Διαδικασία : 2018/2184(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0122/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0122/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0257

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 212kWORD 68k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2184(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 94, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0122/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 94, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(11), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0122/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0122/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(13), ο οριστικός προϋπολογισμός του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 49 429 100 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση ύψους 2,27 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 88,93 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από άμεσες εισφορές των θεσμικών οργάνων, άλλων οργανισμών και λοιπών οργάνων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (εφεξής «η έκθεση του Συνεδρίου), αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 93,12 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 3,75 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 85,40 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 3,21% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  σημειώνει με ανησυχία το σχετικά υψηλό επίπεδο ακύρωσης μεταφορών πιστώσεων στο 2017, που ανήλθε σε 317 986,20 EUR, και εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 8,76 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρά τη μείωση κατά 1,34 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει ότι το Κέντρο χρησιμοποιεί δείκτες εισροών και εκροών ως βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του και μερικούς δείκτες για την ενίσχυση της δημοσιονομικής του διαχείρισης· καλεί το Κέντρο να αναπτύξει περισσότερο τους ΒΔΕ για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του, προκειμένου να αναζητήσει ποιοτικούς τρόπους αύξησης της προστιθέμενης αξίας για τα αποτελέσματα του Κέντρου και να βελτιώσει το επιχειρηματικό μοντέλο του Κέντρου·

4.  σημειώνει ότι το Κέντρο έχει αρχίσει να αναθεωρεί την εκ των προτέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέσχε η Επιτροπή, και ότι οι δείκτες εισροών και εκροών έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή στα προγράμματα εργασίας του Κέντρου·

5.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του τροποποιημένου προγράμματος εργασίας του Κέντρου για το 2017 ήταν 87,7 %·

6.  σημειώνει με εκτίμηση τον αντίκτυπο της νέας τιμολογιακής δομής για τη μετάφραση εγγράφων, η οποία οδήγησε σε εξοικονόμηση 3,2 εκατομμυρίων EUR για τους πελάτες του Κέντρου το 2017, ενώ τα έσοδα του Κέντρου παρέμειναν σταθερά κατά το 2017, παρά τον αντίκτυπο της νέας τιμολογιακής δομής·

7.  χαιρετίζει τη συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε με το ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεμβούργου ΙΙ (EEL2), χάρη στην οποία οι πελάτες του Κέντρου ανήλθαν στους 65 στο τέλος του 2017·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο υλοποίησε δύο δράσεις για την από κοινού χρήση πόρων με άλλους οργανισμούς σε επικαλυπτόμενα καθήκοντα μέσω του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ: έναν κατάλογο κοινών υπηρεσιών, όπου απαριθμούνται όλες οι υπηρεσίες τις οποίες θα μπορούσαν να μοιράζονται οι οργανισμοί και μια κοινή πύλη για τη σύναψη συμβάσεων, στην οποία αναρτώνται τα κοινά σχέδια συμβάσεων των οργανισμών·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Κέντρου να εκσυγχρονίσει την πολυγλωσσία στα προϊόντα του, τις οποίες αναγνώρισε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017 με την απονομή στο Κέντρο, μαζί με το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), του βραβείου του Διαμεσολαβητή για τη χρηστή διοίκηση στην κατηγορία «Αριστεία στην παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τους πολίτες/πελάτες» για το καινοτόμο έργο που ανέπτυξαν από κοινού, το οποίο διευκολύνει τη διαχείριση της μετάφρασης πολύγλωσσων δικτυακών τόπων·

10.  ενθαρρύνει το Κέντρο να θέσει στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης νέα έκδοση της IATE (InterActive Terminology for Europe - Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη) μέχρι το τέλος του 2018, όπως δεσμεύτηκε, εξασφαλίζοντας τη συμπόρευση της διοργανικής βάσης δεδομένων ορολογίας με την καινοτομία·

11.  επικροτεί την εξωτερική αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου του Κέντρου, η οποία διενεργήθηκε το 2017· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έκβαση της τελικής αξιολόγησης·

Πολιτική προσωπικού

12.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 96,9 % και ότι από τις 195 θέσεις έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 197 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) καλύπτονταν οι 189 με μόνιμους ή έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 26 συμβασιούχοι υπάλληλοι εργάστηκαν για το Κέντρο το 2017·

13.  επιμένει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής γεωγραφική κατανομή του προσωπικού του, περιλαμβανομένων των θέσεων για μεσαία και ανώτερα στελέχη·

14.  σημειώνει ότι το Κέντρο έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης·

Σύναψη συμβάσεων

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 2017 το Κέντρο δεν είχε ακόμη χρησιμοποιήσει κανένα από τα εργαλεία που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· καλεί το Κέντρο να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή τους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει ότι το Κέντρο επέλεξε να δημοσιοποιεί μόνον τις δηλώσεις συμφερόντων, χωρίς βιογραφικά σημειώματα, λόγω των διαχειριστικών προβλημάτων που συνδέονται με το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου του (περίπου 130 μέλη και αναπληρωματικά μέλη)· σημειώνει ότι το βιογραφικό σημείωμα και η δήλωση συμφερόντων του διευθυντή είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Κέντρου· ζητεί από το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ως προς αυτό·

17.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα υπεύθυνο έναντι του διευθυντή και του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του υπόλογου·

18.  σημειώνει ότι, μολονότι το Κέντρο δεν χρηματοδοτείται από τέλη, εξαρτάται από τα έσοδα που εισπράττονται από τους πελάτες του, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά την τιμολόγηση των προϊόντων του Κέντρου που θα μπορούσε να διευθετηθεί εάν η Επιτροπή εισέπραττε τα τέλη για λογαριασμό των πελατών του Κέντρου και ωθούσε το Κέντρο να χρηματοδοτείται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου·

Εσωτερικοί έλεγχοι

19.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε αξιολόγηση κινδύνου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου το 2017, η οποία κάλυπτε όλες τις επιχειρησιακές και υποστηρικτικές δραστηριότητες του Κέντρου· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου ήταν το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2018-2020 της IAS, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο·

20.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την παρακολούθηση της εφαρμογής των εκκρεμών συστάσεων που διατυπώθηκαν κατόπιν του ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας και τη διαχείριση της ροής εργασιών για τη μετάφραση εγγράφων, όλες οι συστάσεις έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα και αποτελεσματικά·

Λοιπά σχόλια

21.  διατυπώνει εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή του υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος της Ένωσης· επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζει το Μεταφραστικό Κέντρο στην παροχή μεταφραστικών και γλωσσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

22.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρκετοί οργανισμοί και λοιπά όργανα χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο άλλες λύσεις αντί για τις μεταφραστικές υπηρεσίες του Κέντρου, πράγμα που σημαίνει ότι η ικανότητα του Κέντρου δεν αξιοποιείται επαρκώς, ότι υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις στην ανάπτυξη των συστημάτων και ότι υπονομεύεται ενδεχομένως το επιχειρηματικό μοντέλο του Κέντρου και η συνέχιση των δραστηριοτήτων του· καλεί το Κέντρο και την Επιτροπή να εξετάσουν προορατικά τις λύσεις στο εν λόγω ζήτημα και τις βελτιώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο του, προκειμένου να είναι σε θέση να μετριάσουν τους εν λόγω κινδύνους·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αποφάσισε, στις 26 Απριλίου 2018, να τερματίσει τις μεταφραστικές ρυθμίσεις που συνήψε με το Κέντρο, παρά τη νομική υποχρέωσή του να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), με τον οποίο θεσπίστηκε το EUIPO· λαμβάνει γνώση της προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου που άσκησε το Κέντρο στις 6 Ιουλίου 2018· καλεί το Κέντρο να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη της προσφυγής·

o

o o

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

23.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2184(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  διατυπώνει εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή του υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος της Ένωσης· επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζει το Μεταφραστικό Κέντρο στην παροχή μεταφραστικών και γλωσσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

2.  σημειώνει με εκτίμηση τον αντίκτυπο της νέας τιμολογιακής δομής για τη μετάφραση εγγράφων, η οποία οδήγησε σε εξοικονόμηση 3,2 εκατομμυρίων EUR για τους πελάτες του Κέντρου το 2017, ενώ τα έσοδα του Κέντρου παρέμειναν σταθερά κατά το 2017, παρά τον αντίκτυπο της νέας τιμολογιακής δομής·

3.  χαιρετίζει τη συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε με το ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεμβούργου ΙΙ (EEL2), χάρη στην οποία οι πελάτες του Κέντρου ανήλθαν στους 65 στο τέλος του 2017·

4.   αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την παρακολούθηση της εφαρμογής των εκκρεμών συστάσεων που διατυπώθηκαν κατόπιν του ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας και τη διαχείριση της ροής εργασιών για τη μετάφραση εγγράφων, όλες οι συστάσεις έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα και αποτελεσματικά·

5.  σημειώνει ότι το Κέντρο έχει αρχίσει να αναθεωρεί την εκ των προτέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέσχε η Επιτροπή, και ότι οι δείκτες εισροών και εκροών έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή στα προγράμματα εργασίας του Κέντρου·

6.  ενθαρρύνει το Κέντρο να θέσει στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης νέα έκδοση της IATE (InterActive Terminology for Europe - Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη) μέχρι το τέλος του 2018, όπως δεσμεύτηκε, εξασφαλίζοντας τη συμπόρευση της διοργανικής βάσης δεδομένων ορολογίας με την καινοτομία· επιμένει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής γεωγραφική κατανομή του προσωπικού του, περιλαμβανομένων των θέσεων για μεσαία και ανώτερα στελέχη·

7.  αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει μεγάλο φόρτο εργασίας· ζητεί παρόλα αυτά από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει εγκαίρως τις εκθέσεις του, και ιδίως την έκθεση για το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να επιτελεί σωστά το καθήκον του δημοσιονομικού και πολιτικού ελέγχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liadh Ní Riada

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 205.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 205.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 205.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 205.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 415/01 της 5.12.2017, σ. 1

(14)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 154 της 16.6.2017, σ. 1)

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου