Postup : 2018/2194(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0121/2019

Predkladané texty :

A8-0121/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0259

SPRÁVA     
PDF 202kWORD 62k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(5), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0121/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o schvaľovaní účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(11), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0121/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0121/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 sumu 10 524 359 EUR, čo je nárast o 2,26 % oproti roku 2016; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 dosiahla miera plnenia rozpočtu 97,09 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1,14 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 84,02 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 5,17 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 189 154 EUR, čo predstavuje 12,81 % celkovej prenesenej sumy a zodpovedá miernemu zníženiu o 1,44 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra využíva kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie svojich činností odbornej prípravy a ich vplyvu, najmä úrovne spokojnosti účastníkov, s cieľom posúdiť pridanú hodnotu, ktorú im poskytuje, a ukazovatele výkonnosti na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

4.  poznamenáva, že plán riadenia zmien agentúry týkajúci sa príprav na prevádzku v rámci jej nového rozšíreného mandátu bol splnený na úrovni 83 %; konštatuje, že 93 % účastníkov vzdelávacích činností agentúry uviedlo, že boli aspoň spokojní s odbornou prípravou, a že agentúra dokončila vykonávanie programu partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky;

5.  s uspokojením konštatuje, že agentúra úzko spolupracuje so sieťou agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci a s deviatimi agentúrami, ktoré ju tvoria; konštatuje, že spoločne využívajú odbornú prípravu a usporadúvajú kurzy;

6.  víta záväzok agentúry riadiť sa správou Útvaru Komisie pre vnútorný audit o posudzovaní potrieb, plánovaní a zostavovaní rozpočtu vzdelávacích činností; zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra svoj záväzok splnila;

7.  konštatuje, že v päťročnom pravidelnom externom hodnotení z januára 2016 sa vydalo 17 odporúčaní, pre ktoré agentúra plánuje vykonať všetky nápravné opatrenia do konca roka 2018; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na riešenie týchto odporúčaní;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra je geograficky vzdialená od Europolu, čo narúša možnosť dosiahnuť synergie s touto druhou agentúrou, ktorá sa špecializuje na policajné záležitosti; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila správu, v ktorej uvedie možné prekážky pri interakcii s Europolom a opatrenia, ktoré boli prijaté a ktoré treba prijať na prekonanie týchto problémov;

Personálna politika

9.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,77 %, pričom z 31 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 28 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 30 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 16 zmluvných zamestnancov a 6 vyslaných národných expertov;

10.  víta skutočnosť, že agentúra naďalej organizuje webové semináre, aby príslušníkom orgánov presadzovania práva poskytla informácie a najlepšie postupy týkajúce sa identifikácie a vyšetrovania trestných činov z nenávisti a rôznych foriem rodovo motivovaného násilia, a že poskytla školenia na zvyšovanie povedomia o problémoch, ktorým čelia rómske komunity a LGBTI (ako sú nadmerná, prípadne nedostatočná činnosť polície a nedostatok dôvery voči príslušníkom policajných síl), a o spôsoboch, ako ich možno riešiť na úrovni presadzovania práva; požaduje, aby sa pokračovalo v poskytovaní odbornej prípravy v oblasti základných práv a s tým súvisiacej senzibilizácie policajných síl;

11.  vyzýva agentúru, aby do svojich osnov a činností odbornej prípravy podľa možností vždy, keď je to možné, začlenila dôležitý prvok boja proti radikalizácii, rasizmu a diskriminácii. žiada agentúru, aby vypracovala osobitný kurz odbornej prípravy v oblasti procesných záruk pre deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní;

12.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; konštatuje, že sa tým umožňuje spoločné využívanie informácií a odbornej prípravy, ako aj dôverné poradenstvo;

13.  poznamenáva, že v dôsledku premiestnenia zo Spojeného kráľovstva do Maďarska a z toho vyplývajúceho nižšieho opravného koeficientu, ktorý sa uplatňuje na platy zamestnancov, bola vysoká fluktuácia pracovníkov a nie je vždy zaručená geografická vyváženosť, lebo sa znížil počet uchádzačov o zamestnanie z iných členských štátov, než je hostiteľská krajina; so znepokojením konštatuje, že niektorí zamestnanci majú v súvislosti s premiestnením otvorený právny spor; berie na vedomie, že sa vykonalo viacero zmierňujúcich opatrení; so znepokojením poukazuje na to, že to môže mať vplyv na kontinuitu činností a schopnosť agentúry vykonávať činnosti; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o každom vývoji v tejto oblasti;

14.  súhlasí s Dvorom audítorov, že zverejňovanie oznámení o voľných pracovných miestach na webovej stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) by bolo užitočné a relevantné, pretože publikácie úradu EPSO zvyšujú transparentnosť a publicitu a občanom umožňujú nájsť oznámenia o voľných pracovných miestach, ktoré spoločne zverejňujú rôzne európske inštitúcie a agentúry; žiada preto agentúru, aby zverejňovala všetky svoje oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovej stránke úradu EPSO; vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila opatrenia zamerané na zníženie finančnej záťaže prekladu oznámení o voľných pracovných miestach pre agentúry, a to aj uzatvorením ad hoc rámcovej dohody s Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT);

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach na webovej stránke úradu EPSO, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď agentúry, že takéto uverejňovanie by spôsobilo vysoké náklady na preklad; okrem toho berie na vedomie zámer agentúry zverejňovať všetky voľné pracovné miesta v medziagentúrnej pracovnej komisii, ktorú vypracovala sieť agentúr EÚ;

Verejné obstarávanie

16.  poukazuje na to, že podľa správy Dvora audítorov agentúra do konca roka 2017 nezačala používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); berie na vedomie, že z odpovede agentúry vyplýva, že v súčasnosti prebiehajú prípravné akcie na zavedenie predkladania ponúk v elektronickej podobe; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku v uvedenej oblasti;

17.  so znepokojením konštatuje, že v decembri 2016 agentúra podpísala štvorročnú rámcovú zmluvu v sume 1,6 milióna EUR na poskytovanie dočasných zamestnancov s jedným hospodárskym subjektom len na základe ceny bez toho, aby zohľadnila kritériá kvality; berie na vedomie odpoveď agentúry, že podľa jej názoru bola kvalita zakotvená v technických špecifikáciách a rozhodnutie zadať jedinú zákazku sa vykonalo na základe predchádzajúcich skúseností a vnútroštátnych špecifík;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

18.  víta skutočnosť, že agentúra prijala v roku 2017 revidovanú stratégiu boja proti podvodom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra do 31. decembra 2017 neprijala ani nezaviedla interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík; konštatuje však, že sa očakáva prijatie osobitných interných pravidiel agentúry do konca roka 2018; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o ich vykonávaní;

Ďalšie pripomienky

19.  zdôrazňuje, že premiestnenie agentúry do Budapešti v roku 2014 a revízia jej mandátu v roku 2016 vyvolali zmeny v účtovných postupoch agentúry, ktoré neboli opätovne overené od roku 2013; berie na vedomie odpoveď agentúry, že toto opätovné overenie je v súčasnosti predmetom diskusií a plánovania v rámci Generálneho riaditeľstva pre rozpočet (GR BUDG);

20.  poznamenáva, že agentúra vo februári 2017 úspešne dokončila certifikáciu svojho systému riadenia ISO 9001:2015 s cieľom zlepšiť a zreteľnejšie preukázať svoj záväzok v oblasti kvality;

21.  so znepokojením konštatuje, že agentúra na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr, nevykonala komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie na jej organizáciu, prevádzku a účty; na základe odpovede agentúry konštatuje, že príslušné riziká boli neformálne vyhodnotené ako nízke; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých s cieľom vykonať formálnejšiu analýzu zameranú na zmiernenie prípadných súvisiacich rizík;

22.  berie na vedomie úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje na to, že agentúra nemá zavedený systém kompenzácie emisií uhlíka, ale uznáva, že zavedenie takéhoto systému zvažuje a vyzýva svojich zamestnancov, aby využívali verejnú dopravu na zníženie emisií;

o

o o

23.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (ďalej len „agentúra“) verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a že jej operácie sú zákonné a riadne;

2.  zdôrazňuje, že premiestnenie agentúry do Budapešti v roku 2014 a revízia jej mandátu v roku 2016 vyvolali zmeny v účtovných postupoch agentúry, ktoré neboli opätovne overené od roku 2013; berie na vedomie odpoveď agentúry, že toto opätovné overenie je v súčasnosti predmetom diskusií a plánovania v rámci GR BUDG;

3.  pripomína, že agentúra musí riešiť problém vysokej fluktuácie zamestnancov, ktorý môže poznačiť kontinuitu jej činnosti a schopnosť vykonávať činnosti vymedzené v pracovnom programe; konštatuje, že vysoká fluktuácia zamestnancov je problém, ktorému čelia mnohé agentúry, a že v tomto prípade je spojená aj s jej nedávnym presunom zo Spojeného kráľovstva do Maďarska; vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto otázka, ktorú Dvor audítorov nastolil v roku 2016, nemohla byť v roku 2017 uzavretá;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra uverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach len na svojej vlastnej webstránke, v sociálnych médiách a medziagentúrnej sieti, a nie na webovej stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO); berie na vedomie obavy agentúry týkajúce sa dodatočných nákladov na preklad vzhľadom na skutočnosť, že EPSO vyžaduje zverejňovanie oznámení o voľných pracovných miestach vo všetkých úradných jazykoch, ale upozorňuje, že v prípade agentúry ide len o niekoľko voľných miest; súhlasí s Dvorom audítorov, že by to bolo užitočné a relevantné, keďže publikácie EPSO zvyšujú transparentnosť a publicitu a občanom umožňujú nájsť oznámenia o voľných pracovných miestach rôznych inštitúcií a agentúr EÚ; žiada preto agentúru, aby zverejňovala všetky svoje oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovej stránke úradu EPSO; vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila opatrenia zamerané na zníženie finančnej záťaže prekladu oznámení o voľných pracovných miestach pre agentúry, a to aj uzatvorením ad hoc rámcovej dohody s Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT);

5.  konštatuje, že agentúra ku koncu roka 2017 nevykonala komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie na svoju organizáciu, činnosti a účty; víta nápravné opatrenia prijaté agentúrou a berie na vedomie, že brexit sa jej týka len v malom rozsahu, a to aj v dôsledku jej presťahovania z Hampshire do Budapešti;

6.  víta záväzok agentúry riadiť sa správou Útvaru Komisie pre vnútorný audit o posudzovaní potrieb, plánovaní a zostavovaní rozpočtu vzdelávacích činností; zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra svoj záväzok splnila;

7.  vyzýva agentúru, aby do svojich osnov a činností odbornej prípravy podľa možností vždy, keď je to možné, začlenila dôležitý prvok boja proti radikalizácii, rasizmu a diskriminácii. žiada agentúru, aby vypracovala osobitný kurz odbornej prípravy v oblasti procesných záruk pre deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní.

8.  víta skutočnosť, že agentúra naďalej organizuje webové semináre, aby príslušníkom orgánov presadzovania práva poskytla informácie a najlepšie postupy týkajúce sa identifikácie a vyšetrovania trestných činov z nenávisti a rôznych foriem rodovo motivovaného násilia, a že poskytla školenia na zvyšovanie povedomia o problémoch, ktorým čelia rómske komunity a LGBTI (ako sú nadmerná, prípadne nedostatočná činnosť polície a nedostatok dôvery voči príslušníkom policajných síl), a o spôsoboch, ako ich možno riešiť na úrovni presadzovania práva; požaduje, aby sa pokračovalo v poskytovaní odbornej prípravy v oblasti základných práv a s tým súvisiacej senzibilizácie policajných síl.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 112.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 112.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 112.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 112.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 258/01, 8.8.2017, s. 4.

(14)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia