Procedură : 2018/2194(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0121/2019

Texte depuse :

A8-0121/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.18

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0259

RAPORT     
PDF 198kWORD 62k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2194(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(5), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0121/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(11), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0121/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2194(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0121/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 10 524 359 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 2,26 % față de 2016; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,09 %, reprezentând o creștere de 1,14 % față de 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 84,02 %, ceea ce reprezintă o creștere de 5,17 % în comparație cu exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  regretă nivelul ridicat de anulare a reportărilor din 2016 în 2017, care se ridică la 189 154 EUR, reprezentând 12,81 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o ușoară scădere, de 1,44 %, față de 2016;

Performanța

3.  constată cu apreciere că Agenția utilizează indicatori-cheie de performanță pentru a-și evalua activitățile de formare și impactul lor, în special nivelul de satisfacție al participanților, pentru a le determina valoarea adăugată, precum și indicatori de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  observă că planul de management al schimbărilor conceput de Agenție pentru pregătirile necesare pentru funcționarea în noul său mandat extins a fost implementat în proporție de 83 %; constată că 93 % dintre participanții la activitățile de formare ale Agenției au declarat că sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de cursurile de formare și că Agenția a implementarea programului de parteneriat UE-MENA pentru formare în domeniul combaterii terorismului;

5.  ia act cu satisfacție de cooperarea strânsă a Agenției cu Rețeaua agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor interne și cu cele nouă agenții care o compun; constată că acestea își pun în comun programele de formare și organizează cursuri împreună;

6.  salută angajamentul Agenției de a da curs raportului elaborat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei referitor la „evaluarea necesităților, planificarea și întocmirea bugetului dedicat activităților de formare”; subliniază că este important ca Agenția să își îndeplinească angajamentul;

7.  constată că în urma evaluării externe periodice de cinci ani, încheiată în ianuarie 2016, au fost comunicate 17 recomandări, pentru care Agenția intenționează să ia toate măsurile corective până la sfârșitul anului 2018; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a da curs acestor recomandări;

8.  regretă că Agenția este situată la mare distanță de Europol, ceea ce subminează posibilitatea obținerii de sinergii cu această agenție specializată în domeniul polițienesc; invită Agenția să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport care să evidențieze posibilele obstacole în interacțiunile sale cu Europol și măsurile luate și care urmează a fi luate pentru a depăși aceste probleme;

Politica de personal

9.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 96,77 %, fiind completate 30 posturi de agenți temporari din cele 31 de posturi autorizate în baza bugetului Uniunii (față de 28 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 16 de agenți contractuali și 6 experți naționali detașați;

10.  salută faptul că Agenția a continuat să organizeze seminare online pentru a pune la dispoziția funcționarilor responsabili cu aplicarea legii informații și exemple de bune practici privind identificarea și anchetarea infracțiunilor motivate de ură și a diferitelor forme de violență bazată pe gen și faptul că aceasta a oferit cursuri de sensibilizare cu privire la provocările cu care se confruntă comunitățile de romi și persoanele LGBTI (spre exemplu, un grad prea ridicat sau prea scăzut de supraveghere și lipsa încrederii în membrii forțelor de poliție) și la modul în care pot fi abordate aceste chestiuni la nivelul aplicării legii; solicită să se ofere în continuare cursuri în domeniul drepturilor fundamentale și să se continue acțiunile de sensibilizare a forțelor de poliție.

11.  invită Agenția să continue demersurile sale de includere, în măsura posibilului, în programa și în activitățile sale de formare, a unei componente substanțiale în domeniul combaterii radicalizării, rasismului și a discriminării; îi solicită Agenției să elaboreze, de asemenea, o formare specifică privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale;

12.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; constată că aceasta permite schimbul de informații, programe de instruire și consilierea confidențială;

13.  observă că, ca urmare a transferului său din Regatul Unit în Ungaria și a coeficientului corector mai redus aplicat salariilor personalului, rata de rotație a personalului a fost ridicată, iar echilibrul geografic nu este întotdeauna asigurat, întrucât numărul candidaturilor din alte state membre decât țara gazdă a scăzut; constată cu îngrijorare că unii membri ai personalului au un litigiu în curs în ceea ce privește transferul; ia act de faptul că au fost luate o serie de măsuri de atenuare; subliniază cu îngrijorare că acest lucru ar putea afecta negativ continuitatea activității și capacitatea Agenției de a-și desfășura activitățile; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventuale evoluții în acest sens;

14.  este de acord cu observația Curții de Conturi, conform căreia acest lucru ar fi relevant și util, având în vedere că publicațiile Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) sporesc transparența și asigură o audiență mai largă pentru comunicările publicitare, permițându-le cetățenilor să se informeze cu privire la ansamblul ofertelor publicate de diferitele instituții și agenții ale Uniunii; solicită, prin urmare, ca Agenția să-și publice toate anunțurile de posturi vacante și pe site-ul EPSO; invită Comisia Europeană să aibă în vedere măsuri menite să reducă sarcina financiară pentru traducerea anunțurilor de posturi vacante în cadrul agențiilor, inclusiv prin instituirea unui acord-cadru ad hoc cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT);

15.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul EPSO pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege argumentele invocate în răspunsul Agenției, care a evidențiat costurile de traducere ridicate implicate; în plus, ia act de intenția Agenției de a-și publica toate posturile vacante pe platforma de anunțuri de recrutare a Rețelei agențiilor UE;

Achizițiile

16.  constată că, potrivit raportului Curții, la sfârșitul lui 2017, Agenția nu implementase încă toate instrumentele lansate de Comisie care vizează introducerea unei soluții unice pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); observă că, potrivit răspunsului Agenției, se fac pregătiri pentru trecerea la depunerea electronică în 2019; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele din acest domeniu;

17.  observă cu îngrijorare că, în decembrie 2016, Agenția a semnat un contract-cadru de patru ani în valoare de 1,6 milioane EUR pentru furnizarea de personal temporar, cu un singur operator economic, pentru unicul motiv al costurilor, fără a lua în considerare și criteriile de calitate; ia act de răspunsul în care Agenția precizează că, în opinia sa, calitatea era inclusă în specificațiile tehnice și că a optat pentru un contract unic pe baza experienței anterioare și a particularităților naționale;

Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și transparența

18.  salută faptul că Agenția a adoptat în 2017 o strategie antifraudă revizuită; regretă că, până la 31 decembrie 2017, Agenția nu a stabilit și nu a aplicat norme interne privind avertizarea; menționează că se așteaptă ca normele interne specifice la nivelul agenției să fie adoptate până la sfârșitul anului 2018; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea acestora;

Alte observații

19.  subliniază că mutarea Agenției la Budapesta în 2014 și revizuirea mandatului său în 2016 au determinat introducerea unor modificări ale procedurilor contabile ale Agenției, care nu au fost revalidate din 2013; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia revalidarea face în prezent obiectul discuțiilor și planificării în cadrul DG BUDG;

20.  observă că, în februarie 2017, Agenția a reușit finalizarea certificării ISO 9001:2015 a sistemului său de management, pentru a-și îmbunătăți și a-și demonstra mai bine angajamentul de asigurare a calității;

21.  ia act cu îngrijorare de faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, Agenția nu a efectuat o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; constată, din răspunsul Agenției, că riscurile respective au fost evaluate neoficial ca fiind scăzute; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a realiza o analiză mai formală, pregătindu-se să atenueze toate eventualele riscuri implicate;

22.  ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază că Agenția nu dispune de un mecanism de compensare a emisiilor de carbon, dar recunoaște că are în vedere introducerea unui astfel de sistem și că încurajează personalul să utilizeze transportul public, pentru a reduce emisiile;

o

o o

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

17.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2194(DEC))

Raportor pentru aviz: Romeo Franz

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (denumită în continuare „Agenția”) prezintă în mod fidel situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017, iar tranzacțiile Agenției sunt legale și regulamentare;

2.  subliniază că mutarea Agenției la Budapesta în 2014 și revizuirea mandatului său în 2016 au determinat introducerea unor modificări ale procedurilor contabile ale Agenției, care nu au fost revalidate din 2013; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia în prezent au loc discuții și a fost inițiat un proces de planificare în cadrul DG BUDG pentru a realiza revalidarea;

3.  reamintește Agenției faptul că este necesar să abordeze problema nivelului ridicat de rotație a personalului, întrucât acesta ar putea avea un impact asupra continuității activității Agenției și asupra capacității sale de a implementa activitățile prevăzute în programul său de activitate; remarcă faptul că nivelul ridicat de rotație a personalului reprezintă o problemă cu care se confruntă numeroase agenții și că fenomenul este, în acest caz, legat și de mutarea recentă din Regatul Unit în Ungaria; regretă faptul că acest aspect, pus în discuție în 2016 de către Curte, nu a putut fi soluționat în 2017;

4.  regretă faptul că Agenția nu publică anunțurile de posturi vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), ci numai pe site-ul său de internet, pe platformele de comunicare socială și prin intermediul rețelei inter-agenții; recunoaște preocupările Agenției în ceea ce privește costurile suplimentare de traducere, care se datorează faptului că EPSO solicită publicarea anunțurilor de posturi vacante în toate limbile oficiale, dar subliniază că în cazul specific al Agenției există doar un număr limitat de posturi vacante; este de acord cu observația Curții de Conturi, conform căreia acest lucru ar fi relevant și util, având în vedere că publicațiile EPSO sporesc transparența și asigură o audiență mai largă pentru comunicările publicitare, permițându-le cetățenilor să se informeze cu privire la ansamblul ofertelor publicate de diferitele instituții și agenții ale Uniunii; solicită, prin urmare, ca Agenția să-și publice toate anunțurile de posturi vacante și pe site-ul EPSO; invită Comisia Europeană să aibă în vedere măsuri menite să reducă sarcina financiară pentru traducerea anunțurilor de posturi vacante în cadrul agențiilor, inclusiv prin instituirea unui acord-cadru ad-hoc cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT);

5.  ia act de faptul că, la sfârșitul anului 2017, Agenția nu efectuase încă o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; salută măsurile de remediere întreprinse de Agenție și ia act de expunerea sa limitată, care se datorează, în parte, mutării de la Hampshire la Budapesta;

6.  salută angajamentul Agenției de a da curs raportului elaborat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei referitor la „evaluarea necesităților, planificarea și întocmirea bugetului dedicat activităților de formare”; subliniază că este important ca Agenția să își îndeplinească angajamentul;

7.  invită Agenția să continue demersurile sale de includere, în măsura posibilului, în programa și în activitățile sale de formare, a unei componente substanțiale în domeniul combaterii radicalizării, rasismului și a discriminării; îi solicită Agenției să elaboreze, de asemenea, o formare specifică privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale;

8.  salută faptul că Agenția a continuat să organizeze seminare online pentru a pune la dispoziția funcționarilor responsabili cu aplicarea legii informații și exemple de bune practici privind identificarea și anchetarea infracțiunilor motivate de ură și a diferitelor forme de violență bazată pe gen și faptul că aceasta a oferit cursuri de sensibilizare cu privire la provocările cu care se confruntă comunitățile de romi și persoanele LGBTI (spre exemplu, un grad prea ridicat sau prea scăzut de supraveghere și lipsa încrederii în membrii forțelor de poliție) și la modul în care pot fi abordate aceste chestiuni la nivelul aplicării legii; solicită să se ofere în continuare cursuri în domeniul drepturilor fundamentale și să se continue acțiunile de sensibilizare a forțelor de poliție.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 112.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 112.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 319, 4.12.2015, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 112.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 112.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 319, 4.12.2015, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 258/01, 8.8.2017, p. 4.

(14)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 18 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate