Betänkande - A8-0121/2019Betänkande
A8-0121/2019

  BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017

  28.2.2019 - (2018/2194(DEC))

  Budgetkontrollutskottet
  Föredragande: Petri Sarvamaa

  Förfarande : 2018/2194(DEC)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0121/2019
  Ingivna texter :
  A8-0121/2019
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017

  (2018/2194(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017,

  –  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017, med byråns svar[1],

  –  med beaktande av förklaringen[2] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0084/2019),

  –  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 208,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[4], särskilt artikel 70,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF[5], särskilt artikel 20,

  –  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artikel 108,

  –  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0121/2019).

  1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

  2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017

  (2018/2194(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017,

  –  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017, med byråns svar[7],

  –  med beaktande av förklaringen[8] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0084/2019),

  –  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[9], särskilt artikel 208,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[10], särskilt artikel 70,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF[11], särskilt artikel 20,

  –  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[12], särskilt artikel 108,

  –  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0121/2019).

  1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017

  (2018/2194(DEC))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017,

  –  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0121/2019), och av följande skäl:

  A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen[13] för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 10 524 359 EUR, vilket innebär en ökning med 2,26 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

  B.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

  Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

  1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,09 %, vilket är en ökning med 1,14 % jämfört med 2016. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 84,02 %, vilket innebär en ökning med 5,17 % jämfört med föregående år.

  Annullering av överföringar

  2.  Europaparlamentet beklagar den höga graden av annulleringar av överföringar från 2016 till 2017, till ett belopp av 189 154 EUR, dvs. 12,81 % av det sammanlagda överförda beloppet, vilket dock innebär en liten minskning med 1,44 % jämfört med 2016.

  Resultat

  3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder centrala resultatindikatorer för att mäta sin utbildningsverksamhet och dess effekt, särskilt deltagarnas tillfredsställelse, i syfte att bedöma mervärdet av denna, samt resultatindikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning.

  4.  Europaparlamentet konstaterar att reformplanen för byråns verksamhet beträffande de nödvändiga förberedelserna för verksamheten inom ramen för dess nya utvidgade uppdrag genomfördes till 83 %. Parlamentet noterar att 93 % av deltagarna i byråns utbildningsverksamhet uppgav att de åtminstone var nöjda med utbildningen. Parlamentet noterar även att byrån slutförde genomförandet av partnerskapet om terrorismbekämpning mellan EU och Mena.

  5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån har ett nära samarbete med EU-byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor och de nio byråer som ingår i detta. Parlamentet noterar att de delar utbildningsinsatser och anordnar kurser tillsammans.

  6.  Europaparlamentet välkomnar byråns åtagande att följa upp kommissionens rapport från internrevisionstjänsten om behovsbedömning, planering och budgetering av utbildningsverksamhet. Parlamentet betonar vikten av att byrån fullgör sitt åtagande.

  7.  Europaparlamentet konstaterar att den femåriga regelbundna externa utvärdering som slutfördes i januari 2016 kom med 17 rekommendationer, för vilka byrån planerar att genomföra alla korrigerande åtgärder senast i slutet av 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas för att följa dessa rekommendationer.

  8.  Europaparlamentet beklagar att byrån geografiskt sett ligger långt från Europol, vilket undergräver möjligheten att skapa synergieffekter med denna andra byrå som är specialiserad på polisfrågor. Parlamentet uppmanar byrån att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med en rapport som beskriver eventuella hinder i samverkan med Europol och de åtgärder som har vidtagits för att lösa dessa problem.

  Personalpolitik

  9.  Europaparlamentet noterar att 96,77 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 31 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 28 tillåtna tjänster 2016) hade 30 tillsatts. Dessutom arbetade 16 kontraktsanställda och 6 utstationerade nationella experter för byrån 2017.

  10.  Europaparlamentet välkomnar att byrån fortsatte att anordna webbinarier för att förse tjänstemän inom brottsbekämpningen med information och bästa praxis om identifiering och utredning av hatbrott och olika former av könsrelaterat våld, och att man erbjöd fortbildning för att öka medvetenheten om de utmaningar som romska befolkningsgrupper och hbti-personer ställs inför (såsom för mycket och för lite polisinsatser och bristen på förtroende för poliser) och om hur dessa utmaningar kan hanteras inom brottsbekämpningen. Parlamentet vill se fortsatta fortbildningsinsatser på området för grundläggande rättigheter och ett ökat medvetandegörande hos polisen.

  11.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i sitt utbildningsprogram och i all sin utbildningsverksamhet ta med ett ordentligt inslag om antirasism och antidiskriminering, när detta är möjligt. Parlamentet begär att byrån utvecklar en särskild utbildning om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

  12.  Europaparlamentet noterar att byrån redan har antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier. Parlamentet noterar att den möjliggör informationsutbyte och utbildning samt konfidentiell rådgivning.

  13.  Europaparlamentet konstaterar att personalomsättningen var hög till följd av byråns flytt från Förenade kungariket till Ungern och den därmed sammanhängande lägre korrigeringskoefficienten för personalens löner. Dessutom garanteras den geografiska balansen inte alltid eftersom ansökningar från andra medlemsstater än värdlandet har minskat. Parlamentet noterar med oro att vissa medarbetare är involverade i en pågående rättstvist gällande omlokaliseringen. Parlamentet noterar att ett antal åtgärder för att motverka problemet har genomförts. Parlamentet påpekar med oro att detta kan påverka verksamhetens kontinuitet och byråns förmåga att genomföra åtgärder. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

  14.  Europarlamentet håller med revisionsrätten om att offentliggöranden av meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats skulle vara relevant och praktiskt, eftersom offentliggöranden via Epso ger ökad transparens och publicitet och gör det möjligt för medborgarna att hitta information om lediga tjänster vid EU:s olika institutioner och byråer på ett och samma ställe. Parlamentet begär därför att byrån också offentliggör alla sina meddelanden om lediga tjänster på Epsos webbplats. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga åtgärder som syftar till att minska byråernas kostnader för översättning av meddelanden om lediga tjänster, bland annat genom att upprätta ett ad hoc-ramavtal med Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT).

  15.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Epsos webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns svar angående de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande. Parlamentet noterar vidare byråns avsikt att offentliggöra alla sina lediga tjänster på den gemensamma jobbanslagstavla som tagits fram av EU‑byråernas nätverk.

  Upphandling

  16.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att myndigheten i slutet av 2017 ännu inte hade genomfört alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet noterar att enligt byråns svar pågår förberedande åtgärder för att genomföra e-inlämning. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som gjorts på detta område.

  17.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån i december 2016 undertecknade ett fyraårigt ramavtal till ett värde av 1,6 miljoner EUR för tillhandahållande av tillfällig personal, med en ekonomisk aktör och enbart på grundval av priset, utan hänsyn till kvalitetskriterier. Parlamentet noterar byråns besked att den ansåg att kvaliteten ingick i de tekniska specifikationerna och att valet att tilldela ett enda avtal gjordes på basis av tidigare erfarenhet och särskilda nationella omständigheter.

  Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

  18.  Europaparlamentet välkomnar att byrån 2017 antog en reviderad strategi mot bedrägerier. Parlamentet beklagar att byrån den 31 december 2017 ännu inte hade upprättat och genomfört interna bestämmelser om visselblåsning. Parlamentet noterar dock att byråspecifika interna regler väntas antas senast i slutet av 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa.

  Övriga kommentarer

  19.  Europaparlamentet betonar att flytten av byrån till Budapest 2014 och översynen av dess mandat 2016 ledde till ändringar i byråns redovisningsförfaranden, som inte har validerats på nytt sedan 2013. Parlamentet noterar byråns svar att denna validering för närvarande är föremål för diskussioner och planering inom generaldirektoratet för budget (GD BUDG).

  20.  Europaparlamentet noterar att byrån i februari 2017 med framgång slutförde ISO 9001:2015-certifieringen för byråns administrationssystem för att förbättra och bättre synliggöra sitt kvalitetsåtagande.

  21.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån, till skillnad från de flesta övriga byråer, inte har gjort någon omfattande analys av de sannolika konsekvenserna av Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Parlamentet noterar utifrån byråns svar att riskerna i sammanhanget informellt har bedömts som låga. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om åtgärder som vidtagits för att göra en mer formell analys för att minska potentiella risker i detta sammanhang.

  22.  Europaparlamentet noterar byråns arbete för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet påpekar att byrån inte har något kompensationssystem för koldioxidutsläpp men noterar att den överväger att införa ett sådant system och att byrån uppmuntrar sin personal att använda kollektivtrafik för att minska utsläppen.

  o

  o o

  23.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som åtföljer beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019[14] om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

  17.1.2019

  YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

  till budgetkontrollutskottet

  över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017

  (2018/2194(DEC))

  Föredragande av yttrande: Romeo Franz

  FÖRSLAG

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

  1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (nedan kallad byrån) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2017, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

  2.  Europaparlamentet betonar att flytten av byrån till Budapest 2014 och översynen av dess mandat 2016 ledde till ändringar i byråns redovisningsförfaranden, som inte har revaliderats sedan 2013. Parlamentet noterar byråns svar att valideringen för närvarande är föremål för diskussioner och planering inom GD BUDG.

  3.  Europaparlamentet påminner byrån om behovet att ta itu med den höga personalomsättningen, vilket kan påverka verksamhetens kontinuitet och byråns förmåga att genomföra planerade åtgärder enligt arbetsprogrammet. Parlamentet konstaterar att en hög personalomsättning är ett problem för många byråer, och att det även i detta fall är kopplat till flytten nyligen från Förenade kungariket till Ungern. Parlamentet beklagar att denna fråga som revisionsrätten tog upp 2016 inte kunde avslutas under 2017.

  4.  Europaparlamentet beklagar att byrån endast offentliggör meddelanden om lediga tjänster på sin egen webbplats, i sociala medier och i det interinstitutionella nätverket och inte på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats. Parlamentet noterar byråns farhågor när det gäller extra översättningskostnader, eftersom Epso kräver att meddelanden om lediga tjänster offentliggörs på alla officiella språk, men påpekar att det bara är fråga om ett begränsat antal lediga tjänster när det gäller byrån. Parlamentet håller med revisionsrätten om att detta skulle vara relevant och praktiskt, eftersom offentliggöranden via Epso ger ökad transparens och publicitet och gör det möjligt för medborgarna att hitta information om lediga tjänster vid EU:s olika institutioner och byråer på ett och samma ställe. Parlamentet begär därför att byrån också offentliggör alla sina meddelanden om lediga tjänster på Epsos webbplats. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga åtgärder som syftar till att minska byråernas kostnader för översättning av meddelanden om lediga tjänster, bland annat genom att upprätta ett ad hoc-ramavtal med Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT).

  5.  Europaparlamentet noterar att byrån i slutet av 2017 inte hade gjort någon analys av de sannolika konsekvenserna av Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Parlamentet välkomnar de korrigerande åtgärder som vidtagits av byrån och noterar dess begränsade exponering, även på grund av flytten från Hampshire to Budapest.

  6.  Europaparlamentet välkomnar byråns åtagande att följa upp kommissionens rapport från internrevisionstjänsten om behovsbedömning, planering och budgetering av utbildningsverksamhet. Parlamentet betonar vikten av att byrån fullgör sitt åtagande.

  7.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i sitt utbildningsprogram och i all sin utbildningsverksamhet ta med ett ordentligt inslag om antirasism och antidiskriminering, när detta är möjligt. Parlamentet begär att byrån utvecklar specifikt utbildningsmaterial om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

  8.  Europaparlamentet välkomnar att byrån fortsatte att anordna webbinarier för att förse tjänstemän inom brottsbekämpningen med information och bästa praxis om identifiering och utredning av hatbrott och olika former av könsrelaterat våld, och att man erbjöd fortbildning för att öka medvetenheten om de utmaningar som romska befolkningsgrupper och hbti-personer ställs inför (såsom för mycket och för lite polisinsatser och bristen på förtroende för poliser) och om hur dessa utmaningar kan hanteras inom brottsbekämpningen. Parlamentet vill se fortsatta fortbildningsinsatser på området för grundläggande rättigheter och ett ökat medvetandegörande hos polisen.

  INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Antagande

  10.1.2019

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  45

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  45

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

  ECR

  Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

  EFDD

  Laura Ferrara

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

  2

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  NI

  Udo Voigt

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Antagande

  20.2.2019

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Petra Kammerevert

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  21

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

  ECR

  Monica Macovei

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  0

  -

   

   

  0

  0

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  • [1]  EUT C 434, 30.11.2018, s. 112.
  • [2]  EUT C 434, 30.11.2018, s. 112.
  • [3]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
  • [5]  EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.
  • [6]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [7]  EUT C 434, 30.11.2018, s. 112.
  • [8]  EUT C 434, 30.11.2018, s. 112.
  • [9]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [10]  EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
  • [11]  EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.
  • [12]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [13]  EUT C 258/01, 8.8.2017, s. 4.
  • [14]  Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.
  Senaste uppdatering: 18 mars 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy