Postupak : 2018/2194(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0121/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0121/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.18

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0259

IZVJEŠĆE     
PDF 199kWORD 58k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2017.

(2018/2194(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.

(2018/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0121/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.

(2018/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(11), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0121/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.

(2018/2194(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0121/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(13), konačni proračun Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (dalje u tekstu: Agencija) za financijsku godinu 2017. iznosio 10 524 359 EUR, što je povećanje od 2,26 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se cijeli proračun Agencije financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,09 %, što je povećanje od 1,14 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 84,02 %, što je povećanje od 5,17 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  izražava žaljenje zbog visoke stope ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017., što je iznosilo 189 154 EUR odnosno 12,81 % ukupnog prenesenog iznosa, a to predstavlja blago smanjenje od 1,44 % u odnosu na 2016. godinu;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija koristi ključne pokazatelje uspješnosti za mjerenje svojih aktivnosti osposobljavanja i njihova utjecaja, posebno razinu zadovoljstva sudionika, kako bi ocijenila dodanu vrijednost koja im se pruža njezinim aktivnostima, te pokazatelje uspješnosti kako bi poboljšala upravljanje proračunom;

4.  napominje da je izmijenjeni plan upravljanja Agencije u vezi s potrebnim pripremama za djelovanje u novom proširenom mandatu proveden po stopi od 83 %; napominje da je 93 % sudionika programâ osposobljavanja u Agenciji izjavilo da je barem zadovoljno osposobljavanjem i da je Agencija okončala uvođenje programa Partnerstva za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike;

5.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija usko surađuje s mrežom agencija za pravosuđe i unutarnje poslove odnosno devet agencija koje je čine; napominje da dijele programe osposobljavanja i zajedno organiziraju tečajeve;

6.  pozdravlja činjenicu da se Agencija obvezala postupiti u skladu s izvješćem Službe Komisije za unutarnju reviziju o procjeni potreba, planiranju i izradi proračuna u vezi s aktivnostima osposobljavanja Agencije; ističe koliko je važno da Agencija ispuni tu svoju obvezu;

7.  primjećuje da je u okviru petogodišnjeg periodičnog vanjskog pregleda okončanog u siječnju 2016. izdano 17 preporuka, za koje Agencija namjerava provesti sve korektivne mjere do kraja 2018. godine; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima radi ispunjavanja tih preporuka;

8.  žali zbog činjenice da je Agencija geografski smještena daleko od Europola, što dovodi u pitanje mogućnost pronalaženja sinergija s tom drugom agencijom specijaliziranom za pitanja policije; poziva Agenciju da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi izvješće u kojem se navode moguće prepreke u njegovim interakcijama s Europolom i mjere koje su poduzete i koje će se poduzeti da se ti izazovi prevladaju;

Kadrovska politika

9.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 96,77 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 30 privremenih djelatnika od 31 privremenog djelatnika odobrenog u okviru proračuna Unije (u odnosu na 28 odobrenih radnih mjesta 2016. godine); usto napominje da je 2017. za Agenciju radilo 16 ugovornih djelatnika i 6 upućenih nacionalnih stručnjaka;

10.  pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s organiziranjem internetskih seminara kako bi se policijski službenici upoznali s informacijama i najboljom praksom u utvrđivanju i istrazi zločina iz mržnje i različitih oblika rodno uvjetovanog nasilja te da je nudila obuku u cilju podizanja razine osviještenosti o izazovima s kojima se suočavanju romske zajednice i pripadnici zajednice LGBTI (kao što su prekomjerno i nedovoljno policijsko djelovanje te nepovjerenje prema pripadnicima policijskih snaga), kao i o načinu za rješavanje tih pitanja na razini kaznenog progona; poziva na daljnje pružanje obuke u području temeljnih prava i s tim povezanog podizanja razine osviještenosti policijskih snaga;

11.  poziva Agenciju da u svoj kurikulum i sve aktivnosti u okviru obuke dodatno uvrsti, gdje god je to moguće, i snažnu komponentu edukacije o borbi protiv radikalizacije, rasizma i diskriminacije; poziva Agenciju da razvije i posebnu obuku o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima;

12.  napominje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da Agencija omogućuje razmjenu informacija i predavanja te povjerljivo savjetovanje;

13.  napominje da je zbog preseljenja Agencije iz Ujedinjene Kraljevine u Mađarsku i znatno nižeg korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće osoblja povećana fluktuacija zaposlenih i da zemljopisna ravnoteža nije uvijek zajamčena jer je smanjen broj prijava iz ostalih država članica osim zemlje domaćina; sa zabrinutošću primjećuje da se s nekim zaposlenicima još vodi pravni spor u vezi s premještajem; napominje da je poduzet niz mjera za ublažavanje tog problema; sa zabrinutošću ističe da to može utjecati na kontinuitet poslovanja i sposobnost Agencije da provodi svoje aktivnosti; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja o tom pitanju;

14.  slaže se s Revizorskim sudom da bi objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima na internetskim stranicama Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) bilo korisno i relevantno jer bi se time povećala transparentnost i javna dostupnost informacija te bi se građanima omogućilo da na jednom mjestu pronalaze sve oglase o slobodnim radnim mjestima koje objavljuju različite institucije i agencije Unije; stoga traži od Agencije da sve svoje oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuje i na internetskim stranicama EPSO-a; poziva Europsku komisiju da razmotri mjere za smanjenje financijskog opterećenja za prevođenje oglasa za slobodna radna mjesta u agencijama, među ostalim sklapanjem ad hoc okvirnog sporazuma s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT);

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju na internetskoj stranici EPSO-a kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Agencije o visokim troškovima prevođenja koji bi proizašli iz takve objave; nadalje prima na znanje namjeru Agencije da sva slobodna radna mjesta objavljuje na međuagencijskoj oglasnoj ploči s natječajima za posao koju je razvila mreža agencija EU-a;

Javna nabava

16.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije primijenila sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); napominje da je Agencija odgovorila da su u tijeku pripremna djelovanja za elektroničko podnošenje ponuda; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom području;

17.  sa zabrinutošću napominje da je prosincu 2016. Agencija potpisala četverogodišnji okvirni ugovor vrijedan 1,6 milijuna EUR za angažiranje privremenog osoblja s jednim gospodarskim subjektom samo na temelju cijene, a da nije uzela u obzir kriterij kvalitete; prima na znanje odgovor Agencije, koja smatra da je kvaliteta obuhvaćena tehničkim specifikacijama i da je odluka o dodjeli samo jednog ugovora donesena na temelju prethodnog iskustva i nacionalnih posebnosti;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

18.  pozdravlja činjenicu da je Agencija 2017. usvojila izmijenjenu strategiju za borbu protiv prijevara; izražava žaljenje da Agencija do 31. prosinca 2017. nije uspostavila i primijenila interna pravila o zviždačima; no napominje da se očekuje da će se posebna interna pravila Agencije usvojiti do kraja 2018.; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o njihovoj provedbi;

Ostale primjedbe

19.  naglašava da je zbog preseljenja Agencije u Budimpeštu 2014. i zbog izmjene njezina mandata 2016. godine došlo do promjene računovodstvenih postupaka Agencije koji nisu revalorizirani od 2013. godine; prima na znanje odgovor Agencije da je revalorizacija trenutačno predmet rasprave i planiranja u okviru Glavne uprave za proračun (DG BUDG);

20.  napominje da je Agencija u veljači 2017. dobila certifikat ISO 9001:2015 za svoj sustav upravljanja kako bi poboljšala i još više pokazala svoju posvećenost kvaliteti;

21.  sa zabrinutošću napominje da Agencija, za razliku od većine drugih agencija, nije provela sveobuhvatnu analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije na njezinu organizaciju, rad i račune; iz odgovora Agencije konstatira da je neformalno ocijenjeno da su pripadajući rizici niski; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama za provođenje formalne analize za ublažavanje mogućih rizika;

22.  uviđa napore Agencije da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo radno okružje; ističe da Agencija ne posjeduje mehanizam za smanjenje emisija ugljika, ali potvrđuje da razmatra njegovo uvođenje, te da Agencija potiče osoblje na korištenje javnog prijevoza radi smanjenja emisija;

o

o o

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

17.1.2019

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2017.

(2018/2194(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Romeo Franz

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) („Agencija”) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. te da su transakcije Agencije zakonite i pravilne;

2.  naglašava da je zbog preseljenja Agencije u Budimpeštu 2014. i zbog izmjene njezina mandata 2016. godine došlo do promjene računovodstvenih postupaka Agencije koji nisu revalorizirani od 2013. godine; prima na znanje odgovor Agencije da je revalorizacija trenutačno predmet rasprave i planiranja u okviru Glavne uprave za proračun;

3.  podsjeća Agenciju na to da bi trebala riješiti pitanje čestih promjena osoblja jer to može utjecati na kontinuitet poslovanja i sposobnost Agencije da provodi aktivnosti predviđene njezinim programom rada; primjećuje da su česte promjene osoblja problem s kojim se suočavaju mnoge agencije te da je u ovom slučaju to također povezano s nedavnim preseljenjem iz Ujedinjene Kraljevine u Mađarsku; žali zbog toga što to pitanje, koje je Revizorski sud istaknuo 2016., nije moglo biti zaključeno 2017. godine;

4.  žali zbog toga što Agencija oglase za slobodna radna mjesta objavljuje samo na svojim internetskim stranicama, društvenim medijima i na međuagencijskoj mreži, a ne i na internetskim stranicama Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO); svjestan je zabrinutosti Agencije u pogledu dodatnih troškova prijevoda zbog činjenice da EPSO zahtijeva objavljivanje oglasa za slobodna radna mjesta na svim službenim jezicima, ali ističe i da u konkretnom slučaju Agencija oglašava samo manji broj slobodnih radnih mjesta; slaže se s Revizorskim sudom da bi to bilo korisno i relevantno jer bi se objavljivanjem na stranicama EPSO-a povećala transparentnost i javna dostupnost informacija te bi se građanima omogućilo da na jednom mjestu pronalaze sve oglase o slobodnim radnim mjestima koje objavljuju različite institucije i agencije Unije; stoga traži od Agencije da sve svoje oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuje i na internetskim stranicama EPSO-a; poziva Europsku komisiju da razmotri mjere za smanjenje financijskog opterećenja za prevođenje oglasa za slobodna radna mjesta u agencijama, među ostalim sklapanjem ad hoc okvirnog sporazuma s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT);

5.  napominje da Agencija nije do kraja 2017. provela sveobuhvatnu analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije na njezinu organizaciju, rad i račune; pozdravlja korektivne mjere koje je Agencija poduzela i ističe da ona u tom smislu nije pretjerano izložena, među ostalim i zbog preseljenja iz Hampshirea u Budimpeštu;

6.  pozdravlja činjenicu da se Agencija obvezala postupiti u skladu s izvješćem Službe Komisije za unutarnju reviziju o procjeni potreba, planiranju i izradi proračuna u vezi s aktivnostima osposobljavanja Agencije; ističe koliko je važno da Agencija ispuni tu svoju obvezu;

7.  poziva Agenciju da u svoj kurikulum i sve aktivnosti u okviru obuke dodatno uvrsti, gdje god je to moguće, i snažnu komponentu edukacije o borbi protiv radikalizacije, rasizma i diskriminacije; poziva Agenciju da razvije i posebnu obuku o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima;

8.  pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s organiziranjem internetskih seminara kako bi se policijski službenici upoznali s informacijama i najboljom praksom u utvrđivanju i istrazi zločina iz mržnje i različitih oblika rodno uvjetovanog nasilja te da je nudila obuku u cilju podizanja razine osviještenosti o izazovima s kojima se suočavanju romske zajednice i pripadnici zajednice LGBTI (kao što su prekomjerno i nedovoljno policijsko djelovanje te nepovjerenje prema pripadnicima policijskih snaga), kao i o načinu za rješavanje tih pitanja na razini kaznenog progona; poziva na daljnje pružanje obuke u području temeljnih prava i s tim povezanog podizanja razine osviještenosti policijskih snaga.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 112.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 112.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 319, 4.12.2015., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018., str. 112.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 112.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 319, 4.12.2015., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 258/01, 8.8.2017., str. 4.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti