Förfarande : 2018/2184(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0122/2019

Ingivna texter :

A8-0122/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0257

BETÄNKANDE     
PDF 183kWORD 64k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017

(2018/2184(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017

(2018/2184(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0122/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017

(2018/2184(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017, med centrumets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(11), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0122/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017

(2018/2184(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0122/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017(13) (nedan kallat centrumet) uppgick den slutliga budgeten till 49 429 100 EUR, vilket utgör en minskning med 2,27 % jämfört med 2016. 88,93 % av centrumets budget kommer från direkta bidrag från institutioner, andra byråer och organ.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2017 förklarade revisionsrätten att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 93,12 %, vilket innebär en ökning med 3,75 % jämfört med det föregående året. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 85,40 %, vilket innebär en ökning med 3,21% jämfört med det föregående året.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet oroar sig över den relativt höga nivån av annullerade överföringar under 2017, som uppgick till 317 986,20 EUR och fortfarande utgör 8,76 % av det sammanlagda överförda beloppet, trots en minskning med 1,34 % jämfört med 2016.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet noterar att centrumet använder input- och outputindikatorer som centrala resultatindikatorer för att bedöma resultaten av sin verksamhet och flera indikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning. Parlamentet uppmanar centrumet att vidareutveckla de centrala resultatindikatorerna för att bedöma resultatet och effekterna av sin verksamhet, i syfte att få kvalitativa råd om hur centrumets resultat kan få ett större mervärde och om hur centrumets affärsmodell kan förbättras.

4.  Europaparlamentet noterar att centrumet har börjat revidera förhandsutvärderingen av program och åtgärder i linje med kommissionens vägledning och att input- och outputindikatorer nu har införts i centrumets arbetsprogram.

5.  Europaparlamentet noterar att genomförandegraden för centrumets ändrade arbetsprogram för 2017 var 87,7 %.

6.  Europaparlamentet noterar med uppskattning av den nya prisstrukturens inverkan på översättningen av dokument, som innebar en besparing på 3,2 miljoner EUR för centrumets kunder under 2017, medan centrumets intäkter förblev stabila under 2017 trots effekterna av den nya prisstrukturen.

7.  Europaparlamentet välkomnar det samarbetsavtal som undertecknats med Europaskolan Luxemburg II (EEL2), vilket innebar att det fanns 65 kunder i centrumets portfölj i slutet av 2017.

8.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet har genomfört två åtgärder för att dela resurser med andra byråer när det gäller överlappande uppgifter genom nätverket för EU:s byråer: En delad katalog över gemensamma tjänster som innehåller en förteckning över alla de tjänster som skulle kunna delas av byråerna och en gemensam upphandlingsportal på vilken byråernas upphandlingsplaner delas.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet har gjort insatser för att rationalisera flerspråkigheten i sina produkter, vilket Europeiska ombudsmannens medgav 2017 genom att tilldela centrumet, tillsammans med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), Europeiska ombudsmannens utmärkelse för utmärkt offentlig förvaltning när det gäller tillhandahållande av medborgar- och kundinriktade tjänster, för deras gemensamt framtagna innovativa projekt som underlättar hanteringen av översättningarna för flerspråkiga webbplatser.

10.  Europaparlamentet uppmuntrar centrumet att före utgången av 2018 ställa den nya versionen av Iate (InterActive Terminology for Europe) till EU-institutionernas förfogande, och därmed se till att den interinstitutionella terminologidatabasen håller jämna steg med innovationen.

11.  Europaparlamentet välkomnar den externa utvärderingen av centrumets affärsmodell, som genomfördes 2017. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av den slutliga utvärderingen.

Personalpolitik

12.  Europaparlamentet noterar att 96,9 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 195 tjänstemän eller tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade 189 tillsatts (jämfört med 197 tillåtna tjänster 2016). Parlamentet noterar dessutom att 26 kontraktsanställda arbetade för centrumet 2017.

13.  Europaparlamentet insisterar på att centrumets personal och dess chefer på mellannivå och hög nivå ska ha en lämplig geografisk fördelning.

14.  Europaparlamentet noterar att centrumet har antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier.

Upphandling

15.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att centrumet i slutet av 2017 ännu inte hade använt alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Centrumet uppmanas att införa alla de verktyg som behövs för att hantera upphandlingsförfarandena och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dem.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar att centrumet valde att endast offentliggöra intresseförklaringarna utan meritförteckningar på grund av ledningsproblemen som är kopplade till storleken på centrumets styrelse (ungefär 130 ledamöter och suppleanter). Parlamentet noterar att direktörens meritförteckning och intresseförklaring är offentliggjorda på centrumets webbplats. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte.

17.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra honom direkt ansvarig inför centrumets direktör och styrelse. Parlamentet välkomnar de åtgärder som redan har vidtagits för att säkerställa räkenskapsförarens oberoende.

18.  Europaparlamentet noterar att även om centrumet inte är avgiftsfinansierat är det beroende av intäkter från sina kunder, som är representerade i centrumets styrelse, och att det därför finns en risk för intressekonflikter när det gäller prissättningen för centrumets produkter, vilket skulle kunna lösas om kommissionen tog ut avgifterna för centrumets kunder och begärde att centrumet huvudsakligen ska finansieras via unionsbudgeten. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas för att minska denna risk.

Internkontroller

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2017 genomförde en riskbedömning på plats som omfattade all operativ verksamhet och stödverksamhet vid centrumet. Parlamentet konstaterar att resultatet av riskbedömningen var IAS strategiska plan för internrevision för 2018–2020, som godkändes av styrelsen.

20.  Europaparlamentet konstaterar att vid uppföljningen av de utestående rekommendationerna från granskningen av hanteringen av kontinuitetsplanen och hanteringen av arbetsflödet för dokumentöversättning drogs slutsatsen att samtliga rekommendationer hade genomförts korrekt och effektivt.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet bekräftar sitt starka engagemang för flerspråkighet i Europeiska unionen som en av de grundläggande förutsättningarna för att unionens demokratiska system ska fungera väl. Parlamentet påpekar den roll som Översättningscentrum spelar för att tillhandahålla översättningar och språktjänster av hög kvalitet.

22.  Europaparlamentet oroar sig med utgångspunkt i revisionsrättens rapport över att flera byråer och organ i ökande utsträckning använder sig av andra lösningar i stället för att utnyttja centrumets översättningstjänst, vilket innebär att centrumets kapacitet underutnyttjas, att systemen överlappar varandra och att centrumets affärsmodell och kontinuitet kan stå på spel. Parlamentet uppmanar centrumet och kommissionen att proaktivt överväga lösningar på denna fråga och förbättringar av affärsmodellen för att kunna minska dessa risker.

23.  Europaparlamentet beklagar att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 26 april 2018 beslutade att avsluta det översättningsarrangemang som ingåtts med centrumet, trots dess rättsliga skyldighet att utnyttja centrumets tjänster i enlighet med artikel 148 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001(14), som inrättade EUIPO. Parlamentet noterar att centrumet väckte talan vid tribunalen den 6 juli 2018. Centrumet uppmanas att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten uppdaterad om hur de rättsliga förfarandena fortskrider.

o

o o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

23.1.2019

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017

(2018/2184(DEC))

Föredragande av yttrande: Bogdan Andrzej Zdrojewski

FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet bekräftar sitt starka engagemang för flerspråkighet i Europeiska unionen som en av de grundläggande förutsättningarna för att unionens demokratiska system ska fungera väl. Parlamentet påpekar den roll som Översättningscentrum spelar för att tillhandahålla översättningar och språktjänster av hög kvalitet.

2.  Europaparlamentet noterar med uppskattning inverkan av den nya prisstrukturen för översättningen av dokument, som innebar en besparing på 3,2 miljoner EUR för centrumets kunder under 2017, medan centrumets intäkter förblev stabila under 2017 trots effekterna av den nya prisstrukturen.

3.  Europaparlamentet välkomnar det samarbetsavtal som undertecknats med Europaskolan Luxemburg II (EEL2), vilket innebar att det fanns 65 kunder i centrumets portfölj i slutet av 2017.

4.  Europaparlamentet konstaterar att vid uppföljningen av de utestående rekommendationerna från granskningen av hanteringen av kontinuitetsplanen och hanteringen av arbetsflödet för dokumentöversättning drogs slutsatsen att samtliga rekommendationer hade genomförts korrekt och effektivt.

5.  Europaparlamentet noterar att centrumet har börjat revidera förhandsutvärderingen av program och åtgärder i linje med kommissionens vägledning och att input- och outputindikatorer nu har införts i centrumets arbetsprogram.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar centrumet att före utgången av 2018 ställa den nya versionen av Iate (InterActive Terminology for Europe) till EU-institutionernas förfogande, och därmed se till att den interinstitutionella terminologidatabasen håller jämna steg med innovationen. Parlamentet insisterar på att centrumets personal och dess chefer på mellannivå och högsta nivå ska ha en lämplig geografisk fördelning.

7.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens arbetsbörda är hög. Parlamentet uppmanar dock revisionsrätten att offentliggöra sina egna rapporter i tid, och särskilt sin rapport om Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, så att parlamentet har tillräckligt med tid för att på ett korrekt sätt utföra sina egna skyldigheter i fråga om budgetkontroll och politisk kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Liadh Ní Riada

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean‑François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 205.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 205.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 205.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 205.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 415/01, 05.12.2017, s. 1.

(14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 16.6.2017, s. 1).

(15)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy