Procedura : 2018/2194(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0121/2019

Teksty złożone :

A8-0121/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.18

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0259

SPRAWOZDANIE     
PDF 211kWORD 62k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017

(2018/2194(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017

(2018/2194(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW(5), w szczególności jego art. 20,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0121/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017

(2018/2194(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW(11), w szczególności jego art. 20,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0121/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017

(2018/2194(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0121/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 10 524 359 EUR, co stanowi wzrost o 2,26 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 97,09 %, co oznacza wzrost o 1,14 % w porównaniu z rokiem 2016; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 84,02 %, co oznacza wzrost o 5,17 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  wyraża ubolewanie z powodu wysokiego poziomu anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r., których kwota wyniosła 189 154 EUR, co stanowi 12,81 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza nieznaczny spadek o 1,44 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja stosuje kluczowe wskaźniki skuteczności działania do pomiaru swoich działań szkoleniowych i ich wpływu, w szczególności poziomu satysfakcji uczestników, aby ocenić wartość dodaną tych działań, a także stosuje wskaźniki skuteczności działania w celu poprawy zarządzania budżetem;

4.  zauważa, że plan zarządzania zmianami Agencji dotyczący niezbędnych przygotowań do funkcjonowania w ramach nowego rozszerzonego mandatu został wdrożony na poziomie 83 %; zauważa, że 93 % uczestników działań szkoleniowych Agencji oświadczyło, iż było przynajmniej zadowolonych ze szkoleń, oraz że Agencja zakończyła wdrażanie programu partnerstwa szkoleniowego UE-MENA na rzecz zwalczania terroryzmu;

5.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja blisko współpracuje z siecią agencji działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz z dziewięcioma agencjami, które ją tworzą; zauważa, że dzielą one szkolenia i wspólnie organizują kursy;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Agencji do podjęcia działań następczych w związku ze sprawozdaniem Służby Audytu Wewnętrznego Komisji w sprawie oceny potrzeb, planowania i budżetowania działań szkoleniowych; podkreśla, że ważne jest, aby Agencja wywiązała się ze swojego zobowiązania;

7.  zauważa, że w wyniku realizowanej co pięć lat okresowej oceny zewnętrznej zakończonej w styczniu 2016 r. wydano 17 zaleceń, w odniesieniu do których Agencja planuje wdrożyć wszystkie działania naprawcze do końca 2018 r.; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w celu wdrożenia tych zaleceń;

8.  ubolewa z powodu dużej odległości dzielącej Agencję od Europolu, co osłabia możliwość osiągnięcia synergii z tą drugą agencją specjalizującą się w sprawach policyjnych; wzywa Agencję do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z opisem możliwych przeszkód utrudniających interakcje z Europolem oraz środków, które już podjęto i które należy podjąć w celu sprostania tym wyzwaniom;

Polityka kadrowa

9.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,77 % i przyjęto 30 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 31 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 28 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa, że w 2017 r. Agencja zatrudniała ponadto 16 pracowników kontraktowych i 6 oddelegowanych ekspertów krajowych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja kontynuowała organizację seminariów internetowych w celu udostępnienia funkcjonariuszom organów ścigania informacji i najlepszych praktyk dotyczących identyfikowania przestępstw z nienawiści i różnych form przemocy na tle płciowym oraz prowadzenia dochodzeń w tym zakresie, a także oferowała szkolenie uświadamiające na temat wyzwań, z jakimi borykają się społeczności Romów oraz osoby LGBTI (jak np. nadmierny nadzór policyjny lub zbyt mała ochrona ze strony policji, a także brak zaufania do funkcjonariuszy policji), oraz sposobów stawiania czoła tym wyzwaniom na szczeblu organów ścigania; apeluje o kontynuowanie szkoleń w dziedzinie praw podstawowych oraz związane z tym uwrażliwienie policji;

11.  wzywa Agencję do dalszego uwzględnienia w jej programie nauczania i działaniach szkoleniowych istotnego elementu szkolenia antyradykalizacyjnego, antyrasistowskiego i antydyskryminacyjnego, kiedy tylko to możliwe; domaga się, by Agencja opracowała także specjalne szkolenia w zakresie gwarancji proceduralnych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym;

12.  zauważa, że Agencja przyjęła politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; zauważa, że umożliwia ona wymianę informacji i organizowanie szkoleń oraz poufne doradztwo;

13.  zauważa, że w wyniku przeniesienia Agencji ze Zjednoczonego Królestwa na Węgry i wynikającego z tego niższego współczynnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu, rotacja pracowników była wysoka, a równowaga geograficzna nie zawsze była zapewniona, ponieważ zmniejszyła się liczba zgłoszeń z innych państw członkowskich niż państwo przyjmujące; zauważa z zaniepokojeniem, że niektórzy pracownicy mają nierozstrzygnięty spór prawny dotyczący przeniesienia siedziby; zauważa, że wdrożono szereg działań zaradczych; z niepokojem zauważa, że może to mieć wpływ na ciągłość działania i zdolność Agencji do prowadzenia działań; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych w związku z tym postępach;

14.  zgadza się z Trybunałem, że publikowanie ogłoszeń o naborze na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) byłoby istotne i przydatne, ponieważ publikacje EPSO zwiększają przejrzystość i jawność oraz umożliwiają obywatelom zapoznanie się z informacjami o wolnych stanowiskach publikowanymi wspólnie przez różne instytucje i agencje Unii; domaga się zatem, by Agencja publikowała również wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach na stronie internetowej EPSO; zwraca się do Komisji Europejskiej o rozważenie środków mających na celu zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z tłumaczeniem ogłoszeń o naborze do agencji, w tym poprzez zawarcie umowy ramowej ad hoc z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT);

15.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia na stronie internetowej EPSO; rozumie odpowiedź Agencji dotyczącą wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją; odnotowuje też, że Agencja zamierza publikować wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach na międzyagencyjnym portalu ofert pracy opracowanym przez sieć agencji UE;

Zamówienia

16.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Agencja nie wdrożyła jeszcze wszystkich narzędzi, które oferuje Komisja w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z podmiotami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że prowadzone są działania przygotowawcze mające na celu wdrożenie elektronicznego składania ofert; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

17.  z zaniepokojeniem zauważa, że w grudniu 2016 r. Agencja podpisała czteroletnią umowę ramową na 1,6 mln EUR dotyczącą zatrudnienia pracowników na czas określony z jednym podmiotem gospodarczym wyłącznie na podstawie ceny, bez uwzględniania kryteriów jakości; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, w której stwierdza ona, że jakość została uwzględniona w specyfikacjach technicznych, a wybór zawarcia jednej umowy został dokonany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia i specyfikę krajową;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja przyjęła w 2017 r. zmienioną strategię zwalczania nadużyć finansowych; ubolewa nad tym, że do dnia 31 grudnia 2017 r. Agencja nie określiła i wdrożyła wewnętrznych przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach; zauważa jednak, że do końca 2018 r. przewiduje się przyjęcie wewnętrznych przepisów dotyczących Agencji; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Inne uwagi

19.  podkreśla, że przeniesienie Agencji do Budapesztu w 2014 r. i przegląd jej mandatu w 2016 r. spowodowały zmiany w procedurach księgowych Agencji, które nie zostały ponownie zatwierdzone od 2013 r.; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, zgodnie z którą ponowne zatwierdzenie jest obecnie przedmiotem dyskusji i planowania w Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu (DG BUDG);

20.  zauważa, że w lutym 2017 r. Agencja z powodzeniem ukończyła certyfikację ISO 9001: 2015 systemu zarządzania Agencji w celu ulepszenia tego systemu i lepszego wykazania zaangażowania na rzecz jakości;

21.  zauważa z niepokojem, że w przeciwieństwie do większości agencji Agencja nie przeprowadziła kompleksowej analizy prawdopodobnego wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej na jej organizację, operacje i księgowość; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że odnośne ryzyko oceniono nieformalnie jako ograniczone; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach podjętych w celu przeprowadzenia bardziej formalnej analizy w celu ograniczenia wszelkiego potencjalnego ryzyka;

22.  odnotowuje wysiłki Agencji na rzecz stworzenia racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy; zwraca uwagę, że Agencja nie posiada systemu kompensacji emisji dwutlenku węgla, lecz przyznaje, że rozważa wprowadzenie takiego systemu, oraz że Agencja zachęca swoich pracowników do korzystania z transportu publicznego w celu ograniczenia emisji;

o

o o

23.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2019 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

17.1.2019

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017

(2018/2194(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romeo Franz

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) („Agencji”) rzetelnie przedstawia jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r., a jej transakcje są legalne i prawidłowe;

2.  podkreśla, że przeniesienie Agencji do Budapesztu w 2014 r. i przegląd jej mandatu w 2016 r. spowodowały zmiany w procedurach księgowych Agencji, które nie zostały ponownie zatwierdzone od 2013 r.; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, zgodnie z którą ponowne zatwierdzenie jest obecnie przedmiotem dyskusji i planowania w DG BUDG;

3.  przypomina Agencji o konieczności zajęcia się kwestią dużej rotacji personelu, ponieważ może ona mieć wpływ na ciągłość działania i zdolność Agencji do wdrażania działań przewidzianych w programie prac; zauważa, że duża rotacja personelu stanowi problem wielu agencji i że w tym przypadku jest to również związane z niedawną przeprowadzką Agencji ze Zjednoczonego Królestwa na Węgry; ubolewa, że kwestia ta, otwarta w 2016 r. przez Trybunał, nie mogła zostać zamknięta w 2017 r.;

4.  ubolewa nad tym, że Agencja publikuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach jedynie na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w międzyagencyjnej sieci, a nie na stronie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO); uznaje obawy Agencji dotyczące dodatkowych kosztów tłumaczeń ze względu na fakt, że EPSO wymaga publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach we wszystkich językach urzędowych, jednak zwraca uwagę, że w przypadku Agencji dotyczy to jedynie ograniczonej liczby wolnych stanowisk; zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że byłoby to istotne i przydatne, ponieważ publikacje EPSO zwiększają przejrzystość i jawność oraz umożliwiają obywatelom zapoznanie się z informacjami o wolnych stanowiskach publikowanych wspólnie przez różne instytucje i agencje Unii; domaga się zatem, by Agencja publikowała również wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach na stronie internetowej EPSO; zwraca się do Komisji Europejskiej o rozważenie środków mających na celu zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z tłumaczeniem ogłoszeń o naborze do agencji, w tym poprzez zawarcie umowy ramowej ad hoc z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT);

5.  zauważa, że na koniec 2017 r. Agencja nie przeprowadziła kompleksowej analizy prawdopodobnego wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej na jej organizację, operacje i rozliczenia; z zadowoleniem przyjmuje działania naprawcze podjęte przez Agencję i odnotowuje jej ograniczone narażenie, również w związku z przeprowadzką z Hampshire do Budapesztu;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Agencji do podjęcia działań następczych w związku ze sprawozdaniem Służby Audytu Wewnętrznego Komisji w sprawie oceny potrzeb, planowania i budżetowania działań szkoleniowych; podkreśla, że ważne jest, aby Agencja wywiązała się ze swojego zobowiązania;

7.  wzywa Agencję do dalszego uwzględnienia w jej programie nauczania i działaniach szkoleniowych istotnego elementu szkolenia antyradykalizacyjnego, antyrasistowskiego i antydyskryminacyjnego, kiedy tylko to możliwe; domaga się, by Agencja opracowała także specjalne szkolenia w zakresie gwarancji proceduralnych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja kontynuowała organizację seminariów internetowych w celu udostępnienia funkcjonariuszom organów ścigania informacji i najlepszych praktyk dotyczących identyfikowania przestępstw z nienawiści i różnych form przemocy na tle płciowym oraz prowadzenia dochodzeń w tym zakresie, a także oferowała szkolenie uświadamiające na temat wyzwań, z jakimi borykają się społeczności Romów oraz osoby LGBTI (jak np. nadmierny nadzór policyjny lub zbyt mała ochrona ze strony policji, a także brak zaufania do funkcjonariuszy policji), oraz sposobów stawiania czoła tym wyzwaniom na szczeblu organów ścigania; apeluje o kontynuowanie szkoleń w dziedzinie praw podstawowych oraz związane z tym uwrażliwienie policji.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 112.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 112.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U L 319 z 4.12.2015, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 112.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 112.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U L 319 z 4.12.2015, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 258/01 z 8.8.2017, s. 4.

(14)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności