POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017

28.2.2019 - (2018/2189(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Petri Sarvamaa

Postopek : 2018/2189(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0120/2019
Predložena besedila :
A8-0120/2019
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017

(2018/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije[1],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3] in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[4] in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES[5] in zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91[6] in zlasti člena 121,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[7] in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0120/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017

(2018/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017, skupaj z odgovorom agencije[8],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[9] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[10] in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[11] in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES[12] in zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91[13] in zlasti člena 121,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[14] in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0120/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017

(2018/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0120/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih[15] Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je njen proračun v proračunskem letu 2017 znašal 191.611.843 EUR, kar je 0,92 % manj kot leta 2016; ker v proračunu agencije 34.870.000 EUR izvira iz proračuna Unije, 101.397.000 EUR pa iz naslova pristojbin in taks;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99 %, kar je enako kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 93,75 %, kar je 2,55 % več kot leta 2016;

2.  na podlagi pripomb iz poročila Računskega sodišča iz prejšnjih let z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so, čeprav so se dejavnosti, ki jih je v letu 2016 financirala industrija, zaključile s primanjkljajem v višini 7.600.000 EUR, proračunski rezultati skozi leta različni in da je agencija zbrala 52.000.000 EUR presežka iz te kategorije dejavnosti; opozarja, da uredba o ustanovitvi agencije določa, da bi morale zaračunane takse industrije zadostovati za kritje stroškov agencije, ki se nanašajo na dejavnosti certificiranja, ne predvideva pa zbranega presežka; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o korektivnih ukrepih, ki jih izvaja, in kako namerava v prihodnje preprečiti tak presežek;

3.  priznava navedbe agencije, da namerava spremeniti svoj finančni pravilnik ter pravilnik o taksah in dajatvah[16], da bi izboljšala formalno obravnavanje zbranega presežka; je seznanjen z navedbami agencije, da je leta 2018 začela revizijo in da se načrtuje, da bo revidirana uredba Komisije o taksah in pristojbinah začela veljati 1. januarja 2020; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju te revizije, tudi o določbah, ki pojasnjujejo obravnavo morebitnega presežka;

Razveljavitev prenosov

4.  ugotavlja, da je razveljavitev prenosov iz leta 2016 v leto 2017 znašala 239.829 EUR oziroma 2,6 % celotnega prenesenega zneska, kar je 1,07 % manj kot v letu 2016;

Uspešnost

5.  priznava, da agencija za merjenje dodane vrednosti, ustvarjene z njenimi dejavnostmi, in boljše upravljanje proračuna uporablja različne ključne kazalnike uspešnosti in redno ocenjuje ustreznost svojih pravil in standardnih postopkov;

6.  ugotavlja, da je Mednarodna organizacija za civilno letalstvo leta 2017 opravila revizijo agencije; čeprav uradni rezultati še niso objavljeni, z zadovoljstvom ugotavlja, da začetne ugotovitve kažejo, da je agencija med najboljšimi letalskimi organi na svetu;

7.  potrjuje, da je agencija uvedla evropsko platformo za strateško usklajevanje in Evropski center za kibernetsko varnost v letalstvu ter prvo fazo pobude Data4Safety, katere cilj je podpreti evropske tehnologije in vodilni položaj na trgu v civilnem letalstvu, da bi okrepili evropsko znanje in izkušnje na področju tehnologij masovnih podatkov; poleg tega ugotavlja, da je s Francijo, Nemčijo in Italijo podpisala sporazume o sodelovanju na področju civilne in vojaške varnosti v letalstvu;

8.  je seznanjen, da je 11. septembra 2018 začela veljati Uredba (EU) št. 2018/1139, vključno z novim oddelkom o dronih in novim mandatom agencije, ki na novo opredeljuje njene pristojnosti; je seznanjen tudi, da ta uredba agencijo pooblašča, da Komisiji ponudi tehnično znanje za regulacijo dronov vseh velikosti, tudi majhnih;

9.  je seznanjen, da se je leta 2017 agencija soočila z znatnim povečanjem pri upravljanju dodeljenih projektov, ki skupaj znašajo 11.300.000 EUR (7.300.000 EUR v letu 2016); pozdravlja, da so ti projekti namenjeni izboljšanju regulativnih in nadzornih zmogljivosti nacionalnih in regionalnih letalskih organov po vsem svetu, pa tudi prispevanju k raziskovalnim projektom, da bi se povečala svetovna letalska varnost in spodbujali standardi EU;

10.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo potrebne vire za nove in okrepljene pristojnosti, ki med drugim zadevajo tveganja za civilno letalstvo na območjih konfliktov, okoljske teme ter certificiranje in registracijo brezpilotnih zrakoplovov;

11.  pozdravlja dejavno vlogo agencije pri razpisih v okviru programa Obzorje 2020; poziva jo, naj ostane dejavna na področju raziskav in razvoja;

12.  ugotavlja, da je agencija opravila letno ocenjevanje tveganja v skladu z metodologijo za organizacije EU; ugotavlja, da se v letu 2017 ni pojavilo nobeno od predhodno opredeljenih tveganj;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija pri nalogah, ki se prekrivajo, deli sredstva z drugimi agencijami, vključno z Evropsko agencijo za varnost hrane, Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino, Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropskim organom za trg vrednostnih papirjev, na področjih raziskav, e-učenja in storitev v oblaku;

Kadrovska politika

14.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 100-odstotno, saj je agencija zaposlovala 673 od 678 začasnih uslužbencev (vključno s petimi subvencioniranimi delovnimi mesti), odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 676 delovnih mest); ugotavlja, da zaradi nesprejetja revidirane osnovne uredbe pet subvencioniranih delovnih mest v letu 2017 ni bilo zapolnjenih; ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo tudi 80 pogodbenih uslužbencev in 18 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

15.  obžaluje neravnovesje med spoloma v višjem vodstvu agencije, pri čemer je vseh pet članov moških, in med člani upravnega odbora, pri čemer jih je 25 od 29 moških, ženske pa so štiri; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj pri imenovanju kandidatov za člane odbora upoštevajo pomen uravnotežene zastopanosti spolov; prav tako poziva agencijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila bolj uravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih;

16.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; priznava, da je organizirala informativne sestanke in omogočila zaupno svetovanje;

17.  pozdravlja priporočilo Računskega sodišča, da se obvestila o prostih delovnih mestih objavijo tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi izboljšali obveščanje javnosti; se zaveda, da je delovni jezik agencije angleščina, in ugotavlja, da agencija za objavo obvestil o prostih delovnih mestih uporablja medagencijski portal za objavo prostih delovnih mest, ki ga je ustanovila mreža agencij;

Javno naročanje

18.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je agencija odločila skleniti okvirne pogodbe s tremi pogodbeniki v kaskadnem postopku za naročanje storitev IT v vrednosti 22.000.000 EUR; ugotavlja, da Računsko sodišče meni, da je treba v takih okoliščinah za posebne nakupe uporabiti konkurenčni postopek med izbranimi izvajalci; pozdravlja odgovor agencije, da bo pozorneje spremljala ponovno javno zbiranje ponudb, da bi zagotovila okrepljeno konkurenco; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi z izvajanjem teh priporočil;

19.  ugotavlja, da je agencija glede na poročilo Računskega sodišča ob koncu leta 2017 uporabljala nekatera orodja Komisije za uvedbo enotne rešitve za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi v okviru postopkov javnega naročanja (e-javno naročanje), ne pa tudi e-fakturiranja; poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnega naročanja ter organu za podelitev razrešnice poroča o napredku na tem področju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

20.  priznava navedbe agencije, da je leta 2017 pregledala proces v zvezi s svojo Politiko o nepristranskosti in neodvisnosti: preprečevanje in blaženje nasprotja interesov, da bi še izboljšala izpolnjevanje, pregledovanje in posodabljanje izjav o interesu za vse člane osebja; je seznanjen z navedbami agencije, da se objava revizijskega poročila službe za notranjo revizijo o preprečevanju in blaženju nasprotij interesov pričakuje aprila 2019; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o celovitem pregledu sedanjega sistema za preprečevanje in blaženje nasprotja interesov v obdobju 2018/2019 in o izvajanju priporočil Komisije; pozdravlja nove smernice agencije o žvižgaštvu;

21.  ugotavlja, da 70 % prihodkov agencije predstavljajo pristojbine; je seznanjen z mnenjem agencije, da dejstvo, da vlagatelji plačujejo pristojbine, ne pomeni nujno nasprotja interesov; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih za preprečevanje nasprotja interesov pri financiranju iz pristojbin;

22.  pozdravlja nadaljnje ukrepe za povečanje preglednosti dejavnosti agencije z uvedbo poročanja o sestankih, ki jih ima osebje agencije z zunanjimi deležniki, in njihovo objavo na spletnem mestu agencije;

23.  spodbuja agencijo, naj zagotovi neodvisnost računovodje; je seznanjen, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je upravni odbor agencije izpolnil zahtevo Računskega sodišča, tako da računovodja upravno neposredno odgovarja direktorju agencije, funkcijsko pa upravnemu odboru, in sicer od januarja 2019; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejela v zvezi s tem;

Notranje kontrole

24.  ugotavlja, da so službe za notranjo revizijo leta 2017 izvedle oceno tveganja, da bi podprle razvoj notranjih kontrol v naslednjem (2018–2020) revizijskem ciklu;

25.  ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo v letu 2017 izvedla štiri posle dajanja revizijskih zagotovil, da bi ocenila, ali so bili izpolnjeni ustrezni predpisi in cilji postopka ter ali so bila ustrezno ublažena ključna tveganja; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila ta raven zagotovila dosežena pri vseh pregledih in da so bila podana priporočila za dodatno okrepitev kontrolnega okolja ali splošne učinkovitosti postopkov; poleg tega priznava, da so se z nadaljnjimi ukrepi v zvezi z revizijami, izvedenimi leta 2016, preostala tveganja znatno zmanjšala na sprejemljivo raven in da so se izvajali vsi nezaključeni ukrepi, pri čemer naj bi se zadnji ukrep zaključil do sredine leta 2018;

26.  ugotavlja, da je bilo v letni oceni standardov upravljanja agencije, opravljeni na podlagi zadnje različice standardov ISO in novega okvira notranjega nadzora, ugotovljeno, da je sistem upravljanja v agenciji po zaslugi zanesljivega sistema za spremljanje, vzpostavljenega tako na upravljavski kot na procesni ravni, skladen s standardi upravljanja;

o

o o

27.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019[17] o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

23.1.2019

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017

(2018/2189(DEC))

Pripravljavec mnenja: Innocenzo Leontini

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljevanju: agencija) za proračunsko leto 2017 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

2.  ugotavlja, da je letni proračun agencije v letu 2017 znašal 191,6 milijona EUR, pri čemer je bilo 37,8 milijona EUR zagotovljenih s subvencijami EU, 103,5 milijona EUR s pristojbinami in taksami ter 2,1 milijona EUR s prispevki tretjih držav; je zadovoljen, da je bila agencija z 99-stopnjo izvrševanja zelo blizu polnemu izvrševanju proračuna, kar je precej nad 95-odstotnim ciljem, ki ga je določila Komisija; pozdravlja, da je stanje v agenciji v zvezi s pristojbinami in taksami stabilno ter da so se ti zneski v primerjavi z letom 2016 povečali; ugotavlja, da je agencija leto 2017 končala s presežkom v znesku 2,7 milijona EUR, kar pomeni, da skupni nabrani presežek znaša 54,9 milijona EUR; ugotavlja tudi, da je bil v letu 2017 izpolnjen cilj 5 % za razveljavljene prenose sredstev (3,7 %);

3.  spodbuja agencijo, naj zagotovi neodvisnost računovodje tako, da bo odgovarjal neposredno direktorju agencije (po administrativni strani) in upravnemu odboru (v zvezi s svojim delom), kot je poudarilo Računsko sodišče;

4.  obžaluje, da so bile pri javnem naročanju ugotovljene pomanjkljivosti, povečini v zvezi s storitvami, to pa ogroža stroškovno učinkovitost; priporoča, naj se tveganje obravnava tako, da se namesto kaskadnih okvirnih pogodb pogosteje ponovno zbirajo javne ponudbe; ugotavlja, da finančna uredba agencije zahteva, da javna naročila potrdi upravni odbor bodisi v letnem delovnem programu agencije ali s priložnostnim finančnim sklepom, vendar je bil naročen in podpisan okvirni sporazum za storitve IT v največji vrednosti 15 milijonov EUR, čeprav je sklep o financiranju zajemal znesek zgolj 5 milijonov EUR; poziva agencijo, naj dosledno spoštuje uveljavljeni postopek in uvede dodatni kontrolni mehanizem, s katerim bi zagotovila skladnost s postopki javnega naročanja; ugotavlja, da je agencija do konca leta 2017 za nekatere postopke uvedla elektronsko objavo dokumentacije in elektronsko oddajo ponudb, ne pa tudi izdaje elektronskih računov; ugotavlja tudi, da je v zvezi z izdajo elektronskih računov v letu 2017 dokončno pripravila poslovne specifikacije; poziva agencijo, naj pripravi informacijske rešitve za izdajo elektronskih računov;

5.  ugotavlja, da je bilo v letni oceni standardov upravljanja EASA, opravljeni na podlagi zadnje različice standardov ISO in novega okvira notranjega nadzora, ugotovljeno, da je sistem upravljanja v agenciji po zaslugi zanesljivega sistema za spremljanje, vzpostavljenega tako na upravljavski kot na procesni ravni, skladen s standardi upravljanja;

6.  je zadovoljen, da je agencija na podlagi priporočila Parlamenta leta 2017 k posredovanju izjave o interesih pozvala vse zaposlene (ne le vodstvenega kadra in uslužbencev na občutljivih položajih), vključno z dolgotrajnimi svetovalci, začasnimi uslužbenci in praktikanti; pozdravlja, da je bil poenostavljen proces ocenjevanja izjav o interesih, ki je zdaj mogoč v elektronski obliki; pozdravlja uvedbo posebnega „kodeksa ravnanja za zunanje strokovnjake, ki sodelujejo z agencijo EASA“, s katerim se vzpostavljajo načela preglednosti, neodvisnosti, nepristranskosti in molčečnosti zunanjih strokovnjakov; ponavlja, da je treba zagotoviti neodvisnost uslužbencev in zunanjih strokovnjakov agencije ter zagotoviti, da ne bo nasprotij interesov; ugotavlja, da bi bilo treba za zagotovitev preglednosti, obveščenosti in za to, da bi bili potencialni kandidati seznanjeni s prostimi delovnimi mesti, obvestila o prostih delovnih mestih objaviti ne le na spletnem mestu in družbenih medijih agencije EASA, ampak tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO);

7.  je seznanjen z rezultati četrte primerjalne analize v zvezi z delovnimi mesti v agenciji, ki je pokazala, da so bila nekatera delovna mesta prenesena iz upravne kategorije v operativno kategorijo (+ 0,5 %);

8.  ugotavlja, da spremenjena temeljna uredba agencije[18] ni začela veljati v letu 2017, kakor je bilo sprva predvideno, zaradi česar so bili dodatni načrtovani človeški in finančni viri v višini 1,1 milijona EUR, ki so bili prvotno vključeni v nepovratna sredstva EU, namenjena novim nalogam v skladu s predlogom Komisije, črtani iz nepovratnih sredstev v drugi spremembi proračuna; ugotavlja, da je bilo pet delovnih mest v prvotnem kadrovskem načrtu za leto 2017 povezanih z začetkom veljavnosti te uredbe, zato je bila njihova zapolnitev preložena; želi spomniti, da je nova temeljna uredba agencije EASA, ki agenciji podeljuje nove pristojnosti, začela veljati septembra 2018, in poudarja, kako pomembno je agenciji dodeliti dodatna sredstva, da bo kos novim pristojnostim, pa tudi zadostne in ustrezno kvalificirane kadrovske vire, da bo lahko izpolnjevala nove naloge;

9.  je seznanjen, da je 11. septembra 2018 začela veljati Uredba (EU) št. 2018/1139, vključno z novim oddelkom o dronih in novim mandatom agencije EASA, ki na novo opredeljuje njene pristojnosti; je seznanjen tudi, da ta uredba agencijo pooblašča, da Komisiji ponudi tehnično znanje za regulacijo dronov vseh velikosti, tudi majhnih;

10.  je seznanjen, da se je leta 2017 agencija soočila z znatnim povečanjem pri upravljanju dodeljenih projektov, ki skupaj znašajo 11,3 milijona EUR (7,3 milijona EUR v letu 2016); pozdravlja, da so ti projekti namenjeni izboljšanju regulativnih in nadzornih zmožnosti nacionalnih in regionalnih letalskih organov po vsem svetu, pa tudi prispevanju k raziskovalnim projektom, da bi se povečala svetovna letalska varnost in spodbujali standardi EU;

11.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo potrebne vire za nove in okrepljene pristojnosti, ki med drugim zadevajo tveganja za civilno letalstvo na območjih konfliktov, okoljske teme ter certificiranje in registracijo brezpilotnih zrakoplovov;

12.  pozdravlja dejavno vlogo agencije pri razpisih v okviru programa Obzorje 2020; poziva jo, naj ostane dejavna na področju raziskav in razvoja;

13.  ugotavlja, da je agencija opravila letno ocenjevanje tveganja v skladu z metodologijo za organizacije EU; ugotavlja, da se v letu 2017 ni pojavilo nobeno od predhodno opredeljenih tveganj;

14.  predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017.INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), João Pimenta Lopes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

 • [1]  UL C 434, 30.11.2018, str. 46.
 • [2]  UL C 434, 30.11.2018, str. 46.
 • [3]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [4]  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
 • [5]  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.
 • [6]  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.
 • [7]  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
 • [8]  UL C 434, 30.11.2018, str. 46.
 • [9]  UL C 434, 30.11.2018, str. 46.
 • [10]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [11]  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
 • [12]  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.
 • [13]  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.
 • [14]  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
 • [15]  UL C 108/45, 22.3.2018, str. 229.
 • [16]  Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007.
 • [17]  Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.
 • [18]  Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91, UL L 212, 22.8.2018, str. 1.
Zadnja posodobitev: 18. marec 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov