Menettely : 2018/2184(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0122/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0122/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0257

MIETINTÖ     
PDF 179kWORD 65k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2184(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0122/2019),

1.  myöntää Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(11) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0122/2019),

1.  hyväksyy Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0122/2019),

A.  toteaa, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 49 429 100 euroa, mikä merkitsee 2,27 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; ottaa huomioon, että 88,93 prosenttia keskuksen talousarviosta on peräisin toimielinten, muiden virastojen ja elinten suorista maksuosuuksista;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 93,12 prosenttia eli 3,75 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 85,40 prosenttia eli 3,21 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  pitää erittäin valitettavana, että vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin suhteellisen paljon eli 317 986,20 euroa ja että niiden osuus siirretystä kokonaismäärästä oli yhä 8,76 prosenttia, vaikka vähennystä vuodesta 2016 oli 1,34 prosenttia;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee merkille, että keskus käyttää panos- ja tuotosindikaattoreita keskeisinä tulosindikaattoreina arvioidakseen toimintansa tulokset ja useita indikaattoreita parantaakseen talousarviohallintoaan; kehottaa keskusta kehittämään edelleen keskeisiä tulosindikaattoreita toimintansa tulosten ja vaikutusten arviointia varten, jotta saadaan laadullisia neuvoja siltä osin, kuinka keskuksen tuotoksilla saadaan aikaan enemmän lisäarvoa ja parannetaan keskuksen toimintamallia;

4.  panee merkille, että keskus on aloittanut ohjelmien ja toimien ennakkoarvioinnin tarkistamisen komission antamien ohjeiden mukaisesti ja että panos- ja tuotosindikaattorit on nyt sisällytetty keskuksen työohjelmiin;

5.  toteaa, että keskuksen muutetun työohjelman täytäntöönpanoaste vuonna 2017 oli 87,7 prosenttia;

6.  panee tyytyväisenä merkille uuden hinnoittelurakenteen vaikutuksen asiakirjojen kääntämiseen: vuonna 2017 keskuksen asiakkaat säästivät 3,2 miljoonaa euroa ja keskuksen tulot pysyivät uuden hinnoittelurakenteen vaikutuksesta huolimatta vakaina;

7.  on tyytyväinen Luxemburgin Eurooppa-koulun II (EEL2) kanssa allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen, jonka johdosta keskuksen asiakkaiden määrä nousi 65:een vuoden 2017 lopussa;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus toteutti seuraavat kaksi toimea, jotka koskivat resurssien jakamista päällekkäisissä tehtävissä muiden virastojen kanssa EU:n virastojen verkoston kautta: yhteinen palveluluettelo, jossa luetellaan kaikki virastojen jaettavissa olevat palvelut, ja yhteinen hankintaportaali virastojen hankintasuunnitelmien jakamista varten;

9.  panee tyytyväisenä merkille keskuksen pyrkimykset sujuvoittaa tuotteidensa monikielisyyttä, minkä Euroopan oikeusasiamies on tunnustanut myöntämällä vuonna 2017 yhteisesti keskukselle, Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle (EU-OSHA) Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallinnon palkinnon kategoriassa ”kansalaisille/asiakkaille suunnatut palvelut” niiden yhdessä kehittämästä innovatiivisesta hankkeesta, joka helpottaa käännöstoiminnan hallintaa monikielisten verkkosivustojen osalta;

10.  kannustaa keskuksen sitoumusta antaa unionin toimielinten käyttöön uusi versio IATEsta (Euroopan interaktiivinen termipankki) vuoden 2018 loppuun mennessä ja varmistaa näin, että toimielinten väliset termitietokannat pysyvät innovoinnin tahdissa;

11.  suhtautuu myönteisesti keskuksen toimintamallista vuonna 2017 tehtyyn ulkoiseen arviointiin; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle lopullisen arvioinnin tuloksista;

Henkilöstöpolitiikka

12.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,9 prosenttia siten, että 189 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 195 väliaikaisen toimihenkilön ja virkamiehen toimesta oli nimitetty virkamies tai väliaikainen toimihenkilö (verrattuna 197 toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 keskuksessa työskenteli lisäksi 26 sopimussuhteista toimihenkilöä;

13.  kehottaa painokkaasti varmistamaan, että sen henkilöstön ja keski- ja ylemmän johdon maantieteellinen jakauma on asianmukainen;

14.  panee merkille, että keskus on hyväksynyt menettelyn, jolla suojellaan henkilöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää;

Hankinnat

15.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei keskus ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); kehottaa keskusta ottamaan käyttöön kaikki hankintamenettelyjen hallinnoinnissa tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden soveltamisesta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  toteaa, että keskus päätti julkaista sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ilman ansioluetteloita keskuksen johtokunnan kokoon (noin 130 jäsentä ja varajäsentä) liittyvien hallinnollisten ongelmien takia; panee merkille, että keskuksen johtajan ansioluettelo ja sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus on julkaistu keskuksen verkkosivustolla; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että tilinpitäjän riippumattomuutta on aiheellista vahvistaa velvoittamalla hänet raportoimaan suoraan keskuksen johtajalle ja johtokunnalle; panee tyytyväisenä merkille tilinpitäjän riippumattomuuden varmistamiseksi jo toteutetut toimet;

18.  toteaa, että siitä huolimatta, että keskusta ei rahoiteta maksuilla, se on riippuvainen tuloista, jotka se saa keskuksen johtokunnassa edustettuina olevilta asiakkaaltaan, ja toteaa, että sen vuoksi on olemassa riski, että keskuksen tuotteiden hinnoitteluun liittyy eturistiriitoja, jotka voitaisiin ratkaista, jos komissio keräisi maksut keskuksen asiakkaiden puolesta ja kannustaisi siihen, että keskusta rahoitettaisiin pääasiassa unionin talousarviosta; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan tätä riskiä lieventävistä toimenpiteistä;

Sisäinen valvonta

19.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus suoritti vuonna 2017 paikan päällä riskinarvioinnin, joka kattoi kaikki keskuksen operatiiviset ja tukitoiminnot; panee merkille, että riskinarvioinnin tuloksena laadittiin sisäisen tarkastuksen strateginen tarkastussuunnitelma vuosille 2018–2020, jonka johtokunta hyväksyi;

20.  panee merkille, että toiminnan jatkuvuutta koskevassa tarkastuksessa ja asiakirjojen kääntämisen työnkulkua koskevassa tarkastuksessa annettujen voimassa olevien suositusten seuranta osoittaa, että kaikki suositukset on pantu asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön;

Muita huomautuksia

21.  toistaa olevansa vahvasti sitoutunut Euroopan unionin monikielisyyteen, joka on yksi unionin demokraattisen järjestelmän moitteettoman toiminnan keskeisistä edellytyksistä; painottaa käännöskeskuksen roolia laadukkaiden käännös- ja kielipalvelujen tarjoamisessa;

22.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan useat virastot ja elimet hyödyntävät yhä enemmän muita ratkaisuja keskuksen käännöspalvelujen sijaan, mikä tarkoittaa, että keskuksen kapasiteettia ei käytetä riittävästi, järjestelmät ovat päällekkäisiä ja keskuksen toimintamalli ja jatkuvuus saattavat vaarantua; kehottaa keskusta ja komissiota harkitsemaan ennakoivasti ratkaisuja käsillä olevaan ongelmaan ja parantamaan sen toimintamallia näiden riskien lieventämiseksi;

23.  pitää valitettavana, että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) päätti 26. huhtikuuta 2018 irtisanoa keskuksen kanssa tehdyn käännösjärjestelyn huolimatta sen sääntömääräisestä velvollisuudesta hyödyntää keskuksen palveluja EUIPOn perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001(14) 148 artiklan mukaisesti; panee merkille keskuksen 6. heinäkuuta 2018 unionin yleisessä tuomioistuimessa nostaman kanteen; kehottaa keskusta pitämään vastuuvapauden myöntävä viranomainen ajan tasalla oikeuskäsittelyn etenemisestä;

o

o o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(15).

23.1.2019

LAUSUNTO kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2184(DEC))

Valmistelija: Bogdan Andrzej Zdrojewski

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toistaa olevansa vahvasti sitoutunut Euroopan unionin monikielisyyteen, joka on yksi unionin demokraattisen järjestelmän moitteettoman toiminnan keskeisistä edellytyksistä; painottaa käännöskeskuksen roolia laadukkaiden käännös- ja kielipalvelujen tarjoamisessa;

2.  panee tyytyväisenä merkille uuden hinnoittelurakenteen vaikutuksen asiakirjojen kääntämiseen: vuonna 2017 keskuksen asiakkaat säästivät 3,2 miljoonaa euroa ja keskuksen tulot pysyivät uuden hinnoittelurakenteen vaikutuksesta huolimatta vakaina;

3.  on tyytyväinen Luxemburgin Eurooppa-koulun II (EEL2) kanssa allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen, jonka johdosta keskuksen asiakkaiden määrä nousi 65:een vuoden 2017 lopussa;

4.   panee merkille, että toiminnan jatkuvuutta koskevassa tarkastuksessa ja asiakirjojen kääntämisen työnkulkua koskevassa tarkastuksessa annettujen voimassa olevien suositusten seuranta osoittaa, että kaikki suositukset on pantu asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön;

5.  panee merkille, että keskus on aloittanut ohjelmien ja toimien ennakkoarvioinnin tarkistamisen komission antamien ohjeiden mukaisesti ja että panos- ja tuotosindikaattorit on nyt sisällytetty keskuksen työohjelmiin;

6.  kannustaa keskuksen sitoumusta antaa unionin toimielinten käyttöön uusi versio IATEsta (Euroopan interaktiivinen termipankki) vuoden 2018 loppuun mennessä ja varmistaa näin, että toimielinten väliset termitietokannat pysyvät innovoinnin tahdissa; kehottaa painokkaasti varmistamaan, että sen henkilöstön ja keski- ja ylemmän johdon maantieteellinen jakauma on asianmukainen;

7.  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen suuren työmäärän; pyytää tilintarkastustuomioistuinta kuitenkin julkaisemaan kertomuksensa ja varsinkin Euroopan unionin elinten käännöskeskusta koskevan kertomuksen ajoissa, jotta parlamentilla olisi riittävästi aikaa hoitaa asianmukaisesti talousarvion valvontaan ja poliittiseen valvontaan liittyvät tehtävänsä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Liadh Ní Riada

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 205.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 205.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 205.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 205.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 415/01, 5.12.2017, s. 1

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, 14. kesäkuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1).

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö