Процедура : 2018/2184(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0122/2019

Внесени текстове :

A8-0122/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0257

ДОКЛАД     
PDF 217kWORD 67k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) за финансовата 2017 година

(2018/2184(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) за финансовата 2017 година

(2018/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Центъра(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(5), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по култура и образование (A8-0122/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2018/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Центъра(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(11), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по култура и образование (A8-0122/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година

(2018/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по култура и образование (A8-0122/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 49 429 100 EUR, което представлява намаление с 2,27% в сравнение с 2016 г.; като има предвид, че 88,93% от бюджета на Центъра се осигурява от преки вноски от институции, други агенции и органи;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заявява в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година („доклад на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 93,12%, което представлява увеличение с 3,75% в сравнение с предходната година; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е била 85,40%, което представлява увеличение с 3,21% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със загриженост относително високия размер на анулираните преноси през 2017 г., който възлиза на 317 986,20 EUR и все още представлява 8,76% от общия размер на пренесените суми, въпреки намалението с 1,34% в сравнение с 2016 г.;

Изпълнение

3.  отбелязва, че Центърът използва входящи и изходящи показатели като ключови показатели за изпълнение (КПИ), за да оцени резултатите от своите дейности, и няколко показателя, за да подобри управлението на бюджета си; приканва Центъра да доразвие КПИ, за да извърши оценка на резултатите и въздействието от своите дейности, така че да получи качествени консултации относно начина, по който да осигури повече добавена стойност за резултатите от дейността си и да подобри своя бизнес модел;

4.  отбелязва, че Центърът е започнал да преразглежда предварителната оценка на програмите и дейностите в съответствие с насоките, предоставени от Комисията, и че в работните програми на Центъра вече са въведени показатели за вложените ресурси и за предоставените продукти и услуги;

5.  отбелязва, че степента на изпълнение на изменената работна програма на Центъра за 2017 г. е била 87,7%;

6.  отбелязва със задоволство въздействието на новата структура на ценообразуване за превода на документи, която е довела до икономия от 3,2 милиона евро за клиентите на Центъра през 2017 г., а в същото време приходите на Центъра през 2017 г. са останали стабилни, независимо от въздействието на новата структура на ценообразуване;

7.  приветства споразумението за сътрудничество, подписано с Европейското училище Люксембург II (EEL2), в резултат на което портфейлът на Центъра към края на 2017 г. е обхващал 65 клиенти;

8.  отбелязва със задоволство, че Центърът е изпълнил чрез мрежата от агенции на ЕС две действия за споделяне на ресурси с други агенции относно припокриващи се задачи: общ каталог на услугите, в който са изброени всички услуги, които могат да бъдат споделени от агенциите, и съвместен портал за възлагане на обществени поръчки, на който се споделят плановете за възлагане на обществени поръчки на агенциите;

9.  приветства усилията на Центъра да интегрира принципа на многоезичието в своите продукти, като тези усилия са признати от Европейския омбудсман през 2017 г., който присъди на Центъра, на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) наградата на Омбудсмана за добро управление в категорията „Върхови постижения в предоставянето на услуги за граждани/потребители“ за техния съвместно разработен иновативен проект за улесняване на управлението на преводите на многоезични уебсайтове;

10.  насърчава Центъра във връзка с неговия ангажимент да предостави на институциите на Съюза новата версия на IATE (Интерактивна терминология за Европа) до края на 2018 г., като гарантира, че междуинституционалната терминологична база данни не изостава от иновациите;

11.  приветства външната оценка на бизнес модела на Центъра, извършена през 2017 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултата от окончателната оценка;

Политика относно персонала

12.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,9%, като са били назначени 189 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 195 свободни работни места за тези категории служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (в сравнение със 197 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Центъра са работили 26 договорно наети служители;

13.  настоява, че е необходимо подходящо географско разпределение на неговите служители, както и на представителите на неговото средно и висше ръководство;

14.  отбелязва, че Центърът е приел политика за защита на личното достойнство и за предотвратяване на тормоза;

Обществени поръчки

15.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че към края на 2017 г. Центърът все още не е използвал всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); призовава Центъра да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва, че Центърът е решил да публикува само декларациите за интереси, без автобиографиите, поради проблеми, свързани с управлението, дължащи се на размера на неговия управителен съвет (около 130 членове и заместници); отбелязва, че автобиографията и декларацията за интереси на директора са публикувани на уебсайта на Центъра; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на счетоводителя, като той бъде поставен на пряко подчинение на директора и на Управителния съвет на Центъра; приветства вече предприетите стъпки, имащи за цел да се гарантира независимостта на счетоводителя;

18.  отбелязва, че макар Центърът да не се финансира от такси, той зависи от получените приходи от неговите клиенти, които са представени в Управителния съвет на Центъра, и че следователно съществува опасност от възникване на конфликт на интереси по отношение на ценообразуването на продуктите на Центъра – опасност, която може да бъде избегната, ако Комисията събира таксите от името на клиентите на Центъра и Центърът бъде принуден да се финансира основно от бюджета на Съюза; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки с цел намаляване на тази опасност;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила оценка на риска на място през 2017 г., който обхваща всички оперативни и подпомагащи дейности на Центъра; отбелязва, че тази оценка на риска е в основата на стратегическия план за вътрешен одит на IAS за периода 2018 – 2020 г., който беше одобрен от управителния съвет;

20.  потвърждава, че последващите действия във връзка с неизпълнените препоръки от одита на управлението на непрекъснатостта на работата и одита на управлението на работния процес за превод на документи показват, че всички препоръки са изпълнени адекватно и ефективно;

Други коментари

21.  потвърждава категоричния си ангажимент към езиковото многообразие в Европейския съюз като една от основните предпоставки за правилното функциониране на демократичната система на Съюза; посочва ролята, която Центърът за преводи играе при предоставянето на висококачествени преводи и езикови услуги;

22.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Сметната палата няколко агенции и органи използват все повече други решения, заместващи преводаческите услуги на Центъра, което означава, че капацитетът на Центъра не се използва достатъчно, че има дублиране на системите и че бизнес моделът и непрекъснатостта на работата на Центъра биха могли да бъдат изложени на риск; приканва Центъра и Комисията проактивно да обмислят решения на този проблем и подобрения на бизнес модела на Центъра, за да бъдат в състояние да намалят тези рискове;

23.  изразява съжаление поради факта, че на 26 април 2018 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) реши да прекрати споразумението за превод, сключено с Центъра, въпреки правното задължение да се ползва от услугите на Центъра, предвидено в член 148 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета(14), с който се създава EUIPO; отбелязва жалбата до Общия съд, подадена от Центъра на 6 юли 2018 г.; призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност за развитието на съдебното производство;

o

o o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

23.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) за финансовата 2017 година

(2018/2184(DEC))

Докладчик по становище: Богдан Анджей Здройевски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  потвърждава категоричния си ангажимент към езиковото многообразие в Европейския съюз като една от основните предпоставки за правилното функциониране на демократичната система на Съюза; посочва ролята, която Центърът за преводи играе при предоставянето на висококачествени преводи и езикови услуги;

2.  отбелязва със задоволство въздействието на новата структура на ценообразуване за превода на документи, която е довела до икономия от 3,2 милиона евро за клиентите на Центъра през 2017 г., докато приходите на Центъра през 2017 г. са останали стабилни, независимо от въздействието на новата структура на ценообразуване;

3.  приветства споразумението за сътрудничество, подписано с Европейското училище Люксембург II (EEL2), в резултат на което портфейлът на Центъра към края на 2017 г. е обхващал 65 клиенти;

4.   потвърждава, че последващите действия във връзка с неизпълнените препоръки от одита на управлението на непрекъснатостта на дейностите и одита на управлението на работния процес за превод на документи показват, че всички препоръки са изпълнени адекватно и ефективно;

5.  отбелязва, че Центърът е започнал да преразглежда предварителната оценка на програмите и дейностите в съответствие с насоките, предоставени от Комисията, и че в работните програми на Центъра вече са въведени показатели за вложените ресурси и за предоставените продукти и услуги;

6.  насърчава Центъра във връзка с неговия ангажимент да предостави на институциите на Съюза новата версия на IATE (Интерактивна терминология за Европа) до края на 2018 г., като гарантира, че междуинституционалната терминологична база данни не изостава от иновациите; настоява, че е необходимо подходящо географско разпределение на неговите служители, както и на представителите на неговото средно и висше ръководство;

7.  признава значителното натоварване на Сметната палата; при все това призовава Палатата да публикува своевременно своите доклади, по-специално своя доклад, който се отнася до Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, за да се предостави достатъчно време на Парламента да изпълнява надлежно своята контролна функция по отношение на бюджета и политиката;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Liadh Ní Riada

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 205.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 205.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 314, 7.9.1994 г, стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 205.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 205.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 314, 7.9.1994 г, стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ С 415/01, 5.12.2017 г., стр. 1.

(14)

Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1)

(15)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност