Procedūra : 2018/2184(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0122/2019

Pateikti tekstai :

A8-0122/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0257

PRANEŠIMAS     
PDF 198kWORD 63k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2184(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94 dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro įsteigimo(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0122/2019),

1.  patvirtina Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei, kad Centro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94 dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro įsteigimo(11), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0122/2019),

1.  pritaria Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0122/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine(13), jo galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 49 429 100 EUR, t. y. 2,27 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi 88,93 proc. Centro biudžeto sudaro tiesioginiai institucijų, kitų agentūrų ir įstaigų įnašai;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2017 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 93,12 proc., ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 3,75 proc.; pastebi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 85,40 proc., t. y. 3,21 proc. didesnis, palyginti su ankstesniais metais;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į palyginti didelę panaikintų į 2017 metus perkeltų asignavimų sumą, siekiančią 317 986,20 EUR ir vis dar sudarančią 8,76 proc. bendros į kitą laikotarpį perkeltos sumos, nepaisant to, kad ji sumažėjo 1,34 proc., palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  pažymi, kad, siekdamas įvertinti savo veiklos rezultatus, Centras kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR) taiko sąnaudų ir rezultatų rodiklius, o siekdamas pagerinti savo biudžeto valdymą – keletą rodiklių; ragina Centrą toliau plėtoti PVRR siekiant įvertinti savo veiklos rezultatus ir poveikį, kad būtų galima gauti kokybines konsultacijas apie tai, kaip suteikti Centro veiklos rezultatams didesnę pridėtinę vertę ir patobulinti Centro verslo modelį;

4.  pažymi, kad vadovaudamasis Komisijos pateiktomis gairėmis Centras pradėjo peržiūrėti programų ir veiklos ex ante vertinimą ir kad šiuo metu Centro darbo programose jau nustatyti sąnaudų ir rezultatų rodikliai;

5.  pažymi, kad Centro pakoreguotos 2017 m. darbo programos įgyvendinimo lygis siekė 87,7 proc.;

6.  teigiamai vertina naujos dokumentų vertimo raštu kainodaros struktūros poveikį – 2017 m. Centro klientams sutaupyta 3,2 mln. EUR suma, o Centro pajamos 2017 m. išliko stabilios, nepaisant naujos kainodaros struktūros poveikio;

7.  teigiamai vertina bendradarbiavimo susitarimą, pasirašytą su Europos mokykla Liuksemburge (Liuksemburgas II), o tai reiškia, kad 2017 m. pabaigoje Centro klientų skaičius padidėjo iki 65;

8.  su pasitenkinimu pažymi, kad sutampančių užduočių srityje siekdamas pasidalyti ištekliais su kitomis agentūromis Centras įgyvendino du veiksmus, tuo tikslu naudodamasis ES agentūrų tinklo bendrų paslaugų katalogu, kuriame išvardytos visos paslaugos, kurias agentūros galėtų teikti bendrai, ir bendru viešųjų pirkimų portalu, kuriame agentūros dalijasi viešųjų pirkimų planais;

9.  palankiai vertina Centro pastangas į savo produktus integruoti daugiakalbystę, kurias 2017 m. pripažino Europos ombudsmenas, suteikdamas Centrui, taip pat Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai (EU-OSHA) Europos ombudsmeno apdovanojimą už gerą administravimą kategorijoje „Pažangus į piliečius ir (arba) klientus orientuotas paslaugų teikimas“ už jų kartu parengtą novatorišką projektą, kuriuo palengvinamas daugiakalbių interneto svetainių vertimo raštu valdymas;

10.  pritaria Centro įsipareigojimui iki 2018 m. pabaigos Sąjungos institucijoms pateikti naują sąveikiosios Europos terminologijos (IATE) versiją, siekiant užtikrinti, kad tarpinstitucinė terminų duomenų bazė neatsiliktų nuo inovacijų;

11.  palankiai vertina 2017 m. atliktą Centro verslo modelio išorės vertinimą; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinio vertinimo rezultatus;

Personalo politika

12.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,9 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintus 195 laikinųjų darbuotojų ir pareigūnų etatus paskirti 189 pareigūnai ir laikinieji darbuotojai (palyginti su 2016 m. patvirtintais 197 etatais); pažymi, kad, be to, 2017 m. Centre dirbo 26 sutartininkai;

13.  primygtinai reikalauja užtikrinti tinkamą geografinį Centro darbuotojų, taip pat viduriniosios grandies ir vyresniosios vadovybės pasiskirstymą;

14.  pabrėžia, kad Centras patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką;

Viešieji pirkimai

15.  pažymi, kad, anot Audito Rūmų ataskaitos, 2017 m. pabaigoje Centras dar nenaudojo visų Komisijos nustatytų priemonių, kuriomis siekiama taikyti vieną elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, dalyvaujančiomis viešųjų pirkimų procedūrose (e. pirkimai), sprendimą; ragina Centrą taikyti visas būtinas priemones, skirtas viešųjų pirkimų procedūroms valdyti, ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių priemonių įgyvendinimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  pažymi, kad dėl valdymo problemų, susijusių su jo valdybos dydžiu (maždaug 130 narių ir pakaitinių narių), Centras pasirinko skelbti tik interesų deklaracijas be gyvenimo aprašymų; pažymi, kad Centro interneto svetainėje yra paskelbti direktorės gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šiam klausimui spręsti;

17.  pažymi, kad, anot Audito Rūmų ataskaitos, reikia didinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą nustatant, kad jis tiesiogiai atsiskaitytų Centro direktoriui ir valdybai; palankiai vertina veiksmus, kurių jau imtasi siekiant užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą;

18.  pažymi, kad, nors Centras nėra finansuojamas iš mokesčių, jis yra priklausomas nuo pajamų, gaunamų iš savo klientų, kuriems atstovaujama Centro valdyboje, ir todėl esama interesų konfliktų rizikos, susijusios su Centro produktų kainos nustatymu, ir ši problema galėtų būti išspręsta, jei Komisija Centro vardu rinktų mokesčius iš klientų ir siektų, kad Centras iš esmės būtų finansuojamas iš Sąjungos biudžeto; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių ėmėsi siekdamas sumažinti minėtą riziką;

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad 2017 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko rizikos vertinimą vietoje, kuris apėmė visą Centro darbinę ir paramos veiklą; pažymi, kad atlikto rizikos vertinimo rezultatas – parengtas 2018–2020 m. VAT strateginis vidaus audito planas, kurį patvirtino valdyba;

20.  pripažįsta, kad vykdant tolesnį neįgyvendintų rekomendacijų, pateiktų per veiklos tęstinumo valdymo auditą ir dokumentų vertimo raštu darbo procesų valdymo auditą, stebėjimą buvo padaryta išvada, kad visos rekomendacijos buvo tinkamai ir veiksmingai įgyvendintos;

Kitos pastabos

21.  dar kartą patvirtina savo tvirtą įsipareigojimą puoselėti daugiakalbystę Europos Sąjungoje kaip vieną iš esminių išankstinių tinkamo Sąjungos demokratinės sistemos veikimo sąlygų; atkreipia dėmesį į Vertimo centro vaidmenį teikiant aukštos kokybės vertimo raštu ir kalbines paslaugas;

22.  susirūpinęs pažymi, kad, anot Audito Rūmų ataskaitos, kelios agentūros ir įstaigos vis labiau taiko kitus sprendimus, užuot naudojęsi Centro vertimo raštu paslaugomis, o tai reiškia, kad Centro pajėgumai panaudojami nepakankamai, kad esama sistemų dubliavimosi ir kad Centro verslo modeliui ir tęstinumui gali būti kilusi rizika; ragina Centrą ir Komisiją aktyviai apsvarstyti šios problemos sprendimus ir savo verslo modelio patobulinimus, kad galėtų sumažinti minėtą riziką;

23.  apgailestauja dėl to, kad 2018 m. balandžio 26 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) nusprendė nutraukti vertimo raštu sutartį, kurią ji buvo sudariusi su Centru, nepaisant šios tarnybos juridinės prievolės naudotis Centro paslaugomis, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001(14), kuriuo įsteigta EUIPO, 148 straipsnyje; pažymi, kad 2018 m. liepos 6 d. Centras iškėlė bylą Bendrajame Teisme; ragina Centrą nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio teismo proceso eigą;

o

o o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

23.1.2019

Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2184(DEC))

Nuomonės referentas: Bogdan Andrzej Zdrojewski

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  dar kartą patvirtina savo tvirtą įsipareigojimą puoselėti daugiakalbystę Europos Sąjungoje kaip vieną iš esminių išankstinių tinkamo Sąjungos demokratinės sistemos veikimo sąlygų; atkreipia dėmesį į Vertimo centro vaidmenį teikiant aukštos kokybės vertimo raštu ir kalbos paslaugas;

2.  teigiamai vertina naujos dokumentų vertimo raštu kainodaros struktūros poveikį – 2017 m. Centro klientams sutaupyta 3,2 mln. EUR suma, o Centro pajamos 2017 m. išliko stabilios, nepaisant naujos kainodaros struktūros poveikio;

3.  teigiamai vertina bendradarbiavimo susitarimą, pasirašytą su Europos mokykla Liuksemburge (Liuksemburgas II), o tai reiškia, kad 2017 m. pabaigoje Centro klientų skaičius siekė 65;

4.   pripažįsta, kad vykdant tolesnį neįgyvendintų rekomendacijų, pateiktų per veiklos tęstinumo valdymo auditą ir dokumentų vertimo raštu darbo procesų valdymo auditą, stebėjimą buvo padaryta išvada, kad visos rekomendacijos buvo tinkamai ir veiksmingai įgyvendintos;

5.  pažymi, kad Centras pradėjo peržiūrėti programų ir veiklos ex ante vertinimą pagal Komisijos pateiktas gaires ir kad šiuo metu Centro darbo programose jau nustatyti sąnaudų ir rezultatų rodikliai;

6.  pritaria Centro įsipareigojimui iki 2018 m. pabaigos Sąjungos institucijoms pateikti naują sąveikiosios Europos terminologijos (IATE) versiją, siekiant užtikrinti, kad tarpinstitucinė terminų duomenų bazė neatsiliktų nuo inovacijų; primygtinai reikalauja užtikrinti tinkamą geografinį Centro darbuotojų, taip pat vidutinio ir aukšto lygio vadovų pasiskirstymą;

7.  pripažįsta, kad Audito Rūmams tenka didelis darbo krūvis; vis dėlto ragina Audito Rūmus laiku skelbti savo ataskaitas ir ypač ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro, kad Parlamentui būtų suteikta pakankamai laiko tinkamai vykdyti savo biudžeto ir politinės kontrolės funkciją.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Liadh Ní Riada

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 205.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 205.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 205.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 205.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 415/01, 2017 12 05, p. 1.

(14)

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017 6 16, p. 1).

(15)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika