Procedure : 2018/2184(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0122/2019

Ingediende teksten :

A8-0122/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0257

VERSLAG     
PDF 185kWORD 64k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2184(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Petri Sarvamaa

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2184(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Vertaalbureau(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd(2), overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Vertaalbureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8‑0074//2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie(5), en met name artikel 14,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV bij zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0122/2019),

1.  verleent de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2017;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2184(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Vertaalbureau(7),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd(8), overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Vertaalbureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8‑0074//2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(9), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie(11), en met name artikel 14,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(12), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV bij zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0122/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2184(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV bij zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0122/2019),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 volgens de staat van ontvangsten en uitgaven(13) 49 429 100 EUR bedroeg, hetgeen een daling van 2,27 % ten opzichte van 2016 betekent; overwegende dat 88,93 % van de begroting van het Vertaalbureau afkomstig is van rechtstreekse bijdragen van instellingen, en van andere agentschappen en organen;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Vertaalbureau betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  merkt op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2017 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 93,12 %, hetgeen neerkomt op een stijging van 3,75 % ten opzichte van het voorgaande jaar; constateert dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 85,40 % bedroeg, d.w.z. een stijging van 3,21 % ten opzichte van het voorgaande jaar;

Annulering van overdrachten

2.  wijst met bezorgdheid op het relatief hoge aantal annuleringen van overdrachten in 2017, ten belope van 317 986,20 EUR, wat nog altijd 8,76 % is van het totale overgedragen bedrag, ondanks een daling van 1,34 % ten opzichte van 2016;

Prestaties

3.  constateert dat het Vertaalbureau input- en outputindicatoren hanteert als kernprestatie-indicatoren (KPI's) om de resultaten van zijn activiteiten te meten evenals diverse indicatoren om zijn begrotingsbeheer te verbeteren; verzoekt het Vertaalbureau de KPI's verder te ontwikkelen om het resultaat en de impact van zijn activiteiten te beoordelen en zo kwalitatief advies te krijgen over hoe er meerwaarde kan worden gegenereerd voor de resultaten van het Vertaalbureau en hoe het bedrijfsmodel van het Vertaalbureau kan worden verbeterd;

4.  stelt vast dat het Vertaalbureau is begonnen met de herziening van de voorafgaande evaluatie van programma's en activiteiten overeenkomstig de door de Commissie verstrekte richtsnoeren en dat de werkprogramma's van het Vertaalbureau nu input- en outputindicatoren bevatten;

5.  stelt vast dat het uitvoeringspercentage van het gewijzigde werkprogramma van het Vertaalbureau voor 2017 87,7 % bedroeg;

6.  stelt met voldoening de gevolgen van de nieuwe prijsstructuur voor de vertaling van documenten vast, die de klanten van het Vertaalbureau in 2017 een besparing van 3,2 miljoen EUR opleverde, terwijl de inkomsten van het Vertaalbureau, ondanks de weerslag van de nieuwe prijsstructuur, in 2017 stabiel bleven;

7.  is verheugd over de samenwerkingsovereenkomst die met de Europese School Luxemburg II (EEL2) is gesloten, wat het klantenbestand van het Vertaalbureau eind 2017 op 65 heeft gebracht;

8.  constateert met tevredenheid dat het Vertaalbureau twee acties heeft uitgevoerd om bij overlappende taken middelen te delen met andere agentschappen via het netwerk van EU‑agentschappen: een catalogus van gedeelde diensten waarin alle diensten zijn opgenomen die kunnen worden gedeeld door de agentschappen en een portaal voor gezamenlijke aanbestedingen, waarop de aanbestedingsplannen van de agentschappen worden gedeeld;

9.  toont zich verheugd dat het Vertaalbureau eraan werkt meertaligheid in zijn producten te integreren, zoals ook is erkend door de Europese Ombudsman die het Vertaalbureau samen met het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) in 2017 de prijs van de Ombudsman voor goed bestuur in de categorie "Excellence in citizen/customer focused services delivery" (Uitmuntende dienstverlening waarbij de burger/klant centraal staat") heeft toegekend voor hun gezamenlijk ontwikkelde innovatieve project waarmee het vertaalproces van meertalige websites wordt vergemakkelijkt;

10.  moedigt het Vertaalbureau aan bij zijn inspanningen om de instellingen van de Unie uiterlijk eind 2018 de nieuwe versie van IATE (InterActive Terminology for Europe – Interactieve Terminologie voor Europa) ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat de interinstitutionele terminologiedatabank gelijke tred houdt met de innovatie;

11.  is ingenomen met de in 2017 uitgevoerde externe evaluatie van het bedrijfsmodel van het Vertaalbureau; verzoekt het Vertaalbureau verslag uit te brengen bij de kwijtingsautoriteit over de het resultaat van de definitieve evaluatie;

Personeelsbeleid

12.  stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2017 voor 96,9 % was ingevuld, aangezien er 189 ambtenaren of tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 195 tijdelijke functionarissen en ambtenaren die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (vergeleken bij 197 toegestane posten in 2016); stelt vast dat er in 2017 bovendien 26 contractanten voor het Vertaalbureau werkten;

13.  dringt aan op een adequate geografische spreiding van het personeel en van het hogere en middenmanagement;

14.  merkt op dat het Vertaalbureau beleidsmaatregelen heeft vastgesteld ter bescherming van de persoonlijke waardigheid en ter voorkoming van intimidatie;

Aanbesteding

15.  stelt vast dat volgens het verslag van de Rekenkamer het Vertaalbureau eind 2017 nog geen gebruik maakte van alle instrumenten die de Commissie heeft ingezet voor de invoering van één oplossing voor de elektronische uitwisseling van informatie met derden die deelnemen aan openbare aanbestedingsprocedures (e-aanbesteding); verzoekt het Vertaalbureau alle nodige instrumenten voor het beheer van aanbestedingsprocedures in te voeren en daarover bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

16.  stelt vast dat het Vertaalbureau ervoor gekozen heeft alleen de belangenverklaringen te publiceren, dus zonder cv's, wegens de beheersproblemen in verband met de omvang van de raad van bestuur (ongeveer 130 leden en plaatsvervangende leden); stelt vast dat het cv van de directeur en de belangenverklaringen op de website van het Vertaalbureau staan; verzoekt het Vertaalbureau de kwijtingsautoriteit mee te delen welke maatregelen in dit verband zijn genomen;

17.  stelt vast dat volgens het verslag van de Rekenkamer de onafhankelijkheid van de rekenplichtige moet worden versterkt door hem rechtstreeks verantwoording te laten afleggen aan de directeur en de raad van bestuur van het Vertaalbureau; is ingenomen met de reeds ondernomen stappen om de onafhankelijkheid van de rekenplichtige te waarborgen;

18.  merkt op dat het Vertaalbureau weliswaar niet met vergoedingen wordt gefinancierd, maar wel afhankelijk is van inkomsten van zijn klanten, die vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van het Vertaalbureau, en dat er daarom een belangenconflict dreigt in verband met de prijsstelling van de producten van het Vertaalbureau, dat kan worden opgelost als de Commissie de vergoedingen zou innen namens de klanten van het Vertaalbureau en het Vertaalbureau ertoe aan zou zetten voornamelijk te worden gefinancierd uit de begroting van de Unie; verzoekt het Vertaalbureau bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de maatregelen die zijn genomen om dit risico te beperken;

Interne controles

19.  stelt vast dat de dient Interne Audit (DIA) van de Commissie in 2017 een risicobeoordeling ter plaatse heeft uitgevoerd waaronder alle operationele en ondersteunende activiteiten van het Vertaalbureau vielen; constateert dat het resultaat van de risicobeoordeling het strategische interne-auditplan 2018-2020 van de DIA was, dat was goedgekeurd door de raad van bestuur;

20.  neemt er kennis van dat de follow-up van de nog openstaande aanbevelingen van de audit betreffende het beheer van de bedrijfscontinuïteit en de audit betreffende het beheer van de vertaalworkflow tot de conclusie heeft geleid dat alle aanbevelingen adequaat en doeltreffend ten uitvoer zijn gelegd;

Overige opmerkingen

21.  bevestigt zijn sterke gehechtheid aan meertaligheid in de Europese Unie als een van de basisvoorwaarden voor de goede werking van het democratische bestel van de Unie; wijst op de rol van het Vertaalbureau bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige vertalingen en taaldiensten;

22.  merkt met bezorgdheid op dat volgens het verslag van de Rekenkamer diverse agentschappen en organen steeds meer gebruikmaken van andere oplossingen dan de vertaaldiensten van het Vertaalbureau, wat betekent dat de capaciteit van het Vertaalbureau niet voldoende wordt benut, dat er sprake is van parallelle systemen en dat het bedrijfsmodel en de continuïteit van het Vertaalbureau in gevaar komen; verzoekt het Vertaalbureau en de Commissie om proactief oplossingen voor dit probleem te bedenken en verbeteringen aan te brengen in het bedrijfsmodel van het Vertaalbureau om deze risico's te beperken;

23.  betreurt het dat het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) op 26 april 2018 heeft besloten om de vertaalovereenkomst met het Vertaalbureau te beëindigen, ondanks zijn juridische verplichtingen om gebruik te maken van de diensten van het Vertaalbureau, als vastgelegd in artikel 148 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad(14), waarbij het EUPIO werd opgericht; neemt kennis van het beroep dat door het Vertaalbureau bij het Gerecht is ingesteld op 6 juli 2018; verzoekt het Vertaalbureau de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de gerechtelijke procedure;

o

o o

24.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van ... 2019(15) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

23.1.2019

ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie begrotingscontrole

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2184(DEC))

Rapporteur voor advies: Bogdan Andrzej Zdrojewski

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  bevestigt zijn sterke gehechtheid aan meertaligheid in de Europese Unie als een van de basisvoorwaarden voor de goede werking van het democratische bestel van de Unie; wijst op de rol van het Vertaalbureau bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige vertalingen en taaldiensten;

2.  stelt met voldoening de gevolgen van de nieuwe prijsstructuur voor de vertaling van documenten vast, die de klanten van het Vertaalbureau in 2017 een besparing van 3,2 miljoen EUR opleverde, terwijl de inkomsten van het Vertaalbureau, ondanks de weerslag van de nieuwe prijsstructuur, in 2017 stabiel bleven;

3.  is verheugd over de samenwerkingsovereenkomst die met de Europese School Luxemburg II (EEL2) is gesloten, wat het klantenbestand van het Vertaalbureau eind 2017 op 65 heeft gebracht;

4.   neemt er kennis van dat de follow-up van de nog openstaande aanbevelingen van de audit betreffende het beheer van de bedrijfscontinuïteit en de audit betreffende het beheer van de vertaalworkflow tot de conclusie heeft geleid dat alle aanbevelingen adequaat en doeltreffend ten uitvoer zijn gelegd;

5.  stelt vast dat het Vertaalbureau is begonnen met de herziening van de voorafgaande evaluatie van programma's en activiteiten overeenkomstig de door de Commissie verstrekte richtsnoeren en dat de werkprogramma's van het Vertaalbureau nu input- en outputindicatoren bevatten;

6.  moedigt het Vertaalbureau aan bij zijn inspanningen om de instellingen van de Unie uiterlijk eind 2018 de nieuwe versie van IATE (InterActive Terminology for Europe – Interactieve Terminologie voor Europa) ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat de interinstitutionele terminologiedatabank gelijke tred houdt met de innovatie; dringt aan op een adequate geografische spreiding van het personeel en van het hoger en middenkader;

7.  erkent dat de Rekenkamer onder een hoge werklast gebukt gaat; verzoekt de Rekenkamer niettemin haar eigen verslagen, en met name haar verslag over het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, tijdig te publiceren zodat het Parlement voldoende tijd heeft om zijn taken inzake begrotings- en beleidscontrole naar behoren te vervullen.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

22.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

18

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Liadh Ní Riada

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Petra Kammerevert

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 205.

(2)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 205.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(5)

PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.

(6)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(7)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 205.

(8)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 205.

(9)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(10)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(11)

PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.

(12)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(13)

PB C 415/01 van 5.12.2017, blz. 1

(14)

Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1).

(15)

Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2019)0000.

Laatst bijgewerkt op: 18 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid