Procedure : 2018/2194(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0121/2019

Indgivne tekster :

A8-0121/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0259

BETÆNKNING     
PDF 191kWORD 62k
28.3.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017

(2018/2194(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017

(2018/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA(5), særlig artikel 20,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0121/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017

(2018/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA(11), særlig artikel 20,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0121/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017

(2018/2194(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0121/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 10 524 359 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,26 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,09 %, hvilket svarer til en stigning på 1,14 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 84,02 %, hvilket svarer til en stigning på 5,17 % i forhold til det foregående år;

Bortfald af fremførsler

2.  beklager det høje antal af bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017, hvilket beløber sig til 189 154 EUR, der svarer til 12,81 % af det samlede fremførte beløb og udgør en lille nedgang på 1,44 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender centrale resultatindikatorer til at måle sine uddannelsesaktiviteter og deres virkning, navnlig deltagernes tilfredshed, med henblik på at vurdere den merværdi, de tilfører, og resultatindikatorer til at forbedre sin budgetforvaltning;

4.  bemærker, at agenturets plan for forvaltning af ændringer hvad angår de nødvendige forberedelser til at drive virksomhed under det nye udvidede mandat blev gennemført med en grad på 83 %; bemærker, at 93 % af deltagerne i agenturets uddannelsesaktiviteter har angivet, at de i det mindste var tilfredse med uddannelsesaktiviteterne, og bemærker, at agenturet færdiggjorde gennemførelsen af uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse;

5.  bemærker med tilfredshed, at agenturet arbejder tæt sammen med netværket af agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender, og de ni agenturer, der udgør det; bemærker, at de gennemfører fælles uddannelseskurser og tilrettelægger kurser sammen;

6.  glæder sig over agenturets forpligtelse til at følge op på rapporten fra Kommissionens interne revisionstjeneste om behovsvurdering, planlægning og budgettering af uddannelsesaktiviteter; understreger vigtigheden af, at agenturet opfylder sin forpligtelse;

7.  bemærker, at den femårige periodiske eksterne evaluering, der blev afsluttet i januar 2016, fremsatte 17 anbefalinger, for hvilke agenturet agter at gennemføre alle afhjælpende foranstaltninger inden udgangen af 2018; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes at efterkomme disse anbefalinger;

8.  beklager, at agenturet er geografisk langt beliggende fra Europol, hvilket underminerer muligheden for at finde synergier med dette andet agentur, der er specialiseret i politianliggender; opfordrer agenturet til at forelægge dechargemyndigheden en rapport, der beskriver eventuelle hindringer i dets samspil med Europol og de foranstaltninger, som er truffet, og som skal træffes for at imødegå disse udfordringer;

Personalepolitik

9.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 96,77 % pr. 31. december 2017, med 30 midlertidigt ansatte ud af de 31 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 28 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 16 kontraktansatte og seks udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017;

10.  glæder sig over, at agenturet fortsatte med at organisere webinarer med henblik på at give personalet hos de retshåndhævende myndigheder oplysninger og eksempler på bedste praksis vedrørende identifikation og efterforskning af hadforbrydelser og forskellige former for kønsbaseret vold, og over, at det tilbød kurser for at øge kendskabet til de udfordringer, som romaer og LGBTI-personer står over for (f.eks. for meget og for lidt politiovervågning og manglen på tillid til medlemmerne af politistyrken), og hvordan disse kan imødegås på retshåndhævelsesniveau; opfordrer til, at der fortsat udbydes kurser inden for området grundlæggende rettigheder og den dermed forbundne sensibilisering af politistyrken;

11.  opfordrer agenturet til i sit uddannelsesprogram og i sine uddannelsesaktiviteter yderligere at indarbejde et væsentligt element af uddannelse i antiradikalisering, racismebekæmpelse og bekæmpelse af forskelsbehandling, hvor som helst det er muligt; anmoder agenturet om også at udvikle specifikt uddannelsesmateriale om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager;

12.  bemærker, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; bemærker, at det giver mulighed for udveksling af oplysninger, kurser og fortrolig rådgivning;

13.  bemærker, at der som følge af agenturets flytning fra Det Forenede Kongerige til Ungarn og den deraf følgende lavere justeringskoefficient for personalelønninger var en høj personaleudskiftning, og at den geografiske balance ikke altid sikres, idet antallet af ansøgninger fra andre medlemsstater end værtslandet er faldet; bemærker med bekymring, at nogle medarbejdere har en udestående retlig tvist vedrørende flytningen; noterer sig, at der er blevet gennemført en række afbødende foranstaltninger; påpeger med bekymring, at dette kan påvirke driftskontinuiteten og agenturets evne til at gennemføre aktiviteter; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i dette spørgsmål;

14.  er enig med Revisionsretten i, at offentliggørelse af stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted ville være relevant og nyttigt, eftersom EPSO's opslag øger gennemsigtigheden og den offentlige opmærksomhed og giver borgerne mulighed for på ét og samme sted at finde frem til ledige stillinger, som offentliggøres af de forskellige EU-institutioner og -agenturer i fællesskab; anmoder derfor om, at agenturet også offentliggør alle sine stillingsopslag på EPSO's websted; opfordrer Europa-Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der har til formål at mindske agenturernes økonomiske byrde i forbindelse med oversættelsen af stillingsopslag, herunder ved at etablere en ad hoc-rammeaftale med Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT);

15.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om at offentliggøre stillingsopslag på EPSO's websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets svar vedrørende de høje omkostninger til oversættelse som følge af en sådan offentliggørelse; bemærker endvidere, at agenturet har til hensigt at offentliggøre alle ledige stillinger på den jobopslagstavle for agenturer, som EU-agenturernes netværk har udviklet;

Udbud

16.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); noterer sig på baggrund af agenturets svar, at de forberedende foranstaltninger med henblik på at indføre elektronisk afgivelse af tilbud er igangsat; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort på dette område;

17.  bemærker med bekymring, at agenturet i december 2016 indgik en fireårig rammekontrakt til en værdi af 1,6 mio. EUR med én økonomisk operatør, der skulle levere midlertidigt personale udelukkende på grundlag af pris, uden at der blev taget hensyn til kvalitetskriterier; noterer sig agenturets svar om, at det mente, at kvaliteten var integreret i de tekniske specifikationer, og at valget om at tildele en enkelt kontrakt blev foretaget på grundlag af tidligere erfaringer og nationale særtræk;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

18.  glæder sig over, at agenturet i 2017 vedtog en revideret strategi for bekæmpelse af svig; beklager, at agenturet ikke havde fastlagt og indført interne regler om whistleblowing inden den 31. december 2017; bemærker imidlertid, at der forventes at blive vedtaget agenturspecifikke interne regler inden udgangen af 2018; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

Andre bemærkninger

19.  understreger, at flytningen af agenturet til Budapest i 2014 og revisionen af dets mandat i 2016 udløste ændringer af agenturets regnskabsprocedurer, som ikke er blevet genvalideret siden 2013; noterer sig agenturets svar om, at genvalideringen i øjeblikket er genstand for drøftelser og planlægning i Generaldirektoratet for Budget (GD BUDG);

20.  bemærker, at agenturet i februar 2017 med succes gennemførte ISO 9001:2015-certificeringen af agenturets forvaltningssystem med henblik på at forbedre og bedre vise sit engagement i kvalitet;

21.  bemærker med bekymring, at agenturet – til forskel fra de fleste andre agenturer – ikke foretog en omfattende analyse af, hvordan Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union kunne forventes at indvirke på agenturets organisation, operationer og regnskaber; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at de tilsvarende risici uformelt er blevet vurderet som lave; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at færdiggøre en mere formel analyse med henblik på at imødegå eventuelle risici, der er forbundet hermed;

22.  noterer sig agenturets bestræbelser på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; påpeger, at agenturet ikke har indført en CO2-udligningsordning, men anerkender, at det overvejer at indføre en sådan ordning, og at agenturet tilskynder sine medarbejdere til at gøre brug af offentlig transport for at reducere emissioner;

o

o o

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

17.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)

(2018/2194(DEC))

Ordfører for udtalelse: Romeo Franz

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) ("agenturet") giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2017, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  understreger, at flytningen af agenturet til Budapest i 2014 og revisionen af dets mandat i 2016 udløste ændringer af agenturets regnskabsprocedurer, som ikke er blevet genvalideret siden 2013; noterer sig agenturets svar om, at genvalideringen i øjeblikket er genstand for drøftelser og planlægning i GD BUDG;

3.  minder agenturet om, at det er nødt til at tackle sin høje personaleudskiftning, da den kan indvirke på forretningskontinuiteten og agenturets evne til at gennemføre aktiviteterne i sit arbejdsprogram; bemærker, at stor personaleudskiftning er et problem, som mange agenturer står over for, og at det – i dette tilfælde – også er forbundet med den nylige flytning fra Det Forenede Kongerige til Ungarn; beklager, at dette spørgsmål, som Revisionsretten indledte i 2016, ikke kunne afsluttes i 2017;

4.  beklager, at agenturet kun offentliggør stillingsopslag på sit eget websted, på de sociale medier og i netværket på tværs af agenturerne og ikke på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted; anerkender agenturets bekymringer med hensyn til yderligere oversættelsesomkostninger, fordi EPSO kræver offentliggørelse af stillingsopslag på alle EU-institutionernes officielle sprog, men påpeger, at det i agenturets specifikke tilfælde kun berører et begrænset antal stillinger; er enig med Revisionsretten i, at dette ville være relevant og nyttigt, eftersom EPSO's opslag øger gennemsigtigheden og den offentlige opmærksomhed og giver borgerne mulighed for på ét og samme sted at finde frem til ledige stillinger, som offentliggøres af de forskellige EU-institutioner og -agenturer; anmoder derfor om, at agenturet også offentliggør alle sine stillingsopslag på EPSO's websted; opfordrer Europa-Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der har til formål at mindske agenturernes økonomiske byrde i forbindelse med oversættelsen af stillingsopslag, herunder ved at etablere en ad hoc-rammeaftale med Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT);

5.  bemærker, at agenturet ved udgangen af 2017 ikke havde foretaget en omfattende analyse af, hvordan Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union kunne forventes at indvirke på agenturets organisation, operationer og regnskaber; glæder sig over de afhjælpende foranstaltninger, som agenturet har truffet, og bemærker dets begrænsede eksponering, også på grund af flytningen fra Hampshire til Budapest;

6.  glæder sig over agenturets forpligtelse til at følge op på rapporten fra Kommissionens interne revisionstjeneste om behovsvurdering, planlægning og budgettering af uddannelsesaktiviteter; understreger vigtigheden af, at agenturet opfylder sine forpligtelser;

7.  opfordrer agenturet til i sit uddannelsesprogram og i alle sine uddannelsesaktiviteter yderligere at indarbejde et væsentligt element af uddannelse i antiradikalisering, racismebekæmpelse og bekæmpelse af forskelsbehandling, hvor som helst det er muligt; anmoder agenturet om også at udvikle specifikt uddannelsesmateriale om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager;

8.  glæder sig over, at agenturet fortsatte med at organisere webinarer med henblik på at give personalet hos de retshåndhævende myndigheder oplysninger og bedste praksis vedrørende identifikation og efterforskning af hadforbrydelser og forskellige former for kønsbaseret vold, og over, at det tilbød kurser for at øge kendskabet til de problemer, som romaer og LGBTI-personer står over for (f.eks. for meget og for lidt politiovervågning og manglen på tillid til medlemmerne af politistyrken), og hvordan disse kan imødegås på retshåndhævelsesniveau; opfordrer til, at der fortsat udbydes kurser inden for grundlæggende rettigheder og den dermed forbundne sensibilisering af politistyrken.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller:

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 112.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 112.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 112.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 112.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 258/01 af 8.8.2017, s. 4.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik