Διαδικασία : 2018/2194(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0121/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0121/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0259

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 219kWORD 67k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2194(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 20,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0121/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου(11), και ιδίως το άρθρο 20,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0121/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2194(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0121/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(13), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 10 524 359 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,26 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,09 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,14 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 84,02 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 5,17 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακύρωση των αυτόματων μεταφορών

2.  εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό επίπεδο ακυρώσεων μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 που ανήλθε σε 189 154 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 12,81 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού και το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 1,44 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί βασικούς δείκτες επιδόσεων για να μετρά τις δραστηριότητές του στον τομέα της κατάρτισης και τον αντίκτυπό τους, και ειδικότερα το επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων, προκειμένου να αξιολογεί την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν, καθώς και δείκτες επιδόσεων για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

4.  παρατηρεί ότι το σχέδιο διαχείρισης αλλαγών του Οργανισμού που αφορά τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη λειτουργία στο πλαίσιο της νέας διευρυμένης εντολής του εφαρμόστηκε σε ποσοστό 83 %· σημειώνει ότι το 93 % των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κατάρτισης του Οργανισμού δήλωσαν ότι ήταν τουλάχιστον ικανοποιημένοι με την κατάρτιση και ότι ο Οργανισμός ολοκλήρωσε την εφαρμογή του σχεδίου εκπαιδευτικής σύμπραξης ΕΕ/Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με το δίκτυο των οργανισμών του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και με τους εννέα οργανισμούς που το συναποτελούν· σημειώνει ότι έχουν κοινά προγράμματα κατάρτισης και οργανώνουν από κοινού μαθήματα·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Οργανισμού να δώσει συνέχεια στην έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των αναγκών, τον σχεδιασμό και την κατάρτιση προϋπολογισμού για δραστηριότητες κατάρτισης· τονίζει ότι είναι σημαντικό, ο Οργανισμός να τηρήσει τη δέσμευσή του·

7.  παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της πενταετούς περιοδικής εξωτερικής αξιολόγησης που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2016 εκδόθηκαν 17 συστάσεις, για τις οποίες ο Οργανισμός σχεδιάζει να εφαρμόσει όλα τα διορθωτικά μέτρα έως το τέλος του 2018· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να αντιμετωπίσει αυτές τις συστάσεις·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός βρίσκεται γεωγραφικά μακριά από την Ευρωπόλ, γεγονός που υπονομεύει τη δυνατότητα εξεύρεσης συνεργιών με αυτόν τον άλλο οργανισμό ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αστυνομικά θέματα· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα πιθανά εμπόδια στις επαφές του με την Ευρωπόλ και τα μέτρα που έχουν ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·

Πολιτική προσωπικού

9.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το οργανόγραμμα εκτελέστηκε κατά 96,77 %, με τον διορισμό 30 έκτακτων υπαλλήλων από τις 31 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 28 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 16 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 6 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017·

10.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός διοργάνωσε διαδικτυακά σεμινάρια για να διαθέσει στους αστυνομικούς υπαλλήλους επικαιροποιημένη πληροφόρηση και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον εντοπισμό και τη διερεύνηση εγκλημάτων μίσους και διαφόρων μορφών βίας για λόγους φύλου, και προσέφερε κύκλους κατάρτισης με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά και οι ΛΟΑΔΜ (όπως υπερβολική ή ανεπαρκής αστυνόμευση και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους αστυνομικούς υπαλλήλους) και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά σε επίπεδο δημόσιας τάξης· ζητεί να συνεχιστούν η προσφορά κύκλων κατάρτισης στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η σχετική ευαισθητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων·

11.  καλεί, ακόμα, τον Οργανισμό να ενσωματώσει, όπου είναι δυνατόν, στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και σε όλες τις δραστηριότητες κατάρτισής του ένα σημαντικό στοιχείο κατάρτισης κατά της ριζοσπαστικοποίησης, του ρατσισμού και κατά των διακρίσεων· ζητεί επίσης από τον Οργανισμό να αναπτύξει ειδική κατάρτιση σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

12.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ότι παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και κατάρτισης καθώς και παροχής εμπιστευτικών συμβουλών·

13.  παρατηρεί ότι, ως αποτέλεσμα της μετεγκατάστασής του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουγγαρία και του επακόλουθου χαμηλότερου συντελεστή διόρθωσης που εφαρμόζεται στους μισθούς του προσωπικού, η εναλλαγή προσωπικού ήταν έντονη και ότι δεν διασφαλίζεται πάντα γεωγραφική ισορροπία, δεδομένου ότι έχουν ελαττωθεί οι αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη εκτός της χώρας υποδοχής· σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν εκκρεμείς νομικές διαμάχες με ορισμένα μέλη του προσωπικού σχετικά με τη μετεγκατάσταση· επισημαίνει ότι έχουν εφαρμοστεί ορισμένες δράσεις μετριασμού· επισημαίνει με ανησυχία ότι το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και την ικανότητα του Οργανισμού να υλοποιεί δραστηριότητες· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τυχόν εξελίξεις σε αυτό το θέμα·

14.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) θα ήταν ενδεδειγμένη και χρήσιμη, δεδομένου ότι οι δημοσιεύσεις της EPSO ενισχύουν τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα και επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν τις προκηρύξεις κενών θέσεων που δημοσιεύονται συλλογικά από τα διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης· ζητεί, επομένως, να δημοσιεύει ο Οργανισμός όλες τις προκηρύξεις κενών θέσεων και στον ιστότοπο της EPSO· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τη μετάφραση των προκηρύξεων των κενών θέσεων στους οργανισμούς, μεταξύ άλλων με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας-πλαισίου με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύει τις προκηρύξεις των κενών θέσεων στον ιστότοπο της EPSO προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την απάντηση του Οργανισμού σχετικά με το υψηλό μεταφραστικό κόστος που συνεπάγεται η εν λόγω δημοσίευση· αναγνωρίζει επίσης την πρόθεση του Οργανισμού να δημοσιεύει όλες τις κενές θέσεις εργασίας στο συμβούλιο αποκεντρωμένων οργανισμών για την εργασία το οποίο θεσπίστηκε από το δίκτυο αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ·

Δημόσιες συμβάσεις

16.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν είχε ακόμη εφαρμόσει όλα τα εργαλεία που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο την καθιέρωση μιας ενιαίας λύσης για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ηλεκτρονική υποβολή συνεχίζονται· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εν λόγω τομέα·

17.  σημειώνει με ανησυχία ότι, τον Δεκέμβριο 2016, ο Οργανισμός υπέγραψε τετραετή σύμβαση-πλαίσιο αξίας 1,6 εκατομμυρίων EUR για την παροχή έκτακτου προσωπικού με έναν οικονομικό φορέα με μοναδικό κριτήριο την τιμή, χωρίς να λάβει υπόψη κριτήρια ποιότητας· σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού ότι έκρινε ότι η ποιότητα ήταν κατοχυρωμένη στις τεχνικές προδιαγραφές και ότι η επιλογή για την ανάθεση ενιαίας σύμβασης έγινε με βάση την προηγούμενη εμπειρία και τις εθνικές ιδιαιτερότητες·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ενέκρινε κατά τη διάρκεια του 2017 κοινή στρατηγική καταπολέμησης της απάτης· εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν είχε καταρτίσει ούτε θέσει σε εφαρμογή εσωτερικούς κανόνες για τους καταγγέλτες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017· σημειώνει, ωστόσο, ότι αναμένεται να εγκριθούν ειδικές για τον οργανισμό εσωτερικές ρυθμίσεις έως το τέλος του 2018· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίησή τους·

Λοιπά σχόλια

19.  τονίζει ότι η μεταφορά της έδρας του Οργανισμού στη Βουδαπέστη το 2014 και η αναθεώρηση της εντολής του είχαν ως αποτέλεσμα τροποποιήσεις στις λογιστικές διαδικασίες του Οργανισμού οι οποίες δεν είχαν επανεπικυρωθεί από το 2013· λαμβάνει υπόψη την απάντηση του Οργανισμού ότι η επανεπικύρωση αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο συζητήσεων και προγραμματισμού στους κόλπους της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG)·

20.  σημειώνει ότι τον Φεβρουάριο 2017, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση ISO 9001: 2015 του συστήματος διαχείρισης του Οργανισμού προκειμένου να βελτιωθεί και να καταδειχθεί καλύτερα η δέσμευσή του υπέρ της ποιότητας·

21.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σε αντίθεση με την πλειονότητα των άλλων οργανισμών, ο Οργανισμός δεν πραγματοποίησε λεπτομερή ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οργάνωση, στις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς της· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι οι αντίστοιχοι κίνδυνοι κρίθηκαν, σε ανεπίσημο επίπεδο, χαμηλοί· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η προετοιμασία μιας πιο επίσημης ανάλυσης με σκοπό τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων·

22.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να διασφαλίσει έναν οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει καθεστώς αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα, αλλά αναγνωρίζει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός τέτοιου συστήματος και ότι ο Οργανισμός ενθαρρύνει το προσωπικό του να κάνει χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς για τη μείωση των εκπομπών·

o

o o

23.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

17.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2194(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Romeo Franz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (ο «Οργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  τονίζει ότι η μεταφορά της έδρας του Οργανισμού στη Βουδαπέστη το 2014 και η αναθεώρηση της εντολής του είχαν ως αποτέλεσμα τροποποιήσεις στις λογιστικές διαδικασίες του Οργανισμού οι οποίες δεν είχαν επανεπικυρωθεί από το 2013· λαμβάνει υπόψη την απάντηση του Οργανισμού ότι η επανεπικύρωση αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο συζητήσεων και προγραμματισμού στο πλαίσιο της ΓΔ BUDG·

3.  υπενθυμίζει στον Οργανισμό ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσει το ζήτημα του υψηλού ποσοστού εναλλαγής του προσωπικού του, διότι μπορεί να έχει αντίκτυπο στη συνέχιση των δραστηριοτήτων του, καθώς και στην ικανότητα του Οργανισμού να υλοποιεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας του· επισημαίνει ότι ο υψηλός βαθμός εναλλαγής του προσωπικού αποτελεί πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί οργανισμοί και ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνδέεται επίσης με την πρόσφατη μετακίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουγγαρία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό το ζήτημα, που άνοιξε το 2016 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν μπόρεσε να κλείσει το 2017·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διυπηρεσιακό δίκτυο, αλλά όχι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· κατανοεί τις ανησυχίες του Οργανισμού όσον αφορά τις πρόσθετες δαπάνες μετάφρασης λόγω του γεγονότος ότι η EPSO απαιτεί τη δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες, αλλά επισημαίνει ότι υπάρχει περιορισμένος μόνο αριθμός θέσεων εργασίας στην περίπτωση του συγκεκριμένου Οργανισμού· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι αυτό θα ήταν αρμόζον και χρήσιμο, δεδομένου ότι οι δημοσιεύσεις της EPSO ενισχύουν τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα και επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν συγκεντρωτικά τις προκηρύξεις κενών θέσεων που δημοσιεύονται από τα διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης· ζητεί, επομένως, να δημοσιεύει ο Οργανισμός όλες τις προκηρύξεις κενών θέσεων και στον ιστότοπο της EPSO· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τη μετάφραση των προκηρύξεων των κενών θέσεων στους οργανισμούς, μεταξύ άλλων με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας-πλαισίου με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)·

5.  σημειώνει ότι έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν είχε πραγματοποιήσει λεπτομερή ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οργάνωση, στις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς του· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός και σημειώνει την περιορισμένη έκθεσή του, μεταξύ άλλων λόγω της μεταφοράς από το Hampshire στη Βουδαπέστη·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Οργανισμού να δώσει συνέχεια στην έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των αναγκών, τον σχεδιασμό και την κατάρτιση προϋπολογισμού για δραστηριότητες κατάρτισης· τονίζει ότι είναι σημαντικό, ο Οργανισμός να τηρήσει τη δέσμευσή του.

7.  καλεί, ακόμα, τον Οργανισμό να ενσωματώσει όπου είναι δυνατόν στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και σε όλες τις δραστηριότητες κατάρτισής του ένα σημαντικό στοιχείο κατάρτισης κατά της ριζοσπαστικοποίησης, του ρατσισμού και κατά των διακρίσεων. ζητεί επίσης από τον Οργανισμό να αναπτύξει ειδική κατάρτιση σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

8.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός διοργάνωσε διαδικτυακά σεμινάρια για να διαθέσει στους αστυνομικούς υπαλλήλους επικαιροποιημένη πληροφόρηση και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον εντοπισμό και τη διερεύνηση εγκλημάτων μίσους και διαφόρων μορφών βίας για λόγους φύλου, και προσέφερε κύκλους κατάρτισης με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά τα οι ΛΟΑΔΜ (όπως υπερβολική ή ανεπαρκής αστυνόμευση και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους αστυνομικούς υπαλλήλους) και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά σε επίπεδο δημόσιας τάξης· ζητεί να συνεχιστούν η προσφορά κύκλων κατάρτισης στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η σχετική ευαισθητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 112.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 112.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 112.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 112.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 258/01 της 8.8.2017, σ. 4.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου