BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017

  28.2.2019 - (2018/2184(DEC))

  Budgetkontroludvalget
  Ordfører: Petri Sarvamaa

  Procedure : 2018/2184(DEC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0122/2019
  Indgivne tekster :
  A8-0122/2019
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017

  (2018/2184(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017,

  –  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017, med centrets svar[1],

  –  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

  –  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[4], særlig artikel 70,

  –  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer[5], særlig artikel 14,

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6], særlig artikel 108,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0122/2019),

  1.  meddeler direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2017;

  2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

  3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om afslutning af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017

  (2018/2184(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017,

  –  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017, med centrets svar[7],

  –  der henviser til Revisionsrettens erklæring[8] for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

  –  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[9], særlig artikel 208,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[10], særlig artikel 70,

  –  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer[11], særlig artikel 14,

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[12], særlig artikel 108,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0122/2019),

  1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017;

  2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017

  (2018/2184(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0122/2019),

  A.  der henviser til, at det endelige budget for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer ("centret") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter[13] var på 49 429 100 EUR, hvilket er en stigning på 2,27 % i forhold til 2016; der henviser til, at 88,93 % af centrets budget stammer fra direkte bidrag fra institutioner, andre agenturer og organer;

  B.  henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

  Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

  1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 93,12 %, hvilket er en stigning på 3,75 % sammenlignet med det foregående år; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 85,40 % svarende til en stigning på 3,21 % i forhold til det foregående år;

  Bortfald af fremførsler

  2.  bemærker med bekymring det forholdsvis høje niveau af bortfaldne fremførsler i 2017, der beløb sig til 317 986,20 EUR, hvilket på trods af en nedgang på 1,34 % i forhold til 2016 stadig svarer til 8,76 % af det samlede overførte beløb;

  Performance

  3.  bemærker, at centret anvender input- og outputindikatorer som centrale resultatindikatorer til at vurdere sine aktiviteters performance og flere indikatorer til at forbedre budgetforvaltningen; opfordrer centret til yderligere at udvikle de centrale resultatindikatorer med henblik på bedre at kunne vurdere sine aktiviteters resultater og effekt for at opnå kvalitativ rådgivning om, hvordan der kan opnås en større merværdi for centrets output, og hvordan centrets forretningsmodel kan forbedres;

  4.  bemærker, at centret har påbegyndt en revision af forhåndsevalueringen af programmer og aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens vejledning, og at input- og outputindikatorer nu er indført i centrets arbejdsprogrammer;

  5.  bemærker, at gennemførelsesgraden for centrets ændrede arbejdsprogram for 2017 var på 87,7 %;

  6.  bemærker med tilfredshed indvirkningen af den nye prisstruktur for oversættelsen af dokumenter, der svarede til en besparelse på 3,2 mio. EUR for centrets kunder i 2017, mens centrets indtægter forblev stabile i 2017 på trods af virkningen af den nye prisstruktur;

  7.  glæder sig over den samarbejdsaftale, der er indgået med Europaskolen Luxembourg II (EEL2), som bringer centrets portefølje op på 65 kunder ved udgangen af 2017;

  8.  bemærker med tilfredshed, at centret gennemførte to foranstaltninger med henblik på via netværket af EU-agenturer at dele ressourcer med andre agenturer om overlappende opgaver: et katalog med fælles tjenester, som indeholder en liste over alle de tjenester, som kunne deles af agenturerne, og en fælles udbudsportal, hvorpå agenturernes udbudsplaner deles;

  9.  glæder sig over centrets bestræbelser på at strømline flersprogethed i sine produkter, som blev anerkendt af Den Europæiske Ombudsmand i 2017 ved at tildele centret sammen med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) Ombudsmandens pris for god forvaltning inden for kategorien "Excellence in citizen/customer focused services delivery" for deres fælles innovative projekt, der letter oversættelsesstyringen af flersprogede websteder;

  10.  tilskynder centret til at stille en ny udgave af IATE (InterActive Terminology for Europe) til rådighed for EU-institutionerne inden udgangen af 2018 for at sikre, at den interinstitutionelle terminologidatabase holder trit med innovationen;

  11.  glæder sig over den eksterne evaluering af centrets forretningsmodel, som blev gennemført i 2017; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af den endelige evaluering;

  Personalepolitik

  12.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 96,9 %, idet 189 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte var udnævnt ud af de 195 midlertidigt ansatte og tjenestemænd, som var godkendt i henhold til EU's budget (i forhold til 197 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at der desuden arbejdede 26 kontraktansatte for centret i 2017;

  13.  insisterer på en passende geografisk fordeling af centrets personale samt af dets mellemledere og ledere;

  14.  bemærker, at centret har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane;

  Udbud

  15.  bemærker, at centret ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt nogen af de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige indkøbsprocedurer (e-procurement); opfordrer centret til at indføre alle de nødvendige værktøjer til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

  Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

  16.  bemærker, at centret har valgt kun at offentliggøre interesseerklæringer, uden CV, på grund af forvaltningsmæssige problemer relateret til størrelsen af dets bestyrelse (ca. 130 medlemmer og suppleanter); bemærker, at direktørens CV og interesseerklæring er offentliggjort på centrets websted; anmoder centret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

  17.  noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til centrets direktør og bestyrelse; glæder sig over de skridt, der allerede er taget for at sikre regnskabsførerens uafhængighed;

  18.  bemærker, at selv om centret ikke er gebyrfinansieret, er det afhængigt af indtægter fra sine kunder, der er repræsenteret i centrets bestyrelse, og at der derfor er en risiko for interessekonflikter i forbindelse med prisfastsættelsen af centrets produkter, som kunne løses, hvis Kommissionen opkrævede gebyrerne på vegne af centret, hvilket ville afstedkomme, at centret hovedsageligt ville blive finansieret over Unionens budget; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske denne risiko;

  Interne kontroller

  19.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en risikovurdering på stedet i 2017, der dækkede alle centrets operationelle aktiviteter og støtteaktiviteter; bemærker, at resultatet af risikovurderingen var IAS' strategiske plan for intern revision 2018-2020, som blev godkendt af bestyrelsen;

  20.  anerkender, at opfølgningen på de udestående henstillinger fra revisionen af forvaltning af forretningskontinuiteten og styringssystemet for oversættelse af dokumenter konkluderede, at alle henstillinger er blevet gennemført korrekt og effektivt;

  Andre bemærkninger

  21.  bekræfter endnu en gang sit stærke engagement med hensyn til flersprogethed i Den Europæiske Union, der er en af de grundlæggende forudsætninger for, at Unionens demokratiske system kan fungere; fremhæver den rolle, som Oversættelsescentret spiller med hensyn til at levere oversættelses- og sprogtjenester af høj kvalitet;

  22.  bemærker med bekymring, at flere agenturer og organer ifølge Revisionsrettens beretning gør øget brug af andre løsninger i stedet for centrets oversættelsestjenester, hvilket betyder, at centrets kapacitet er underudnyttet, der er en overlapning af systemer, og at centrets forretningsmodel og -kontinuitet kunne være i fare; opfordrer centret og Kommissionen til proaktivt at overveje løsninger på dette problem og til at forbedre sin forretningsmodel med henblik på at blive i stand til at afbøde disse risici;

  23.  beklager, at Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) den 26. april 2018 besluttede at opsige den oversættelsesordning, som den havde indgået med centret, på trods af dets juridiske forpligtelse til at benytte sig af centrets tjenesteydelser, jf. artikel 148 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/1001[14], hvorved EUIPO blev oprettet; noterer sig det søgsmål, som centret den 6. juli 2018 har indbragt for Retten; opfordrer centret til at holde dechargemyndigheden orienteret om udviklingen i denne sag;

  o

  o o

  24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019[15] om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

  23.1.2019

  UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

  til Budgetkontroludvalget

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017

  (2018/2184(DEC))

  Ordfører for udtalelse: Bogdan Andrzej Zdrojewski

  FORSLAG

  Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  bekræfter endnu en gang sit stærke engagement med hensyn til flersprogethed i Den Europæiske Union, der er en af de grundlæggende forudsætninger for, at Unionens demokratiske system kan fungere; fremhæver den rolle, som Oversættelsescentret har med hensyn til at levere oversættelses- og sprogtjenester af høj kvalitet;

  2.  bemærker med tilfredshed indvirkningen af den nye prisstruktur for oversættelsen af dokumenter, der svarede til en besparelse på 3,2 mio. EUR for centrets kunder i 2017, mens centrets indtægter forblev stabile i 2017 på trods af virkningen af den nye prisstruktur;

  3.  glæder sig over den samarbejdsaftale, der er indgået med Europaskolen Luxembourg II (EEL2), som bringer centrets portefølje op på 65 kunder ved udgangen af 2017;

  4.   anerkender, at opfølgningen på de udestående henstillinger fra revisionen af forvaltning af forretningskontinuiteten og styringssystemet for oversættelse af dokumenter konkluderede, at alle henstillinger er blevet gennemført korrekt og effektivt;

  5.  bemærker, at centret har påbegyndt en revision af forhåndsevalueringen af programmer og aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens vejledning, og at input- og outputindikatorer nu er indført i centrets arbejdsprogrammer;

  6.  tilskynder centret til at stille en ny udgave af IATE (InterActive Terminology for Europe) til rådighed for EU-institutionerne inden udgangen af 2018 for at sikre, at den interinstitutionelle terminologidatabase holder trit med innovationen; insisterer på en passende geografisk fordeling af centrets personale samt af dets mellemledere og ledere;

  7.  anerkender, at Revisionsretten har en stor arbejdsbyrde; anmoder ikke desto mindre Revisionsretten om at offentliggøre sine beretninger til tiden og navnlig beretningen om Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, således at Parlamentet har tilstrækkelig tid til at udføre sine budgetmæssige og politiske kontroller ordentligt.

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  22.1.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  18

  1

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Liadh Ní Riada

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  18

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  1

  -

  ENF

  Dominique Bilde

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  20.2.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Petra Kammerevert

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  19

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

  ECR

  Monica Macovei

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  1

  -

  ENF

  Jean-François Jalkh

  1

  0

  EFDD

  Marco Valli

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller:

  • [1]  EUT C 434 af 30.11.2018, s. 205.
  • [2]  EUT C 434 af 30.11.2018, s. 205.
  • [3]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
  • [5]  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.
  • [6]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
  • [7]  EUT C 434 af 30.11.2018, s. 205.
  • [8]  EUT C 434 af 30.11.2018, s. 205.
  • [9]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [10]  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
  • [11]  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.
  • [12]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
  • [13]  EUT C 415 af 5.12.2017, s. 1.
  • [14]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT L 154 af 16.6.2017, s. 1).
  • [15]  Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.
  Seneste opdatering: 18. marts 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik