Процедура : 2018/2194(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0121/2019

Внесени текстове :

A8-0121/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0259

ДОКЛАД     
PDF 222kWORD 65k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година

(2018/2194(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година

(2018/2194(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0084/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета(5), и по-специално член 20 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0121/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година

(2018/2194(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0084/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета(11), и по-специално член 20 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0121/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година

(2018/2194(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0121/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 10 524 359 EUR, което представлява увеличение с 2,26% спрямо 2016 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заявява в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,09%, което представлява увеличение с 1,14% спрямо 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 84,02%, което представлява увеличение с 5,17% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  изразява съжаление във връзка с високото равнище на анулирани бюджетни кредити от преноси от 2016 към 2017 г. в размер на 189 154 EUR, което представлява 12,81% от общата пренесена сума и показва леко намаление от 1,44% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва ключови показатели за ефективност за измерването на дейностите си по обучение и тяхното въздействие, и по-специално степента на удовлетвореност на участниците, с цел оценка на осигуряваната от тях добавена стойност, както и показатели за ефективност с цел подобряване на управлението на бюджета си;

4.  отбелязва, че планът за управление на промените на Агенцията, който касае необходимата подготовка за работа съгласно новия ѝ разширен мандат, е бил изпълнен на 83%; отбелязва, че 93% от участниците в дейностите по обучение на Агенцията са заявили, че са били поне доволни от обученията, и че Агенцията е приключила изпълнението на програмата за партньорство между ЕС и Близкия изток и Северна Африка (БИСА) в областта на обучението за борба с тероризма;

5.  отбелязва със задоволство, че Агенцията си сътрудничи тясно с мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и с деветте агенции, които влизат в нейния състав; отбелязва, че те споделят обучения и организират курсове заедно;

6.  приветства ангажимента на Агенцията за последващи действия във връзка с доклада на Службата за вътрешен одит на Комисията относно оценката на нуждите, планирането и бюджетирането на обученията в Агенцията; подчертава, че е важно Агенцията да изпълни ангажимента си;

7.  отбелязва, че в резултат на петгодишната периодична външна оценка, която приключи през януари 2016 г., са отправени 17 препоръки, за които Агенцията планира да изпълни всички корективни действия до края на 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно действията, предприети за разглеждането на тези препоръки;

8.  изразява съжаление, че Агенцията е географски отдалечена от Европол, което подкопава възможността за намиране на полезни взаимодействия с другата агенция, която е специализирана в областта на полицейските въпроси; призовава Агенцията да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад, в който се посочват възможните пречки за взаимодействията ѝ с Европол и мерките, които са предприети и ще бъдат предприети с цел преодоляване на тези предизвикателства;

Политика относно персонала

9.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 96,77%, като са били назначени 30 срочно наети служители от общо 31-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 28 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 16 договорно наети служители и 6 командировани национални експерти;

10.  приветства факта, че Агенцията е продължила да организира уеб семинари, за да представи на служителите на правоприлагащите органи информация и най-добри практики във връзка с разкриването и разследването на престъпления от омраза и различни форми на насилие, основано на пола, и че е предложила обучение за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, с които се сблъскват ромските общности и ЛГБТИ лицата (като например, предприемането на прекомерни или недостатъчни мерки и липсата на доверие към полицейските служители), както и за начините на преодоляването им на ниво правоприлагане; призовава да се продължи с предоставянето на обучения в областта на основните права и свързаното с тях повишаване на осведомеността на полицейските сили;

11.  призовава Агенцията да включи допълнително в учебната си програма и обучителните си дейности съществен елемент, свързан с обучение в областта на борбата с радикализацията, расизма и дискриминацията, когато е възможно; изисква Агенцията също така да разработи специално обучение относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство;

12.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; отбелязва, че тя дава възможност за обмен на информация и за обучение, както и за провеждане на поверителни консултации;

13.  отбелязва, че вследствие на преместването на Агенцията от Обединеното кралство в Унгария и произтичащия от това по-нисък корекционен коефициент за заплатите на персонала, текучеството на персонала е било високо, а географският баланс не винаги е гарантиран, тъй като броят на кандидатурите от други държави членки, различни от приемащата държава, е намалял; отбелязва със загриженост, че някои служители имат неуреден правен спор във връзка с преместването; отбелязва, че са били въведени редица действия за смекчаване на последиците; отбелязва със загриженост, че това може да засегне непрекъснатостта на работата и способността на Агенцията да изпълнява дейностите; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

14.  изразява съгласие с Палатата, че публикуването на обявления за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) би било уместно и полезно, тъй като публикациите на EPSO повишават прозрачността и публичността и осигуряват на гражданите възможност да научат за свободните работни места, колективно публикувани от различните европейски институции и агенции; изисква поради това Агенцията да публикува всичките си обявления за свободни работни места и на уебсайта на EPSO; приканва Европейската комисия да обмисли мерки за намаляване на финансовата тежест за превода на обявленията за свободни работни места за агенциите, включително чрез създаване на ad hoc рамково споразумение с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

15.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват на уебсайта на EPSO с цел повишаване на информираността; разбира отговора на Агенцията относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации; в допълнение отбелязва намерението на Агенцията да публикува всички свои свободни работни места на общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС;

Обществени поръчки

16.  отбелязва, че според доклада на Палатата към края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела всички инструменти, инициирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че според отговора на Агенцията текат подготвителни действия за внедряването на електронно подаване на оферти; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат в тази област;

17.  отбелязва със загриженост, че през декември 2016 г. Агенцията е подписала четиригодишен рамков договор на стойност 1,6 милиона евро за осигуряването на срочно нает персонал с един-единствен икономически оператор само на основание цена, без да се вземат предвид критериите за качество; отбелязва отговора на Агенцията, че според нея качеството е включено в техническите спецификации и че изборът за възлагане на един-единствен договор е направен въз основа на предишен опит и национални особености;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

18.  приветства факта, че през 2017 г. Агенцията е приела преразгледана стратегия за борба с измамите; изразява съжаление, че Агенцията не е приела и приложила вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности до 31 декември 2017 г.; отбелязва обаче, че вътрешните правила, специфични за отделните агенции, се очаква да бъдат приети до края на 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Други коментари

19.  подчертава, че преместването на Агенцията в Будапеща през 2014 г. и преразглеждането на мандата ѝ през 2016 г. предизвикаха изменения в счетоводните процедури на Агенцията, които не са били предмет на повторно валидиране от 2013 г. насам; отбелязва отговора на Агенцията, че повторното валидиране понастоящем е предмет на обсъждане и планиране в рамките на Генерална дирекция „Бюджет“ (ГД „Бюджет“);

20.  отбелязва, че през февруари 2017 г. Агенцията успешно е приключила сертифицирането по ISO 9001:2015 на системата си за управление с цел подобряване и по-ясно демонстриране на ангажимента си по отношение на качеството;

21.  отбелязва със загриженост, че за разлика от повечето други агенции, Агенцията не е извършила цялостен анализ на евентуалното отражение на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз върху нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; отбелязва, че според отговора на Агенцията съответните рискове са оценени неофициално като ниски; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за извършване на по-официален анализ с цел подготовка за смекчаване на евентуалните рискове;

22.  отбелязва усилията на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва, че Агенцията не разполага със схема за компенсиране на въглеродните емисии, но отбелязва, че тя обмисля въвеждането на такава схема, както и че насърчава своя персонал да използва обществения транспорт с цел намаляване на емисиите;

o

o o

23.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година

(2018/2194(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) („Агенцията“) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2.  подчертава, че преместването на Агенцията в Будапеща през 2014 г. и преразглеждането на мандата ѝ през 2016 г. предизвикаха изменения в счетоводните процедури на Агенцията, които не са били предмет на повторно валидиране от 2013 г. насам; отбелязва отговора на Агенцията, че повторното валидиране понастоящем е предмет на обсъждане и планиране в рамките на ГД „Бюджет“;

3.  припомня на Агенцията необходимостта да намери решение за голямото текучество на персонал, тъй като то може да засегне непрекъснатостта на нейната работа и способността ѝ да изпълнява дейностите, предвидени в работната ѝ програма; отбелязва, че голямото текучество на персонал е проблем, пред който са изправени много агенции, и че в този случай това е свързано и с неотдавнашното преместване от Обединеното кралство в Унгария; изразява съжаление, че този въпрос, който беше отворен през 2016 г. от Палатата, не можа да бъде приключен през 2017 г.;

4.  изразява съжаление, че Агенцията публикува обявленията за свободни работни места само на уебсайта си, в социалните медии и в междуинституционалната мрежа, но не и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); отбелязва загрижеността на Агенцията във връзка с допълнителните разходи за писмен превод вследствие на факта, че EPSO изисква публикуването на обявленията за свободни работни места да се извършва на всички официални езици, но посочва, че в конкретния случай на Агенцията става въпрос за ограничен брой свободни работни места; изразява съгласие със Сметната палата, че това би било уместно и полезно, тъй като публикациите на EPSO повишават прозрачността и публичността и осигуряват на гражданите възможност да научат за свободните работни места, колективно публикувани от различните европейски институции и агенции; изисква поради това Агенцията да публикува всичките си обявления за свободни работни места и на уебсайта на EPSO; приканва Европейската комисия да обмисли мерки за намаляване на финансовата тежест за превода на обявленията за свободни работни места за агенциите, включително чрез създаване на ad hoc рамково споразумение с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

5.  отбелязва, че към края на 2017 г. Агенцията не е извършила цялостен анализ на евентуалното отражение на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз върху нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; приветства предприетите от Агенцията корективни действия и отбелязва нейната ограничена експозиция, което се дължи и на преместването от Хемпшър в Будапеща;

6.  приветства ангажимента на Агенцията за последващи действия във връзка с доклада на Службата за вътрешен одит на Комисията относно оценката на нуждите, планирането и бюджетирането на обученията в Агенцията; подчертава, че е важно Агенцията да изпълни ангажимента си;

7.  призовава Агенцията да включи допълнително в учебната си програма и обучителните си дейности съществен елемент, свързан с обучение в областта на борбата с радикализацията, расизма и дискриминацията, когато е възможно; изисква Агенцията също така да разработи специално обучение относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство;

8.  приветства факта, че Агенцията е продължила да организира уеб семинари, за да представи на служителите на правоприлагащите органи информация и най-добри практики във връзка с разкриването и разследването на престъпления от омраза и различни форми на насилие, основано на пола, и че е предложила обучение за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, с които се сблъскват ромските общности и ЛГБТИ лицата (като например, предприемането на прекомерни или недостатъчни мерки и липсата на доверие към полицейските служители), както и за начините на преодоляването им на ниво правоприлагане; призовава да се продължи с предоставянето на обучения в областта на основните права и свързаното с тях повишаване на осведомеността на полицейските сили.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 112.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 112.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 112.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 112.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 258/01, 8.8.2017 г., стр. 4.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност