Menettely : 2018/2194(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0121/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0121/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0259

MIETINTÖ     
PDF 181kWORD 61k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2194(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0084/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2219(5) ja erityisesti sen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0121/2019),

1.  myöntää Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0084/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2219(11) ja erityisesti sen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0121/2019),

1.  hyväksyy Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2194(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0121/2019),

A.  toteaa, että Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 10 524 359 euroa, mikä merkitsee 2,26 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että keskuksen koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,09 prosenttia, mikä merkitsee 1,14 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 84,02 prosenttia, mikä merkitsee 5,17 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  pitää valitettavana, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin merkittävät 189 154 euroa eli 12,81 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä tarkoittaa pientä 1,44 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla se mittaa koulutustoimintojaan ja niiden vaikutusta, etenkin osallistujien tyytyväisyysastetta, voidakseen arvioida toimintojen tuottamaa lisäarvoa ja että se käyttää tulosindikaattoreita parantaakseen talousarviohallintoaan;

4.  panee merkille, että viraston muutostenhallintasuunnitelman, joka koskee tarvittavia valmisteluja viraston uuden laajennetun toimeksiannon mukaista toimintaa varten, toteutusaste oli 83 prosenttia; panee merkille, että 93 prosenttia viraston koulutustoimintaan osallistuneista totesi olevansa koulutukseen vähintään tyytyväisiä ja että virasto sai valmiiksi EU:n ja MENA-alueen välistä terrorismintorjunnan koulutuskumppanuutta koskevan ohjelman toteutuksen;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee tiivistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen verkoston kanssa ja että siihen kuuluvien yhdeksän viraston kanssa; toteaa niiden tarjoavan yhteistä koulutusta ja järjestävän kursseja yhdessä;

6.  pitää myönteisenä, että virasto on sitoutunut jatkotoimiin komission sisäisen tarkastuksen osaston julkaiseman kertomuksen ”Needs assessment, Planning and Budgeting of Training activities” johdosta; pitää tärkeänä, että virasto lunastaa sitoumuksensa;

7.  ottaa huomioon, että vuoden 2016 tammikuussa loppuun saatetussa viisivuotisessa ulkopuolisessa kausiarvioinnissa annettiin 17 suositusta, joiden osalta virasto aikoo toteuttaa kaikki korjaavat toimet vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suositusten huomioon ottamiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

8.  pitää valitettavana sitä, että virasto sijaitsee maantieteellisesti kaukana Europolista, mikä heikentää mahdollisuutta synergian löytämiseen tämän poliisiasioihin erikoistuneen toisen viraston kanssa; kehottaa virastoa esittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle raportin, jossa se määrittää mahdolliset esteet sen vuorovaikutukselle Europolin kanssa ja näiden haasteiden voittamiseksi toteutetut ja toteutettavat toimenpiteet;

Henkilöstöpolitiikka

9.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,77 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 31 väliaikaisesta toimesta 30 oli täytettynä (verrattuna 28 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 viraston palveluksessa työskenteli lisäksi 16 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 6 kansallista asiantuntijaa;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto järjesti edelleen verkkoseminaareja tarjotakseen lainvalvontaviranomaisille tietoa ja parhaita käytänteitä viharikosten ja erityyppisen sukupuoleen perustuvan väkivallan tunnistamiseksi ja tutkimiseksi sekä koulutustilaisuuksia, joissa tiedotettiin romaniyhteisöjen ja hlbti-ihmisten haasteista (kuten poliisien yli- tai alimitoitetut toimet ja luottamuksen puute poliisivoimien jäseniä kohtaan) ja siitä, kuinka näihin haasteisiin voidaan vastata lainvalvonnan tasolla; kehottaa jatkamaan perusoikeuksien alan koulutustoimia ja tiedottamaan niistä asiaankuuluvasti poliisivoimille.

11.  kehottaa virastoa sisällyttämään opetussuunnitelmiinsa ja kaikkiin koulutustoimiinsa edelleen merkittävänä osa-alueena radikalisoitumisen ja rasismin torjunnan sekä syrjinnän vastaisen koulutuksen aina, kun se on mahdollista; kehottaa virastoa myös kehittämään erityistä koulutusta rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä;

12.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa sen tarjoavan tiedonjakamista ja koulutusta sekä luottamuksellista neuvontaa;

13.  panee merkille viraston siirtämisen Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin ja siitä johtuvan henkilöstön palkkoihin sovellettavan alhaisemman korjauskertoimen ja toteaa, että siksi henkilöstön vaihtuvuus oli suuri eikä maantieteellistä tasapainoa kyetty aina varmistamaan, sillä hakemukset muista jäsenvaltioista kuin isäntämaasta ovat vähentyneet; panee huolestuneena merkille, että joillakin henkilöstön jäsenillä on siirtoon liittyviä ratkaisemattomia oikeusriitoja; panee merkille, että lieventäviä toimia on toteutettu; on huolestunut siitä, että tämä saattaa vaikuttaa toiminnan jatkuvuuteen ja viraston mahdollisuuksiin toteuttaa toimia; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

14.  on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että työpaikkailmoitusten julkaiseminen Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla olisi merkityksellistä ja hyödyllistä, koska EPSOn julkaisut lisäävät avoimuutta ja antavat kansalaisille mahdollisuuden tutustua keskitetysti kaikkiin unionin eri toimielimissä ja virastoissa avoimina oleviin toimiin; pyytää siksi, että virasto julkaisee kaikki työpaikkailmoituksensa myös EPSOn verkkosivustolla; kehottaa komissiota harkitsemaan toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin työpaikkailmoitusten kääntämisestä virastoille aiheutuvaa taloudellista rasitusta, kuten erityisen puitesopimuksen tekemistä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EPSOn verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viraston vastauksen, joka koskee tällaisesta julkaisemisesta aiheutuvia korkeita käännöskustannuksia; panee lisäksi merkille viraston aikomuksen julkaista kaikki avoimet toimensa unionin virastojen verkoston luomalla virastojen välisellä työpaikkasivustolla;

Hankinnat

16.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); panee merkille viraston vastauksesta, että se valmistelee parhaillaan toimia tarjousten sähköisen toimittamisjärjestelyn käyttöönottamiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, miten tässä asiassa edistytään;

17.  panee huolestuneena merkille, että joulukuussa 2016 virasto allekirjoitti väliaikaisen henkilöstön tarjoamista koskevan nelivuotisen 1,6 miljoonaan arvoisen puitesopimuksen vain yhden talouden toimijan kanssa hinnan perusteella ottamatta huomioon laatuperusteita; panee merkille viraston vastauksen, jossa todettiin, että se katsoi laadun sisältyneen teknisiin eritelmiin ja että päätös tehdä vain yksi sopimus tehtiin aiemman kokemuksen ja kansallisten erityispiirteiden perusteella;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto hyväksyi vuoden 2017 aikana tarkistetun petostentorjuntastrategian; pitää valitettavana, ettei virasto ollut 31. joulukuuta 2017 mennessä ottanut käyttöön ja pannut täytäntöön väärinkäytösten paljastamista koskevia sisäisiä sääntöjä; toteaa kuitenkin, että virastokohtaiset sisäiset säännöt odotetaan hyväksyttävän vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden täytäntöönpanosta;

Muita huomautuksia

19.  painottaa, että viraston siirtyminen Budapestiin vuonna 2014 ja sen toimeksiannon tarkistaminen vuonna 2016 aiheuttivat muutoksia viraston kirjanpitomenettelyihin, joita ei ole validoitu uudelleen sitten vuoden 2013; panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan uudelleen validoinnista käydään paraikaa keskusteluja ja sitä suunnitellaan budjettipääosastossa;

20.  panee merkille, että virasto sai helmikuussa 2017 onnistuneesti päätökseen hallintojärjestelmänsä ISO 9001:2015 -sertifioinnin, jotta se voi parantaa laatua ja osoittaa paremmin sitoutuneensa siihen;

21.  panee huolestuneena merkille, että toisin kuin useimmat muut virastot virasto ei analysoinut kattavasti todennäköisiä vaikutuksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; panee viraston vastauksesta merkille, että tähän liittyvät riskit on epävirallisesti arvioitu vähäisiksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan toimista, jotka koskevat virallisemman analyysin tekemistä ja joilla valmistaudutaan lieventämään mahdollisia tähän liittyviä riskejä;

22.  panee merkille, että virasto on pyrkinyt varmistamaan kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; huomauttaa, ettei virastolla ole käytössä hiilidioksidin kompensointijärjestelmää mutta että se harkitsee tällaisen järjestelmän käyttöönottoa ja että virasto kannustaa henkilöstöään käyttämään julkista liikennettä päästöjen vähentämiseksi;

o

o o

23.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

17.1.2019

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2194(DEC))

Valmistelija: Romeo Franz

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset, joiden mukaan Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) (jäljempänä ’virasto’) tilinpäätöksessä sen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 on esitetty oikeat ja riittävät tiedot ja sen toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  painottaa, että viraston siirtyminen Budapestiin vuonna 2014 ja sen toimeksiannon tarkistaminen vuonna 2016 aiheuttivat muutoksia viraston kirjanpitomenettelyihin, joita ei ole validoitu uudelleen sitten vuoden 2013; panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan uudelleen validoinnista käydään paraikaa keskusteluja ja sitä suunnitellaan budjettipääosastossa;

3.  palauttaa mieliin, että viraston on puututtava sen henkilökunnan suureen vaihtuvuuteen, joka saattaa vaikuttaa toiminnan jatkuvuuteen ja viraston kykyyn toteuttaa sen työohjelmassa suunnitellut toimet; toteaa, että henkilöstön suuri vaihtuvuus on ongelma monille virastoille ja että tässä tapauksessa se liittyy myös viraston äskettäiseen muuttoon Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin; pitää valitettavana, että tätä tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 esille tuomaa ongelmaa ei voitu ratkaista vuonna 2017;

4.  pitää valitettavana, että virasto julkaisee ilmoituksia avoimista toimista omalla verkkosivustollaan, sosiaalisessa mediassa ja virastojen välisessä verkostossa mutta ei EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla; panee merkille viraston huolen käännöskustannusten kasvusta sen vuoksi, että EPSO edellyttää avoimia toimia koskevien ilmoitusten julkaisemista kaikilla virallisilla kielillä, mutta huomauttaa, että viraston erityistapauksessa asianomaisia avoimia toimia on vain vähäinen määrä; on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että julkaiseminen EPSOn verkkosivustolla olisi merkityksellistä ja hyödyllistä, koska se lisäisi avoimuutta ja julkisuutta ja antaisi kansalaisille mahdollisuuden tutustua keskitetysti kaikkiin unionin eri toimielimissä ja virastoissa avoimina oleviin toimiin; pyytää siksi, että virasto julkaisee kaikki avoimia toimia koskevat ilmoituksensa myös EPSOn verkkosivustolla; kehottaa komissiota harkitsemaan toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin avoimia toimia koskevien ilmoitusten kääntämisestä virastoille aiheutuvaa taloudellista rasitusta, kuten erityisen puitesopimuksen tekemistä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa;

5.  panee huolestuneena merkille, että vuoden 2017 lopussa virasto ei ollut analysoinut kattavasti todennäköisiä vaikutuksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; panee tyytyväisenä merkille viraston toteuttamat korjaavat toimet ja toteaa, että Brexit koskee sitä rajoitetusti, koska virasto on siirtynyt Hampshirestä Budapestiin;

6.  pitää myönteisenä, että virasto on sitoutunut jatkotoimiin komission sisäisen tarkastuksen osaston julkaiseman kertomuksen ”Needs assessment, Planning and Budgeting of Training activities” johdosta; pitää tärkeänä, että virasto lunastaa sitoumuksensa;

7.  kehottaa virastoa sisällyttämään opetussuunnitelmiinsa ja kaikkiin koulutustoimiinsa edelleen merkittävänä osa-alueena radikalisoitumisen ja rasismin torjunnan sekä syrjinnän vastaisen koulutuksen aina, kun se on mahdollista; kehottaa virastoa myös kehittämään erityistä koulutusta rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto järjesti edelleen verkkoseminaareja tarjotakseen lainvalvontaviranomaisille tietoa ja parhaita käytänteitä viharikosten ja erityyppisen sukupuoleen perustuvan väkivallan tunnistamiseksi ja tutkimiseksi sekä koulutustilaisuuksia, joissa tiedotettiin romaniyhteisöjen ja hlbti-ihmisten haasteista (kuten poliisien yli- tai alimitoitetut toimet ja luottamuksen puute poliisivoimien jäseniä kohtaan) ja siitä, kuinka näihin haasteisiin voidaan vastata lainvalvonnan tasolla; kehottaa jatkamaan perusoikeuksien alan koulutustoimia ja tiedottamaan niistä asiaankuuluvasti poliisivoimille.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 112.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 112.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 112.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 112.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 258/01, 8.8.2017, s. 4.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö