Procedūra : 2018/2194(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0121/2019

Pateikti tekstai :

A8-0121/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0259

PRANEŠIMAS     
PDF 204kWORD 65k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2194(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR(5), ypač į jo 20 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0121/2019),

1.  patvirtina Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR(11), ypač į jo 20 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0121/2019),

1.  pritaria Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0121/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita(13), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 10 524 359 EUR, t. y. 2,26 % didesnis nei 2016 m.; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo gavę pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,09 %, t. y. 1,14 % didesnis nei 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 84,02 %, taigi, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 5,17 %;

Panaikinti perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  apgailestauja dėl didelio panaikintų perkėlimų iš 2016 m. į 2017 m. lygio – jų suma siekė 189 154 EUR (t. y. 12,81 % visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos), o tai yra šiek tiek (1,44 %) mažiau nei 2016 m.;

Veikla

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra naudoja pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad galėtų įvertinti mokymo veiklą bei jos poveikį ir, visų pirma, dalyvių pasitenkinimo lygį, taip pat teikiamą pridėtinę vertę, ir veiklos rodiklius, kad pagerintų savo biudžeto valdymą;

4.  pažymi, kad pakeistas Agentūros valdymo planas, susijęs su būtinais parengiamaisiais veiksmais, kad būtų galima vykdyti veiklą pagal naujus įgaliojimus, buvo įvykdytas 83 %; pažymi, kad 93 % Agentūros mokymo veikloje dalyvavusių subjektų nurodė, kad jie bent jau buvo patenkinti mokymo kursais, ir kad Agentūra baigė įgyvendinti ES ir MENA partnerystės organizuojant mokymo veiklą, susijusią su kova su terorizmu, programą;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su Teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinklu ir devyniomis jį sudarančiomis agentūromis; atkreipia dėmesį į tai, kad jie kartu rengia mokymus ir organizuoja kursus;

6.  palankiai vertina Agentūros įsipareigojimą imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į Komisijos vidaus audito tarnybos parengtą ataskaitą dėl mokymo veiklos poreikių vertinimo, planavimo ir biudžeto sudarymo; pabrėžia, jog svarbu, kad Agentūra laikytųsi savo įsipareigojimo;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. sausio mėn. užbaigus išorės vertinimą, atliekamą periodiškai kas penkerius metus, pateikta 17 rekomendacijų ir kad jomis vadovaudamasi Agentūra visus taisomuosius veiksmus planuoja įgyvendinti iki 2018 m. pabaigos; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių imtasi įgyvendinant šias rekomendacijas;

8.  apgailestauja dėl to, kad Agentūra geografiškai yra toli nuo Europolo, o tai mažina galimybę rasti sąveiką su šia kita agentūra, kuri specializuojasi policijos reikalų srityje; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą, kurioje būtų nurodytos galimos jos sąveikos su Europolu kliūtys ir priemonės, kurių buvo imtasi ir reikia imtis siekiant įveikti šiuos sunkumus;

Personalo politika

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,77 % ir iš 31 laikinojo darbuotojo, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 28 etatais), buvo paskirti 30 laikinųjų darbuotojų; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 16 sutartininkų ir 6 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

10.  palankiai vertina tai, jog Agentūra toliau rengė internetinius seminarus tam, kad teisėsaugos pareigūnams būtų pateikta informacija ir geriausios patirties pavyzdžiai, kaip nustatyti ir tirti neapykantos nusikaltimus ir įvairių rūšių smurtą dėl lyties, ir siūlė mokymus, padedančius didinti visuomenės informuotumą apie problemas, su kuriomis susiduria romų bendruomenės ir LGBTI asmenys (pvz., pernelyg didelis policijos dėmesys ir pernelyg mažas policijos dėmesys šioms grupėms ir pasitikėjimo policijos pajėgų atstovais trūkumas), ir būdus, kaip šias problemas būtų galima spręsti teisėsaugos lygmeniu; ragina toliau organizuoti mokymus pagrindinių teisių srityje ir vykdyti susijusį policijos pajėgų informavimą;

11.  ragina Agentūrą, kai įmanoma, į savo mokymo programą ir visą mokymo veiklą įtraukti svarbų mokymo kovos su rasizmu, radikalizacija ir diskriminacija klausimais elementą; prašo Agentūros taip pat parengti specialius mokymus apie procedūrines garantijas vaikams, kurie yra įtariamieji arba kaltinamieji baudžiamajame procese;

12.  pažymi, kad Agentūra patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; atkreipia dėmesį į tai, kad sudarytos sąlygos dalytis informacija, dalyvauti mokymuose ir pasinaudoti konfidencialiomis konsultacijomis;

13.  pažymi, kad perkėlus Agentūrą iš Jungtinės Karalystės į Vengriją ir pradėjus darbuotojų darbo užmokesčiui taikyti mažesnį korekcinį koeficientą, darbuotojų kaita yra didelė ir geografinė pusiausvyra ne visada užtikrinama, nes paraiškų dėl darbo vietos, kurias pateiktų kitų valstybių narių, o ne priimančiosios šalies piliečiai, skaičius sumažėjo; susirūpinęs pažymi, kad iki šiol nagrinėjami kai kurių personalo narių teisiniai ginčai, susiję su perkėlimu; pažymi, kad įvykdyti keli padėties švelninimo veiksmai; susirūpinęs pažymi, kad tai gali turėti įtakos veiklos tęstinumui ir Agentūros gebėjimui įgyvendinti savo veiklą; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

14.  pritaria Audito Rūmams, kad būtų tinkama ir naudinga skelbti laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, nes EPSO publikacijos padidina skaidrumą, pagerina viešinimą ir piliečiams suteikia galimybę sužinoti apie skirtingų Europos institucijų ir agentūrų bendrai paskelbtas laisvas darbo vietas; taigi reikalauja, kad Agentūra skelbtų visus pranešimus apie visas laisvas darbo vietas ir EPSO interneto svetainėje; ragina Europos Komisiją apsvarstyti priemones, kuriomis būtų siekiama sumažinti pranešimų apie laisvas darbo vietas vertimo raštu finansinę naštą, tenkančią agentūroms, be kita ko, sudarant ad hoc bendrąją sutartį su Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru (CdT);

15.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas EPSO interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Agentūros atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo išlaidas; taip pat pažymi, kad Agentūra ketina skelbti visas savo laisvas darbo vietas ES agentūrų tinklo sukurtame agentūrų darbo skelbimų puslapyje;

Viešieji pirkimai

16.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nebuvo įgyvendinusi visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų taikyti bendrą keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; pažymi, kad, vadovaujantis Agentūros atsakymu, vykdomi parengiamieji veiksmai, kuriais siekiama įdiegti pasiūlymų teikimą elektroninėmis priemonėmis; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

17.  susirūpinęs pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. Agentūra su vienu ekonominės veiklos vykdytoju pasirašė ketverių metų preliminariąją 1,6 mln. EUR vertės sutartį dėl laikinųjų darbuotojų parūpinimo vadovaudamasi vien tik kaina ir neatsižvelgdama į kokybės kriterijus; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, jog ji mano, kad kokybės reikalavimas yra įtrauktas į technines specifikacijas, o sprendimas sudaryti vieną sutartį buvo priimtas remiantis ankstesne patirtimi ir atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

18.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. Agentūra priėmė peržiūrėtą kovos su sukčiavimu strategiją; apgailestauja, kad Agentūra iki 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo nustačiusi ir įgyvendinusi vidaus informavimo apie pažeidimus taisyklių; vis dėlto pažymi, kad iki 2018 m. pabaigos tikimasi priimti konkrečias šiai agentūrai skirtas vidaus taisykles; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie jų įgyvendinimą;

Kitos pastabos

19.  pabrėžia, kad 2014 m. Agentūrą perkėlus į Budapeštą ir 2016 m. peržiūrėjus jos įgaliojimus buvo iš dalies pakeistos Agentūros apskaitos procedūros ir kad jos nuo 2013 m. nebuvo iš naujo patvirtintos; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad patvirtinimas iš naujo šiuo metu aptariamas ir planuojamas Biudžeto generaliniame direktorate (BUDG GD);

20.  pažymi, kad 2017 m. vasario mėn. Agentūros valdymo sistema buvo sėkmingai sertifikuota pagal standartą ISO 9001:2015 ir kad taip Agentūra siekia geriau vykdyti ir geriau parodyti savo įsipareigojimą užtikrinti kokybę;

21.  susirūpinęs pažymi, kad, skirtingai nuo daugelio kitų agentūrų, Agentūra neatliko išsamios tikėtino Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos poveikio savo organizacijai, operacijoms ir sąskaitoms analizės; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad atitinkama rizika neoficialiai įvertinta kaip nedidelė; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant atlikti oficialesnę analizę ir pasirengti sumažinti bet kokią galimą susijusią riziką;

22.  atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūroje netaikoma išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo sistema, tačiau pripažįsta, kad Agentūra ketina pradėti taikyti tokią sistemą ir kad skatina savo darbuotojus naudotis viešuoju transportu siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį;

o

o o

23.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

17.1.2019

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2194(DEC))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) (toliau – Agentūra) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jos finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pabrėžia, kad 2014 m. Agentūrą perkėlus į Budapeštą ir 2016 m. peržiūrėjus jos įgaliojimus buvo iš dalies pakeistos Agentūros apskaitos procedūros ir kad jos nuo 2013 m. nebuvo iš naujo pravirtintos; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad patvirtinimas iš naujo šiuo metu aptariamas ir planuojamas Biudžeto GD;

3.  primena, kad Agentūra turėtų spręsti didelės personalo kaitos problemą, nes ji gali daryti poveikį veiklos tęstinumui ir Agentūros gebėjimui vykdyti jos darbo programoje numatytą veiklą; pažymi, kad didelė personalo kaita – problema, su kuria susiduria daug agentūrų, ir tai, kad šiuo atveju ji taip pat susijusi su neseniai įvykusiu perkėlimu iš Jungtinės Karalystės į Vengriją; apgailestauja, kad ši problema, į kurią Audito Rūmai atkreipė dėmesį 2016 m., negalėjo būti galutinai išspręsta 2017 m.;

4.  apgailestauja dėl to, kad Agentūra skelbia pranešimus apie laisvas darbo vietas savo interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir agentūrų tinkle, bet jų neskelbia Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje; pripažįsta Agentūros susirūpinimą dėl papildomų vertimo raštu išlaidų, susijusių su EPSO reikalavimu skelbti pranešimus apie laisvas darbo vietas visomis oficialiosiomis kalbomis, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad su konkrečiu Agentūros atveju yra susijęs tik ribotas skaičius atitinkamų laisvų darbo vietų; pritaria Audito Rūmams, kad tai būtų tinkama ir naudinga, nes EPSO publikacijos padidina skaidrumą, pagerina viešinimą ir piliečiams suteikia galimybę sužinoti apie skirtingų Europos institucijų ir agentūrų bendrai paskelbtas laisvas darbo vietas; taigi reikalauja, kad Agentūra skelbtų visus pranešimus apie visas laisvas darbo vietas ir EPSO interneto svetainėje; ragina Europos Komisiją apsvarstyti priemones, kuriomis būtų siekiama sumažinti pranešimų apie laisvas darbo vietas vertimo raštu finansinę naštą, tenkančią agentūroms, be kita ko, sudarant ad hoc bendrąją sutartį su Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru (CdT);

5.  susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Agentūra nebuvo atlikusi išsamios tikėtino Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos poveikio savo organizacijai, operacijoms ir sąskaitoms analizės; palankiai vertina taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi Agentūra, ir atkreipia dėmesį į ribotą jų poveikį, be kita ko, dėl to, kad persikelta iš Hampšyro į Budapeštą;

6.  palankiai vertina Agentūros įsipareigojimą imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į Komisijos vidaus audito tarnybos parengtą ataskaitą dėl mokymo veiklos poreikių vertinimo, planavimo ir biudžeto sudarymo; pabrėžia, jog svarbu, kad Agentūra laikytųsi savo įsipareigojimo;

7.  ragina Agentūrą į savo mokymo programą ir visą mokymo veiklą įtraukti svarbų mokymo kovos su rasizmu, radikalizacija ir diskriminacija klausimais elementą, kai įmanoma; prašo Agentūrą taip pat parengti specialius mokymus apie procedūrines garantijas vaikams, kurie yra įtariamieji arba apkaltinti baudžiamajame procese;

8.  palankiai vertina tai, jog Agentūra toliau rengė internetinius seminarus tam, kad teisėsaugos pareigūnams būtų pateikta informacija ir geriausios patirties pavyzdžiai, kaip nustatyti ir tirti neapykantos nusikaltimus ir įvairių rūšių smurtą dėl lyties, ir siūlė mokymus, padedančius didinti visuomenės informuotumą apie problemas, su kuriomis susiduria romų bendruomenės ir LGBTI asmenys (pvz., pernelyg didelis policijos dėmesys ir pernelyg mažas policijos dėmesys šioms grupėms ir pasitikėjimo policijos pajėgų atstovais trūkumas), ir būdus, kaip šias problemas būtų galima spręsti teisėsaugos lygmeniu; ragina toliau organizuoti mokymus pagrindinių teisių srityje ir vykdyti susijusį policijos pajėgų informavimą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 112.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 112.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 319, 2015 12 4, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 112.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 112.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 319, 2015 12 4, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 258/01, 2017 08 08, p. 4.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika