwie sprawozdania Trybunału zarząd Agencji zrealizował wniosek Trybunału, zgodnie z którym od stycznia 2019 r. księgowy odpowiada bezpośrednio przed dyrektorem Agencji (administracyjnie) oraz przed zarządem (funkcjonalnie); wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

Kontrole wewnętrzne

24.  zauważa, że w 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ocenę ryzyka w celu wsparcia rozwoju następnego cyklu audytu (2018–2020);

25.  zauważa, że w 2017 r. jednostka audytu wewnętrznego wykonała cztery kontrolne zadania atestacyjne, aby ocenić, czy odpowiednie przepisy były przestrzegane, cele procesu zostały osiągnięte, a kluczowe ryzyko odpowiednio ograniczone; zauważa z zadowoleniem, że ten poziom pewności przedstawiono we wszystkich przeglądach i wydano zalecenia w celu dalszej poprawy środowiska kontroli i ogólnej wydajności procesów; zauważa ponadto, że w ramach działań następczych po kontrolach przeprowadzonych w 2016 r. ryzyko rezydualne zostało znacznie ograniczone do dopuszczalnego poziomu, a wszystkie działania zostały zakończone, w tym ostateczne działanie, które miało zostać zakończone w połowie 2018 r.;

26.  zauważa, że roczna ocena standardów zarządzania Agencji, oparta na najnowszej wersji norm ISO i nowych ramach kontroli wewnętrznej, wykazała, że system zarządzania Agencji jest zgodny ze standardami zarządzania dzięki solidnemu systemowi monitorowania wprowadzonemu zarówno na poziomie zarządzania, jak i procesu;

o

o o

27.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(17) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

23.1.2019

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017

(2018/2189(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Innocenzo Leontini

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym rozliczenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego („Agencji”) za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  stwierdza, że budżet roczny Agencji na rok 2017 wyniósł 191,6 mln EUR, z czego kwota 37,8 mln EUR pochodziła z dotacji UE, kwota 103,5 mln EUR – z opłat i należności, a kwota 2,1 mln EUR – z wkładów państw trzecich; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja była bardzo bliska pełnej realizacji swojego budżetu ze wskaźnikiem wykonania wynoszącym 99 %, co znacznie przekracza wartość docelową ustaloną przez Komisję na poziomie 95 %; z zadowoleniem przyjmuje wyważoną sytuację Agencji w odniesieniu do opłat i należności, a także wzrost tych kwot w porównaniu z 2016 r.; zauważa, że Agencja zakończyła rok 2017 nadwyżką w wysokości 2,7 mln EUR, zwiększając skumulowaną nadwyżkę do kwoty 54,9 mln EUR; zauważa również, że cel 5 % anulowanych środków przeniesionych został osiągnięty w 2017 r. (3,7 %);

3.  zachęca Agencję do zagwarantowania niezależności księgowemu i uczynienia go odpowiedzialnym bezpośrednio przed dyrektorem Agencji (administracyjnie) i zarządem (funkcjonalnie), co podkreślił Trybunał Obrachunkowy;

4.  ubolewa nad tym, że stwierdzono uchybienia w zamówieniach publicznych, głównie w odniesieniu do usług, co zagraża optymalnemu wykorzystaniu środków; zaleca wyeliminowanie tego ryzyka poprzez częstsze ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej zamiast zawierania umów ramowych w systemie kaskadowym; zauważa, że chociaż regulamin finansowy Agencji wymaga, aby zamówienia były zatwierdzane przez zarząd w rocznym programie prac Agencji lub doraźną decyzją finansową, złożono zamówienie i podpisano jedną umowę ramową IT na maksymalną kwotę 15 mln EUR, chociaż decyzja finansowa opiewała jedynie na kwotę 5 mln EUR; zwraca się do Agencji o ścisłe przestrzeganie procedury i wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontroli w celu zapewnienia zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych; stwierdza, że do końca 2017 r. Agencja wprowadziła elektroniczne procedury przetargowe i elektroniczne składanie ofert w niektórych procedurach, lecz nie wprowadziła jeszcze e-fakturowania; zauważa również, że w odniesieniu do e-fakturowania specyfikacje biznesowe sfinalizowano w 2017 r.; zachęca Agencję do wprowadzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby fakturowania elektronicznego;

5.   zauważa, że roczna ocena standardów zarządzania EASA, oparta na najnowszej wersji norm ISO i nowych ramach kontroli wewnętrznej, wykazała, że system zarządzania Agencji jest zgodny ze standardami zarządzania dzięki solidnemu systemowi monitorowania wprowadzonemu zarówno na poziomie zarządzania, jak i procesu;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z zaleceniem Parlamentu w 2017 r. Agencja rozszerzyła zakres deklaracji interesów na cały personel Agencji (nie tylko kadrę kierowniczą i stanowiska newralgiczne), obejmując tym obowiązkiem konsultantów długoterminowych, pracowników zewnętrznych i stażystów; wyraża zadowolenie, że uproszczono procedurę oceny deklaracji interesów i jej przeprowadzenie jest teraz możliwe w formie elektronicznej; z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie specjalnego „Kodeksu postępowania zewnętrznych ekspertów wspierających EASA”, który wprowadza zasady przejrzystości, bezstronności, niezależności i zobowiązanie do zachowania poufności obowiązujące ekspertów zewnętrznych; podkreśla potrzebę zapewnienia niezależności personelu i ekspertów zewnętrznych Agencji, a także zadbania o to, aby nie dochodziło do konfliktu interesów; zwraca uwagę, że aby zagwarantować jawność i dotarcie do szerszego kręgu odbiorców, a także umożliwić potencjalnym kandydatom zapoznanie się z ofertami wolnych stanowisk, ogłoszenia o wakatach należy publikować nie tylko na stronie internetowej EASA i w mediach społecznościowych, ale również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO);

7.  odnotowuje wyniki czwartej analizy porównawczej stanowisk w Agencji, która wykazała przeniesienie stanowisk z kategorii administracyjnych do kategorii operacyjnych (+0,5 %);

8  zauważa, że zmienione rozporządzenie ustanawiające Agencję(18) nie weszło w życie w 2017 r., jak pierwotnie zakładano, co poskutkowało usunięciem z dotacji w budżecie korygującym nr 2 środków przewidzianych na dodatkowe planowane zasoby kadrowe i finansowe na kwotę 1,1 mln EUR uwzględnionych pierwotnie w dotacji UE na pokrycie nowych zadań wymienionych we wniosku Komisji; zauważa, że 5 stanowisk przewidzianych w pierwotnym planie zatrudnienia na 2017 r. wiązało się z wejściem w życie tego rozporządzenia oraz że rekrutacja na nie została odroczona; przypomina, że nowe rozporządzenie podstawowe w sprawie EASA, na mocy którego Agencja otrzymała nowy zakres odpowiedzialności, weszło w życie we wrześniu 2018 r., a także ponownie podkreśla, jak ważne jest przyznanie Agencji dodatkowych funduszy, aby mogła pomyślnie przejąć nowe obowiązki, jak również zapewnienie wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do realizacji nowych zadań;

9.  zwraca uwagę, że 11 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie (UE) 2018/1139, w tym również nowe postanowienia dotyczące bezzałogowych statków powietrznych oraz nowy mandat EASA, w którym na nowo zdefiniowano kompetencje Agencji; zauważa także, że w rozporządzeniu przyznano Agencji uprawnienia do proponowania Komisji specjalistycznej wiedzy technicznej w celu uregulowania kwestii dotyczących bezzałogowych statków powietrznych dowolnej wielkości, w tym również małych dronów;

10.  zauważa, że w 2017 r. Agencja odnotowała znaczny wzrost w zarządzaniu projektami przeznaczonymi na określony cel, które łącznie opiewały na kwotę 11,3 mln EUR (7,3 mln EUR w 2016 r.); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że celem tych projektów jest poprawa zdolności regulacyjnych i nadzorczych krajowych i regionalnych władz lotniczych na całym świecie, a także wkład w projekty badawcze mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa lotnictwa na świecie i promowanie unijnych standardów;

11.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych zasobów na nowe i rozszerzone kompetencje dotyczące między innymi zagrożeń dla lotnictwa cywilnego, których źródłem są strefy konfliktu, kwestii związanych z ochroną środowiska, a także certyfikacji i rejestracji bezzałogowych statków powietrznych;

12.  z zadowoleniem przyjmuje aktywną rolę Agencji w procedurze składania wniosków w programie „Horyzont 2020”; wzywa Agencję do dalszej aktywności w dziedzinie badań naukowych i rozwoju;

13.  odnotowuje, że Agencja przeprowadziła doroczną ocenę ryzyka zgodnie z metodą opracowaną dla organów UE; zauważa, że jeśli chodzi o identyfikację potencjalnych zagrożeń, to w 2017 r. nie pojawiły się żadne znaczące zagrożenia;

14.  proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 46.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 46.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193, z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(6)

Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 46.

(9)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 46.

(10)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(11)

Dz.U. L 193, z 30.7.2018, s. 1.

(12)

Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(13)

Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Dz.U. C 108/45 z 22.3.2018, s. 229.

(16)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007.

(17)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności